LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMONĖS „ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRAFINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 17 d. Nr. 1-209

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14), 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonei „Spartinti investicijų programas”, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ 1.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 131 straipsnio 1 dalies 15 punktą bei viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) įstatus:

1T v i r t i n u Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ (toliau – Priemonė) finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad Priemonę koordinuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, o administruoja Agentūra.

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

energetikos ministro

2020 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-209

 

PRIEMONĖS „ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“ skirtomis iš valstybės vardu pasiskolintomis lėšomis finansuojamų projektų atranką, finansavimo sąlygas, įgyvendinimo priežiūrą, pareiškėjų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerijos) ir viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) teises ir pareigas.

2.    Šio aprašo tikslais Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip:

2.1. Elektros skirstomieji tinklaitarpusavyje sujungtų oro ir (ar) kabelių elektros linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų, skirstomųjų punktų ir transformatorinių skirtų elektrai persiųsti 0,4 – 35 kV įtampos elektros tinkluose;

2.2. Pasirengimo projektui veiklos – projekto veiklos, apimančios parengiamuosius projekto darbus (techninį projektavimą), kurie pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (toliau – Reglamentas) nėra laikomi darbais;

2.3. Pažangiojo elektros tinklo elementai – skirstomojo elektros tinklo elementai, gebantys elektros energetikos sistemos dalyvių veiklą valdyti taip, kad užtikrintų ekonominį efektyvumą, elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais nuostoliais bei aukštą elektros kokybę, jos persiuntimo patikimumą ir saugą. Pažangiojo elektros tinklo elementai įdiegiami laikantis Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių;

2.4. Požeminės elektros kabelių linijos – izoliuotas laidininkas arba laidininkai, nuo išorinio poveikio apsaugoti apvalkalu arba apvalkalu ir apsaugine danga skirtas elektrai perduoti ir esantis po žeme;

2.5. Oro kabelių linijoselektros inžinerinis tinklas skirtas elektrai persiųsti atvirame ore nutiestais oro kabeliais pritvirtintais prie atramų ar statinių konstrukcijų;

2.6. Skirstykla – elektros įrenginys, skirtas elektrai priimti ir skirstyti, turintis komutavimo aparatus, magistralines ir jungiamąsias šynas, pagalbinius įrenginius (kompresorius, akumuliatorius ir kt.), taip pat apsaugos ir automatikos įtaisus ir matavimo prietaisus;

2.7. Sunkumus patirianti įmonėįmonė, kuri susiduria su bent viena iš Reglamento I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių;

2.8. Transformatorinė – 10 kV įtampos stacionarioji, betoninė, modulinė, komplektinė, požeminė ar stulpinė transformatorinė, jų 10 kV įtampos elektros įrenginiai, 10 kV galios transformatoriai ir žemosios įtampos elektros įrenginiai.

3.    Priemonę koordinuoja Energetikos ministerija.

4.    Priemonę administruoja Agentūra. 

5.    Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Energetikos ministerija.

6.    Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7.    Projekto atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8.    Pagal Aprašą iš viso numatoma skirti 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, iš jų 110 000 (vienas šimtas dešimt tūkstančių eurų) skiriama Agentūrai už Priemonės administravimą ir iki 9 890 000 eurų (devynių milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt tūkstančių eurų) projektams įgyvendinti.

9.    Priemonės tikslas – užtikrinti ekonominiu požiūriu veiksmingą ir tvarų elektros energetikos sistemos ilgalaikį funkcionalumą su minimaliais elektros energijos skirstymo nuostoliais, aukštą elektros energijos tiekimo kokybę, didesnį tiekimo saugumą ir patikimumą.

10.  Pagal Aprašą remiamos veiklos:

10.1.       nepatikimų elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis arba oro kabelių linijomis;

10.2.       elektros skirstomųjų tinklų elementų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas.

11Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2020 metų III ketvirtį.

 

II sKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12.  Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojas) yra juridiniai asmenys. Partneriai negalimi. Pareiškėju (projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

13Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra juridinis asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) išduotą elektros energetikos skirstymo licenciją.

