Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2019 m. liepos 17 d. Nr. 755

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti pridedamus:

1. Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

2. Perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, apmokėjimo ir atlyginimo tvarkos aprašą;

3. Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimo ir perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidų atlyginimo valstybei tvarkos aprašą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas Linas Antanas Linkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 755

 

PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme (toliau – Įstatymas) nurodytų asmenų, siekiančių įgyti perkeliamojo asmens statusą, prašymų suteikti perkeliamojo asmens statusą ir išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pateikimo, nagrinėjimo, sprendimų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo, dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo ir panaikinimo priėmimo tvarką, šio dokumento skelbimo negaliojančiu tvarką, prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo formą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

3. Sprendimai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo priimami vadovaujantis Įstatymo 4, 5 ir 6 straipsniais.

4. Sprendimai dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo ir panaikinimo priimami vadovaujantis Įstatymo 6 ir 7 straipsniais, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatomis.

Perkeliamojo asmens statusas patvirtina, kad jį turintis asmuo atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 26 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nustatytas sąlygas, kai toks asmuo kreipiasi dėl dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

5. Prašymai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, per nustatytą prašymų dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikimo laikotarpį.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO DĖL PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMO PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMO DĖL PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMO PRIĖMIMAS IR DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO AR SUTEIKIANČIO TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IŠDAVIMAS

 

6. Prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (Aprašo 1 priedas) asmuo asmeniškai pateikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) per perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatorių (toliau – perkėlimo koordinatorius). Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikia jų atstovai.

Pateikiant neveiksnaus tam tikroje srityje asmens arba vaiko nuo 12 iki 18 metų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo turi dalyvauti ir pats asmuo, kurio vardu pateikiamas prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo.

7. Kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo asmuo pateikia:

7.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

7.2. Įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalyje nurodytus dokumentus ar informaciją;

7.3. Aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytus biometrinius duomenis;

7.4jeigu asmuo iki 12 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo arba nėra galimybės nuskaityti veido atvaizdo – dvi asmens nuotraukas, kurios turi būti tapačios ir atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus.

8. Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, prie jo pridedami dokumentai, išskyrus kelionės dokumentus, įtrauktus į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą (toliau – kelionės dokumentas) ir Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiamas  prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, dokumentų ir informacijos vertimas į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, prie jo pridedami dokumentai ir (ar) Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija (toliau kartu – pridėti dokumentai)taip pat gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto pridėtų dokumentų vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Įgalioto Migracijos departamento valstybės tarnautojo prašymu asmuo privalo pateikti pridėtų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, patvirtintus vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Užsienio valstybių išduoti dokumentai, išskyrus kelionės dokumentus,  turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės patvirtinti pažyma (Apostille) kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikiamų dokumentų, perkeliamasis asmuo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos kreipiasi į artimiausią humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl dokumentų patvirtinimo pažyma (Apostille).

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės legalizuoti kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikiamų dokumentų, perkeliamasis asmuo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos dėl šių dokumentų legalizavimo kreipiasi į artimiausią humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją. 

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės išversti į lietuvių kalbą pridėtų dokumentų ir dėl šios priežasties Migracijos departamentas negali priimti sprendimo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, pridėtų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą procedūrą organizuoja Migracijos departamentas. Šios išlaidos apmokamos iš lėšų, skirtų perkeliamųjų asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms apmokėti.

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės išversti į lietuvių kalbą pridėtų  dokumentų ir pridėti dokumentai nebuvo išversti priimant sprendimą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, perkeliamasis asmuo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos pateikia pridėtų dokumentų vertimus Migracijos departamentui.

Pridėtų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą ir dokumentų legalizavimo procedūros atliekamos perkeliamojo asmens lėšomis. Šios išlaidos perkeliamajam asmeniui kompensuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka.

9. Perkėlimo koordinatorius, priimantis asmens prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, atlieka šiuos veiksmus:

9.1. įvertina, ar pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas priklauso jį pateikusiam asmeniui ir ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., ar asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nepakeista asmens nuotrauka (veido atvaizdas), duomenys, nepakeisti įrašai, nepersiūti puslapiai, nesuklastoti spaudai ir pan.);

9.2. sutikrina prašyme dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo įrašytus duomenis su prie prašymo pateiktais dokumentais;

9.3nuskaito asmens, kuris kreipiasi dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 7.4 papunktyje nurodytus atvejus);

9.4. nuskaito asmens, kuris kreipiasi dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nuo 12 metų), dešinės ir kairės rankų dviejų pirštų (smilių) atspaudus. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo atspaudo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų ar kad dėl asmens nuolatinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo eilutėje ir nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai. Biometriniai duomenys sunaikinami praėjus 5 mėnesiams nuo prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikimo dienos arba nuo prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo ar prašymo dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo, jeigu perkeliamasis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis,  pateikimo dienos.

Jeigu nėra techninių galimybių pateikti biometrinius duomenis, perkėlimo koordinatorius priima sprendimą, kad biometriniai duomenys pateikiami perkeliamajam asmeniui atvykus į Lietuvos Respubliką. Biometriniai duomenys pateikiami Migracijos departamente perkeliamajam asmeniui teikiant prašymą dėl dokumento, patvirtinančio arba suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo arba kreipiantis dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento, jeigu perkeliamasis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, išdavimo.

Asmeniui atsisakius pateikti biometrinius duomenis, kai Aprašas nustato, kad pirštų atspaudai privalo būti nuskaitomi, prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nepriimamas;

9.5. padaro prie prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pridedamų dokumentų kopijas, jas patvirtina pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, taip pat patvirtina asmens, teikiančio prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, parašą.

10. Perkėlimo koordinatorius padaro prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas ir Aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytus biometrinius duomenis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos suderintu elektroninio pašto adresu persiunčia Migracijos departamentui, o prašymo originalą su patvirtintomis dokumentų kopijomis išsiunčia Migracijos departamentui perkėlimo koordinatoriaus pasirinktu saugiu būdu.

11. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis asmens prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, atlieka šiuos veiksmus:

11.1. įvertina, ar pateikti visi Įstatymo 10 straipsnio 1–3 dalyse nurodyti dokumentai, taip pat ar pakanka informacijos, patvirtinančios Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas perkeliamojo asmens statuso suteikimo sąlygas;

11.2. sudaro asmens, pateikusio prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, asmens bylą. Kiekvienam asmeniui, pateikusiam prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, neatsižvelgiant į jo amžių, sudaroma atskira asmens byla;

11.3. patikrina duomenis apie asmenį Lietuvos Respublikos gyventojų registre, ar nėra duomenų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir išduotus Lietuvos Respublikos pilietybę ar teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius ar suteikiančius dokumentus;

11.4. patikrina duomenis apie asmenį Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre;

11.5. patikrina duomenis apie asmenį Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje, ar nepaskelbta asmens tarptautinė paieška; jeigu nustato, kad paskelbta asmens tarptautinė paieška, išsiunčia Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybai pranešimą apie pateiktą prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo;

11.6. patikrina Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemoje, ar nėra duomenų apie asmens pateiktus prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, teisės atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės netekimą;

11.7. patikrina duomenis apie asmenį Užsieniečių registrear asmuo (vyresnis nei 14 metų) nėra (nebuvo) įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, ar nebuvo priimtas sprendimas dėl jo įpareigojimo išvykti ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos arba grąžinimo į užsienio valstybę;

11.8. patikrina duomenis apie asmenį Lietuvos nacionalinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje – ar kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo 24 straipsnį nėra pateikusi perspėjimo dėl draudimo asmeniui atvykti ar apsigyventi. Nustačius, kad kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą dėl draudimo asmeniui atvykti ar apsigyventi, Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionaliniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie asmenį, dėl kurio paskelbtas šis perspėjimas, patikrinimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius, patikrinęs duomenis apie asmenį, dėl kurio kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą, nedelsdamas apie tai informuoja Migracijos departamentą;

11.9. suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui paklausimą, ar asmens (vyresnio nei 14 metų) atvykimas ir buvimas Lietuvos Respublikoje nekelia grėsmės valstybės saugumui;

11.10. suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia Policijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) paklausimą, ar asmens (vyresnio nei 14 metų) atvykimas ir buvimas Lietuvos Respublikoje nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei.

