TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. T1-88

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės 2023 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Kęstutis Gusarovas

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Turinys

I.   ĮVADAS.......................................................................................................................................... 4

1. Bendra informacija..................................................................................................................... 4

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai........................................................................... 4

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai............................................................................................ 4

II. BŪKLĖS ANALIZĖ..................................................................................................................... 4

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas........................ 4

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis                                                                     4

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai                                             5

4.2.1.       Socialines paslaugas teikiančių įstaigų veikla ir paslaugų infrastruktūra................ 5

4.2.2.       Įgyvendinti projektai.................................................................................................... 10

4.2.3.       Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija............................................................... 14

4.2.4.       Socialinių paslaugų kontrolė........................................................................................ 15

4.2.5.       Kiti rodikliai.................................................................................................................. 16

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Savivaldybėje analizė.................................... 21

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis                                                                                              23

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė                                                 26

6.2.1. Paslaugų poreikis pagal gyventojų grupes...................................................................... 26

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS......................................................................... 45

9. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys.................................................................. 45

10. Priemonių planas 2023 metams............................................................................................ 52

11. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2023 metais......................................................... 52

IV. FINANSAVIMO PLANAS....................................................................................................... 52

12.       Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ....................................................................... 52

12.1. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas                                                      52

13.       Socialinių paslaugų finansavimo iš Savivaldybės biudžeto būdai................................. 52

14. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai.................................................................... 53

15. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu.. 53

15.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas                                        53

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ........................................................................................ 53

16. Socialinių paslaugų plėtros vizija......................................................................................... 54

17.       Prognozuojamos socialinės paslaugos.............................................................................. 54

19. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams................................................................................ 55

20. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas..... 55

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA............................................................................... 55

21.       Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai.................................... 55

22.       Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai... 55

 

I.         
ĮVADAS

 

1Bendra informacija

Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2023 m. socialinių paslaugų plano (toliau – Planas) tikslai atitinka:

–   Telšių rajono savivaldybės strateginio plėtros iki 2030 metų plano 3 prioriteto

„Paslaugų gyventojams plėtra“ 3.1 tikslą „Kokybiškos socialinės paslaugos ir socialinės atskirties mažinimas“, kuriame nustatyti 2 uždaviniai. Pirmame uždavinyje „Socialinių paslaugų poreikio gyventojams užtikrinimas“ numatytos įgyvendinti 3 priemonės: sukurti Socialinių paslaugų poreikio gyventojams registro sistemą; pagerinti gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų prieinamumą; sustiprinti socialinės atskirties šeimų ir jos narių integraciją bendruomenėje; užtikrinti socialinių paslaugų aukštesnę kokybę. Antrame uždavinyje „Socialinių paslaugų aukštesnės kokybės užtikrinimas“ numatytos 6 priemonės: socialinių paslaugų aukštesnės kokybės standartų sistemos įdiegimas; socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra; žmogiškųjų išteklių plėtra; gyventojų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas; priemonių, skirtų gyventojų skurdui, socialinei atskirčiai mažinti ir būtiniausiems socialiniams poreikiams užtikrinti, stiprinimas; priemonių, skirtų negalią turinčių asmenų savarankiškumui ir socialiniams poreikiams užtikrinti, stiprinimas.

–   Telšių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 07 programos

„Socialinės paramos įgyvendinimas“ 2 tikslą – kurti rajone socialiai saugią aplinką, mažinti socialinę atskirtį Telšių rajone bei organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas įvairioms žmonių socialinėms grupėms, bei 3 tikslą – plėtoti teikiamas socialines paslaugas ir gerinti jų kokybę.

Plane teikiama informacija apie Telšių rajone teikiamas socialines paslaugas, paslaugų teikėjus ir gavėjus, socialinių paslaugų infrastruktūrą, analizuojamas socialinių paslaugų išvystymo ir paslaugų plėtros poreikis, nustatomi socialinių paslaugų plėtros tikslai ir prioritetai, numatomi uždaviniai, priemonės ir finansavimo šaltiniai.

2Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai yra šie:

−          nustatyti veiksnius, turinčius įtakos gyventojų socialinių paslaugų poreikiams tenkinti,

socialinių paslaugų plėtros prioritetus ir tai, kiek lėšų reikės socialinėms paslaugoms finansuoti;

−          užtikrinti asmenų priklausomumo (nesavarankiškumo) prevenciją (savarankiškumą

išsaugančias, jį atkuriančias ir mažėjimą lėtinančias priemones);

−          gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų kompleksiškumą ir veiksmingumą, apimantį

efektyvesnės socialinių paslaugų struktūros kūrimą ir esamos pertvarkymą;

−          informuoti suinteresuotus asmenis ir organizacijas, atstovaujančias socialinių paslaugų

vartotojams ar ginančias žmonių socialinių grupių interesus ir teises (toliau vadinama – organizacijos), įtraukti jas į socialinių paslaugų planavimą ir stebėseną.

3.    Socialinių paslaugų plano rengėjai

Planą parengė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius.

Informaciją teikė Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių vaikų globos namai, Telšių rajono senelių globos namai, Telšių centras „Viltis“ ir kitos Telšių rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

 

II. BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

 

 

 

 

 

 

1 lentelė

Telšių rajono gyventojų demografiniais rodikliai 2023 m. [1]

Eil. Nr.

Rodiklis

Gyventojų (šeimų) skaičius

1.

Nuolatinių gyventojų skaičius[2]

iš jų:  

42883

1.1.

Mieste

23135

1.2.

Kaime

19748

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

2.1.

pensinio amžiaus gyventojai[3]

10491

2.2.

suaugę asmenys su negalia[4]

4132

2.3.

vaikai (iki 17 m.)

6740

2.4.

vaikai su negalia

289

2.5.

socialinės rizikos vaikai

475

3.

Šeimos, patiriančios socialinę riziką

258

4.

Vaikų skaičius šeimose, patiriančiose socialinę riziką

475

4.2.

neįgalių vaikų skaičius šeimose, patiriančiose socialinę riziką

60

5.

Kiti demografiniai rodikliai

 

5.1.

socialinės rizikos asmenų

153

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai

4.2.1.   Socialines paslaugas teikiančių įstaigų veikla ir paslaugų infrastruktūra

4.2.1.1.  Biudžetinės socialinių paslaugų įstaigos

Telšių rajone veikia keturios socialines paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos, t. y.: Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių rajono senelių globos namai, Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras ir Telšių centras „Viltis“. Žemiau 1 paveiksle pateikiama informacija apie šių įstaigų veiklą 2022 m.

1 pav.

Telšių rajone veikiančios biudžetinės socialines paslaugas teikiančios įstaigos2

 

Telšių rajono senelių globos namaiTelšių centras „Viltis“Telšių socialinių paslaugų centrasTelšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

 

4.2.1.1.1. Telšių centras „Viltis“

Telšių centre „Viltis“ (toliau – Vilties centras) organizuojamos ir teikiamos trumpalaikės (iki 5 parų per savaitę) ir dienos socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su proto ar psichikos negalia. Taip pat teikaimos atokvėpio paslaugos asmens namuose (4 suaugusiems ir 2 vaikams su negalia). Paslaugų gavėjų vietų skaičius – 60, iš jų: dienos socialinės globos – 40, trumpalaikės socialinės globos – 20, atokvėpio paslaugų asmens namuose – 4 vietos. Paslaugų kainos: dienos socialinė globa institucijoje asmeniui su negalia – 804,70 Eur/ mėn, su sunkia negalia – 1111,00 Eur / mėn.; trumpalaikės socialinės globos  (iki 5 parų per savaitę)  asmeniui su negalia – 980,00 Eur / mėn, su sunkia negalia – 1520,00 Eur / mėn. Nustatytas asmens mokėjimo dydis už suteiktas paslaugas: už dienos socialinę globą mokama 20 proc. gaunamų pajamų; už trumpalaikę socialinę globą (iki 5 parų per savaitę) – 50 proc. gaunamų asmens pajamų. Mokama už faktiškai lankytas dienas. Planuojama, jog 2023 m. paslaugos bus suteiktos iki 60 asmenų.

Telšių centre „Viltis“ įsteigta 47,5 etato, iš kurių 40,5 etato yra išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų; 7,0 – iš specialios tikslinės dotacijos paslaugoms asmenims su sunkia negalia teikti.

Telšių centras „Viltis“ partnerio teisėmis dalyvauja ES finansuojame projekte Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-0001 „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“. Projektas įgyvendinamas 2021-2023 m., planuojamos veiklos: 60 vietų dienos užimtumo centras, 20 vietų socialinės dirbtuvės; 10 vietų grupiniai gyvenimo namai, 40 vietų  specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugos. Įgyvendinus projektą planuojamas paslaugų gavėjų skaičius Telšių centre „Viltis“ – 130, planuojams etatų skaičius – 88 etatai. 

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:

–   tęsti ir stiprinti nestacionarias dienos užimtumo paslaugas;

–   didinti įstaigą lankančių klientų skaičių ir teikti kuo kokybiškesnes socialines paslaugas;

–   kuo skubiau renovuoti įstaigos pastatą ir visapusiškai jį pritaikyti neįgaliųjų poreikiams;

–   užtikrinti interneto ryšio prieinamumą visose Centro patalpose;

–   nepakankami finansiniai resursai kelti darbutoojų kvailifkaciją dėl aukštų mokmų ir

supervizijų kainų.

4.2.1.1.2.  Telšių socialinių paslaugų centras

Telšių socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas. Centro struktūroje yra Telšių nakvynės namai, Telšių savarankiško gyvenimo namai, Laikini šeimos namai, Globos centras, Upynos, Žarėnų, Telšių ir Mitkaičių dienos centrai. Centras teikia paslaugas visoje Savivaldybės teritorijoje. Centrui priskirta įgyvendinti šias bendrąsias socialines paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų bei sociokultūrinių paslaugų. Centras teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas: pagalbą į namus, socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą, socialinę priežiūrą šeimoms, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, atokvėpio, laikino apnakvindinimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, apgyvendinimo nakvynės namuose, vaikų dienos socialinės priežiūros, dienos socialinės globos, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje. Teikia socialinę globą asmens namuose ir dienos centruose bei vykdo Globos centro funkcijas ir GIMK mokymus. Telšių socialinių paslaugų centras priimama/ išdalina paramą maisto produktais, higienos priemonėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų

Patvirtintas maksimalus etatų skaičius – 115 etatų, iš kurių 69,5 etatai išlaikomi iš Savivaldybės biudžeto, 24,50 – iš specialios tikslinės dotacijos vykdyti šeimų socialinę priežiūrą, 7,5 – individualios priežiūros specialistų etatai socialinei priežiūrai šeimoms, 5,63 – iš tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia, 3,5 – iš ES Globos centro funkcijai vykdyti, 2 – iš įstaigos pajamų, 1,37 – iš valstybės biudžeto vaikų dienos centrų veiklai vykdyti, 1 – ES gerovės konsultanto funkcijai vykdyti.

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:

−   įrengti konteineriniuose nameliuose prie Nakvynės namų higienos patalpas; 

−   tęsti integralios pagalbos paslaugų teikimą Telšių rajono gyventojams, finansuojamą iš ES;

−   būtina įsigyti automobilių paslaugoms teikti;

−   įdiegti transporto kontrolės įrenginius automobiliuose;

−   tęsti Telšių dienos centre sociokultūrinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims;

įrengti liftą ir pandusą,

−   socialinių darbuotojų padėjėjams būtina nupirkti mobilaus darbo telefono aparatus,

dviračius ir darbo rūbus;

−  reikalingas psichologo etatas.

 

4.2.1.1.3.  Telšių rajono senelių globos namai

Telšių rajono senelių globos namuose (toliau – Globos namai) teikiamos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos – apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose ir socialinės globos paslaugos – dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa. Globos namų struktūroje yra Gedrimų savarankiško gyvenimo namai.

Patvirtintos paslaugų kainos: trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos – 995,0 Eur / mėn. asmeniui; 1558,0 Eur / mėn. – asmeniui su sunkia negalia; socialinės priežiūros paslaugos Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose – 410,00 Eur / mėn. asmeniu. Paslaugų gavėjas už dienos socialinę globą moka nuo 5 iki 10 proc. gaunamų pajamų. Už kitas suteiktas paslaugas moka pagal nustatytus paslaugų įkainius. Už suteiktas trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugas asmuo moka 80 proc. savo pajamų, kita paslaugos dalis dengiama iš savivaldybių biudžetams skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų. Trumpalaikės/ ilgalaikės socialinės globos paslaugos 2022 m. suteiktos 73 asmenims (2021 m. - 74 asmenims). Už paslaugas Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose asmuo moka iki 30 proc. paslaugos kainos, priklausomai nuo gaunamų pajamų dydžio. Taip pat kiekvieną mėnesį apskaičiuojamas mokestis už komunalines paslaugas bei mokestis už kitas asmens pasirinktas papildomas paslaugas.

Maksimalus etatų skaičius – 59 etatai, iš kurių 36 išlaikomi iš savivaldybės biudžeto, 12,5 – iš specialiosios dotacijos globai asmenims su sunkia negalia teikti, 10,5 – iš įstaigos pajamų. Telšių rajono senelių globos namuose yra 34,5 etatai, Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose – 11 etatų.                 Įgyvendinus ES struktūrinių fondų projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-81-0007 „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams“, įsteigiamas Telšių senelių globos namų struktūrinis padalinys Dienos centras, kuriame bus teikiamos trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio), dienos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir dienos užimtumo, sociokultūrinės paslaugos asmenims su fizine negalia ir senyvo amžiaus asmenims (planuojamas paslaugų gavėjų skaičius iki 30 asmenų). Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą Telšių senelių globos namuose ir atsižvelgiant į tai, kad paslaugos bus teikiamos skirtingoms paslaugų gavėjų grupėms, padidintas maksimalus etatų skaičius nuo 49,5 iki 59.

