KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SENIŪNIJŲ PIRČIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d.  Nr. T-374

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Tytuvėnų seniūnijos 2017-10-05 raštą
Nr. (1.5) S-137 „Dėl įkainių už pirties paslaugas patikslinimo“, Užvenčio seniūnijos 2017-10-02 raštą Nr. (1.4) S-118 „Dėl pirties paslaugų įkainio“, Kražių seniūnijos 2017-11-03 raštą Nr. S (1.5)-205 „Dėl pirties paslaugų įkainio“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti seniūnijose teikiamų pirties paslaugų įkainius:

1.1. Užvenčio ir Kražių seniūnijose suaugusiesiems – 2,00 Eur, vaikams iki 14 metų, neįgaliesiems ir pensininkams – 1,50 Eur;

1.2. Tytuvėnų seniūnijoje suaugusiesiems – 3,00 Eur, vaikams iki 14 metų, neįgaliesiems ir pensininkams – 2,00 Eur.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T-256 „Dėl seniūnijų pirčių paslaugų įkainių patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vaclovas Andrulis