12. Aprašo 11.7–11.8 papunkčiuose nurodyti veiksmai atliekami tik dėl asmenų, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai.

13. Jeigu, atlikus Aprašo 11.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Migracijos departamentas nustato, kad pateiktų dokumentų nepakanka patvirtinti, kad asmuo tenkina perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindus, nurodytus Įstatymo 4 straipsnyje, Migracijos departamentas prireikus organizuoja asmens apklausą elektroninėmis komunikacijos priemonėmis arba Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui nuvykus susitikti su asmeniu į humanitarinės krizės ištiktą užsienio valstybę ar jos dalį. Tokiu atveju perkėlimo koordinatorius imasi visų įmanomų veiksmų, kad sudarytų Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui sąlygas apklausti asmenį. Atliekant šią apklausą, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas taip pat gali pasitelkti ir kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų atstovus.

14. Valstybės saugumo departamentas, Policijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba išvadas dėl asmens atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje pateikia Migracijos departamentui per 5 darbo dienas nuo Aprašo 11.9 ir 11.10 papunkčiuose nurodytų paklausimų gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu dėl svarbių priežasčių Valstybės saugumo departamentas, Policijos departamentas arba Valstybės sienos apsaugos tarnyba negali pateikti šiame punkte nurodytų išvadų per nustatytą terminą, jie apie tai informuoja Migracijos departamentą. Bendras išvados pateikimo terminas negali viršyti 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

15. Atlikus Aprašo 11 punkte nurodytus veiksmus ir gavus Aprašo 14 punkte nurodytas išvadas, kuriose nenurodoma, kad asmens atvykimas ar buvimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenei, ir nustačius, kad asmuo pateikęs prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo atitinka Įstatymo 4 straipsnyje nurodytus pagrindus, Migracijos departamento direktorius arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas prašyme dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pažymi apie priimtą sprendimą suteikti perkeliamojo asmens statusą, nurodo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą (-us), pavardę ir pasirašo, deda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju, atlikus Aprašo 11 punkte nurodytus veiksmus ir gavus Aprašo 14 punkte nurodytas išvadas, kuriose nenurodoma, kad asmens atvykimas ar buvimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenei, ir nustačius, kad asmuo pateikęs prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo atitinka Įstatymo 4 straipsnyje nurodytus pagrindus, Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą suteikti perkeliamojo asmens statusą.

16. Jeigu atlikus Aprašo 11 punkte nurodytus veiksmus ir gavus Aprašo 14 punkte nurodytas išvadas, nustatomi Įstatymo 5 straipsnyje nurodyti pagrindai, dėl kurių perkeliamojo asmens statusas nesuteikiamas, Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą nesuteikti perkeliamojo asmens statuso.

17. Migracijos departamentas, priėmęs sprendimą suteikti perkeliamojo asmens statusą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukia duomenis apie asmenį į perkeliamųjų asmenų sąrašą (Aprašo 2 priedas) ir suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia perkėlimo koordinatoriui pranešimo apie priimtą sprendimą suteikti perkeliamojo asmens statusą skaitmeninę kopiją, o Aprašo 15 punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju – sprendimo skaitmeninę kopiją. Perkėlimo koordinatorius humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje prieinamomis priemonėmis informuoja asmenį, pateikusį prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, apie Migracijos departamento sprendimą ir perkeliamojo asmens teises ir pareigas. Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo suteikti perkeliamojo asmens statusą priėmimo dienos apie priimtą sprendimą informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

18. Migracijos departamentas, priėmęs sprendimą nesuteikti perkeliamojo asmens statuso, ne vėliau kaip kitą darbo dieną suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia sprendimo skaitmeninę kopiją perkėlimo koordinatoriui, kuris  humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje prieinamomis priemonėmis informuoja asmenį, pateikusį prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, apie Migracijos departamento sprendimą, įteikia jam sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus ir paaiškina sprendimo apskundimo tvarką.

19. Lietuvos Respublikos pilietybės neturinčiam asmeniui, kuriam yra suteiktas perkeliamojo asmens statusas ir kuris neturi galiojančio kelionės dokumento, kelionei į Lietuvos Respubliką gali būti išduotas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka patvirtintas kelionės dokumentas. Sprendimą dėl šio kelionės dokumento išdavimo priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Apie šį sprendimą informuojamas perkėlimo koordinatorius.

20. Prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu:

20.1. prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nagrinėjimo metu asmuo mirė;

20.2. asmuo raštu pareiškė norą nutraukti prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nagrinėjimą;

20.3. Vyriausybė pripažino netekusiu galios sprendimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką.

21Gavus informaciją apie Aprašo 20 punkte nurodytas aplinkybes  Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas per 5 darbo dienas prašyme dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pažymi apie prašymo nagrinėjimo nutraukimą, nurodo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą (-us), pavardę ir pasirašo, deda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nagrinėjimą priėmimo dienos, Migracijos departamentas suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia pranešimą apie prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nagrinėjimo nutraukimą perkėlimo koordinatoriui. Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose nurodytais atvejais perkėlimo koordinatorius humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje prieinamomis priemonėmis informuoja asmenį, pateikusį prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, apie Migracijos departamento sprendimą.

22. Atvykęs į Lietuvos Respubliką, perkeliamasis asmuo privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo dienos kreiptis į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo. Šie dokumentai išduodami vidaus reikalų ministro nustatyta dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo arba dokumento, patvirtinančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo tvarka. Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, yra išduodamas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytam terminui.

Jeigu perkeliamasis asmuo (sukakęs 16 metų), kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso, jis privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.

 

III SKYRIUS

PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO PANAIKINIMAS IR DOKUMENTO, PATVIRTINANČIO AR SUTEIKIANČIO UŽSIENIEČIUI TEISĘ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PANAIKINIMAS BEI NEGALIOJIMAS

 

23. Paaiškėjus, kad perkeliamasis asmuo, atitinka vieną iš Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį (išskyrus atvejus kai perkeliamasis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), o jeigu paaiškėja Įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 3 punkte nurodyti perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindai – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo perkeliamojo asmens statuso panaikinimo pagrindo paaiškėjimo dienos priima sprendimą panaikinti perkeliamojo asmens statusą . Jeigu paaiškėja Įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 3 punkte nurodyti perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindai ir perkeliamasis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, kartu priimamas sprendimas panaikinti ir dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę perkeliamajam asmeniui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

24. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nustatęs, kad yra Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatyti perkeliamojo asmens statuso panaikinimo pagrindai, išskyrus atvejus, kai paaiškėja Įstatymo 5 straipsnio 1, 2 ar 3 punkte nurodyti perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindai ir perkeliamasis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, nedelsdamas išsiunčia pranešimą perkeliamajam asmeniui per 14 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka pateikti prašymą išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytu pagrindu.

Jeigu perkeliamasis asmuo per 14 darbo dienų nuo šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos nepateikia prašymo išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytu pagrindu ir raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali nurodytu laiku pateikti šių dokumentų, Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pranešimo išsiuntimo perkeliamajam asmeniui dienos priima sprendimą panaikinti perkeliamojo asmens statusą ir dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę perkeliamajam asmeniui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 7 straipsnio 4 dalį.

Jeigu perkeliamasis asmuo vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka pateikia prašymą išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytu pagrindu, sprendimas panaikinti perkeliamojo asmens statusą priimamas kartu su sprendimu išduoti arba neišduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį šiam asmeniui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu Migracijos departamentas nusprendžia išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį asmeniui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, perkeliamojo asmens turimas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis perkeliamajam asmeniui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, skelbiamas negaliojančiu nuo naujo dokumento įteikimo asmeniui dienos. Jeigu Migracijos departamentas nusprendžia neišduoti dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio asmeniui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, perkeliamojo asmens turimas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, panaikinamas.