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos pagal tobulintinas kryptis:

–    Globos namų aplinkos pritaikymas ir gerinimas;

–    gyventojams teikiamų paslaugų kokybės gerinimas; darbuotojų darbų sąlygų gerinimas;

– trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio), dienos socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims ir dienos užimtumo, sociokultūrinių paslaugų teikimą asmenims su fizine negalia ir senyvo amžiaus asmenims užtikrinimas.

 

4.2.1.1.4.  Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Telšių vaikų globos namų pavadinimas pakeistas į Telšių rajono vaiko ir šeimos gerobės centrą (toliau – Vaiko ir šeimos gerovės centras). Vaiko ir šeimos gerovės centrui pavesta vykdyti naujas prevencines socialines paslaugas, užtikrinti kompleksinių paslaugų teikimą, teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą palydėjimo paslauga jaunuoliams. Vaiko ir šeimos gerovės centras teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams iki 21 metų bendruomeniniuose namuose. Patvirtinta vieno vaiko paslaugos kaina − 1710,00 Eur / mėn., maksimalus vietų gavėjų skaičius nuo 2022 m. sausio 1 d. − 8 ( 2021 m. – 16). Per 2019 m. vietų skaičius mažėjo nuo 30 iki 16 (2018 m. vietų skaičius mažėjo nuo 50 iki 30). Vaiko ir šeimos gerovės centre 2022 m. pabaigoje gyveno 7 vaikai (2021 m. – 8), iš kurių 5 globotiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 4 nustatytas neįgalumo lygis. Didžiausias paslaugų gavėjų skaičius vienu metu 2021 m. buvo 14 vaikų (2020 m. – 15 vaikų).

Per metus iš Vaiko ir šeimos gerovės centro išvyko gyventi savarankiškai 1 vaikas (2021 m. – 6). Vaiko ir šeimos gerovės centras pradėjo teikti palydėjimo paslaugą 1 jaunuoliui po institucinės socialinės globos. Patvirtintas maksimalus etatų skaičius – 11, iš kurių 0,75 etato išlaikoma iš valstybės sepcialiosios dotacijos pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Įstaigos pateikti poreikiai ir aktualijos:  

−    užtikrinti prevencinių socialinių paslaugų (kompleksiškai teikiamų paslaugų)organizavimą ir teikimą;

−    organizuoti palydėjimo paslaugą jaunuoliams po institucinės socialinės globos.

 

4.2.1.2.  Viešosios įstaigos

Telšių rajono savivaldybėje veiklą vykdo 10 viešųjų įstaigų (toliau – VšĮ), kurių steigėjai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, ir VšĮ „Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras“ , kurios steigėjas yra Telšių rajono savivaldybė.

VšĮ „Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras“ struktūriniame padalinyje Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos skyriuje (toliau – Globos skyrius) yra teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Ilgalaikė socialinė globa skiriama asmenims su sunkia negalia, o trumpalaikė socialinė globa teikiama vienišiems senyvo amžiaus asmenims arba asmenims, kuriems reikalinga socialinė globa, kai nepakanka 120 dienų trukmės gydymo, bei sergantiems rizikos grupės asmenims. Įstaigoje patvirtintas 30 vietų gavėjų skaičius. 2022 m. spalio 1 d. patvirtinta paslaugos kaina senyvo amžiaus ir asmeniui su negalia – 1300,00 Eur/ mėn., asmeniui su sunkia negalia – 1590,00 Eur/ mėn. Už paslaugas yra apmokama iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir asmens pajamų už faktiškai suteiktas paslaugas. Trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims skiriamos ne ilgiau kaip 6 mėn. per kalendorinius metus. Jei nustatoma, jog asmeniui reikalinga ilgalaikė socialinė globa su intensyvia medicinine slauga, paslaugos skiriamos neterminuotai ir už paslaugas asmuo moka teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo įvertinus senyvo amžiaus ir suaugusio asmens su negalia socialinės globbos poreikį priima Socialinės paramos ir rūpybos skyrius. 2022 m. ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 29 asmenims su sunkia negalia.

VšĮ „Telšių krizių centras“ Steigėjas – privatus fizinis asmuo. Telšių krizių centras teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas: apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, psichosocialinę pagalbą ir intensyvią krizių įveikimo pagalbą. Finansavimas skiriamas už faktiškai suteiktą paslaugas Telšių rajono gyventojams pagal pasirašytą akredituotų socialinės priežiūros paslaugų finansavimo sutartį. Telšių krizių centras įgyvendina įvairius projektus finansuojamus ES, VB lėšomis dirba savižudžių prevencijos ir postvencijos srityje, yra akredituotas specialiszuotos pagalbos centras. Per 2022 m. 6 mėnesius suteikė psichosocialines paslaugas – 30, intensyvią krizių įveikimo pagalbos paslaugas – 4, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas – 10, Telšių rajono gyventojų.

VšĮ „Soneima“ yra neįgaliųjų socialinė įmonė, kurioje organizuojama darbinė veikla neįgaliesiems. Įmonė įsteigta Telšių rajono savivaldybės iniciatyva. Savo dalį Telšių rajono savivaldybė pardavė  ir nuo 2020 m. steigėju yra fiziniai asmenys.

VšĮ „Soneima“ vykdo neįgaliųjų darbinį užimtumą ir gauna subsidijas iš Užimtumo tarnybos. 2022 m. gruodio 1 d. įstaigoje buvo įdarbinta 17 neįgaliųjų (2021 m. – 13). VšĮ „Soneima“ 2022 m. taip pat įgyvendino neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektą (žr. 2 lentelė ). 

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ vykdo bendruomeninių vaikų globos namų veiklą. Steigėjai yra 2 fiziniai asmenys. Telšių rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 3 d. pasirašė Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos teikimo ir finansavimo sutartį su VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“. Įstaigoje sukurtos 28 gavėjų vietos. 2022 m. paslaugos buvo teikiamos 14 Telšių rajono vaikų (2021 m. – 16).

Paslaugos kaina 2022 m. buvo: tėvų globos netekusiam vaikui – 1824,00 Eur / mėn.; tėvų globos netekusiam vaikui su negalia – 2250,00 Eur / mėn. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu maksimali finansuojama paslaugos kaina iš savivaldybės biudžeto buvo 1700,00 Eur / mėn., vaikui su negalia 1980,00 Eur / mėn.[1] Šaltinis: Telšių rajono savivaldybės 2022-2024 m. strateginis veiklos planas

VšĮ „Gyvenk kartu“ veiklą pradėjo 2020 m. Grupinio gyvenimo namuose teikiamos turmpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos asmenims su proto ir psichikos negalia. Įstaigoje yra 8 paslaugų gavėjų vietos. Grupiniuose gyvenimo namuose teikiama globa 7 Telšių rajono gyventojams, iš kurių 2 asmenys teismo sprendimu paimti iš šeimų dėl netinkamos priežiūros, 2 asmenims paslaugos pradėtos teikti globėjo, kuris dėl amžiaus ir sveikatos būklės nebegali vykdyti globėjo pareigų, prašymu, 3 asmenims dėl to, jog šeimoje nėra galimybių globoti neįgalių asmenų.

VšĮ „Vaikystės aitvarai“ savo veiklą pradėjo 2020 m. Grupiniuose gyvenimo namuose teikiamos trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Įstaigoje yra 6 paslaugų gavėjų vietos. 2022 m. paslaugos suteiktos 6 asmenims su sunkia negalia. Paslaugos kaina 2022 m.: senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia – 1400,00 Eur/ mėn., asmeniui su sunkia negalia – 1602,00 Eur/ mėn.

VšĮ „Sunokęs laikas“ savo veiklą pradėjo 2020 m. Grupinio gyvenimo namuose teikiamos trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyv amžiaus ir neįgaliems asmenims. Įstaigoje yra 6 paslaugų gavėjų vietos. 2022 m. paslaugos suteiktos 4 asmenims, iš jų 4 asmenims su sunkia negalia ir 1 senyvo amžiaus asmeniui su negalia. Paslaugų kaina 2022 m.: senyvo amžiaus ir suagusiam asmeniui su negalia − 1200,0 Eur/ mėn., senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia − 1600,0 Eur/ mėn., Įstaigoje buvo teikiamos paslaugos ir Mažeikių rajono gyventojams.

VšĮ „Nacionalinės socalinės integracijos institutas“ savo veiklą pradėjo 2020 m., nuo 2022 m. teikia akredituotas socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugas, senyvo amžiaus ir neįgaliems Telšių rajono gyventojams. 2022 m. suteikė paslaugas 32 asmenims. Už suteiktas pagalbos į namus paslaugas asmuo moka įvertinus jo pajamas, likusią paslaugos kainos dalis dengiama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Paslaugos teikėjo kaina 9,0 Eur / val. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu maksimali finansuojama paslaugos kaina iš savivaldybės biudžeto buvo 7,50 Eur / val.

VšĮ „Roviltė“ savo veiklą pradėjo 2022 m., teikia akredituotas socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugas, senyvo amžiaus ir neįgaliems Telšių rajono gyventojams. 2022 m. suteikė paslaugas 38 asmenims. Už suteiktas pagalbos į namus paslaugas asmuo moka įvertinus jo pajamas, likusią paslaugos kainos dalis dengiama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Paslaugos teikėjo kaina 7,50 Eur / val. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu maksimali finansuojama paslaugos kaina iš savivaldybės biudžeto buvo 7,50 Eur / val.

VšĮ „Maltos ordino pagalbos tarnyba“ teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas – vaikų dienos socialinę prežiūrą vaikų dienos centre, nuo 2021 m. pradėjo teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams. Nuo 2021 m. rugsėjo 16 dienos Viekšnalių kaime, Telšių rajone, atidarė pirmuosius globos namus, pavadintus Šv. Jono Krikštytojo vardu (Maltiečių namai). Maltiečių namuose teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Maltiečių namuose yra 28 vietos, Telšių rajono savivaldybė perka trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugas 19 asmenų. Paslaugos kaina asmeniui – 1365,00 per. mėn, asmeniui su sunkia negalia – 1625,00 eur. mėn.

 

4.2.1.3.     Nevyriausybinės organizacijos

Telšių rajone socialinės pagalbos ir socialinių paslaugų teikime aktyviai veikia 10 nevyriausybinių organizacijų (toliau NVO). NVO įgyvendina socialinius, inovacijų ir socialinės reabilitacijos projektus (žr. 2 lentelė) projektus, dalyvauja institucinės globos asmenims su proto ir psichikos negalia pertvarkoje, teikia akredituotas socialinės priežiūros paslaugas (žr. 3 lentelė) bei dalyvauja socialinės pagalbos Telšių rajono gyventojams teikime. Iš 17 Telšių rajone veikiančių vaikų dienos centrų, 13 jų administruoja NVO, iš jų 1 katalikiška organizacija, 8 kaimo bendruomenės, 4 Telšių mieste veikiančios NVO (žr. 4 lentelė).

 

4.2.2.   Įgyvendinti projektai

4.2.2.1.  Socialinės reabilitacijos projektai

Socialinės reabilitacijos projektai finansuojami iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Socialinės reabilitacijos paslaugos 2022 m. suteiktos 326 neįgalių asmenų (2021 m. – 418; 2020 m. – 381).Vykdytos šios veiklos: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali pagalba neįgaliajam; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus 2022 m. vykdė 8 nevyriausybinės organizacijos. Projekto pasiekti rezultatai 2022 m. pateikti žemiau lentelėje. Nuo 2023 m. Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems paslaugas gali teikti tik akredituotas socialinės reabiliticijos paslaugas tekianti organizacja.

2 lentelė

 

Socialinės reabilitacijos paslaugas 2022 m. teikusios organizacijos ir skirtas finansavimas[5]

Eil.Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Projekto dalyvių skaičius

2022 m.

Projektams skirtą lėšų, tūkst. Eur

2022 m.

1.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“

40

11239

2.

Telšių rajono neįgaliųjų draugija

22

8614

3.

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija

48

11258

4.

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

68

13276

5.

Telšių Parkinsono ligos draugija

46

9874

6.

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras, Telšių rajono filialas

37

12124

7.

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija

41

10258

8.

VšĮ "Soneima"

24

14185

VISO

326

90828,00

 

4.2.2.2.  Socialiniai ir inovacijų projektai

Telšių rajone aktyviai veikia 15 nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių socialinėje veikloje ir galinčių teikti socialines paslaugas rajono gyventojams. Šios organizacijos yra Telšių rajono savivaldybės socialiniai partneriai bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų teikimo srityje. Socialinius projektus, orientuotus į vaikų, pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų užimtumo, nusikalstamumo prevencijos vykdymą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą, teikia ir biudžetinės įstaigos. Prisidedant prie socialinių projektų įgyvendinimo siekiama įtraukti NVO į socialinių paslaugų teikimą; skatinama vykdyti naujus ir inovatyvius projektus, užtikrinti gyventojams teikiamų paslaugų įvairovę; sudarant galimybę organizuoti priemones tų gyventojų grupėms ir tiems projektams, kuriems nėra numatytas finansavimas iš valstybinių ir kitų programų.