14.  Bendrieji reikalavimai pareiškėjui:

14.1.       pareiškėjas nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip tai apibrėžia 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, 2 straipsnio 18 punktas;

14.2.       pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama tokiu atveju, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

15.       Projektas turi atitikti šiame Apraše nustatytas remiamas veiklas ir priemonės tikslą.

16.          Projektas turi atitikti šiuos prioritetinius projektų atrankos kriterijus:

16.1.       Projektas turi prisidėti prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“, 42.5.2 ir 42.5.3 papunkčių įgyvendinimo;

16.2.       turi atitikti įmonės investicijų (plėtros) planus, suderintus su VERT. Pareiškėjai, užsiimantys energetikos veikla, ir kurių kainos yra reguliuojamos, turi suderinti projektui skirtas investicijas su VERT nustatyta tvarka iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

17.       Agentūra vykdo Projektų atranką, vadovaudamasi prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede:

17.1.       didesnis buitinių vartotojų skaičius, kuriems įgyvendinus projektą bus patikimiau tiekiama elektros energija;

17.2.    didesnis požeminių elektros kabelių linijų ilgis, keičiant susidėvėjusias, dažnai gendančias oro linijas, ypač miškingose ir/ar tankiai apgyvendintose vietovėse;

17.3.    senesnių ir/ar mažiau patikimų elektros įrenginių atnaujinimas (modernizavimas).

18.       Už atitiktį prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede.

19.          Atitiktis Aprašo 17.1 papunktyje nurodytam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinama paraiškos vertinimo metu pagal pareiškėjo pateiktą informaciją apie prijungtų buitinių vartotojų skaičių, kuriems įgyvendinus projektą bus patikimiau tiekiama elektros energija. Pateikti duomenys tikrinami praėjus vieneriems metams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos pagal projekto vykdytojo pateiktą informaciją apie buitinių vartotojų skaičių, kuriems įgyvendinus projektą elektros energija bus tiekiama patikimiau.

20.       Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal pirmąjį Apraše nustatytą prioritetinį projektų atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį kriterijų, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį kriterijų.

21.          Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos, su rangovais turi būti visiškai atsiskaityta ir pateiktas Galutinis mokėjimo prašymas iki 2020 m. gruodžio 1 d. Šis terminas,  Pareiškėjo motyvuotu prašymu, ir gali būti pratęstas Agentūros sprendimu ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms. 

22.       Projektu turi būti siekiama šio stebėsenos rodiklio: Prijungtų prie modernizuotų tinklų vartotojų skaičius – 15 000“.

23.       Nustatant stebėsenos rodiklį, skaičiuojant pasiektas jų reikšmes ir atsiskaitant už juos, turi būti vadovaujamasi Aprašo 9 priedu.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

24.          Tinkamos finansuoti išlaidos yra:

24.1.       statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo ir kt. darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;

24.2.       projektavimo ir inžinerinės paslaugos, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;

24.3.       tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrenginiai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

25.          Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, šio įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įsigyjamas turtas turi būti naujas, anksčiau nenaudotas.

26.          Projekto paraiška turi būti užpildyta vadovaujantis Aprašo 5 priedu. Taip pat turi būti pateikta pareiškėjo deklaracija (Aprašo 7 priedas).

27.          Išlaidos turi būti patirtos po Paraiškos pateikimo Agentūrai iki Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

28.       Netinkamomis finansuoti Projekto išlaidomis laikoma:

28.1.    išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 24 punkte;

28.2.    paraiškos rengimo išlaidos.

29.       Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Reglamentą taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

29.1.    bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

29.2.    bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal Reglamentą taikoma tai pagalbai.

30.          Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas pagalbos intensyvumas, nustatytas Reglamento III skyriaus 48 straipsnio 5 dalyje.

31.       Pagal Aprašą projekto veiklos(-ų) finansavimas yra valstybės pagalba, teikiama pagal Reglamentą. Valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo sąlygos, kurios atitinka Reglamento nuostatas yra suderinamos su vidaus rinka.

