VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO APIE GYVŪNŲ UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PROTRŪKĮ FORMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 31 d. Nr. B1-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

1T v i r t i n u pridedamą Pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį formą.

2.  N u r o d a u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie enzootinės galvijų leukozės, galvijų bruceliozės, galvijų tuberkuliozės ar gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL 2014 L 189, p. 1), I priede, protrūkio patvirtinimą gavimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio padalinio el. paštu pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai Pranešimą apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 465 „Dėl dokumentų dėl nuostolių ir išlaidų, susidariusių likviduojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinius, kompensavimo patvirtinimo su visais pakeitimais ir papildymais.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika 


 

Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2018 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. B1-138

 

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

PRANEŠIMAS

APIE GYVŪNŲ UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PROTRŪKĮ

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

 

20  m.             d. Nr.

Vilnius

 

1. Gyvūnų užkrečiamosios ligos (toliau – liga):

1.1. įtarimo data: _______________________________________________________________

1.2. patvirtinimo data: ___________________________________________________________

2. Ligos pavadinimas: ___________________________________________________________

3. Ligos diagnozę patvirtinusi laboratorija: ___________________________________________

4. Naudotas ligos diagnozavimo metodas: ___________________________________________

5. Ligos sukėlėjas: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Gyvūnų laikymo vietos, kurioje patvirtinta liga, duomenys:

 

6.1. adresas: _____________________________________________________________

(apskritis, rajonas, seniūnija, kaimas) 

 

6.2.  bandos / valdos kodas

 

 

 

 

7. Duomenys apie gyvūnų laikytoją:___________________________________________________

(pavardė, vardas, asmens kodas / pavadinimas, juridinio asmens kodas)

8. Informacija apie gyvūnus:

Gyvūnų  rūšis

Faktinis gyvūnų skaičius gyvūnų laikymo vietoje

Galimai užsikrėtusių gyvūnų skaičius

Užsikrėtusių

gyvūnų skaičius

Nugaišusių

gyvūnų skaičius

Sunaikintų gyvūnų skaičius

Paskerstų gyvūnų skaičius

Galvijai

 

 

 

Kiaulės

Avys

Ožkos

Paukščiai

Arkliniai

Kiti gyvūnai (nurodyti)

 

9. Kiti epizootiniai duomenys:

 

10. Ligos kontrolės priemonės:

_________________________            _________________________              ______________

(pranešimą užpildžiusio                                                             (parašas)                                                (vardas, pavardė)

asmens pareigos)