2022 m. finansuoti 6 projektai, kuriuos įgyvendino 5 nevyriausybinės organizacijos ir viena savivaldybės biudžetinė įstaiga. Suteiktos pagalbos į namus paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliųjų pavežėjimo paslaugos, organizuotas maitinimas senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems atokiose vietovėse, organizuotas aprūpinimas rūbais ir avalyne, nuotolinė socialinė globa.

Per 2022 metus socialiniams projektams įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta – 23219,75 eurų. (2021 m. – 39523,36 eurų). Socialiniams projektams įgyvendinti iš rėmėjų ar fondų gauta 23320,19 eurų.

Organizacijų teikiančių paraiškas finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų mažėjimą lemia tai, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. nevyriausybinės organizacijos akredituojasi socialinės priežiūros paslaugų teikimui. Pasirašius Akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo sutartį yra finansuojama už faktiškai suteiktas paslaugas. 2022 m. Telšių rajone akredituotos 28 nevyriausybinės organizacijos (bendruomenės, VšĮ ir asociacijos) turinčios teisę teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas Telšių rajone.

Telšių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 7 programos 01 tikslo 03 uždavinio 15 priemonės „Socialinių inovacijų ir savanorystės skatinimas bei akcijų organizavimas“ priemonei įgyvendinti panaudota 25757,00 Eur. (2021 m. – 15945,00 Eur). Finansavimas 17 priemonių įgyvendinimui (2021 m. –7).

3 lentelė

2022 m. įgyvendinti socialiniai projektai[6]

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektui skirtas finansavimas, tūkst. Eur

Suteikta paslaugų

SB

Pritraukta lėšų

Iš viso projektui

 

Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugija

„Pavėžėjimo paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims“

5000,0

9863,33

14863,00

Transporto organizavimo paslauga

Telšių rajono neįgaliųjų draugija

„Socialinių paslaugų teikimas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims“

3750,00

693,00

4443,00

Pagalbos į namus paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius

„Aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne“

500,00

6573,32

11573,32

Savanorių įtraukimas į projekto veiklas, aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne.

Telšių diabetikų bendrija „Dia Telšiai“

„Gyvenimas su diabetu“

1760,00

381,00

2141,00

Teikiamos paslaugos diabetu sergantiems draugijos nariams, seminarai, kultūrinė veikla ir t.t.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

„Maistas ant ratų“

2900,00

4847,59

7747,59

Teikiamas karštas maistas senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems atokiose vietose

Telšių socialinių paslaugų centras

„Nuotolinė socialinė globa“

4809,75

961,95

5771,7

Teikiamos nuotolinės paslaugos senyvo amžiaus , neįgaliems asmenims, kuriems reikia bendravimo.

 

4.2.2.3.  Kiti projektai

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius  2021-11 − 2022-04 laikotarpyje įgyvendino projektą „Socialinės rizikos asmenų resocializacijos modelis Socialinę riziką patiriantiems asmenims“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo. Projekte dalyvavo 15 asmenų. Projekto tikslas – įdarbinti 7 asmenis, buvo įdarbinti 8. Projekto vertė – 19,0 tūkst. Eur. Projektas pratęstas ir 2022 m. 6 mėn.

Nuo 2021 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Socialinės aspsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymui Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ pradėtos teikti asmeninės pagalbos paslaugos neįgaliems Telšių rajono gyventojams. Asmeninės pagalbos teikimo tikslas – atsižvegiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtųjam gyveni savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Telšių rajono savivaldybės asemeninės pagalbos paslaugų teikėjų atrankos komisija, patvirtinta Telšių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. A1-1437 „Dėl Telšių rajono savivaldybės asmeninės pagalbos paslaugų organizavimo aprašo patvirtinimo“ 3 puntu, atrinko 4 organizacijas tekiančias asmeninės pagalbos paslaugas: BĮ Telšių socialinių paslaugų centras; Lietuvos Samariečių bendrijos Telšių skyrius; Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija; Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija. Per 2022 m. asmeninės pagalbos paslaugos suteiktos 114 asmenų. Asmeninę pagalbą teikė 37 asistentai. Asmeninės pagalbos paslaugai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų 2022 m. skirta 371,3 tūkst. eurų. Paslauga teikiama mokamai, įvertinus paslaugos gavėjo pajamas.

 

4.2.3.   Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija

Nuo 2021 m. pradėtos akredituoti socialinės priežiūros paslaugos. Telšių rajono savivaldybėje 2022 m. pabaigoje akreditavosi 28 organizacijų, iš kurių 4 biudžetinės įstaigos. Žemiau pateikiama informacija apie akredituotas paslaugas Telšių rajono savivaldybėje.

4 lentelė

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos ir paslaugų teikėjai[7]

Eil Nr.

Socialinės priežiūros paslaugos pavadinimas

Paslaugų teikėjas

Akredituota paslaugų gavėjų vietų skaičius

1.

Pagalba į namus

Laikinas atokvėpis

(asmens namuose)

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

 

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

40

Telšių rajono neįgaliųjų draugija

10

VšĮ „Roviltė“

30

2.

Socialinių įgūdžių ugdymas„ palaikymas ir (ar) atkūrimas

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

Telšių šeimų centras Akvalina

15

Telšių rajono neįgaliųjų draugija

10

ŽPNTŽ klubas „Atjauta“

20

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

20

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius

30

3.

Socialinė priežiūra šeimoms

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

Telšių šeimų centras Akvalina

15

4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

 

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

VšĮ „Via Animus“

120

VšĮ Telšių krizių centras

30

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

Telšių senelių globos namai

40

VšĮ Telšių krizių centras

16

6.

Laikinas apnakvindinimas

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

VšĮ Telšių krizių centras

18

7.

Psichosocialinė pagalba

 

 

Telšių šeimų centras Akvalina“

30

VšĮ Telšių krizių centras

95

VšĮ „Via Animus“

80

Maltos ordino Pagalbos tarnyba

20

8.

Apgyvendinimas nakvynės namuose

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

9.

Pagalba globėjams (rūpintojams) įvaikintojams, budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Telšių socialinių paslaugų centras

Pagal poreikį

10.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Maltos ordino Pagalbos tarnyba

4

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“

3

VšĮ „Sudoku “ ar reikia jį įrašyti, nes iš SB nedengiam

9

ŽPNTŽ klubas „Atjauta“

10

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

10

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius

5

11.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centras

40

Telšių socialinių paslaugų centro Mitkaičių dienos centras

25

Telšių socialinių paslaugų centro Upynos dienos centras

25

Telšių socialinių paslaugų centro Žarėnų dienos centras

25

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centras „Jaunieji samariečiai“

24

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centras „Skubėkime daryti gerą“

23

Maltos ordino pagalbos tarnybos Telšių maltiečių vaikų dienos centras

36

Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ šeimų centras

22

Buožėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Gerumo delnai“

35

Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

22

Eigirdžių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras „Eigirdukas“

17

Luokės bendruomenės vaikų dienos centras

26

Kaunatavos kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

31

Ryškėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

27

Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras

40

Viešvėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

30

Varnių I Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos Carito vaikų dienos centras;

30

12.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Maltos ordino Pagalbos tarnyba

15

Telšių rajono vaiko ir ešimos gerovės centras

6

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“

10

13.

Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje

VšĮ LASS šiaurės rytų centras

26

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas "Telšių atjauta"

60

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

70

Telšių rajono neįgaliųjų draugija

40

Telšių Socialinių paslaugų centras

45

Telšių neįgaliųjų ir neįgaliųjų pensininkų draugija

30

VšĮ "Soneima"

20

Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrija

60

Telšių Parkinsono ligos draugija

35

 

4.2.4. Socialinių paslaugų kontrolė

 

Vadovaujantis Įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės Telšių rajone tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-207 „Dėl įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės Telšių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 2022 m. buvo vykdyta planinė kontrolė 16 akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, iš jų 4 biudžetinėse įstaigos padaliniuose ir 13 NVO. Patikrinimo metų nustatyti trūkumai / pažeidimai 16 vaikų dienos centrų, iš jų trūkumus / pažeidimus pašalino ir vertinimą užbaigė 4 biudžetinės įstaigos Telšių sociainių paslaugų centro padaliniai ir nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrai. Neplaninė kontrolė taip pat buvo vykdyta 16 akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose.

Vadovaujantis Lietuvos Respulikos teisės aktais, reglamentuojančiais soialinės priežiūros paslaugų akreditavimą, nustatyta, kad akredituotas paslaugas teikiančiių įstaigų ir organizacijų kontrolę galima pradėti vykdyti tik praėjus 6 mėnesiams nuo akredituorų paslaugų teikimo pradžios.

Atsižvelgiant į tai, kad didžioji dalis įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų akreditavosi ir pasirašė socialinės priežiūros paslaugų finansavimo sutartis su Telšių rajono savivaldybe nuo 2022 m. nuo birželio mėnėsio, buvo įsteigtas vyriausiojo specalisto etatas, kurio pareigybės aprašyme pavesta vykdyti akredituotų socialinės priežiūros paslaugų teikimo kokybės kontrolę. Planuojama, kad per 2023 m . bus sustiprinta socialinės priežiūros paslaugų teikimo kokybės kontrolė.

Siekiant užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę:

–    būtina ieškoti papildomų finansavimo šaltinių siekiant pasitelkti naujausias informacines

technologijas socialinių paslaugų teikime;

–    būtina didinti darbuotojų kompetencijas organizuojant mokymus, supervizijas bei keliant

kvalifikaciją;

–  svarbu puoselėti teigiamus darbuotojų tarpusavio santykius;

–    būtina skatinti darbuotojus ne tik didinamu darbo užmokesčiu, piniginiais priedais, bet

motyvuojant per tiesioginį vadovą (tiesioginio vadovo įvertinimas labai svarbus darbuotojams).

 

4.2.5. Kiti rodikliai.

 

Telšių rajono savivaldybės, kaip ir visos Lietuvos, socialinę padėtį nulemia demografiniai, ekonominiai ir socialiniai rodikliai.

Didžiausios įtakos rajono padėčiai turi migracija, neigiama natūrali gyventojų kaita, visuomenės senėjimas, dalies darbingo amžiaus žmonių pasitraukimas iš rajono darbo rinkos, įskaitant ir siekį įsidarbinti kituose Lietuvos rajonuose ar kitų valstybių darbo rinkose bei kt.

Lyginant Telšių regiono gyventojų skaičių 2021 m. liepos 1d. su gyventojų skaičiumi 2022 m. liepos 1 d., Telšių regione fiksuotas 0,95 proc. gyventojų mažėjimas, o Lietuvoje – 0,78 proc. didėjimas, t. y. Telšių regione gyventojų mažėja sparčiau nei Lietuvoje. Tuo tarpu Telšių rajone per šį laikotarpį gyventojų skaičius mažėjo 1,58 proc., kai kitose savivaldybėse pastebimai mažiau: Mažeikių r. sav. – 0,52 proc.; Plungės r. sav. – 0,89 proc., Rietavo sav.– 0,86 proc. Žemiau (1 lentelė) pateikiami statistiniai duomenys.

5 lentelė

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022-06-01

Pokytis 2016–2021 m. (proc.)

Pokytis

2021-06-01 –2022-06-01

(proc.)

Lietuvos Respublika

2 794 184

2 794 090

2 795 175

2 830097

–3,23

+0,78

Telšių apskritis

132 082

130 613

129 342

131386

–8,46

-0,95

Mažeikių r. sav.

51 497

51 056

50 782

51591

–7,29

-0,52

Plungės r. sav.

33 284

32 991

32 627

33233

–8,13

-0,89

Rietavo sav.

7 413

7 260

7 174

7276

–9,73

-0,86

Telšių r. sav.

39 888

39 306

38 759

39286

–9,99

-1,58

 

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje ir nurodytu laikotarpiu

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Gyventojų skaičius Telšių regione mažėja tiek dėl tarptautinės migracijos, tiek ir dėl vidaus migracijos procesų. Iš Telšių regiono 2021 m. į kitas šalies savivaldybes išvyko 821 asmuo (2020 m. – 889 asmenys), iš jų: iš Mažeikių rajono savivaldybės – 353 (200), Plungės savivaldybės – 245 (287), Rietavo savivaldybės – 6 (88), Telšių rajono savivaldybės – 217 (314). Iš visų Telšių regiono savivaldybių vidinė migracija 2021 m. buvo mažesnė negu 2020 m. Tačiau išvykusiųjų iš regiono savivaldybių į kitas šalis 2021 m. buvo pastebimai daugiau nei 2020 m. Iš Telšių regiono į kitas šalis 2021 m. išvyko 1248 asmenys (2020 m. – 889 asmenys), iš jų: iš Mažeikių rajono savivaldybės – 490 (382), Plungės savivaldybės – 276 (234), Rietavo savivaldybės – 26 (86), Telšių rajono savivaldybės – 396 (308). Tai atitinka ir visos Lietuvos tendencijas, iš kurios 2021 m. išvyko 25205 gyventojai, o 2020 m. – 23103 gyventojai. Šalies tarptautinės migracijos neto (EMN – imigrantų ir emigrantų skaičiaus skirtumas per vienerius metus, išreikštas tūkstančiui gyventojų), nors ir mažėja, tačiau vis dar išlieka neigiamas ir 2021 m. Lietuvos Respublikoje buvo 7,0 (2020 m. – 7,1), atitinkamai Telšių regione – 2,5 (3,7), Mažeikių rajono savivaldybėje – 4,1 (4,2), Plungės savivaldybėje – 3,6 (3,1), Telšių rajono savivaldybėje – 0,5 (2,9). Telšių rajono savivaldybėje tarptautinė migracija yra pastebimai mažesnė, nei kitose regiono savivaldybėse, tačiau gyventojų skaičiau mažėjimą nulemia vidinė migracija bei natūrali gyventojų kaita, kuri regione yra didžiausia.