32.          Agentūra tikrina projekto atitiktį Reglamento I skyriuje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Reglamento III skyriaus 48 straipsnyje nustatytiems valstybės pagalbos energetikos infrastruktūrai teikimo reikalavimams pagal projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (pildomas Aprašo 10 priedas).

33.       Valstybės pagalba turi būti skaidri, kaip nurodyta Reglamento 5 straipsnio 1 dalyje.

34.       Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama tol, kol nebus sugrąžinta neteisėtai gauta valstybės pagalba.

35.          Vadovaudamasis Reglamento 48 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjas turi parengti informaciją apie valstybės pagalbą projektui, t. y. prognozuojamus finansinius srautus (taip pat pildomas ir Aprašo 3 priedas).

36.       Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

37.       Agentūra paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą pagal Reglamentą. Priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Energetikos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų registruoja suteiktos valstybės pagalbos sumą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre. Tais atvejais, kai vienam pagalbos gavėjui vienu sprendimu skiriama pagalbos suma viršija Reglamento 9 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytas ribas, priėmusi sprendimą finansuoti projektą, Energetikos ministerija per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją apie skirtą pagalbą per Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo modulį.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

38.          Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.ena.lt, Energetikos ministerijos interneto svetainėje http://enmin.lrv.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo įsigaliojimo.

39.          Kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodoma pareiškėjams žinotina informacija apie kvietimo teikti paraiškas dokumentus (nuorodas į aktualius teisės aktus), nurodoma paraiškos pateikimo tvarka, trukmė, paraiškų vertinimo trukmė, Agentūros kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

40.          Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas pagal Aprašo 5 priede patvirtintą formą užpildo Projekto Paraišką ir iki kvietime teiki paraiškas nurodyto termino pabaigos elektroniniu būdu su teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu pateikia Agentūrai kartu su privalomais pateikti dokumentais, nurodytais Kvietime teikti paraiškas. Pareiškėjas (jei Projekto paraišką pasirašo ne Pareiškėjas) Agentūrai turi pateikti kartu su privalomais pateikti dokumentais, pasirašytais teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu.

41Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

41.1.    elektros skirstymo licenciją ir jos priedų nuorašą arba kopiją; tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;

41.2.    planuojamų vykdyti rekonstrukcinių objektų sąrašą su preliminariomis sąmatinėmis vertėmis ir preliminariomis fizinėmis apimtimis;

41.3.    informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 3 priedas);

41.4.      numatomų modernizuoti statinių ir (ar) įrenginių amžių ir vertę pagrindžiančių buhalterinės apskaitos dokumentų ir (ar) Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalių, susijusių su numatomais modernizuoti statiniais ir (ar) įrenginiais, išrašus ar kopijas;

41.5.       pareiškėjo paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

41.6.       pareiškėjo įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus, jeigu tokios išlaidos numatomos;

41.7.       Pareiškėjo deklaraciją pagal Aprašo 7 priedą.

42.          Paraiška pateikta kitu nei Aprašo 40 punkte nurodytu būdu laikoma nepateikta ir nepriimama.

43.          Paraiškų pateikimo terminas nustatomas kvietimo teikti paraiškas skelbime. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos.

44.          Gautą Paraišką Agentūra registruoja gautų dokumentų registre. Apie paraiškos užregistravimą Agentūra elektroniniu būdu praneša pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos užregistravimo.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SPRENDIMAS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS

 

45.          Paraiškų vertinimą atlieka Agentūros paskirti vertintojai.

46.          Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

46.1.       projekto tinkamumo finansuoti vertinimas,

46.2.       projekto naudos ir kokybės vertinimas.  

47.          Atliekant Paraiškų vertinimą, turi būti laikomasi šių principų:

47.1.       skaidrumo ir nešališkumo – visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą;

47.2.       konfidencialumo – turi būti užtikrintas Paraiškoje ir kituose pareiškėjo pateiktuose dokumentuose esančios informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais.

