LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 04.3.2-LVPA-V-111-01-0001, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĘ „KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 1-124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 56 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. gegužės  14 d. raštu Nr. R4-2403 „Dėl projekto „neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose“, projekto kodas Nr. 04.3.2-LVPA-V-111-01-0001, papildomo finansavimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytam projektui papildomą nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas04.3.2-LVPA-V-111 priemonei „Katilų keitimas namų ūkiuose“ numatytų lėšų.

2. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                           Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1-124

priedas

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.2-LVPA-V-111-01-0001

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

288779560

Neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose

2 169 794,00

0,00

0,00

2 169 794,00

0,00

 

______________________________