Mirusiųjų skaičius Telšių rajono savivaldybėje nuo 2019 m. iki 2022 m. svyravo nedaug, t. y. 2020 m. mirė 56 asmenimis daugiau nei 2019 m., tačiau 2021 m. mirė pastebimai daugiau žmonių (772). Gimstamumo rodikliai savivaldybėje mažėja, būdingas neigiamas natūralios gyventojų kaitos rodiklis, kuris 2016 – 2019 m. laikotarpiu svyravo nedaug, o nuo 2020 m. gimstamumams mažėja pastebimai (žr. 1 pav.). Didžiausias mirtingumas 2021 m. buvo Telšių rajono savivaldybėje (772 asmenys), o Mažeikių rajono savivaldybėje 759 asmenys), Plungės – 567, Rietavo – 125. Lyginant mirtingumo rodiklį, tai jis Telšių rajono savivaldybėje buvo 19,4, o Mažeikių – 14,6. Tuo tarpu Telšių rajono savivaldybėje gimė 292 vaikai, Mažeikių rajono savivaldybėje – 392 vaikai. Gimstamumo rodiklis Telšių rajono savivaldybėje buvo 7,5, Mažeikių – 7,6. Natūralios kaitos rodiklis 2021 m. Telšių rajono savivaldybėje buvo (-) 474, Mažeikių – (-) 367, Plungės – (-) 287,  Rietavo – (-) 68. 

2 pav.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Socialinės paramos ir socialinių paslaugų poreikis taip pat yra tiesiogiai priklausomas nuo darbingo amžiaus asmenų ir išlaikytinių skaičiaus.

Telšių rajone 2022 m. gruodžio 1 d. registruotų bedarbių buvo 1761. Registruotas nedarbas – 7,2 proc. (1,1 proc. mažesnis nei šalies vidurkis). Didžiausias registruotas nedarbas per pastaruosius 2 metus Telšių r. savivaldybėje fiksuotas 2020-12-01 – darbo neturėjo 4282 arba 18,2 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Nuo šio laikotarpio registruotas nedarbas sumažėjo 11 proc. punkto, o lyginant su 2021-12-01 sumažėjo 3,5 proc. Žemiau pateikiamas nedarbo pokytis 2021 m. ir 2022 m.

 

3 pav.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Žemiau pateikiamas nedarbo lygis šalyje ir kai kuriose kaimyninėse savivaldybėse.

 

4 pav.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Lyginant moterų ir vyrų nedarbo duomenis Telšių rajone, tai moterų nedarbas yra didesnis. Žemiau pateikiama palyginamoji statistika.

5 pav.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Analizuojant bedarbių skaičių Telšių mieste ir kaimiškose seniūnijose, mažiausias yra Telšių mieste, didžiausias – Varnių seniūnijoje

6 pav.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Pažymėtina, kad nors nuo 2020 m. iki 2021 m. bedarbių procentas visose Telšių apskrities savivaldybėse ženklai sumažėjo, tačiau 2021 m. pabaigoje Telšių rajono savivaldybėje jis išliko didžiausias. Analizuojant užimtų asmenų statistiką Telšių regione išsiskiria Telšių rajonas, kuriame užimtų gyventojų dalis yra mažiausia regione (57,4 proc.). Lyginant Lietuvos statistinius užimtumo rodiklius 2017-2021 m. su Telšių regiono ir jame esančių savivaldybių rodikliais, tai tendencijos yra panašios: užimtų asmenų 2017-2019 m. daugėjo, o nuo 2020 m. – mažėja. Daugiausiai užimtų asmenų 2017 m. buvo Telšių rajono savivaldybėje – 72,1 proc., 2018 m. Rietavo savivaldybėje – 79,5 proc. (Telšių – 66,5 proc.), Mažeikių rajono savivaldybėje: 2019 m. – 82,0 proc., 2020 m. – 78,0 proc., 2021 m. – 75,1,0 proc. (atitinkamai Telšių: 2019 m. – 68,1 proc., 2020 m. – 65,6 proc., 2021 m. – 57,4 proc.). Telšių rajone darbingų gyventojų skaičius 2018–2020 m. laikotarpiu mažėjo, nuo 2021 m. pradėjo didėti. Lyginant 2018 m. pradžioje buvusį darbingų gyventojų skaičių su 2022 m. pradžioje buvusiu, pastarais padidėjo 1 proc. (2 pav.). Tačiau Telšių rajono savivaldybėje vis tik išlieka mažiausia dalis dirbančių asmenų nuo bendro gyventojų skaičiaus, lyginant su kitomis regiono savivaldybėmis.   

7 pav.

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Žemiau pateikiamas bendras nedarbo kitimas 2021-12-01 −2022-12-01 laikotarpyje. Nedarbas pastebimai mažėjo 2022 m. Įtakos 2021 m. nedarbui įtakos, tikėtina, turėjo pandemijos pasekmėje.

 

8 pav.

 Šaltinis: Užimtumo tarnybos duomenys

 

Lyginant bedarbių procentinę dalį nuo darbingo amžiaus asmenų skaičiaus, tai šis rodiklis 2017-2020 m. buvo aukščiausias didžiausioje regiono savivaldybėje – Mažeikių rajono savivaldybėje, kurioje gyvena daugiausiai darbingo mažiaus asmenų. Tačiau 2021-2022 m. bedarbių procentinė dalis buvo panaši tiek Mažeikių, tiek Telšių rajono savivaldybėse (5 pav.).

9 pav.

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficiento metų pradžioje dinamika

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Telšių rajono savivaldybėje išlaikomų asmenų skaičius išlieka didžiausias Telšių regione. Jis atspindi ir gyventojų amžiaus sudėtį, kuri Telšių apskrities savivaldybėse 2022 m. pradžioje pateikta grafiškai (žr. 7 pav.)

10 pav.

Nuolatinių gyventojų amžiaus struktūra 2022 m. pradžioje, proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

 

Šie statistiniai duomenys rodo, jog Telšių rajono savivaldybėje išlieka poreikis plėtoti socialinių paslaugų sistemą siekiant patenkinti senėjančios visuomenės poreikius.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros Savivaldybėje analizė

6 lentelė[8]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

 

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

 

Pavaldumas[9]

 

Vietų (gavėjų[10]) skaičius

 

iš viso

 

iš jų finansuojamų savivaldybės

 

1.

 

Socialinės globos namai 

1.1.

Vaikų socialinės globos namai

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Savivaldybės

8

8

1.2.

 

Senų žmonių socialinės globos namai

Telšių rajono senelių globos namai

Savivaldybės

59

59

1.3.

 

Asmenų su proto / psichikos negalia globos namai

 

 

Dūseikių socialinės globos namai

 

 

LR SADM

 

 

209

 

 

20

1.4.

 

Specializuoti socialinės globos ir slaugos namai

VPSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Slaugos (globos) skyrius

Savivaldybės

30

30

 

2.

 

Šeimynos

 

X

 

x

 

x

 

x

2.1

 

Socialinė globa šeimoje

 

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras (budintys globotojai ir globėjai (rūpintojai) atliekantys budinčio globotojo funkcijas)

 

fizinis asmuo

 

36

 

 

 

36

 

3.

 

Laikino gyvenimo namai

3.1.

Nakvynės namai

Telšių rajono socialinių paslaugų centro

Nakvynės namai

Savivaldybės

15

15

Nakvynės namai (laikino apnakvindinimo paslauga)

3

3

3.2.

 

Krizių centras

Telšių krizių centras

VšĮ

 

10

Paslaugos perkamos

3.3.

 

Laikino apgyvendinimo įstaiga motinoms ir vaikams

Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys aikini šeimos namai

Savivaldybės

36

36

 

4.

 

Dienos socialinės globos centrai

4.1.

Senų žmonių dienos socialinės globos centras

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Gedrimuose Dienos centras

Savivaldybės

4

4

Telšių dienos centras

Savivaldybės

-

-

4.2.

Dienos socialinės globos centras asmenims su negalia

Telšių centras „Viltis“

Savivaldybės

59

59

 

5.

 

Savarankiško gyvenimo namai 

 

5.1.

Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namai

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Gedrimų savarankiško gyvenimo namai

Savivaldybės

40

35

 

5.2.

Socialinės rizikos asmenų (šeimų) savarankiško gyvenimo namai

Savarankiško gyvenimo namai Nakvynės namuose

Savivaldybės

46

46

 

5.3.

Dienos centrai

Telšių dienos centras

Savivaldybės

40

40

Mitkaičių dienos centras

Savivaldybės

25

25

Upynos dienos centras

Savivaldybės

25

25

Žarėnų dienos centras

Savivaldybės

25

25

Telšių maltiečių vaikų dienos centras

NVO

36

36

Telšių samariečių dienos centras „Jaunieji samariečiai“

NVO

24

24

Telšių samariečių dienos centras „Skubėkime daryti gera“

NVO

23

23

Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos projektas „Parapijos Caritas vaikų dienos centras „Valančiaus pastogėje“

NVO

30

30

Luokės bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

26

26

Degaičių bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

22

22

Buožėnų bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

35

35

Ryškėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

27

27

Eigirdžių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

17

17

Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

40

40

Telšių moterų bendrijos „Akvalina“ šeimų centras

NVO

22

22

Viešvėnų bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

30

30

Kaunatavos bendruomenės vaikų dienos centras

NVO

31

31

 

6.

 

Socialinės priežiūros centrai

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras

Savivaldybės

12

12[11]

19

12

 

7.

 

Bendruomeninės įstaigos

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“

Privati

36

12

 

8.

 

Grupinio gyvenimo namai

VšĮ „Gyvenk kartu“

Privati

8

7

 

9.

 

Grupinio gyvenimo namai

VšĮ „Vaikystės aitvarai“

Privati

6

4

 

10.

 

Grupinio gyvenimo namai

VšĮ „Sunokęs laikas“

Privati

3

2

 

11.

 

Apsaugotas būstas

Maltos ordino Pagalbos tarnyba

NVO

6

6

 

 

 

 

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“

NVO

 

 

 

 

 

 

ŽPNTŽ klubas „Atjauta“

NVO

4

4

 

 

 

 

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

NVO

4

4

 

 

 

 

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyrius

NVO

 

 

 

12.

 

Kitos socialinių paslaugų įstaigos (pagalbos į namus tarnyba, dienos globa asmens namuose)

Telšių socialinių paslaugų centras

Savivaldybės

306

242

 

 

5.1. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

 

Telšių rajone socialinių paslaugų tinklas plėtojamas funkciniu ir teritoriniu principu. Siekiant užtikrinti kokybiškų bei efektyvių socialinių paslaugų teikimą atskiroms asmenų grupėms, dalis socialinių paslaugų sutelkta Telšių mieste, tačiau šios paslaugos prieinamos visiems Telšių rajono gyventojams. Telšių mieste teikiamos šios socialinės paslaugos: savarankiško gyvenimo − Laikinuose šeimos namuose, laikino apnakvindinimo bei apgyvendinimo paslaugos − Telšių nakvynės namuose; ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa − Telšių rajono senelių globos namuose; specialaus ugdymo ir dienos socialinės globos paslaugos neįgaliems vaikams − Telšių centre „Viltis“; nemokamas socialinės rizikos asmenų maitinimas – Telšių „Caritas“ valgykloje. Telšių mieste veikia NVO organizacijos, turinčios savo grupes seniūnijose Tryškiuose, Varniuose, Luokėje, Degaičiuose, Eigirdžiuose.

Teritoriniu − administraciniu požiūriu Telšių rajono savivaldybė suskirstyta į 11 seniūnijų, kuriose yra teikiamos socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto, sociokultūrinės, asmeninės higienos ir socialinės priežiūros paslaugos, dirbama su socialinių problemų turinčiomis šeimomis, organizuojama pagalba į namus, dienos socialinė globa asmens namuose, teikiama parama maisto produktais.

Kai kuriose seniūnijose yra įsikūrusios socialinės įstaigos ar jų padaliniai, kuriuose paslaugos teikiamos viso rajono gyventojams pagal poreikį. Gadūnavo seniūnijoje įkurti Telšių rajono senelių globos namų struktūriniai padaliniai: Gedrimų dienos centras, Gedrimų savarankiško gyvenimo namai ir Buožėnų bendruomenės vaikų dienos centras; Nevarėnų seniūnijoje − Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Mitkaičių dienos centras; Tryškių seniūnijoje veikia valstybiniai socialinės globos namai – Dūseikių socialinės globos namai, Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras; Upynos seniūnijoje − Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Upynos dienos centras, Kaunatavos bendruomenės vaikų dienos centras ir VšĮ „Sunokęs laikas“; Varnių seniūnijoje – VPSPC, Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos projektas „Parapijos Caritas vaikų dienos centras „Valančiaus pastogėje“; Žarėnų seniūnijoje − Telšių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys – Žarėnų dienos centras; Viešvėnų seniūnijoje – VšĮ „Gyvenk kartu“, Viešvėnų bendruomenės vaikų dienos centras; Luokės seniūnijoje ─ Luokės bendruomenės vaikų dienos centras, VšĮ „Maltiečių namai“; Degaičių seniūnijoje ─ Degaičių bendruomenės vaikų dienos centras ir Eigirdžių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras; Ryškėnų seniūnijoje ─ Ryškėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras.