48.          Vertintojai, atlikdami paraiškų vertinimą, turi pildyti Aprašo 1-2 prieduose nustatytos formos Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę bei naudos ir kokybės vertinimo lentelę. Taip pat būtina užpildyti projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą (Aprašo 8 priedas).

49.          Agentūra, nustačiusi, kad Paraiškoje pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (arba) Paraiška užpildyta netinkamai/nepilnai, pateikta klaidinga informacija arba trūksta informacijos, leidžiančios įvertinti Paraiškos atitikimą tinkamumo reikalavimams ar atlikti naudos ir kokybės vertinimą, kreipiasi į Pareiškėją, prašydama per Agentūros nustatytą terminą pateikti atitinkamus dokumentus. Terminas trūkumams pašalinti neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu Agentūros ir pareiškėjo bendru sutarimu nenusprendžiama kitaip.

50Nustačius, kad Paraiška ir jos priedai (įvertinus ir pareiškėjo patikslintą informaciją) neatitinka bent vieno tinkamumo reikalavimo (Aprašo 1 priedas), Agentūra priima sprendimą atmesti Paraišką ir per 5 darbo dienas parengia ir išsiunčia pareiškėjui raštą, kuriame nurodo priežastį, dėl ko Paraiška atmesta.

51.          Pareiškėjas pateiktoje paraiškoje nurodytų duomenų be Agentūros paklausimo po paraiškos pateikimo dienos negali koreguoti ar tikslinti.

52.          Paraiškoms, atitinkančioms tinkamumo reikalavimus, Agentūra, vadovaudamasi Aprašo 2 priede esančia projektų naudos ir kokybės vertinimo balų lentele, suteikia balus bei balų mažėjimo tvarka sudaro paraiškų eilę. Paraiškų eilė sudaroma vadovaujantis tik ta informacija, kurią pareiškėjas nurodė pateiktoje Paraiškoje ir jos prieduose.

53Paraiškos vertinimo metu Agentūra turi teisę atlikti projekto įgyvendinimo vietos ir techninių sąlygų patikrinimą, apsilankant projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinant Paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai.

54.          Agentūra turi užtikrinti, kad Paraiškų vertinimas truktų ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškų priėmimo pabaigos datos. Atsižvelgiant į gautų Paraiškų apimtį ir skaičių, šis terminas gali būti Agentūros motyvuotu sprendimu pratęstas, bet ne daugiau kaip 7 darbo dienas. Agentūra apie pratęstą paraiškų vertinimo terminą paskelbia interneto svetainėje www.ena.lt ir raštu informuoja Energetikos ministeriją.

55.          Agentūra, pagal Aprašo 8 priedo formą parengia projektų vertinimo ataskaitą ir pateikia ją Energetikos ministerijai. Energetikos ministerija, įvertinusi projektų vertinimo ataskaitoje pateiktus siūlymus, per 5 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos priima sprendimą dėl projektų finansavimo.

56.          Jei priimamas sprendimas finansuoti projektą, Energetikos ministerija parengia energetikos ministro įsakymą dėl finansavimo skyrimo ir apie tai informuoja Agentūrą.  Agentūra per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos informuoja el. priemonėmis pareiškėją apie skirtą finansavimą.

57.          Jei priimamas sprendimas nefinansuoti projekto, Energetikos ministerija el. priemonėmis informuoja Agentūrą. Agentūra per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie netinkamus finansuoti projektus ir neskirtą finansavimą.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTO SUTARTIES SUDARYMAS, PAKEITIMAI

 

58.          Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaroma Projekto administravimo sutartis tarp Pareiškėjo ir Agentūros.

59.          Agentūra ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo sprendimo skirti Projektui finansavimą priėmimo dienos parengia projekto sutarties projektą ir elektroniniu paštu, tiesiogiai arba raštu pateikia jį pareiškėjui suderinti. Pareiškėjas pastabas, jeigu tokių yra, turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto sutarties projekto gavimo dienos. Per šį laiką nepateikus pastabų, laikoma, kad sutartis suderinta.