25. Jei sudarytoje sutartyje dėl paramos integracijai teikimo nustatytas paramos integracijai teikimo laikotarpis nėra pasibaigęs, sprendimas dėl perkeliamajam asmeniui išduoto dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, panaikinimo priimamas tuo pagrindu, kad asmeniui buvo panaikintas perkeliamojo asmens statusas. Jei  sudarytoje sutartyje dėl paramos integracijai teikimo nustatytas paramos integracijai teikimo laikotarpis yra pasibaigęs, sprendimas dėl perkeliamajam asmeniui išduoto dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, panaikinimo priimamas įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nurodytais teisės gyventi Lietuvos Respublikoje ar dokumento, suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, panaikinimo pagrindais.

26. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti perkeliamojo asmens statusą ir asmeniui išduotą dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar sprendimo panaikinti perkeliamojo asmens statusą ir išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį asmeniui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, priėmimo dienos šį sprendimą išsiunčia asmeniui jo prašyme išduoti dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, nurodytu elektroninio pašto adresu.

Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti perkeliamojo asmens statusą (kai perkeliamajam asmeniui nėra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) priėmimo dienos šį sprendimą suderintu elektroninio pašto adresu išsiunčia perkėlimo koordinatoriui, jeigu perkeliamasis asmuo dar neatvykęs į Lietuvos Respubliką, arba valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijos operatoriui, jeigu perkeliamasis asmuo jau atvykęs į Lietuvos Respubliką, kuris supažindina asmenį, kuriam panaikintas perkeliamojo asmens statusas, su priimtu Migracijos departamento sprendimu ir įteikia jam sprendimo kopiją, patvirtintą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus.

27. Priėmus sprendimą panaikinti perkeliamojo asmens statusą, šis asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną išbraukiamas iš perkeliamųjų asmenų sąrašo.

28. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti perkeliamojo asmens statusą priėmimo dienos apie priimtą sprendimą informuoja užsienio reikalų ministeriją,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijos operatorių. 

29. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nustatęs, kad per įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 138 straipsnyje nurodytą skundo dėl sprendimo panaikinti perkeliamajam asmeniui išduotą dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, padavimo terminą šis sprendimas nėra apskųstas teismui, o jeigu sprendimas apskųstas – įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo sprendimas panaikinti perkeliamajam asmeniui išduotą dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, pripažįstamas teisėtu, atlieka veiksmus pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą tvarką, reglamentuojančią asmeniui išduoto dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, panaikinimą.

30. Perkeliamajam asmeniui išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, negalioja atitinkamai įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 56 straipsnyje ir 1061 straipsnyje nustatytais pagrindais.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Aprašo 15, 16, 21 ir 23 punktuose nurodyti sprendimai registruojami Sprendimų dėl perkeliamojo asmens statuso registre (Aprašo 3 priedas).

32. Subjektai, dalyvaujantys perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo procese, nurodyti Įstatymo 14 straipsnyje, užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas. Duomenys tvarkomi perkeliamojo asmens statuso suteikimo, panaikinimo, dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo, panaikinimo, skelbimo negaliojančiu ir asmenų teisinės padėties klausimų sprendimo tikslais.

33. Dokumentus pagal kompetenciją saugo Aprašo 32 punkte nurodyti subjektai, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų saugojimo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

________________________________________

part_5af1ac714a9d4292b96259a3d5c6a3dc_end


 

Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir

panaikinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo forma)

 

 

 

_______________________________________________________

(asmens vardas (-ai) pavardė (-ės) / (name(s), surname(s) of person(s)

 

_____________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas) / (address of residence, e-mail address)

 

 

Migracijos departamentui

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

To the Department of Migration

under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

 

 

 

PRAŠYMAS DĖL PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO SUTEIKIMO

 

APPLICATION FOR GRANTING THE TRANSFEREE STATUS 

____________________

(data) / (date)

________________________________________

(sudarymo vieta) / (place of making the application)

 

 

Prašau suteikti man perkeliamojo asmens statusą / I request that I be granted the transferee status.

 

1.   Pateikiu duomenis apie save / I provide the following basic information:

 

Pavardė (-ės) / Surname (family name)

 

 

 

 

Nuotraukos

vieta /

Photo

Ankstesnė pavardė / Previous surname  

Pirmas ir kiti vardai / First and other names

Lytis / Sex

 

ÿ

Vyr. / Male

ÿ

Mot. / Female

Gimimo data: metai, mėnuo, diena /

Date of birth: year, month, day

 

Gimimo vieta / Place of birth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas Lietuvoje (jei turite) / Personal identification number in Lithuania             

Šeiminė padėtis /

Marital status

 

ÿ

Nevedęs

Netekėjusi / Single

 

ÿ

Vedęs

Ištekėjusi / Married

ÿ

Našlys

Našlė / Widowed

ÿ

Išsituokęs

Išsituokusi / Divorced

 

ÿ

Partnerystės sutartis/ Partnership contract

 

Pilietybė (-ės) / Citizenship(s)

Ankstesnė pilietybė / Previous citizenship

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas kilmės valstybėje / Address of permanent residence in the country of origin

Numatoma atvykimo į Lietuvos Respubliką data / Intended date of arrival in Lithuania  

Ar sergate liga (-omis), kuri (-ios) gali kelti grėsmę žmonių sveikatai? / Do you have a disease that may pose a threat to the people’s health?

ÿ Ne /No

ÿ Taip (nurodyti ligą (-as)) / Yes (specify the disease(s))

 

2. Atitinku Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respublikos įstatyme nustatytą perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindą (nurodyti) / I comply with the framework for granting the transferee status established in the Republic of Lithuania Law on the Relocation of Persons to the Republic of Lithuania (to be specified)

 

ÿ  Esu Lietuvos Respublikos pilietis / I am a citizen of the Republic of Lithuania.

 

ÿ  Turiu lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba / I am a holder of the document certifying my Lithuanian origin or ÿ esu lietuvių kilmės asmuo / I am a person of Lithuanian origin.

 

ÿ  Turiu teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą arba / I am a holder of the document certifying my right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania or ÿ turiu teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę /I have the right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania.

 

ÿ Esu Lietuvos Respublikos piliečio šeimos narys / I am a family member of a citizen of the Republic of Lithuania.

 

ÿ  Esu asmens, turinčio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba / I am a family member of a person who is a holder of the document certifying his /her Lithuanian origin or ÿ esu lietuvių kilmės asmens šeimos narys / I am a family member of a person of Lithuanian origin.

 

ÿ  Esu asmens, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą arba / I am a family member of a person who is a holder of the document certifying his/her right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania or              ÿ turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę šeimos narys / I am a family member of the person who has the right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania.

 

ÿ  Esu Lietuvos Respublikos piliečio globojamas nepilnametis vaikas / I am a minor in custody of a citizen of the Republic of Lithuania.

 

ÿ Esu asmens, turinčio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba / I am a minor in custody of a person who is a holder of the document certifying his/her Lithuanian origin or ÿ esu lietuvių kilmės asmens globojamas nepilnametis vaikas / I am a minor in custody of a person of Lithuanian origin.

 

ÿ  Esu asmens, turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą arba / I am a minor in custody of a person who is a holder of the document certifying his/her right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania or              ÿ turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę globojamas nepilnametis vaikas / who has the right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania.