Socialinių paslaugų infrastruktūra plečiama iš siekiama aukštesnės paslaugų kokybės įgyvendinat ES ir SB lėšomis finansuojamus projektus (žr. 4.2.2 skyriuje).

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

7 lentelė

Socialinių paslaugų išvystymo rodikliai Telšių rajono savivaldybėje[12]

 

Eil. Nr.

Socialinės paslaugos pagal gavėjų grupes

Gavėjų skaičius:

Rodiklis savivaldybėje

 

1.

Socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims (jų šeimoms)

senyvo amžiaus asmenys

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 senyvo amžiaus asmenų savivaldybėje (8283)

 

1.1.

Pagalba į namus

252

30,42

 

1.2.

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose)

5

0,6

 

1.3.

Dienos socialinė globa asmens namuose

110

13,28

 

1.4.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.)

0

0

 

1.5.

Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre)

0

0

 

1.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

35

4,23

 

1.7.

Trumpalaikė socialinė globa (asmens namuose arba įstaigoje)

44

5,3

 

1.8.

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)

0

0

 

1.9.

Ilgalaikė socialinė globa

113

13,64

 

1.10.

Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - senyvo amžiaus asmenų skaičius, tenkantis 1000 senyvo amžiaus asmenų savivaldybėje

559

67,47

 

2.

Socialinės paslaugos suaugusiems asmenims su negalia (jų šeimoms)

suaugę asmenys su negalia

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 darbingo amžiaus asmenų su negalia savivaldybėje (2486)

 

2.1.

Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas asmens namuose

4

1,61

 

2.2.

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose)

0

0

 

2.3.

Dienos socialinė globa asmens namuose

6

2,4

 

2.4.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.)

70

28,16

 

2.5.

Dienos socialinė globa įstaigoje (dienos centre)

43

17,3

 

2.6.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

6

2,41

 

2.7.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

8

3,22

 

2.8.

Trumpalaikė socialinė globa

5

2,01

 

2.9.

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)

17

6,84

 

2.10.

Ilgalaikė socialinė globa:

43

17,30

 

2.10.1.

grupinio gyvenimo namuose

7

2,82

 

2.10.2.

socialinės globos namuose, specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose

28

11,26

 

2.11.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinėse dirbtuvėse

13

5,23

 

2.12.

Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - suaugusių asmenų su negalia skaičius, tenkantis 1000 darbingo amžiaus asmenų su negalia savivaldybėje

250

100,56

 

3.

Socialinės paslaugos vaikams (jų šeimoms)

vaikai

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje (7309)

 

3.1.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas) asmens (šeimos) namuose (gavėjai - vaikai, kurių šeimoms teikiama socialinė priežiūra)

475

65

 

3.2.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

563

77,03

 

3.3.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, laikino apgyvendinimo įstaigoje šeimoms, turinčioms vaikų, savarankiško gyvenimo namuose, kitose socialinių paslaugų įstaigose) (gavėjai - vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra)

3

0,41

 

3.4.

Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų – vaikų skaičius, tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje

1041

142,43

 

4.

Socialinės paslaugos vaikams su negalia (jų šeimoms)

vaikai su negalia

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 vaikų su negalia savivaldybėje (289)

 

4.1..

Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra asmens namuose) 

0

0

 

4.2.

Dienos socialinė globa asmens namuose

2

6,92

 

4.3.

Dienos socialinė globa ar socialinė priežiūra įstaigoje (dienos centre ar kt.)

0

0

 

4.4.

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė ar (ir) dienos socialinė globa)

2

6,92

 

4.5.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa vaikams su negalia socialinės globos namuose vaikams su negalia, specializuotuose slaugos ir socialinės globos namuose

7

24,22

 

4.6.

Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų - vaikų su negalia skaičius, tenkantis 1000 vaikų su negalia savivaldybėje

11

38,06

 

5.

Socialinės paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams (jų šeimoms)

likę be tėvų globos vaikai

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje (130)

 

5.1.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti (gavėjai – vaikai, kurių globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įtėviai ir šeimynų dalyviai, gauna pagalbą)

142

1092,31

 

5.2.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa:

165

1269,23

 

5.2.1.

Šeimynose

0

0

 

5.2.2.

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

23

176,92

 

5.3.

Iš viso nurodytų socialinių paslaugų gavėjų - likusių be tėvų globos vaikų skaičius, tenkantis 1000 vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), savivaldybėje

330

2538,46

 

6.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams (jų šeimoms)

jaunuoliai

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų asmenų nuo 16 iki 24 m. savivaldybėje (13816)

 

6.1.

su laikinu apgyvendinimu (savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste)

6

0,43

 

6.2.

be laikino apgyvendinimo (socialinių paslaugų įstaigoje ar asmens namuose)

9

0,65

 

6.3

Iš viso palydėjimo paslaugų gavėjų – jaunuolių skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų nuo 16 iki 24 metų

15

1,08

 

7.

Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (jų šeimoms)

socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys (18+)

Gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų suaugusių asmenų savivaldybėje (22800)

 

7.1.

Psichosocialinė pagalba (socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose)

30

1,31

 

7.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.)

7

0,3

 

 

7.3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

20

0,9

 

7.4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (krizių centre, kitose socialinių paslaugų įstaigose):

4

0,18

 

7.4.1.

su laikinu apgyvendinimu

0

0

 

7.4.2.

be laikino apgyvendinimo

4

0,18

 

7.5.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikinas apnakvindinimas laikino apnakvindinimo įstaigose

74

3,3

 

7.6.

Trumpalaikė socialinė globa (psichologinės bei socialinės reabilitacijos įstaigose asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų)

0

0

 

7.7.

Iš viso socialinių paslaugų gavėjų - socialinę riziką patiriančių suaugusių asmenų skaičius, tenkantis 1000 visų suaugusių asmenų savivaldybėje

139

 

6,2

 

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

6.2.1. Paslaugų poreikis pagal gyventojų grupes

Socialinių paslaugų poreikis vertinamas pagal 4 žmonių socialines grupes:

–   šeimos ir vaikai (šeimos, patiriančios socialinę riziką ir socialinių įgūdžių stokojančios šeimos (toliau – socialinių problemų turinčios šeimos) bei jose augantys vaikai, likę be tėvų globos ir / ar neįgalūs vaikai, socialinės rizikos vaikai);

–  proto ir psichikos negalią turintys suaugę neįgalieji;

–  suaugę fizinę negalią turintys neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys;

–  suaugę socialinės rizikos asmenys.

 

6.2.1.1. Šeimos ir vaikai

Be tėvų globos likusių vaikų skaičius vertinamuoju laikotarpiu didėjo, nes prasidėjus Rusijos Federacijos kariniams veiksmams Ukrainoje ukrainiečių vaikai, kaip pabėgėliai lydimi giminaičių atvyko į Lietuvą, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 2022 m. buvo globojama – 165 vaikai (2021 m.– 130, 2020 m. – 145 vaikai,).  Iš šeimų, paimta 2022 m. – 16 vaikų (2021 m. – 19, 2020 m. – 28 vaikai) iš jų: 12 apgyvendinta budinčių globotojų šeimoje, 4 globėjų (rūpintojų) šeimose. Į šeimas 2022 m. grąžinti  8 vaikai (2021 m. – 4 vaikai, 2020 m. – 8 vaikai).  Šeimose 2022 m. buvo globojami 142 vaikai iš jų 8 vaikai atvykę iš Ukrainos (2021 m. – 99 vaikai, 2020 m. – 107 vaikai). 10 vaikų likusių be tėvų globos sulaukė pilnametystės. 2022 m. trumpalaikė socialinė globa Socialinės globos namuose nenustatyta nei vienam vaikui (2021 – 1 vaikui), ilgalaikė socialinė globa Socialinės globos namuose nustatyta vienam vaikui turinčiam sunkią negalią (nuo 0 -3 m. amžiaus), ilgalaikė socialinė globa šeimoje nustatyta 14 vaikų. Globos centre globojama 19 vaikų, socialinės globos įstaigose 23 vaikai. 2022 m. įvaikintų vaikų nebuvo (2021 m. įvaikintas 1 vaikas). 2022 m. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 13 vaikų buvo nustatyta vaiko laikinoji priežiūra tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą prašymu.

Šeimoms ir vaikams Telšių rajone organizuojamos socialinės paslaugos savivaldybės biudžetinėse įstaigose, viešosiose įstaigose ir NVO.

Vaikų dienos centrų veikla.  

Telšių rajone 2022 m. akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikė 17 VDC, iš jų – 4 biudžetinės įstaigos padaliniai ir 13 NVO. 2022 m. akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas pradėjo teikti Viešvėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras. Iš viso VDC paslaugos 2022 m. suteiktos 563 vaikams iš jų: NVO vaikų dienos centruose paslaugos suteiktos 443 vaikams iš jų 15 turintiems negalią (48398 kartų) ir biudžetinės įstaigos vaikų dienos centruose paslaugos suteiktos 120 vaikų, iš jų 9 su negalia (14908 kartų), (2021 m. – 489 vaikai. NVO vaikų dienos centruose paslaugos suteiktos 373 vaikams iš jų 14 su negalia. Biudžetinės įstaigos vaikų dienos centruose paslaugos suteitkos 116 vaikų). Iš VB lėšų 2022 metams skirta 258,4 tūkst. Eur, o SB lėšų NVO VDC 159,5 tūkst. Iš VB lėšų 2021 metams skirta 230,4 tūkst. Eur, o SB lėšų NVO vaikų dienos centrams 112827,5 tūkst. Eur. Žemiau pateikiama informacija apie vaikų dienos centrus.           

8 lentelė

Telšių rajone veikiantiems vaikų dienos centrams skiriamos lėšos 2020 – 2021 - 2023 metais[13]

Vaikų dienos centrai

Vietų skaičius

Skirtos lėšos, tūkst. Eur

 

2021 m.

2022 m.

2023 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m. (planas)

 

Iš viso

Iš jų:

Iš viso

Iš jų:

Iš viso

Iš jų:

 

VB

SB

VB

SB

VB

SB

 

NVO VDC

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centras „Jaunieji samariečiai“

22

24

24

25,62

16,80

8,82

32,70

18,30

14,40

29,83

18,30

11,53

 

Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriaus vaikų dienos centras „Skubėkime daryti gerą“

23

23

23

25,27

16,80

8,47

29,82

18,30

11,52

29,65

18,59

11,06

 

Maltos ordino pagalbos tarnybos Telšių maltiečių vaikų dienos centras

25

33

36

27,50

16,80

10,70

38,46

18,30

20,16

34,69

18,30

16,39

 

Telšių šeimų centras Akvalina

20

22

22

25,21

16,80

8,41

29,82

18,30

11,52

30,05

19,15

10,90

 

Buožėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras „Gerumo delnai“

25

35

35

27,78

16,80

10,98

38,94

18,30

20,64

34,62

18,30

16,32

 

Degaičių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

17

22

22

24,28

16,80

7,48

28,86

18,30

10,56

28,48

18,30

10,18

 

Eigirdžių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras „Eigirdukas“

17

17

17

24,61

16,80

7,81

29,34

18,30

11,04

26,84

18,30

8,54

 

Luokės bendruomenės vaikų dienos centras

17

26

26

24,96

16,80

8,17

30,78

18,30

12,48

30,38

18,30

12,08

 

Kaunatavos kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

25

31

31

26,69

16,80

9,89

33,18

18,30

14,88

31,42

18,48

12,94

 

Ryškėnų kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

16

28

27

26,81

16,80

10,01

33,66

18,30

15,36

30,92

18,30

12,62

 

Tryškių miestelio bendruomenės vaikų dienos centras

35

40

40

29,53

16,80

12,73

39,94

19,30

20,64

38,39

19,30

19,09

 

Viešvėnų bendruomenės vaikų dienos centras

30

30

8,52

4,80

3,72

 

Varnių I Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos Carito vaikų dienos centras

20

30

30

26,19

16,80

9,39

36,54

18,30

18,24

32,63

18,46

14,17

 

Iš viso NVO

262

361

363

314,43

201,60

112,82

402,04

220,60

181,44

386,42

226,88

159,54

 

Biudžetinės įstaigos VDC

Telšių socialinių paslaugų centro Mitkaičių dienos centras

20

26

25

26,42

7,20

19,22

19,93

7,70

12,23

7,70

7,70

 

Telšių socialinių paslaugų centro Telšių dienos centras

30

40

40

44,11

7,20

36,91

35,70

8,10

27,6

8,15

8,15

 

Telšių socialinių paslaugų centro Upynos dienos centras

20

30

25

26,42

7,20

19,22

21,23

7,70

13,53

7,70

7,70

 

Telšių socialinių paslaugų centro Žarėnų dienos centras

20

30

25

25,98

7,20

18,79

19,80

7,70

12,10

7,95

7,95

 

Iš viso Telšių socialinių paslaugų centro

90

126

115

122,93

28,80

94,14

96,66

31,20

65,46

31,5

31,5

 

Iš viso

352

487

478

437,36

230,40

206,96

498,70

251,80

246,90

31,5

31,5

 

 

Darbas su socialinę riziką patirinčiomis šeimomis. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinių problemų turinčioms šeimoms, organizuoja ir teikia Telšių socialinių paslaugų centras. Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio palaugas riziką patiriančioms šeimoms Telšių mieste pradėjo teikti Telšių šeimų centras Akvalina. Žemiau pateikiama informacija (8 lentelė) apie Telšių socialinių paslaugų centro suteiktas paslaugas Telšių rajono šeimų ir jose augančių nepilnamečių vaikų, socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, pasiskirstymą seniūnijose.