60.          Suderinus projekto sutarties projektą. Agentūra teikia projekto sutartį pareiškėjui pasirašyti.

61.          Projekto sutarties originalas teikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje), išskyrus atvejus, kai dėl techninių kliūčių to padaryti nėra galimybės.

62.          Pareiškėjas turi pasirašyti suderintą sutartį per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos ir grąžinti Agentūrai pasirašytą sutarties egzempliorių. To nepadarius laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako ir sprendimas skirti finansavimą Projektui pripažįstamas netekusiu galios..

63.          Neleidžiami jokie su Agentūra ir Energetikos ministerija nesuderinti nukrypimai nuo planuoto Projekto įgyvendinimo, keičiantys Projekto apimtį, Projekto išlaidas, pratęsiantys Projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys Projektą ar projekto sutartyje nustatytus pareiškėjo įsipareigojimus.

64.          Projekto sutarties pakeitimai atliekami sutarties šalims pasirašant susitarimą dėl sutarties pakeitimo, kai:

64.1.       keičiasi pareiškėjo teisinė forma;

64.2.       atsiranda kitų nenumatytų aplinkybių, turinčių įtakos Projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo sutarties sąlygų.

65.          Atsiradus šio Aprašo 64.2 papunktyje nenumatytoms aplinkybėms, pareiškėjas privalo pateikti Agentūrai raštišką prašymą pakeisti projekto sutartį, nurodydamas tokio keitimo esmę, priežastis ir pagrindimą bei pridėdamas visus prašymą pagrindžiančius įrodymus. Sprendimą dėl projekto sutarties keitimo priima Agentūra, suderinusi su Energetikos ministerija.

 

VIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS

 

66.          Projekto vykdytojas Agentūrai teikia tarpinį (-ius) ir galutinį mokėjimo prašymus,

67.          Mokėjimo prašymus projekto vykdytojas Agentūrai gali teikti nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto finansavimo pabaigos.

68.          Agentūra gali prašyti projekto vykdytojo teikti mokėjimo prašymų teikimo grafiką, jeigu taip numatyta projekto sutartyje ir (arba) siekiant sumažinti projekto įgyvendinimo rizikas.

69.          Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas.

70.          Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje. Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų projekto vykdytojo operacijų arba kitų projekto vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Projekto operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, pavyzdžiui, nurodant požymius.

71.          Įgyvendinęs visas projekto sutartyje nustatytas projekto veiklas, projekto vykdytojas Agentūrai pateikia galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu Agentūra, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad projekto vykdytojui lėšų išmokėta mažiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, trūkstamos lėšos jam išmokamos patvirtinus galutinį mokėjimo prašymą. Jeigu Agentūra, patikrinusi galutinį mokėjimo prašymą, nustato, kad lėšų išmokėta daugiau, nei numatyta projekto sutartyje ir (ar) pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, išmokėtų projekto finansavimo lėšų perviršis turi būti susigrąžinamas.

72.          Mokėjimo prašymai rengiami pagal atitinkamo mokėjimo prašymo formą (Aprašo 6 priedas).

73.          Projekto vykdytojas, užpildęs mokėjimo prašymo formą, teikia ją Agentūrai.

74.          Kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais projekto vykdytojo pateikia šiuos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus:

74.1.       išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas; darbų perdavimo-priėmimo aktų kopijas;

74.2.       dokumentų, kuriais įrodomas projekto veiklos įgyvendinimas ir (arba) rezultato pasiekimas, kopijas.

75.          Prieš pateikdamas Agentūrai rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo išrašytą sąskaitą, projekto vykdytojas turi patikrinti ją, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes.