 

 

Lietuvos Respublikos piliečio ar asmens, turinčio lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą, arba yra lietuvių kilmės ar turinčio teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę asmens, šeimos narys, arba globojančio nepilnametį vaiką vardas ir pavardė, asmens kodas arba gimimo data, giminystės ryšys / The name, surname, a personal identification number or the data of birth, relationship of a citizen of the Republic of Lithuania or a person who is a holder of the document certifying his/her Lithuanian origin or the right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania, or is a family member of a person of Lithuanian origin or who has the right to restore the citizenship of the Republic of Lithuania, or who is guardian to a minor

 

3. Kelionės dokumento duomenys / Data of the travel document:

 

Dokumento numeris, išdavimo data / Number of the document, the date of issuance  

Dokumentą išdavė / The document has been issued by

Dokumentas galioja iki / The document shall be valid until

 

4. Duomenys apie sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta partnerystės sutartis/ Information about a spouse or a person with whom the partnership contract has been concluded:

 

Pavardė (-ės) / Surname (s)

Ankstesnė pavardė / Previous surname

Pirmas ir kiti vardai / First and other names

Gimimo data / Date of birth

Gimimo vieta / Place of birth

Pilietybė / Citizenship

Santuokos arba partnerystės sutarties sudarymo data ir vieta / Date and place of concluding marriage or the partnership contract

 

5. Duomenys apie tėvus / Information about parents:

 

Tėvo vardas (-as) ir pavardė (-ės) / Father’s name(s) and surname (s)

Gimimo data / Date of birth

Pilietybė /Citizenship

Gimimo vieta / Place of birth

Motinos vardas (-ai) ir pavardė (-ės) / Mother’s name(s) and surname(s)

Gimimo data / Date of birth   

Pilietybė / Citizenship

Gimimo vieta / Place of birth

 

 

6. Ar buvote teistas? (Jei taip – kada ir už kokią (-ias) nusikalstamą (-as) veiką (-as) buvote nuteistas? Kokia buvo paskirta (-os) bausmė (-ės) ir ar ji (jos) atlikta (-os)? / Have you been convicted (if so, for what criminal offence(s)? What was the sentence(s) and has (have) it (they) been served?) ________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

7. Ar buvote kaltinamas nusikaltimo taikai, nusikaltimo žmoniškumui ar karo nusikaltimo padarymu, kurstymu daryti tokius nusikaltimus ar dalyvavimu darant tokius nusikaltimus arba nuteistas už tokias veikas? (Jei taip – kada ir kur?) / Have you been accused of committing a crime against peace, humanity or a war crime, instigating to commit such crimes or participating in committing such crimes or convicted for such acts? (If so – when and where?)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

8. Ar esate kreipęsis į atitinkamas užsienio valstybės institucijas dėl prieglobsčio suteikimo? (Jei taip – kada ir kur)? Ar Jums nėra kitoje valstybėje suteiktas lygiavertis perkeliamojo asmens statusas? (Jei taip – kada ir kur?) / Have you applied to the corresponding foreign institution(s) for being granted asylum? (If so – when and where?) Were you granted the equivalent transferee status in another state? (If so – when and where?)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

9. Pranešimą apie priimtą sprendimą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo prašau siųsti (nurodyti) / Please forward the notification about the decision taken on granting the transferee status to the following address (to be specified):  

 

Elektroniniu paštu (nurodyti adresą DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS) / By electronic mail (indicate the address in BLOCK LETTERS)

 

Asmuo, užpildęs prašymą, už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

For providing false data the applicant shall be liable in the procedure established by laws.

 

10. Prašau išduoti kelionės į Lietuvos Respubliką dokumentą:

ÿ Taip

ÿ Ne

 

11. Prašymas pateiktas (nurodyti) / The application has been submitted (to be specified):

 

ÿ

Asmeniškai / In person

 

ÿ

Vieno iš tėvų   (įtėvių) / By one of the parents (adoptive parents)

ÿ

Globėjo

(rūpintojo) / Custodian

(guardian)

 

 

__________________________ ____________________________________________

(asmens parašas / signature) (vardas (-ai) ir pavardė (-ės) / (name(s) and surname(s))

 

 

12. Prašymą ir jame nurodytus dokumentus priėmiau ir patikrinau, ar jie tinkamai užpildyti:

_________________________________

(pareigų pavadinimas)

__________________________________

(parašas)

__________________________________

(vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

__________________________________

(data)

 

13. Sprendimas:

 

 

ÿ Nutraukti prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nagrinėjimą 

_________________________ 

(pareigų pavadinimas)                                                 

_________________________   

(parašas)

_________________________ 

(vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

_______________________    (A. V.)

(data)

 

 

 

ÿ Suteikti perkeliamojo asmens statusą

 

vadovaujantis Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo ___ straipsnio __dalies ____ punktu.

 

 

______________________________                         

(pareigų pavadinimas)                                                                                                  

_______________________________                         

(parašas)

_______________________________

(vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

_______________________    (A. V.)

(data)

 

 

part_a5ec6f89a75447eaa60e6ce7a24b0bcd_end


 

Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir

panaikinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

(Perkeliamųjų asmenų sąrašo forma)

 

 

_________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PERKELIAMŲJŲ ASMENŲ SĄRAŠAS

 

_________________

(identifikavimo žymuo)

 

 

Eil.

Nr.

Įtraukimo į perkeliamųjų asmenų sąrašą data

Perkeliamojo asmens

pavardė (-ės) ir vardas
(-ai), pilietybė

Išbraukimo iš perkeliamųjų asmenų sąrašo data

Valstybės, iš kurios asmuo atvyksta, pavadinimas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

______________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

part_2c9b3dcdb7fe40989294167e9c1c2db6_end


 

Perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Sprendimų dėl perkeliamojo asmens statuso registro forma)

 

_______________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMŲ DĖL PERKELIAMOJO ASMENS STATUSO

REGISTRAS _____________________

(identifikavimo žymuo)

 

Sprendimo registracijos Nr.

Sprendimo registracijos data

Asmens vardas, pavardė

Asmens gimimo data

Pilietybė

Sprendimo pobūdis

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

(pareigų pavadinimas)

________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

part_dc1379df6c0c4a4dbd352ec7cab70b73_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 755

 

 

PERKELIAMŲJŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU PERKĖLIMU IŠ HUMANITARINĖS KRIZĖS IŠTIKTOS UŽSIENIO VALSTYBĖS AR JOS DALIES Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, APMOKĖJIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, apmokėjimo ir atlyginimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato perkeliamųjų asmenų išlaidų, patirtų humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje ir (arba) Lietuvos Respublikoje, rengiant ir teikiant perkeliamojo asmens statusą patvirtinančius dokumentus, tvarkant ir išduodant pirmuosius asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius arba suteikiančius užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir šiuo tikslu legalizuojant arba tvirtinant pažyma (Apostille) (toliau kartu – legalizavimas), verčiant dokumentus, mokant valstybės rinkliavas ir konsulinius mokesčius, (toliau kartu – dokumentų tvarkymo išlaidos) atlyginimo, perkeliamųjų asmenų atvykimo iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką išlaidų (toliau – atvykimo išlaidos) apmokėjimo arba atlyginimo tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

3. Apraše numatytos išlaidos perkeliamiesiems asmenims apmokamos arba atlyginamos iš Vyriausybės rezervo lėšų ir (arba) iš atitinkamai ministerijai šiam tikslui skirtų asignavimų.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ TVARKYMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

 

4. Perkeliamojo asmens patirtas dokumentų tvarkymo išlaidas atlygina valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai operatorius (toliau –  integracijos operatorius).

5. Prie dokumentų tvarkymo išlaidų priskiriama:

5.1. prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir prie jo pridedamų prašymo pagrįstumą patvirtinančių dokumentų (išskyrus kelionės dokumentų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrų patvirtintą kelionės dokumentų, kurie suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą) (toliau – dokumentai, pagrindžiantys prašymą) ir (arba) Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos vertimo išlaidos;

5.2. užsienio valstybės išduotų dokumentų, pagrindžiančių prašymą, legalizavimo išlaidos;

5.3. dokumentų, pagrindžiančių prašymą, paieškos archyvuose ar jų persiuntimo išlaidos;

5.4. sumokėta valstybės rinkliava ar konsulinis mokestis:

5.4.1. už asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą;

5.4.2. jeigu perkeliamasis asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, – už asmens tapatybės kortelės ar paso keitimą;

5.4.3. už teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimą. 

