LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 13 d. Nr. EV- 66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei siekdamas efektyviau organizuoti Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 6 straipsnio 13 dalies nuostatų įgyvendinimą:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“:

1.1. šio priedo skyriuje „Bendroji informacija“:

1.1.1. įrašau 8 punkte po žodžio „darbo“ žodį „laiko“, po žodžio „režimas“ žodžius skliausteliuose „(žymima „Taip“ arba „Ne“)“;

1.1.2. Išdėstau 8.1–8.5 papunkčius taip:

8.1. nekintanti darbo dienos (pamainos) trukmė ir darbo dienų per savaitę skaičius (žymima „Taip“ arba „Ne“):

8.2. suminė darbo laiko apskaita, kai viso apskaitinio laikotarpio darbo laiko norma įvykdoma per apskaitinį laikotarpį (žymima „Taip“ arba „Ne“):

8.3.lankstūs darbo grafikai, kai darbuotojai privalo darbovietėje būti fiksuotomis darbo dienos (pamainos) valandomis, o kitas tos dienos (pamainos) valandas gali dirbti prieš ar po šių valandų (žymima „Taip“ arba „Ne“):

8.4. suskaidytos darbo dienos laiko režimas, kai tą pačią dieną (pamainą) dirbama su pertrauka pailsėti ir pavalgyti, kurios trukmė ilgesnė negu nustatyta maksimali pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė (žymima „Taip“ arba „Ne“):

8.5. individualus darbo laiko režimas: (žymima „Taip“ arba „Ne“)“;

1.2. šio priedo skyriuje „Vidinės kontrolės organizavimas ir socialinio dialogo plėtra“:

1.2.1. išdėstau 1.1. papunktį taip:

„Darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga“;

1.2.2. išdėstau 1.2. papunktį taip:

„Šakos lygmeniu veikianti profesinė sąjunga“;

1.2.3. išdėstau 1.3. papunktį taip:

„Teritoriniu lygmeniu veikianti profesinė sąjunga“;

1.2.4. išdėstau 1.5. papunktį taip:

„Darbuotojų patikėtinis (dirba mažiau nei 20 darbuotojų)“;

1.3. šio priedo skyriuje „Klausimynas“ įrašau 1.9.3. papunktyje po žodžio „alga“ žodį „tik“.

2. N u r o d a u:

2.1.  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėjui organizuoti klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ koregavimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                       Jonas Gricius