9 lentelė

 

Šeimų ir jose augančių vaikų bei tiesiogiai su šeimomis, patiriančiomis riziką, Telšių socialinių paslaugų centro dirbančių darbuotojų statistika 2020─2022 m. [14]

 

Rodikliai/

metai

 

Seniūnija

Šeimų skaičius

Šeimose augančių nepilnamečių vaikų skaičius

Socialinių darbuotojų skaičius

2020

2021

2022

2023 planas

2020

2021

2022

2023 planas

2020

2021

2022

2023 planas

Telšių

117

126

132

132

212

211

217

217

6+1,5[15]

5

5

5

Nevarėnų

13

13

13

13

23

21

19

19

1

1

1

1

Žarėnų

8

7

8

8

20

19

20

20

1

1

1

1

Viešvėnų

9

9

10

10

21

18

21

21

1

1

1

1

Upynos

16

16

16

16

37

37

46

46

1

1

1

1

Degaičių

11

8

6

6

25

17

13

13

1

1

1

1

Varnių

20

20

23

23

43

33

42

42

2

2

2

2

Luokės

8

9

10

10

17

18

22

22

1

1

1

1

Gadūnavo

9

7

6

6

19

13

10

10

1

1

1

1

Tryškių

19

19

20

20

37

37

38

38

2

2

2

2

Ryškėnų

13

15

14

14

28

29

27

27

1

1

1

1

Iš viso:

243

249

258

258

482

453

475

475

18

17

17

17

 

 

 

10 lentelė

 

Šeimų ir jose augančių vaikų bei tiesiogiai su šeimomis, patiriančiomis riziką, Telšių šeimų centro Akvalina dirbančių darbuotojų statistika 2022 m.

 

Rodikliai/

metai

 

Seniūnija

Šeimų skaičius

Šeimose augančių nepilnamečių vaikų skaičius

Darbuotojų skaičius

2022

2023 planas

2022

2023 planas

2022

 

Telšių miestas

14

15

16

17

0,5 et. atvejo vadybininko

1et. socialinio darbuotojo

 

Atvejo vadybos posėdžių metu, atsižvelgus į socialinio darbuotojo išvadas ir pagalbos plano priemonių įgyvendinimą arba pasikeitus aplinkybėms, pervertinamas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis ir teikiami pasiūlymai dėl socialinių paslaugų sustabdymo, nutraukimo. Žemiau pateikiama informacija apie atvejus.

11 lentelė

Paslaugų nutraukimo priežastys 2019─2022 m. [16]

Metai

Priežastys

2019

2020

2021

2022

Šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus

35

48

47

65

Tėvams teismo sprendimu neterminuotai ribota tėvų valdžia

6

3

8

4

Išvyko gyventi į kitą savivaldybę arba į užsienį

5

4

5

12

Šeimoje neliko nepilnamečių vaikų

6

8

9

5

Dėl kitų priežasčių

14

2

1

2

Iš viso:

66

65

70

88

 

Vadovaujantis Atvejo vadybos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „ Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu „Dėl įgaliojimų suteikimo koordinuoti atvejo vadybos procesą“ Telšių socialinių paslaugų centras įgaliotas vykdyti atvejo vadybos proceso koordinavimą. Atvejo vadybą socialinę riziką ptiriančioms šeimoms Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 13 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos įsakymu Nr. A1-1077 „Dėl Telšių šeimų centro Akvalina, atsakingo už atvejo vadybos funkcijų vykdymą Telšių mieste, ir atvejo vadybininkų kontaktinių duomenų patvirtinimo“ Telšių šeimų centras Akvalina įgaliotas vykdyti atvejo vadybos proceso koordinavimą Telšių mieste. Atvejo vadybai organizuoti Telšių socialinių paslaugų centre įsteigti 6,5 atvejo vadybininkų etatai. 2022 m. organizuoti 661 atvejo vadybos posėdžiai (2021 m.– 689). Atvejo vadybos taikymo 2019 - 2022 m. statistika pateikta žemiau lentelėje.

12 lentelė

Atvejo vadybos taikymo 2019 - 2022 m. statistika[17]

Rodikliai

 

Metai

Organizuotų atvejo vadybos posėdžių skaičius

2019

2020

2021

2022

Telšių

226

332

360

341

Nevarėnų

20

36

45

30

Žarėnų

22

20

17

19

Viešvėnų

32

25

26

29

Upynos

25

37

30

35

Degaičių

26

23

23

16

Varnių

49

63

48

61

Luokės

30

28

19

14

Gadūnavo

13

20

19

13

Tryškių

44

54

58

69

Ryškėnų

23

22

44

34

Iš viso:

510

660

689

661

 

Tėvų globos netekusių vaikų institucinė globa teikiama Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centre. 2022 nebuvo apgyvendinto nė vieno vaiko (2021 m. – 0, 2020 m. – 5). Išvyko 1 gyventi savarankiškai,  (2021 m. – 6 vaikai).

VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ 2022 m. paslaugos teiktos 14 tėvų globos netekusių vaikų (2021 m. – 16 ).

Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras 2022 m. pasirašė sutartis su 5 budinčiais globotojais, kurie bet kuriuo paros metu į savo šeimą įsipareigoja priimti iki 15 tėvų globos netekusių vaikų (2021 m. sutartys buvo sudarytos su 4 budinčiais globotojais, kurie bet kuriuo paros metu į savo šeimą įsipareigoja priimti iki 12 tėvų globos netekusių vaikų ir su 3 globėjais (rūpintojais) atliekančiais budinčių globotojų funkcijas). 2022 m. budinčių globėjų šeimoje buvo apgyvendinta 19 vaikų (2021 m.─ 5 vaikai).

Nustačius vaikui laikinąją globą (rūpybą), įstatyminis vaiko atstovas yra paskiriamas Telšių socialinių paslaugų centras, nors vaikai prižiūrimi budinčių globotojų šeimose. Telšių socialinių paslaugų centras paskirtas globėju (rūpintoju) 2022 m. - 8 tėvų globos netekusiems vaikams (2021 m. 8, o 2020 m. – 9).

Neįgalių vaikų institucinė socialinė globa 2022 m buvo teikiama 8 vaikams.Socialinė globa 1 vaikui su kompleksine negalia ir 2 vaikams netekusiems tėvų globos perkama – Ventos socialinės globos namuose, 3 vaikams netekusiems tėvų globos – Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“,1 tėvų globos netekusiam vaikui – Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namuose, teiktos trumpalaikės socialinės globos (atokvėpio paslaugos) 1 vaikui – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių globos namuose.,

Tėvų globos netekusių vaikų globa šeimose. Telšių rajone 2022 m. - 79 šeimose globojami 142 vaikai, iš jų 117 vaikų, kuriems globa nustatyta Telšių rajono institucijų ir 25 vaikai iš kitų rajonų, globojami Telšiuose. (2021 m. – 76 šeimose globojami 99 vaikai, kuriems globa nustatyta Telšių rajono institucijų ir 20 vaikų iš kitų rajonų, globojamų Telšiuose). Socialinė globa 3 ir daugiau vaikų 2022 m. buvo organizuojama ir finansuojama 9 šeimose (2021 m. - 9), kuriose globojami 36 (2021 m. – 29) tėvų globos netekę vaikai.

Pagalbos paslaugos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, bei globojamiems vaikams. Nuo 2018 m. liepos 1 d. Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras teikia socialinės priežiūros paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams bei globojamiems vaikams. Globos centre 2022 m. dirbo 8 darbuotojai 9 etatais (1 globos centro veiklos koordinatorius 1 et., 4 globos koordinatoriai 4 et. ir 1 psichologas 1,5 et.) bei 3 tarnybos atestuoti asmenys 2,5 etatu). 2021 m. dirbo 6 darbuotojai (1 globos centro veiklos koordinatorius 1 et., 4 globos koordinatoriai 4 et. ir 1 psichologas 1,5 et., 2020 m. dirbo 3 globos koordinatoriai (etatų sk. 3,5), 1 socialinė darbuotoja – atliekanti globos koordinatoriaus funkcijas (etatų sk. 1), ir 1 psichologas (etatų sk. 1,5).

Siekiama, kad visiems įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga psichosocialinė ir kita pagalba. Paslaugos suteiktos visoms globėjų šeimoms. Per 2022 m. paslaugos buvo suteiktos 40 globėjų (rūpintojų) šeimomų, kuriose globojami 86 vaikai, 36 artimųjų giminaičių šeimoms, kuriose globojami 51 vaikas, 5 budintiems globotojams, kurie globojo 19 vaikų, 1 asmeniui norinčiam tapti budinčiu globotoju bei 31 asmeniui norinčiam tapti globėju (rūpintoju) / įtėviu. Per 2021 m. paslaugos buvo suteiktos 35 globėjų (rūpintojų) šeimoms, kuriose globojama 71 vaikas, 24 artimųjų giminaičių šeimoms, kuriose globojama 36 vaikai, 4 budintiems globotojams ir 3 globėjams (rūpintojams) atliekantiems budinčių globotojų funkcijas, kuriose buvo globojama 17 vaikų.

Žemiau lentelėje pateikiami statistiniai duomenys apie 2020, 2021 ir 2022 metais suteiktas paslaugas/pagalbą vaikams.

 

13 lentelė

Suteiktos paslaugos / pagalba vaikams[18]

ąPaslaugos/ Pagalba vaikui

Budinčio globotojo šeimoje globojamas vaikas

Globėjo (rūpintojo) šeimoje globojamas vaikas

Globėjo (rūpintojo) giminaičio šeimoje globojamas vaikas

Globėjo (rūpintojo) šeimos biologiniam vaikui

Viso

Paslaugų suteikimo kartai/gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

Iš viso: paslaugų/

autentiškų gavėjų skaičius (2022 m.)

305

19

921

86

303

51

15

4

1544

160

Iš viso: paslaugų/

autentiškų gavėjų skaičius (2021 m.)

306

18

568

84

304

38

9

23

1187

163

Iš viso: paslaugų/

autentiškų gavėjų skaičius (2020 m.)

733

14

716

80

437

50

27

15

1913

159

 

Statistiniai duomenys apie 2020 – 2022 metais suteiktas paslaugas/pagalbą globėjams (rūpintojams, budintiems globotojams pateikiami žemiau lentelėje.

14 lentelė

Suteiktos paslaugos/ pagalba globėjams, budintiems globotojams[19]

 

Pagalba globėjams ir įtėviams

Budintis globotojas

Globėjas (rūpintojas)

Globėjas (rūpintojas) artimas giminaitis

Kitiems suaugusiems šeimos nariams

Viso

Paslaugų suteikimo kartai/gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

kartai

gavėjai

Iš viso: paslaugų/

autentiškų gavėjų skaičius (2022 m.)

458

5

1629

40

854

36

59

29

3000

110

Iš viso: paslaugų / autentiškas gavėjų skaičius (2021 m.)

599

7

1118

48

735

27

94

87

2546

169

Iš viso: paslaugų / autentiškas gavėjų skaičius (2020 m.)

893

5

1591

42

1063

38

172

48

3719

133

 

2022 m. pagrindiniuose GIMK mokymuose dalyvavo 17 asmenų (2021 m. – 16), iš jų (10 norinčių tapti globėjais (rūpintojais), 5 globėjai (rūpintojai) artimi giminaičiai ir 2 asmenys norintys įsivaikinti, specializuotose GIMK mokymuose dalyvavo 1 asmuo, norintis tapti budinčiu globotoju ir tęstiniuose GIMK mokymuose dalyvavo 23 asmenys (2 budintys globotojai, 12 globėjų (rūpintojų) ir 9 artimi giminaičiai). Parengta 1 rekomendacija (1 globėjui (rūpintojui) artimam giminaičiui), 7 teigiamos išvados (2 šeimoms norinčioms tapti globėjais (rūpintojais), 3 globėjų (rūpintojų) artimų giminaičių šeimoms ir 2 šeimoms norinčioms įsivaikinti. Parengta 12 pakartotinių vertinimo išvadų (7 globėjų (rūpintojų) šeimoms, 1 šeimai, norinčiai tapti budinčiu globotoju ir 4 budinčių globotojų šeimoms bei 2 neigiamos pakartotinio vertinimo išvados (1 globėjo (rūpintojo) šeimai ir 1 globėjų (rūpintojų) artimų giminaičių šeimai).

 

Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, teikiama Telšių socialinių paslaugų centro Laikinuose šeimos namuose. Paslauga 2022 m. buvo suteikta 20 šeimų (2021 m. – 21, 2020 m. – 15). Telšių krizių centre buvo suteiktos apgyvendinimo paslaugos 10 asmenų (2021 m. – 6, 2020 m. – 6), esant intensyviai krizei. Statistika pateikiama žemiau lentelėje.

15 lentelė

Savarankiško gyvenimo namuose suteiktų paslaugų 2020-2022 m. ir planuojamų suteikti 2023 m. statistika[20]

Eil. Nr.

Rodikliai

Telšių krizių centras

Telšių socialinių paslaugų centro

Laikini šeimos namai

2020

2021

2022

2023 planas

2020

2021

2022

2023 planas

1.

Vietų skaičius įstaigoje

11

11

11

11

36

36

36

36

2.