6.    Perkeliamasis asmuo, patyręs dokumentų tvarkymo išlaidų ir pageidaujantis, kad šios išlaidos būtų atlygintos, prašymą dėl jų atlyginimo (toliau – prašymas dėl dokumentų tvarkymo išlaidų atlyginimo) kartu su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais pateikia integracijos operatoriui. Prašyme dėl dokumentų tvarkymo išlaidų atlyginimo nurodoma asmeninė sąskaita Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotoje kredito įstaigoje ar pas kitą mokėjimo paslaugų teikėją (toliau – asmeninė sąskaita).

Jeigu Įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju dokumentų, pagrindžiančių prašymą  legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą procedūros ir (arba) Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos vertimo į lietuvių kalbą procedūros buvo atliktos perkeliamajam asmeniui atvykus į Lietuvos Respubliką, perkeliamasis asmuo prašymą dėl Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytų išlaidų atlyginimo pateikia po išverstų į lietuvių kalbą ir legalizuotų dokumentų, pagrindžiančių prašymą, ir (arba) išverstos į lietuvių kalbą Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pateikimo Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dienos.

Prašymas dėl dokumentų tvarkymo išlaidų atlyginimo integracijos operatoriui pateikiamas asmeniškai, registruotu paštu ar kitu su integracijos operatoriumi suderintu būdu. Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl dokumentų tvarkymo išlaidų atlyginimo integracijos operatoriui pateikia jų atstovai.

7.  Integracijos operatorius prašymą dėl dokumentų tvarkymo išlaidų atlyginimo išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą dėl dokumentų tvarkymo išlaidų pagrįstumo ir jų atlyginimo integracijos operatorius praneša prašymą dėl dokumentų tvarkymo išlaidų atlyginimo pateikusiam asmeniui per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Integracijos operatorius pagrįstomis pripažintas perkeliamųjų asmenų patirtas dokumentų tvarkymo išlaidas atlygina per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

ATVYKIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS ARBA ATLYGINIMAS

 

8. Apmokamos arba atlyginamos šios atvykimo išlaidos: 

8.1. išlaidos už lėktuvo (skrydžio ekonomine klase) bilietus;

8.2. išlaidos už kelionės kitų, nei nurodyta Aprašo 8.1 papunktyje, rūšių transporto priemonėmis, išskyrus lengvuosius automobilius taksi, bilietus;

8.3. registruoto bagažo mokesčiai (ne daugiau kaip po 1 registruoto bagažo vienetą kiekvienam keleiviui, jeigu neįtraukta į kelionės bilieto kainą);

8.4. nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis į/iš oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį išlaidos, neviršijančios  30 eurų sumos;

8.5. perkeliamojo asmens arba perkeliamųjų asmenų šeimos atvykimo į Lietuvos Respubliką vienu lengvuoju automobiliu išlaidos:

8.5.1. išlaidos degalams, atsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių ir atitinkamai transporto priemonei jos gamintojo nurodytas degalų sunaudojimo mišriu ciklu normas;

8.5.2. kelių ir tiltų mokesčiai;

8.5.3.išlaidos už  keltų bilietus;

8.6. kelionės į Lietuvos Respubliką metu galiojančio sveikatos draudimo išlaidos;

8.7. perkeliamojo asmens turto (asmeninio krovinio) iki 5 m3 gabenimo sausumos ir (arba) vandens transportu išlaidos, bet ne daugiau kaip 9 m3 šeimai arba turto (asmeninio krovinio) iki 1 m3 (iki 167 kg)  gabenimo oro transportu išlaidos, bet ne daugiau kaip 4 m3 šeimai, jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatoriaus (toliau – perkėlimo koordinatorius) sprendimu saugumo padėtis leidžia ir yra galimybės užtikrinti perkeliamojo asmens turto (asmeninio krovinio) pervežimą  į Lietuvos Respubliką.

Šiame papunktyje nurodytas normas viršijančią turto (asmeninio krovinio) pervežimo išlaidų dalį apmoka perkeliamasis asmuo.

Perkeliamasis asmuo yra atsakingas, kad gabenamame turte (asmeniniame krovinyje) nebūtų teisės aktų draudžiamų išvežti iš humanitarinės krizės ištiktos valstybės ir įvežti į Lietuvos Respubliką daiktų.

8.8. kitos su kelione susijusios būtinos išlaidos, esant galimybei, jas suderinus iš anksto su perkėlimo koordinatoriumi.

9. Jei perkeliamasis asmuo pasirenka atvykti į Lietuvos Respubliką savo lėšomis, esant galimybėms, su perkėlimo koordinatoriumi iš anksto suderina pasirinktą kelionės būdą ir maršrutą. 

10. Nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos perkeliamasis asmuo turi teisę perkėlimo koordinatoriui pateikti prašymą dėl atvykimo išlaidų apmokėjimo. Atvykimo išlaidas apmoka perkėlimo koordinatorius arba, jeigu perkėlimo koordinatoriumi yra užsienio reikalų ministro sudaryta ad hoc konsulinių pareigūnų grupė, –  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

11. Tuo atveju, kai perkeliamasis asmuo atvyksta į Lietuvos Respubliką savo lėšomis, prašymą dėl atvykimo išlaidų atlyginimo kartu su faktines išlaidas pagrindžiančiais dokumentais perkeliamasis asmuo pateikia integracijos operatoriui atvykęs į Lietuvos Respubliką asmeniškai, registruotu paštu ar kitu su integracijos operatoriumi suderintu būdu. Prašyme nurodoma asmeninė sąskaita, į kurią pageidaujama gauti atvykimo išlaidų atlyginimą. Prašymas integracijos operatoriui pateikiamas asmeniškai arba registruotu paštu. Vaikų, nesukakusių 18 metų, ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl patirtų išlaidų atlyginimo integracijos operatoriui pateikia jų atstovai.

12. Integracijos operatorius Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos perduoda Užsienio reikalų ministerijai. Užsienio reikalų ministerija perkeliamojo asmens prašymą dėl atvykimo išlaidų atlyginimo išnagrinėja ir sprendimą dėl atvykimo išlaidų pagrįstumo ir jų atlyginimo priima per 5 darbo dienas nuo Aprašo 11 punkte nurodytų dokumentų gavimo Užsienio reikalų ministerijoje dienos. Užsienio reikalų ministerija apie priimtą sprendimą dėl atvykimo išlaidų pagrįstumo ir jų atlyginimo praneša prašymą dėl atvykimo išlaidų atlyginimo pateikusiam asmeniui per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos. Perkeliamojo asmens patirtas ir pagrįstomis pripažintas atvykimo išlaidas Užsienio reikalų ministerija atlygina per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Perkeliamųjų asmenų užsienio valiuta patirtos išlaidos, susijusios su jų perkėlimu į Lietuvos Respubliką, atlyginamos eurais pagal paskutinį Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal paskutinį Lietuvos banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, galiojantį išlaidų atlyginimo dieną.

14. Subjektai, dalyvaujantys perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, apmokėjimo ir atlyginimo procese, nurodyti šio Aprašo 4, 10 ir 11 punktuose, užtikrina, kad Apraše nustatytais atvejais perkeliamųjų asmenų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidų apmokėjimo arba atlyginimo tikslais.

15. Dokumentus pagal kompetenciją saugo Aprašo 14 punkte nurodyti subjektai, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų saugojimo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

____________________________

 

part_e1581808797a45c6ad0e0485e333e4ba_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. liepos 17 d.  nutarimu Nr. 755

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS perkeliamųjų asmenų integracijai TEIKIMO ir PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO VALSTYBEI TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimo ir perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidų atlyginimo valstybei tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai (toliau – parama integracijai) teikimo pagrindus, organizavimą, teikimą, administravimą, piniginių išmokų, pašalpų ir kompensacijų mokėjimą, perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidų atlyginimo valstybei tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.