76.          Už mokėjimo prašymų tikrinimą, projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga Agentūra.

77.          Jeigu nustatoma, kad pateiktas klaidingai arba nevisiškai užpildytas mokėjimo prašymas ir (arba) su mokėjimo prašymu pateikti ne visi Agentūros paprašyti projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai, Agentūra paprašo projekto vykdytojo patikslinti mokėjimo prašymą ir (arba) pateikti trūkstamus dokumentus, nustatydama terminą, per kurį mokėjimo prašymas turi būti patikslintas ir (arba) dokumentai turi būti pateikti (projekto vykdytojas negali teikti patikslinto mokėjimo prašymo savo nuožiūra, Agentūrai neprašant). Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 10 darbo dienų, jeigu Agentūra ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Jeigu Agentūra negali įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, Agentūra patvirtina tik tinkamą finansuoti išlaidų sumą.

78.          Agentūra ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos patikrina mokėjimo prašymą, jį teikia patvirtinti Energetikos ministerijai ir apmoka.

 

79.          Įgaliotam Agentūros darbuotojui patikrinus ir Energetikos ministerijai patvirtinus mokėjimo prašymą, apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas projekto vykdytojas, t. y. nurodoma ši informacija (jeigu ji turima):

79.1.       tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma;

79.2.       tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažinta mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų suma, nurodant nepripažinimo priežastis;

79.3.       informacija apie tai, ar tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažintą sumą, ištaisius nurodytus trūkumus, galima įtraukti į kitą mokėjimo prašymą;

79.4.       grąžintinų lėšų, t. y. lėšų, dėl kurių grąžinimo Agentūra priėmė sprendimą (toliau – grąžintinos lėšos), suma, išskaičiuota iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą mokėjimo prašymą;

79.5.       pagal patvirtintą mokėjimo prašymą nustatyta mokėtina skirtų finansavimo lėšų suma;

79.6.       kita, Agentūros nuomone, aktuali informacija.

80.          Projekto vykdytojui apmokamos visos Agentūros ir Energetikos ministerijos suderintos ir nustatytos tinkamomis pagal Aprašą finansuoti pripažintos išlaidos arba jų dalis, apskaičiuota projekto finansuojamajai daliai.

81.          Agentūra projektui skirtas finansavimo lėšas perveda į projekto sutartyje nurodytą projekto sąskaitą.

82.          Už projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas mokėjimo prašymus ir (arba) ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos, jei taip numatyta projekto sutartyje.

83.          Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepagrindžia patirtų projekto išlaidų atsižvelgdamas į nepasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų projekto veiklų apimtis ir (arba) yra lygi nepagrįstai patirtoms projekto išlaidoms.

84.          Projektui skirtas finansavimas negali būti mažinamas, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

84.1.       stebėsenos rodiklis nepasiektas dėl konkrečios projekto veiklos įgyvendinimo mažesne apimtimi, tačiau projekto vykdytojas pagrindžia siekiant šio rodiklio patirtas projekto išlaidas;

84.2.       projekto veiklos įgyvendintos projekto sutartyje numatyta apimtimi, o stebėsenos rodiklis nepasiektas dėl veiksnių, kurių įtakos stebėsenos rodiklio nepasiekimui projekto vykdytojas negalėjo sumažinti (stebėsenos rodiklio nepasiekimo pagrįstumas gali būti vertinamas atsižvelgiant į atitinkamų veiksmų programos priemonių specifiką, su ministerija suderinta tvarka), ir projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu arba ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė stebėsenos rodiklio reikšmės.

85.          Atsižvelgiant į projekto (-ų) įgyvendinimo riziką, Agentūra, turi teisę pasirinktinai atlikti ar organizuoti vykdyto projekto patikrą vietoje per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Patikras vietoje Agentūra privalo atlikti esant įtarimui, kad Pareiškėjo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti. Patikros gali būti atliekamos pasirinktinai ir kitais Agentūros nustatytais atvejais.

86.          Patikros vietoje metu gali būti tikrinama su projektu susijusi dokumentacija, jos tvarkymas ir lėšų apskaita, taip pat ir faktinis projekto įgyvendinimas, vykstant į projekto įgyvendinimo vietą

87.          Jeigu Agentūra, atlikdama patikrą vietoje, nustato galimus neatitikimus, kurie yra taisytini, arba pažeidimus, kurie neatspindėjo Pareiškėjo pateiktose ataskaitose, ji turi teise stabdyti galutinio mokėjimo prašymo apmokėjimą iki neatitikimų ištaisymo, arba priimti sprendimą dėl dalinio jo apmokėjimo. 

