VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2B-86 „DĖL

PAPILDOMO VAIRUOTOJŲ MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. 2BE-307

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Mokymo įstaigos vedamame Pradedančiųjų vairuotojų papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnale ir Vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomo mokymo sutarčių registravimo žurnale turi būti šie duomenys: eilės numeris, pradedančiojo vairuotojo ar vairuotojo, kuriam atimta teisė vairuoti, vardas, pavardė ir asmens kodas, mokymo sutarties numeris ir sudarymo data, papildomo vairuotojų mokymo baigimo data.“

1.2. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo ir vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Informacijoje nurodomi šie duomenys: vairuotojo, kuris baigė papildomą vairuotojų mokymą, vardas, pavardė, asmens kodas, mokymo sutarties numeris, papildomo vairuotojų mokymo baigimo data.“

1.3. pripažįstu netekusiais galios 16, 17 punktus;

1.4. pakeičiu 19.2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2.5. saugus, ekonomiškas ir ekologiškas vairavimas, pavojingų eismo situacijų išvengimas (važiavimo greitis įvairiais keliais, greičio įtaka eismo saugumui, automobilio vairavimo skirtinga (sausa, šlapia, snieguota, apledėjusia, žvyro) kelio danga ypatumai), automobilio aktyvių saugos sistemų veikimas (stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS), elektroninės automobilio stabilumo sistemos (ESP) ir kitų saugos sistemų įtaka automobilio valdymui)“;

1.5. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Inspekcija ir valstybės įmonė „Regitra“ elektroninėmis ryšio priemonėmis keičiasi informacija apie vairavimo mokykloms suteiktą teisę vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.“

1.6. pripažįstu netekusiu galios priedą.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                                                                 Stanislovas Lingys