3. Koordinuodama ir prižiūrėdama paramos integracijai teikimą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba jos įgaliota institucija:

3.1. analizuoja paramos integracijai priemonių įgyvendinimo efektyvumą, užtikrina veiksmingą paramos integracijai teikimą bei tikslingą perkeliamojo asmens integracijos lėšų, skirtų Apraše nurodytoms priemonėms įgyvendinti ir paslaugoms, kuriomis perkeliamajam asmeniui sudaromos galimybės išlaikyti save ir dalyvauti visuomenės gyvenime, teikti (toliau – integracijos lėšos), panaudojimą;

3.2. suderina esmines sutarčių dėl valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai teikimo (toliau – Sutartis), kurias perkeliamieji asmenys pasirašys su valstybės paramos perkeliamųjų asmenų integracijai operatoriumi (toliau – integracijos operatorius), sąlygas ir kontroliuoja, kaip integracijos operatorius jas vykdo;

3.3. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Migracijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas), kitomis valstybės institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis paramos integracijai klausimais;

3.4. organizuoja integraciją įgyvendinančių subjektų ir kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų darbuotojų, dirbančių paramos integracijai teikimo srityje, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.

4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis su atrinktu integracijos operatoriumi.

5. Integracijos operatorius, organizuodamas ir įgyvendindamas paramos integracijai teikimą:

5.1. bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Migracijos departamentu, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatoriumi (toliau – perkėlimo koordinatorius) ir (ar) perkeliamojo asmens kelionės į Lietuvos Respubliką operatoriumi (toliau – kelionės operatorius), policijos įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis (jų paskirtais atsakingais asmenimis), įstaigomis, organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis jiems priskirtais integracijos klausimais;

5.2. turi teisę iki Sutarties pasirašymo dienos iš perkėlimo koordinatoriaus gauti informaciją apie perkeliamojo asmens atvykimo į Lietuvos Respubliką datą, laiką ir (ar) kitą paramos integracijai teikimui organizuoti ir įgyvendinti svarbią informaciją, kurios reikia siekiant tinkamai pasirengti integracijos teikimui (pvz., informaciją apie pagalbos išsinuomojant būstą poreikį, lietuvių kalbos mokymosi poreikį, ugdymo įstaigų lankymo poreikį ir pan.);

5.3. padeda perkeliamajam asmeniui išsinuomoti būstą;

5.4. padeda perkeliamiesiems asmenims, norintiems gauti socialines, teisinės pagalbos, sveikatos priežiūros, ugdymo paslaugas, kelionės išlaidų kompensacijas ir spręsti kitus klausimus;

5.5. pasirašo Sutartį su perkeliamuoju asmeniu ir kartu su juo sudaro individualų paramos perkeliamojo asmens integracijai teikimo planą, kontroliuoja šio plano vykdymą;

5.6. perveda į perkeliamojo asmens nurodytą asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją pinigines išmokas, pašalpas ir kompensacijas, nurodytas Aprašo 16 punkte;

5.7. įvertinęs integracijos eigą, teikia Prieglobsčio gavėjų paramos integracijai klausimų komisijai (toliau – Komisija) išvadas ir siūlymus dėl paramos integracijai sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ir papildomų paramos integracijai priemonių skyrimo;

5.8. kiekvienam metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai arba jos įgaliotai institucijai apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie perkeliamųjų asmenų mokymosi ir užimtumo pažangą bei integracijai skirtų lėšų panaudojimą.

 

II SKYRIUS

PARAMOS INTEGRACIJAI TEIKIMO PAGRINDAI IR ORGANIZAVIMAS

 

6. Parama integracijai pradedama teikti nuo perkeliamojo asmens įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos. Perkėlimo koordinatorius, suderinęs su perkeliamuoju asmeniu jo atvykimo į Lietuvos Respubliką datą ir laiką, kuo greičiau šią informaciją pateikia integracijos operatoriui, kartu pateikdamas ir kitą informaciją, kuri reikalinga siekiant tinkamai pasirengti integracijai.

7. Integracijos operatorius, gavęs Aprašo 6 punkte nurodytą informaciją, organizuoja perkeliamojo asmens pasitikimą Lietuvos Respublikoje. Integracijos operatorius prireikus organizuoja perkeliamojo asmens bagažo, turto (asmeninio krovinio) pervežimą iš atvykimo vietos Lietuvos Respublikoje į gyvenamąją vietą konkrečioje savivaldybėje.

8. Jei perkeliamasis asmuo, atvykęs į Lietuvos Respubliką, neturi kur apsigyventi arba jei iki perkeliamojo asmens atvykimo, integracijos operatoriui tarpininkaujant, perkeliamajam asmeniui nepavyko išsinuomoti gyvenamojo būsto, jis apgyvendinamas integracijos operatoriaus suteiktose patalpose, kurios turi atitikti statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimus.

9. Perkeliamasis asmuo per 10 darbo dienų nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką integracijos operatoriui turi pateikti:

9.1. prašymą dėl paramos integracijai;

9.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

10. Integracijos operatorius, gavęs Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, su perkeliamuoju asmeniu sudaro Sutartį ir individualų paramos integracijai teikimo planą.

11. Sutartis gali būti sudaryta tik vieną kartą.

12. Parama integracijai teikiama ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, išskyrus Aprašo 13 punkte nurodytus atvejus. Paramos integracijai teikimas nutraukiamas, jei Aprašo 31 punkte numatytais atvejais nutraukiama Sutartis.

13. Jei per Aprašo 12 punkte nustatytą laikotarpį perkeliamajam asmeniui nepavyksta integruotis, šis laikotarpis gali būti pratęstas Aprašo 30.1 papunktyje nustatyta tvarka, tačiau bendras paramos integracijai teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo perkeliamojo asmens įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos, o Aprašo 16 punkte nurodytos išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš integracijos lėšų mokamos ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.

14. Perkeliamasis asmuo, kuris, atvykęs į Lietuvos Respubliką, buvo apgyvendintas integracijos operatoriaus suteiktose gyvenamosiose patalpose, privalo per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos savo pasirinktos savivaldybės teritorijoje pats arba integracijos operatoriaus tarpininkaujamas susirasti gyvenamąsias patalpas ir jose apsigyventi.

15. Integracijos operatorius pinigines išmokas, pašalpas ir kompensacijas, nurodytas Aprašo 16 punkte, vieną kartą per mėnesį perveda į perkeliamojo asmens nurodytą asmeninę sąskaitą per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotą kredito įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 15 d. arba sumoka kitokiu integracijos operatoriaus ir perkeliamojo asmens sutartu būdu.

 

III SKYRIUS

SOCIALINĖ PARAMA PERKELTIESIEMS ASMENIMS

 

16. Perkeliamieji asmenys paramos integracijai teikimo laikotarpiu iš integracijos lėšų turi teisę:

16.1. gauti vienkartinę įsikūrimo išmoką įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybėje, kurioje teikiama parama integracijai (būtiniausiems baldams ir namų apyvokos reikmenims įsigyti):

16.1.1. suaugęs asmuo – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių;

16.1.2. nepilnametis – vieno valstybės remiamų pajamų dydžio;

16.1.3. nelydimas nepilnametis, sulaukęs pilnametystės, – 11 valstybės remiamų pajamų dydžių;

16.2. gauti mėnesinę išmoką būtiniausioms reikmėms (maistui, drabužiams, higienos reikmėms, kelionėms visuomeniniu transportu, sumokėti už komunalines paslaugas):

16.2.1. iki 6 mėnesių – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – vieno valstybės remiamų pajamų dydžio – vienam asmeniui;

16.2.2. iki 6 mėnesių – 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – 1,5 remiamų pajamų dydžio – 2 asmenų šeimai;

16.2.3. iki 6 mėnesių – 4 valstybės remiamų pajamų dydžių, nuo 7 mėnesio – 2 valstybės remiamų pajamų dydžių – 3 asmenų šeimai;

16.2.4. jeigu šeimoje yra daugiau kaip trys asmenys, ketvirtam ir kiekvienam kitam asmeniui kas mėnesį iki 6 mėnesių papildomai skiriama 0,5 valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė pašalpa, nuo 7 mėnesio – 0,25 valstybės remiamų pajamų dydžio mėnesinė pašalpa;

16.2.5. gauti kas mėnesį mokamą gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dalies kompensaciją, kurios dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 18 straipsniu. Ši kompensacija mokama už praėjusį kalendorinį mėnesį, kai yra sudaryta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;