88.     Agentūra gali tikrinti Pareiškėjo ir partnerio (-ių) ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. Agentūra turi teisę susipažinti su kitais Pareiškėjo iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamais (-tais) projektais ir juos įgyvendinant sukurtais rezultatais, kitais projekto vykdytojo dokumentais, kiek tai būtina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijai ir projekto vykdytojo pateiktuose mokėjimo prašymuose deklaruotų išlaidų tinkamumui finansuoti užtikrinti.

89.     Visi Aprašo 91 ir 92 punktuose nurodyti su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos Agentūros nustatyta tvarka.

90.          Agentūra ir pareiškėjai turi užtikrinti su Projektų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą Energetikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atsakingiems pareigūnams.

91.          Pareiškėjas privalo elektroniniame formate saugoti:

91.1.       Paraiškos ir jos priedų kopijas;

91.2.       Projekto sutarties ir jos pakeitimų originalus;

91.3.       Išlaidų apmokėjimo ir pagrindimo dokumentų originalus;

91.4.       susirašinėjimo su Agentūra oficialių dokumentų kopijas;

91.5.       pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas.

92.          Agentūra privalo saugoti:

92.1.       Paraiškų registravimo ir vertinimo dokumentų originalus;

92.2.       Paraiškų, įskaitant ir vertinimo metu atmestas Paraiškas, ir jų priedų originalus;

92.3.       Projekto sutartis ir jų pakeitimų originalus;

92.4.       prašymų pakeisti projekto sutartį ir sprendimų dėl projekto sutarties pakeitimo originalus arba kopijas ir kitus su tuo susijusius dokumentus;

92.5.       mokėjimo prašymų originalus, šio Aprašo 74 punkte nurodytų dokumentų kopijas;

92.6.       atliktų patikrinimų ataskaitų originalus ir kitus su tuo susijusius dokumentus;

92.7.       finansavimo sumokėjimo dokumentų kopijas;

92.8.       susirašinėjimo su pareiškėjais oficialių dokumentų kopijas;

93.          Už finansavimo lėšas materialų turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn ir naudoja savo veikloje projekto sutartyje nustatytais tikslais  ne mažiau kaip 5 metus nuo projekto sutartyje numatytų įrenginių įvedimo į eksploataciją akto pasirašymo datos arba statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento pasirašymo datos be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą.

94.          Agentūros ir/ar Energetikos ministerijos veiksmai arba neveikimas, susijęs su Paraiškos vertinimu; sprendimas skirti (neskirti) Projektui finansavimą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS.

PAŽEIDIMO TYRIMAS IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

 

95.          Agentūra, gavusi informacijos apie įtariamą neatitikimą, arba įtarusi neatitikimą, atliekant veiksmo įgyvendinimo priežiūrą, įvertina ar neatitikimas atitinka pažeidimo sąvoką.

96.          Agentūra nustačiusi, kad neatitikimas atitinka pažeidimo sąvoką, įvertina, ar pažeidimas gali būti ištaisytas, ir:

96.1.       jei įtariamas pažeidimas gali būti ištaisytas Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos, nurodo projekto vykdytojui įtariamo pažeidimo ištaisymo būdą ir terminą;

96.2.       jei projekto vykdytojas per jam nustatytą terminą įtariamo pažeidimo neištaiso, arba, Agentūros vertinimu, pažeidimas negali būti ištaisytas, Agentūra atlieka pažeidimo tyrimą vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka;

96.3.       jei įtariamas pažeidimas yra susijęs su nusikalstama veika, jis jokiais atvejais negali būti laikomas ištaisomu pažeidimu.