Paslaugų gavėjai, iš jų:

8

6

10

8

43

61

62

60

2.1.

Šeimų patiriančių socialinę riziką skaičius, jose:

2

1

1

1

15

21

20

20

2.1.1.

Suaugusių asmenų

2

4

7

4

15

22

25

25

2.1.2.

Vaikų

2

2

3

2

28

40

37

35

2.2.

Asmenys po socialinės globos

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Asmenys be vaikų

4

2

5

2

1

-

-

-

2.4.

Nukentėję nuo gaisro

-

-

-

 

-

-

-

-

 

19

Poreikis dirbti su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką ir apgyvendintomis institucijose, yra pagrįstas. Būtina plėsti savarankiško gyvenimo paslaugų infrastruktūrą tam, kad ugdyti socialinius įgūdžius vienišoms mamoms, ypač turinčioms proto ar psichikos negalią. Savarankiško apgyvendinimo paslaugų poreikis socialinės rizikos asmenims yra patenkinamas.

Apibendrinimas:

būtina didinti Globos centro teikiamų paslaugų kokybę, psichologinių paslaugų prieinamumą, veiklų viešinimą bei skatinti vaikų globą šeimoje;

sukurti kompleksinių paslaugų struktūrą globėjams;

būtina stiprinti atvejo vadybos taikymą ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą šeimoms, patiriančioms socialinę riziką.

 

6.2.1.2. Psichikos negalią turintys suaugę neįgalieji.

Asmenims su proto ir psichikos ar kompleksine negalia teikiamos valstybiniuose globos namuose: Dūseikių, Stonaičių, Jurdaičių, Adakavo, Macikų, Padvarių, Didvyžių, Ventos, Strėvininkų, Jasiuliškių, Lavėnų, Jotainių, Ilguvos, Linkuvos ir Suvalkijos socialinės globos namuose. Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio pradėtos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos, nuo 2019 m. – „atokvėpio“ paslaugos Dūseikių socialinės globos namuose. Iš viso trumpalaikės socialinės globos paslaugos 2022 m. Dūseikių socialinės globos namuose suteiktos 12 Telšių rajono gyventojų. Šių paslaugų suteikimas leidžia laikinai išspręsti neįgalių asmenų socialinės globos teikimo problemą, nes vis sudėtingiau yra gaunami siuntimai ilgalaikei socialinei globai teikti valstybiniuose socialinės globos namuose. Paslaugos valstybiniuose globos namuose 2022 m. suteiktos: 8 vaikams, 36 suaugusiems asmenims, 25 senyvo amžiaus asmenims. Detali paslaugų gavėjų statistika valstybiniuose socialinės globos namuose pateikiama žemiau lentelėje.

 

16 lentelė

Paslaugų gavėjų valstybiniuose socialinės globos namuose statistika 2021 -2022 m. [21]

Eil. Nr.

Valstybiniai globos namai

Trumpalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa /iš jų su sunkia negalia

Vaikams

Suaugusiems asmenims

2021 m.

2022 m.

2021 m.

2022 m.

2021 m.

2022 m.

 

1.

Dūseikių socialinės globos namai

12

12

-

-

27/11

32/16

 

2.

Stonaičių socialinės globos namai

-

-

-

-

5/2

5/2

 

3.

Jurdaičių socialinės globos namai

-

-

-

-

4/2

3/2

 

4.

Adakavo socialinės globos namai

-

-

-

-

1/0

2/0

 

5.

Macikų socialinės globos namai

-

-

-

-

2/2

2/2

 

6.

Padvarių socialinės globos namai

-

-

-

-

3/2

3/2

 

7.

Didvyžių socialinės globos namai

-

-

-

-

2/0

1/0

 

8.

Ventos socialinės globos namai

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

 

9.

Jotainių socialinės globos namai

-

-

-

-

1/1

1/1

 

10.

Ilguvos socialinės globos namai

-

-

-

-

3/3

3/3

 

11.

Skemų socialinės globos namai

-

 

-

-

4/3

4/2

 

12.

Strėvininkų socialinės globos namai

-

-

-

-

1/0

1/0

 

13.

Jasiuliškių socialinės globos namai

-

-

-

-

1/1

1/1

 

14.

Lavėnų socialinės globos namai

-

-

-

-

2/1

2/1

 

15.

Aukštelkės socialinės globos namai

-

-

-

-

-

-

 

16.

Aknystos socialinės globos namai

-

-

-

-

-

-

 

17.

Linkuvos socialinės globos namai

1

2

-

-

1/1

3/1

 

18.

Suvalkijos socialinės globos namai

-

-

-

-

-

1/0

 

19.

Kompleksinių paslaugų namai „Alka“

-

-

4/4

3/3

-

-

 

20.

Nijolės Genytės socialinės globos namai

 

-

 

1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

21.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

 

-

 

-

 

-

 

1

 

-

 

-

 

22.

A. Bandzos socialinės globos namai

 

-

 

-

 

1/1

 

1/1

 

-

 

-

 

Viso:

13

16

 

 

58/30

65/34

 

 

Socialinės paslaugos asmenims su proto ir psichikos negalia teikiama Telšių centre „Viltis“. Paslaugų poreikis patenkinamas. Teikiamos šios Socialinių paslaugų kataloge nurodytos socialinės paslaugos: dienos socialinė globa, trumpalaikė socialinė globa (iki 5 parų per savaitę). Suteiktų paslaugų 2022 m. statistika pateikiama žemiau lentelėje.

17 lentelė

Suteiktų paslaugų 2022 m. Telšių centre „Viltis“ statistika

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Gavėjai

Suteikta paslaugų vnt. / kartai

1.

Dienos socialinės globos paslaugos

43

6151

2.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos iki 5 parų per savaitę

17/16

2525

3.

Maitinimas:

 

 

3.1.

Dienos socialinės globos paslaugos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjams iki 5 parų per savaitę

60/59

8554

3.2.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų iki 5 parų per savaitę gavėjams (naktipiečiai)

17/16

2312

4.

Sveikatos priežiūros paslaugos:

 

 

4.1.

Kineziterapija

60/59

4909

4.2.

Masažas

60/59

1059

5.

Transporto paslaugų teikimas:

 

 

5.1.

Transporto paslaugos suteikimas atvykstant į įstaigą ir grąžinant į namus kasdien

24

10560

5.2.

Transporto paslaugos suteikimas atvykstant į įstaigą pirmadieniais ir grąžinant į namus penktadieniais (iš/į rajono/ą)

12

1056

5.3.

Transporto paslauga išvykoms (rajone, ir už rajono ribų)

10 (30 išvykų)

300

6.

Sociokultūrinės paslaugos (vaikams atvykusiems iš Ukrainos)

21

745

 

Viso:

80

38916

 

Telšių centras „Viltis“ dalyvavo institucinės pertvarkos parnerių atrankos projekte „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ 2020 m. ir pripažinti kaip partneriai įgyvendinti naujas veiklas: socialinių dirbtuvių, grupinių gyvenimo namų, specializuotos slaugos ir socialinės globos. Įgyvendinat šį projektą, 2022 m. nupirktas namas, adresu Ventos g. 1, Telšiuose. Po namo renovacijos ir pritaikymo neįgaliesiems, jis bus perduotas Telšių centrui „Viltis“ grupinių namų veiklai vykdyti.

Suaugę fizinę negalią turintys neįgalūs asmenys ir senyvo amžiaus asmenys yra vieni pagrindinių socialinių paslaugų gavėjų. Dėl negalios ar amžiaus sumažėja arba yra prarandamas socialinis bei fizinis savarankiškumas, nebegebama užtikrinti net būtiniausių socialinių poreikių, nebedalyvaujama visuomenės gyvenime.

Senyvo amžiaus neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimas. Pagal specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2019 metų liepos 1 dienos pradėtas senyvo amžiaus neįgaliųjų specialiųjų poreikių vertinimas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pildymas. 2022 m. buvo užpildyti 579 klausimynai,( 2021 m. – 516 2020 m. – 394), asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai.

Senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims socialinių paslaugų infrastruktūra išvystyta, tačiau yra poreikis šias paslaugas plėtoti ir toliau.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos Telšių socialinių paslaugų centro

dienos centruose. Per 2022 m. paslaugos suteiktos 39 asmenims (2021 m. – 89), iš jų: Mitkaičių dienos centre ─ 3 asmenims, (2021 m.– 9 asmenims); Upynos dienos centre – 21 asmeniui, (2021 m. –21 asmeniui); Žarėnų dienos centre – 6 asmenims, (2021 m. – 21 asmeniui).

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose ir Telšių centre „Viltis“. Per 2022 m. paslaugas teikė Telšių socialinių paslaugų centro Telšių, Žarėnų, Mitkaičių, Upynos dienos centrai ir Telšių centras „Viltis“. Iš viso Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose paslaugas gavo 1839 kartus 30 suaugusių asmenų su negalia bei senyvo amžiaus asmenys ir 20 vaikų iš Ukrainos  Telšių centre „Viltis“. 2021 m. – 6 asmenims (5 suaugusiems asmenims Telšių socialinio paslaugų centro Upynos dienos centre ir 1 asmeniui su negalia Telšių centre „Viltis“), o (2020 m. – 194).

Transporto organizavimo paslaugas – 188 asmenims, buvo kreiptąsi 359 kartus (2021 m. - 170 asmenų). Faktiškai transporto paslaugos suteiktos didesniam gavėjų skaičiui, nes transporto paslaugos teikiamos ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjams. Planuojama, kad 2023 m. dėl transporto paslaugų kreipsis iki 370 kartų.

Socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugas ir dienos socialinę globą asmens namuose teikia Telšių socialinių paslaugų centras, Šių paslaugos gavėjų amžius yra nuo 43 iki 103 metų. 2022 m. paslaugos pagalbos į namus suteiktos 179 asmenims (2021 m. 177 asmenims).

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose suteiktos 2022 m. – 110 asmenų.  Pastebima, kad socialinių paslaugų poreikis didėja (2021 m. – 96 asmenims). Dienos socialinės globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per parą iki 5 kartų per savaitę.

Paslaugų gavėjų statistika pateikiama žemiau lentelėje. 

 

 

 

 

18 lentelė

Telšių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus ir dienos socialinės globos paslaugų gavėjų skaičius 2020─2022 m.[22]

Eil. Nr.

Rodikliai

 

 

Pagalbos į namus gavėjų skaičius

Dienos socialinės globos namuose gavėjų skaičius

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

1.

Telšių

96

84

93

67

79

96

2.

Nevarėnų

3

4

3

1

1

1

3.

Žarėnų

9

6

6

-

2

2

4.

Viešvėnų

5

7

10

2

2

2

5.

Upynos

9

9

8

3

2

0

6.

Degaičių

4

1

3

2

2

2

7.

Varnių

31

31

25

3

3

3

8.

Luokės

12

11

11

1

1

1

9.

Gadūnavo

6

3

2

-

-

0

10.

Tryškių

19

19

16

2

2

1

11.

Ryškėnų

4

2

2

2

2

2

 

Iš viso

198

177

179

83

96

110

 

Pagalbos į namus paslaugas 2022 metais pradėjo teikti ir VšĮ „Nacionalinės socialinės integracijos institutas“ ir VšĮ „Roviltė“. Žemiau pateikiame informaciją apie pagalbos į namus paslaugų,kurias teikė NVO gavėjų skaičių:

 

19 lentelė

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius VšĮ įstaigose 2020 – 2022 m.

Eil. Nr.

Rodikliai

 

 

Pagalbos į namus gavėjų skaičius

2022 m.

VšĮ „Roviltė“

VšĮ „Nacionalinės socialinės integracijos institutas“

1.

Telšių

38

22

2.

Nevarėnų

-

2

3.

Žarėnų

-

1

4.

Viešvėnų

-

-

5.

Upynos

-

-

6.

Degaičių

-

-

7.

Varnių

-

3

8.

Luokės

-

-

9.

Gadūnavo

-

-

10.

Tryškių

-

-

11.

Ryškėnų

-

7

 

Iš viso

38

35

 

Vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-461 „Dėl pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2022 metais pagalba pinigais gavo 6 asmenys (2021 m.  – 5) gyvenantys Telšių rajone, kuriems socialinės priežiūros pagalbos į namus paslaugas buvo veiksmingiau organizuoti pinigais.

Dienos socialinė globa institucijoje senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims yra teikiama Telšių dienos centre ir Gedrimų savarankiško gyvenimo namų Dienos centre. Paslaugų poreikis patenkinamas. Paslaugų gavėjų statistika teikiama žemiau lentelėje.

20 lentelė

Dienos socialinės globos gavėjų statistika 2020–2022 m. [23]

Eil. Nr.

Metai / Organizacija

2020 m.

2020 m.

2022 m.

1.

Telšių dienos centras

5

0

0

2.

Telšių rajono senelių globos namų struktūrinis padalinys Gedrimuose

Dienos socialinės globos centras

9

 

4

 

8

3.

Iš viso

14

4

8

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus ir darbingo amžiaus neįgaliems asmenims teikiamas Telšių rajono senelių globos namų struktūriniame padalinyje – Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose: 2022 m. – 31. 2022 m. apgyvendinti 4 nauji gyventojai, išvyko 2, iš jų 1 išvyko gyventi savarankiškai ir 1 išvyko gyventi į kitus socialinės globos namus. 2022 m. pabaigoje paslaugų laukė 1 asmuo. (2020 m. – 39, 2021 m. – 52).

Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa teikiama Telšių rajone esančiose Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, taip pat paslaugos perkamos iš kitų subjektų. Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus ir asmenims su negalia / sunkia negalia tinklas Lietuvoje plėtojamas intensyviai, ypač privatus. Pasirašytos sutartys dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos suteikimo ir lėšų kompensavimo Telšių rajono gyventojams su VšĮ „Senjorų socialinės globos namai“, Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namais, VšĮ „Skuodo globos namai“, Asociacija „Pasitinkant senatvę“, VšĮ „Antavilių pensionatas“, VšĮ „Ylakių globos namai“, VšĮ „Senevita“, VšĮ „Rietavo parapijos senelių globos namai“, VšĮ „Senjorų Eldoradas“ globos namais, Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namais, VšĮ „Vilties erdvė“, VšĮ „Senjorų vila“, VšĮ VšĮ „Maltiečių namai“, VšĮ senelių namais „Užusaliai“, VšĮ „Teleičių globos namais“, VšĮ „Kitada“, VšĮ „Taikos Karalienės globos namuose“  ir kitomis globos įstaigomis. Asmenims su sunkia negalia teikiamos dienos, trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos. Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos gavėjų statistika ir finansavimo šaltiniai pateikiami žemiau lentelėje.

21 lentelė

Paslaugų gavėjų statistika 2019-2022 m. [24]

Rodikliai

Suteikta paslaugų ( iš jų su sunkia negalia)

Paslaugų laukia

2020 m

2021 m.

2022 m.

2020 m. pabaigoje

2021 m.

pabaigoje

2022 m.

pabaigoje

Telšių rajono senelių globos namai

65 (26)

 

74 (23)

 

35

6

6

VPSPC

47 (30)

42 (38)

34 (29)

Apgyvendinti kitų rajonų socialinės globos įstaigose

43 (31)

(54) 41

69 (47)

5

Iš viso

155 (87)

170 (102)

 

 

40

6

 

Būsto, gyvenamosios ir viešosios aplinkos pritaikymo programa. Vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2019 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas“, Telšių rajone 2022 m. būstas ir gyvenamoji aplinka pritaikyta 20 neįgalių asmenų 1 iš jų nepilnametis vaikas, būstų pritaikyta 7 asmenimis daugiau nei 2021 m. Tam įsisavinti 19 7890,06 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 11 2335,50 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 85554,56 Eur ( 2021 m. įsisavinti 74423.01 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto - 42855,60 Eur, iš savivaldybės biudžeto - 31567,41 Eur).

Socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys. Suaugusių socialinės rizikos asmenų apskaitoje Telšių rajone 2022 m. įrašyti 153 asmenys. Iš 153 rizikos asmenų įvairias paslaugas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramą maisto paketais ir higienos priemonėmis, nemokamą maitinimą Carito valgykloje, asmens higienos ir priežiūros paslaugas ar apgyvendinimą nakvynės namuose, savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar globos įstaigose) gauna 111 asmenų. Faktinis socialinės rizikos asmenų skaičius yra dar didesnis. Į apskaitą įtraukti tik tie asmenys, kurie patys kreipiasi dėl įvairių socialinių problemų sprendimo, taip pat ir tie asmenys, dėl kurių buvo gauta informacija iš šeimos narių, bendruomenės ar kitų subjektų.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos Telšių socialinių paslaugų centro dienos centruose ir Nakvynės namuose.

Maitinimo organizavimo paslauga aktualiausia rizikos grupėje esantiems asmenims, tačiau kreipiasi ir pensinio amžiaus asmenys, kurių pajamos neviršija 2,25 VRP. Maitinimo organizavimo paslauga teikiama darbo dienomis vieną kartą per parą Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos Carito valgykloje. Vienam asmeniui maitinti parai skiriama 1,70 Eur. Per 2022 m. paslaugą gavo 113 asmenų, iš jų 79 vyrai, 35 moterys (2021 m. maitinimą gavo 113 asmenų, iš jų 79 vyrai, 32 moterys ir 3 vaikai). Maitinimo organizavimo paslauga teikiama tik Telšių miesto gyventojams, yra poreikis organizuoti paslaugas ir seniūnijose. Tačiau be bendruomenių pagalbos tai sunkiai įgyvendinama.

Asmenų, kuriems suteiktos paslaugos Telšių nakvynės namuose, statistika pateikta žemiau 19 lentelėje. )

22 lentelė

Paslaugų gavėjų Telšių nakvynės namuose statistika 2019-2022 m. [25]

Rodikliai

 

Asmenų skaičius, kuriems buvo suteiktos paslaugos Telšių nakvynės namuose

2019m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Laikino apnakvindinimo paslaugos

34

14

46

50

Apgyvendinimo paslaugos

35

40

34

24

Viso unikalių asmenų, kuriems buvo suteiktos paslaugos

69

54

80

74

 

Socialinių paslaugų poreikio tenkinimo galimybės palyginus su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais pateikiamas žemiau lentelėje.

23 lentelė

Socialinių paslaugų teikimo galimybių teikti socialines paslaugas Telšių rajone palyginimas su socialinių paslaugų išvystymo normatyvais[26]

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Normatyvas:

10 000 gyventojų tenka

10 000 Telšių rajono gyventojų tenka

Nuokrypis

+/-

Priežastys

vietų[27]

gavėjų

vietų[28]

gavėjų

1.

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

1.1.

Pagalba į namus

x

40

X

64,23

+24

Pagalbos į namus paslaugos suteiktos didesniam gavėjų skaičiui nei nustatytas normatyvas, kadangi Telšių rajone šių paslaugų poreikis didesnis, į paslaugų teikimą įsitraukė dvi NVO.

1.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

7

X

25,24

+18,24

Dienos socialinė globos / integralios pagalbos į namus poreikis didesnis nei normatyvas, tai lemia didėjantis vienišų vyresnio amžiaus asmenų skaičius, taip pat vykdomo projekto (integralios pagalbos tiekimas pasiteisinimas).

1.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

(kartu su 2.3 papunkt. nurodytais gavėjais)

X

12,72

-47,3

Sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra neišnaudojama, kadangi ši socialinė grupė labiau nori paslaugų namuose.

1.4.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

2

x

6,83

x

+4,83

Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir nuokrypis, tačiau jis viršija normatyvą 2,4 karto.

1.5.

Trumpalaikė socialinė globa

1,2

x

10,18

x

+9

Senstančioje visuomenėje didėja socialinės globos paslaugų poreikis, paslaugos perkamos kitose rajonuose, pradėta teikti atokvėpio paslauga, tačiau dėl vietų didelio poreikio ilgalaikei socialinei globai nesuteiktos trumpalaikės socialinės globos paslaugos Telšių rajono senelių globos namuose.

1.6.

Ilgalaikė socialinė globa

20

x

35,1

x

+15,1

Į vietų skaičių įskaičiuota visiems Telšių rajono gyventojams finansuojamos vietos Lietuvoje. Rajone vietų stoką įrodo ir laukiančiųjų eilė ilgalaikei socialinei globai Telšių rajono senelių globos namuose.

2.

Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

2.1.

Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

x

10

X

4,32

-5,7

Nuokrypis mažesnis nei praėjusiais metais, tačiau vis tiek mažesnis nei normatyvas, nes didėja paslaugų poreikis senyvo amžiaus asmenims.

2.2.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus

x

4

X

1,78

-2,2

2.3.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)

x

60

(kartu su 1.3 papunkt. nurodytais gavėjais)

X

12,72

-47,3

Sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra neišnaudojama, kadangi ši socialinė grupė labiau nori paslaugų namuose. Taip pat šių paslaugų poreikį tenkina organizacijos, įgyvendinančios socialinės reabilitacijos paslaugų projektus.

2.4.

Trumpalaikė socialinė globa

1,5

x

9,67

x

+8,2

Šias paslaugas intensyviai teikia valstybiniai globos namai, privatūs paslaugų teikėjai, ją renkasi dažnas klientas kaip alternatyvią siekiant ilgalaikės socialinės globos, kurios reikia laukti.

2.5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

4

x

9,9

 

 

x

+5,9

Savarankiško gyvenimo paslaugos teikiamos Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose (30 vietų) ir Nkavynės namuose (12 vietų).

2.6.

Ilgalaikė socialinė globa:

2.6.1.

grupinio gyvenimo namuose

2

x

3,6

x

+1,6

Nuo 2020 m. paslaugas grupinio gyvenimo namuose pradėjo teikti du privatūs paslaugų teikėjai, įsteigta 14 vietų. Planuojama, kad grupinio gyvenimo namų vietų skaičius 2023 m. didės 20 vietų.

2.6.2.

socialinės globos namuose

7

x

8,9

x

+1,9

Vietų skaičius sumažėjo, kadangi paslaugas pradėjo teikti privatūs paslaugų teikėjai, tačiau rodiklis viršija normatyvus.

3.

Šeimos ir vaikai

3.1.

Šeimos socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas jos namuose

x

43

X

62,40

+19,4

2018-2019 m., keičiantis teisės aktams, šių paslaugų poreikis pastebimai didėjo. pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo specialistų atliktus vaiko situacijos vertinimus šeimoms taikoma atvejo vadyba ir skiriamos socialinės priežiūros paslaugos. Paslaugų gavėjųs skaičius didėjo.

3.2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės priežiūros centre (dienos centre, socialinių paslaugų centre, vaikų dienos centre, paramos šeimai centre ir kt.):

3.2.1.

vaikų

x

30

X

129,2

+99,2

Nuo 2021 m. akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikia 17 VDC, kuriose įsteigta 478 vietos. 2022 m. paslaugas gavo 563 vaikai. Rodiklis didėjo, kadangi išsigrynino paslaugų gavėjų skaičius pradėjus teikti akredituotas socialines paslaugas.

3.2.2.

šeimų

x

26

X

85,4

+59,4

2022 m. Telšių rajone veikė 17 VDC, kurie teikė akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Paslaugas – gavo 372 šeimos. Plėtojant vaikų dienos centrų infrastruktūrą rodiklis didėjo.

3.3.

Šeimos apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

(kartu su 4.2 pap. nurodytais gavėjais)

x

8,26

x

+4,76

Pasikeitus teisės aktams vaikams nustatoma socialinė priežiūra institucijoje kartu su tėvais, siekiant išvengti vaikų paėmimo iš šeimų. Teikiamos paslaugos Laikinuose šeimos namuose.

3.4.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ar ketinantiems jais tapti

x

4,5

X

18,12

+13,6

Pasikeitė teisinis reglamentavimas. Suteiktos konsultavimo paslaugos visiems globėjams, globojantiems tėvų globos netekusius vaikus.

3.5.

Dienos socialinė globa / integrali pagalba į namus ir pagalba į namus vaikui su negalia (jo šeimai)

x

1

X

0,51

-0,49

Pagal poreikį šios paslaugos teikiamos tik 2 vaikams su negalia Telšių rajone

3.6.

Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos centre, šeimos paramos centre, paramos šeimai tarnyboje ir kt.) vaikui su negali

11

x

3,81

x

-7,2

Organizuojamos specialaus ugdymo paslaugos Telšių naujamiesčio mokykloje, integruojami vaikai su fizine negalia Telšių „Ateities“ progimnazijoje ir vaikų dienos centruose.

3.7.

Trumpalaikė socialinė globa vaikui su negalia

2

x

0

x

-2

3.8.

Ilgalaikė socialinė globa vaikui su negalia:

 

 

 

 

 

3.8.1.

grupinio gyvenimo namuose

0,3

x

0

x

-

3.8.2.

socialinės globos namuose

0,2

x

1,61

x

+1,41

Perkamos paslaugos 6 vaikams su negalia valstybiniuose socialinės globos namuose, kadangi pagal vaikų negalios pobūdį, paslaugų suteikti bendruomeniniuose namuose nėra galimybių.

3.9.

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui:

3.9.1.

šeimynoje

2

x

0

x

-2

Telšių rajone nėra įsikūrę šeimynų, nes vaikų globa skatinama šeimoje.

3.9.2.

bendruomeniniuose vaikų globos namuose

4

x

4,6

x

+0,6

Vaiko gerovės centre – 8 vietos, VšĮ „Kurkime vaikams rytojų “ perkamos paslaugos 12 vaikų.

3.9.3.

vaikų socialinės globos namuose

2

x

1,84

x

- 0,16

Savivaldybės biudžeto lėšomis yra finansuojama socialinė globa šeimoje, taip sumažintas institucijoje globojamų vaikų skaičius.

3.10

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose be tėvų globos likusiems jaunuoliams, paliekantiems  institucinę globą

0,2

x

1,38

x

+1,18

Paslaugos teikiamos 6 jaunuoliams po institucinės socialinės globos.

4.

Socialinės rizikos suaugę asmenys

 

 

 

 

 

 

4.1.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose, socialinės priežiūros centruose (dienos centre, socialinių paslaugų centre, krizių centre, paramos šeimai centre ir kt.)

x

35

x

0,62

-34,38

Paslaugų poreikis aktualus, tačiau paslaugos teikiamos Telšių nakvynės namuose, pradėtos teikti ir asmenų namuose. Paslaugas asmenų namuose teikia NVO.

4.2.

Asmens apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo namuose

3,5

(kartu su 3.3 papunkt. nurody-tais gavėjais)

x

4,59

x

+1,09

Padidintas vietų skaičius pagal poreikį Laikino apgyvendinimo įstaigoje motinoms ir vaikams.

4.3.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo vietose

5,5

x

4,58

x

+0,9

Stokojama laikino apnakvindinimo vietų su atskiru higienos kambariu.