16.3. gauti šias išmokas, kol perkeliamasis asmuo nėra gavęs dokumento, patvirtinančio arba suteikiančio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje:

16.3.1. gimus vaikui, gauti Išmokų vaikams įstatyme nurodyto dydžio vienkartinę išmoką vaikui;

16.3.2. mirus perkeliamajam asmeniui, jį laidojantis asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme nurodyto dydžio laidojimo pašalpą;

16.3.3. gauti Išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio išmoką vaikui;

16.4. gauti 2 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpą mokinio reikmenims įsigyti mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – pašalpa mokinio reikmenims įsigyti). Pašalpa mokinio reikmenims įsigyti nemokama, jeigu perkeliamųjų asmenų vaikai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme nustatytą socialinę paramą mokiniams;

16.5. gauti mėnesinę kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio;

16.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta Perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, apmokėjimo ir atlyginimo tvarka gauti kompensaciją už išlaidas, patirtas Lietuvos Respublikoje tvarkant ir išduodant pirmuosius asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba dokumentus, patvirtinančius arba suteikiančius užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, juos verčiant, legalizuojant arba tvirtinant pažyma (Apostille), mokant valstybės rinkliavas ir konsulinius mokesčius.

17. Neįgaliems nelydimiems nepilnamečiams perkeliamiesiems asmenims, pensinio amžiaus perkeliamiesiems asmenims ir neįgaliems perkeliamiesiems asmenims, kurie negali gyventi savarankiškai ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, savivaldybės skiria trumpalaikę arba ilgalaikę socialinę globą ir apgyvendina juos socialinės globos įstaigose Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka. Perkeliamųjų asmenų trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos ir integracijos išlaidos iki integracijos laikotarpio pabaigos apmokamos iš integracijos lėšų. Trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos išlaidos nustatomos pagal savivaldybių nustatytus maksimalius trumpalaikės arba ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydžius ir socialinės globos įstaigų nustatytas socialinės globos kainas. Išlaidos atskiroms paramos integracijai teikimo sritims nustatomos vadovaujantis Aprašo 16 punktu.

18. Nelydimų nepilnamečių perkeliamųjų asmenų, apgyvendinus juos globėjų (rūpintojų) gyvenamojoje vietoje, parama integracijai apmokama iš integracijos lėšų, skiriant Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatyto dydžio globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, išmoką vaikui.

19. Vienkartinė įsikūrimo išmoka skiriama kartu su kitomis piniginėmis išmokomis, pašalpomis ir kompensacijomis.

20. Įvertinus asmens individualius poreikius ir nustačius, kad pensinio amžiaus, neįgalūs nelydimi nepilnamečiai ir neįgalūs perkeliamieji asmenys negali gyventi savarankiškai ir jiems teikiama trumpalaikė arba ilgalaikė socialinė globa socialinės globos įstaigose, o nelydimi nepilnamečiai, apgyvendinti globėjo (rūpintojo) gyvenamojoje vietoje arba socialinės globos įstaigoje, Aprašo 16.1 papunktyje nurodyta vienkartinė įsikūrimo išmoka neskiriama.

 

IV SKYRIUS

PERKELIAMŲJŲ ASMENŲ ŠVIETIMAS

 

21. Integracijos operatorius organizuoja lietuvių kalbos mokymą perkeliamiesiems asmenims. Perkeliamiesiems asmenims organizuojami:

21.1. intensyvūs ne mažiau nei 96 valandų lietuvių kalbos mokymo ir lietuvių kultūros pažinimo kursai suaugusiesiems. Lietuvių kalbos mokymo kursai turi atitikti Europos Tarybos kalbų mokymo(si) turinio aprašų A1 lygį (pagal besimokančiųjų prašymą – A1–A2 lygius). Mokymo A1 lygiu trukmė – vienas mėnuo;

21.2. papildomi iki 96 valandų lietuvių kalbos mokymo kursai, jeigu dėl pateisinamų priežasčių (pvz.: ligos, nėštumo ar gimdymo, užimtumo, šeimos narių ligos ar jų slaugymo) perkeliamiesiems asmenims per mėnesį nepavyksta pasiekti A1 lygio;

21.3. 190 valandų lietuvių kalbos mokymo kursai, atitinkantys Europos Tarybos kalbų mokymo(si) turinio aprašų A2 lygį ir I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus suaugusiesiems (pagal besimokančiųjų prašymą – B1 lygį ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus suaugusiesiems). Vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kursams pasibaigus, perkeliamieji asmenys paramos integracijai teikimo metu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka laiko I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą (pagal besimokančiųjų prašymą – ir II valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą).

22. Perkeliamajam asmeniui, neišlaikiusiam I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino dėl pateisinamų priežasčių (pvz.: ligos, nėštumo ar gimdymo, užimtumo, šeimos narių ligos ar jų slaugymo), papildomai gali būti skiriamas iki 100 valandų kursas, kurį išklausius paramos integracijai teikimo metu egzaminas laikomas pakartotinai.

23. Perkeliamasis asmuo turi teisę Aprašo 21 punkte nurodytus lietuvių kalbos kursus lankyti savarankiškai ir integracijos operatoriaus nustatyta tvarka gauti šių kursų apmokėjimo kompensaciją. Tokiu atveju perkeliamasis asmuo, pabaigęs lietuvių kalbos kursus ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išlaikęs I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą, integracijos operatoriui pateikia lietuvių kalbos kursų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus. Integracijos operatorius, gavęs perkeliamojo asmens pateiktą informaciją apie išlaikytą I valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzaminą ir lietuvių kalbos kursų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo tokių dokumentų gavimo dienos į perkeliamojo asmens nurodytą sąskaitą perveda lietuvių kalbos kursų apmokėjimo kompensaciją. Lietuvių kalbos kursų apmokėjimo kompensacijos dydis vienam asmeniui – iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžių, bet ne daugiau už faktines lietuvių kalbos kursų apmokėjimo išlaidas.

24. Pilnamečiai perkeliamieji asmenys turi teisę mokytis pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, studijų programas atitinkamai Švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka.

25. Nepilnamečiams perkeliamiesiems asmenims teikiamos šios švietimo paslaugos:

25.1. mokyklinio amžiaus vaikų įgytus mokymosi pasiekimus ir jų atitiktį pradinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose nustatytiems mokymosi pasiekimams nustato priimančioji mokykla per pirmąjį mėnesį (atvykusiems vasarą – iki rugsėjo 1 d.);

25.2. vaikai, nustačius jų mokymosi pasiekimus, pradeda mokytis kartu su bendraamžiais. Pagal poreikį teikiama švietimo pagalba, vaikai intensyviai mokomi lietuvių kalbos, skiriant papildomas pamokas ir / arba sudarant galimybes mokytis išlyginamosiose klasėse (grupėse);

25.3. vaikai pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas ugdomi Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.

26. Integracijos operatorius organizuoja lietuvių kalbos mokymo kursus Aprašo 17 punkte nurodytiems perkeliamiesiems asmenims, integracijos laikotarpiu apgyvendintiems socialinės globos įstaigose, iš integracijos lėšų, atsižvelgdamas į šių asmenų individualius poreikius, savarankiškumą kasdienėje veikloje, galimybes ugdytis ir sveikatos būklę.

 

V SKYRIUS

PERKELIAMŲJŲ ASMENŲ UŽIMTUMAS

 

27. Siekdamas padėti perkeliamiesiems asmenims įsitraukti į darbo rinką, integracijos operatorius organizuoja perkeliamųjų asmenų supažindinimą su Lietuvos darbo rinka, padeda nustatyti jų galimybes konkuruoti Lietuvos darbo rinkoje, informuoja apie veiklos pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą galimybes bei kitas verslo pradžios sąlygas ir plėtrą, darbuotojų priėmimą į darbą.

28. Perkeliamieji asmenys, kuriems reikalinga valstybės pagalba įsidarbinant, registruojasi Užimtumo tarnyboje ir jiems Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka bei sąlygomis teikiamos darbo rinkos paslaugos ir įgyvendinamos užimtumo rėmimo priemonės.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS, NUTRAUKIMAS, JOS VYKDYMO SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

29. Sprendimą dėl Sutarties keitimo, nutraukimo ir jos vykdymo sustabdymo ar atnaujinimo priima integracijos operatorius, gavęs Komisijos, kurios sudarymo, darbo organizavimo tvarką nustato ir sudėtį tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, rekomendaciją.

30. Sutartis keičiama integracijos operatoriaus sprendimu, jei:

30.1. perkeliamasis asmuo prašo pratęsti paramos integracijai teikimą. Tokiu atveju integracijos operatorius, gavęs perkeliamojo asmens prašymą pratęsti paramos integracijai teikimą, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki perkeliamajam asmeniui skirtos paramos integracijai teikimo pabaigos pateikia Komisijai perkeliamojo asmens prašymą pratęsti paramos integracijai teikimą ir savo išvadas dėl paramos integracijai teikimo pratęsimo. Komisija, gavusi integracijos operatoriaus perduotą perkeliamojo asmens prašymą pratęsti paramos integracijai teikimą ir integracijos operatoriaus pateiktas išvadas dėl paramos integracijai teikimo pratęsimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia integracijos operatoriui rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo pratęsimo. Integracijos operatorius, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo pratęsimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Sutarties keitimo ir paramos integracijai teikimo pratęsimo;

30.2. perkeliamasis asmuo prašo skirti Aprašo 16.2.5 ir (ar) 16.3–16.6 papunkčiuose nurodytas pašalpas, išmokas ir kompensacijas, jei jos nebuvo skirtos sudarant Sutartį. Tokiu atveju integracijos operatorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo perkeliamojo asmens prašymo ar kitų dokumentų, įrodančių teisę gauti Aprašo 16.2.5 ir (ar) 16.3–16.6 papunkčiuose nurodytas išmokas, pašalpas ir kompensacijas, pateikimo dienos priima sprendimą dėl Sutarties keitimo ir Aprašo 16.2.5 ir (ar) 16.3–16.6 papunkčiuose nurodytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimo.

31. Sutartis nutraukiama integracijos operatoriaus sprendimu, jei:

31.1. perkeliamasis asmuo netenka perkeliamojo asmens statuso pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1–5 punktus;

31.2. perkeliamasis asmuo nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Tokiu atveju integracijos operatorius pateikia Komisijai informaciją apie perkeliamojo asmens padarytus esminius Sutarties, Įstatymo ar Aprašo pažeidimus. Komisija, gavusi integracijos operatoriaus informaciją apie perkeliamojo asmens padarytus esminius Sutarties, Įstatymo ar Aprašo pažeidimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia integracijos operatoriui rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo nutraukimo. Integracijos operatorius, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo nutraukimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Sutarties ir paramos integracijai teikimo nutraukimo.

32. Sutarties vykdymas sustabdomas integracijos operatoriaus sprendimu, jei:

32.1. perkeliamasis asmuo pateikia prašymą integracijos operatoriui dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo. Tokiu atveju integracijos operatorius, gavęs perkeliamojo asmens prašymą dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia Komisijai perkeliamojo asmens prašymą dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo ir savo išvadas dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo. Komisija, gavusi integracijos operatoriaus perduotą perkeliamojo asmens prašymą dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo ir integracijos operatoriaus pateiktas išvadas dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia integracijos operatoriui rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo. Integracijos operatorius, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo ir paramos integracijai teikimo sustabdymo;

32.2. perkeliamasis asmuo išvyko iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Tokiu atveju integracijos operatorius pateikia Komisijai savo siūlymus dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo perkeliamajam asmeniui išvykus iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Komisija, gavusi integracijos operatoriaus siūlymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia integracijos operatoriui rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo perkeliamajam asmeniui išvykus iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui. Integracijos operatorius, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją dėl paramos integracijai teikimo sustabdymo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo ir paramos integracijai teikimo sustabdymo.

33. Jeigu priimtas sprendimas nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą, perkeliamajam asmeniui parama integracijai nutraukiama arba sustabdoma nuo integracijos operatoriaus sprendimo priėmimo dienos. Perkeliamajam asmeniui priklausančios piniginės išmokos, pašalpos ir kompensacijos už laikotarpį iki Sutarties nutraukimo arba jos vykdymo sustabdymo išmokamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo integracijos operatoriaus sprendimo nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos vykdymą priėmimo dienos.

34. Sutarties vykdymas, atsižvelgus į perkeliamojo asmens pateiktus paaiškinimus ir gavus Komisijos rekomendaciją dėl Sutarties vykdymo atnaujinimo, gali būti atnaujintas integracijos operatoriaus sprendimu. Bendras perkeliamojo asmens paramos integracijai teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis, nei nurodyta Aprašo 13 punkte. Laikotarpis, kuriuo perkeliamajam asmeniui buvo sustabdytas paramos integracijai teikimas, neįskaitomas į bendrą paramos integracijai laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sutarties vykdymas sustabdomas dėl Aprašo 32.2 papunktyje nurodytos priežasties ir perkeliamasis asmuo iš Lietuvos Respublikos buvo išvykęs ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui.

35. Integracijos operatorius, priėmęs sprendimą dėl paramos integracijai teikimo nutraukimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja Migracijos departamentą.

 

VII SKYRIUS

PERKĖLIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS VALSTYBEI 

 

36. Jei perkeliamajam asmeniui paramos integracijai teikimas nutraukiamas dėl Aprašo 31.1 papunktyje nurodytų priežasčių ir perkeliamojo asmens statusas panaikintas Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1, 3 ar 4 punkto pagrindu, jis, išskyrus perkeliamąjį nepilnametį vaiką ir perkeliamojo asmens globojamą nepilnametį vaiką, privalo atlyginti Lietuvos Respublikai dėl jo perkėlimo į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas. Tokiu atveju integracijos operatorius, bendradarbiaudamas su perkėlimo koordinatoriumi ar Užsienio reikalų ministerija, perkeliamajam asmeniui pateikia rašytinį nurodymą padengti integracijos operatoriaus ir perkėlimo koordinatoriaus arba Užsienio reikalų ministerijos patirtas jo perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, kuriame nurodo perkeliamojo asmens atvykimo išlaidas, paramos integracijai metu perkeliamajam asmeniui išmokėtas pinigines išmokas, pašalpas, kompensacijas ir (ar) bendrą mokėtiną sumą, integracijos operatoriaus ir perkėlimo koordinatoriaus arba Užsienio reikalų ministerijos atsiskaitomąsias banko sąskaitas ir kitus rekvizitus, reikalingus mokėjimams atlikti, prireikus kitą informaciją.

37. Perkeliamasis asmuo įpareigojamas padengti integracijos operatoriaus ir perkėlimo koordinatoriaus arba Užsienio reikalų ministerijos patirtas išlaidas ir pateikti šių išlaidų padengimą patvirtinančius dokumentus per 15 darbo dienų nuo rašytinio nurodymo padengti integracijos operatoriaus ir perkėlimo koordinatoriaus arba Užsienio reikalų ministerijos patirtas išlaidas gavimo dienos.

38. Perkeliamajam asmeniui neįvykdžius integracijos operatoriaus ir perkėlimo koordinatoriaus arba Užsienio reikalų ministerijos nurodymo padengti jo perkėlimui į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas, mokėtina suma išieškoma Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Subjektai, dalyvaujantys integracijos procese, nurodyti Įstatymo 15 straipsnyje, užtikrina, kad Apraše nustatytais atvejais perkeliamųjų asmenų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis paramos integracijai tikslais.

40. Dokumentus pagal kompetenciją saugo Aprašo 39 punkte nurodyti subjektai, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų saugojimo taisyklėmis, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais.

41. Apraše numatytos paramos integracijai teikimo išlaidos apmokamos iš Vyriausybės rezervo lėšų ir (arba) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai šiam tikslui skirtų asignavimų.

____________________________

part_79d422584efd427b8575873fffd6aae6_end