97.          Agentūra, įtarusi nusikalstamą veiką, susijusią su lėšų neteisėtu panaudojimu, apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos, informuoja Energetikos ministeriją. Kuri vykdo pažeidimo tyrimą.

98.          Energetikos ministerija apie pradėtą įtariamo pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie įtariamą pažeidimą gavimo dienos informuoja projekto vykdytoją, išskyrus atvejus, kai veiksmo plėtotojo informavimas galėtų turėti neigiamos įtakos pažeidimo tyrimui.

99.          Energetikos ministerija apie priimtą sprendimą dėl pažeidimo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja projekto vykdytoją ir Finansų ministeriją.

100.        Agentūra ir Energetikos ministerija, atsižvelgdamos į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti veiksmo išlaidų dydį.

101.        Sprendimus dėl išmokėtų veiksmo lėšų ir (ar) kitų lėšų grąžinimo (toliau – sprendimas dėl lėšų grąžinimo) priima Energetikos ministerija. Apie priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo priėmimo dienos Energetikos ministerija informuoja projekto vykdytoją. Pateikdama sprendimo kopiją.

102.        Projekto vykdytojas grąžintinas lėšas turi grąžinti ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodyto termino pabaigos.

103.        Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą terminą, skaičiuojami delspinigiai Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), nustatyta tvarka.

104.        Kai teikiama neteisėta ar netinkamai taikoma valstybės pagalba ar kai Energetikos ministerija Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka priima sprendimą leisti atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, arba grąžintiną sumą grąžinti dalimis, veiksmo plėtotojas moka palūkanas Finansinės paramos grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka.


___________

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo 1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

□ PIRMINĖ □PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

(Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

 

1.1. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų Aprašo 10 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

1.2. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.          

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus. Aprašo 16.2 papunktyje nurodytą reikalavimą Pareiškėjas įsipareigoja įvykdyti iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) kartu su

paraiška pateikti dokumentai.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 16.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) kartu su

paraiška pateikti dokumentai.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytą Aprašo 22 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

4. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

4.1. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.1.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Pildomas projektų atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.1.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.1.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kurio forma skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt).

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Bendrajame bendrosios išimties reglamente nustatytus reikalavimus ir Aprašo 4, 5 priedus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

 

 

 

5. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo).

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.“

 

 

5.2. Pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkamų pareiškėjų sąrašas yra nurodytas šio Aprašo II skyriuje. 

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti dokumentai bei viešai prieinama informacija.

 

 

5.3. Pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis: kartu su paraiška pateikti dokumentai, viešai prieinama informacija.

 

 

5.4. Pareiškėjui nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui, kuris yra juridinisasmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui , kuris yra fizinis asmuos, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažintas nevykdančiu pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjasyra užsienyje registruotas juridinis asmuo;

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

 

Atsakant į 5.4 klausimą vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija.

Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų teiginių dėl 5.4 papunktyje nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

 

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis: paraiška ir kartu su paraiška pateikti finansavimo šaltinius patvirtinantys dokumentai.

 

 

 

*GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 1000. Jei pažymimas rezultatas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, pildomas komentaras.)

 

2)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pildoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

Pastabos:

 

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios Agentūros atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

(koordinuojančios/ institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo 2 priedas

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

Ši lentelė naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma kiekvienam projektui individualiai.

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

□ PIRMINĖ □PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

Pildoma projekto naudos ir kokybės vertinimo metu.

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Minimalus privalomas surinkti balų skaičius2

Komentarai

1. Didesnis buitinių vartotojų skaičius, kuriems įgyvendinus projektą bus patikimiau tiekiama elektros energija

Siekiama pagerinti elektros energijos tiekimo patikimumą buitiniams vartotojams.

Balų skaičiavimas.

Balai bus suteikiami projektams už didžiausią prie rekonstruotų patikimesnių linijų prijungtų buitinių vartotojų kiekį.

Daugiausiai prijungtų vartotojų pasiūlęs projektas gaus maksimalų 60 balų skaičių, o kitų projektų balų skaičius bus – skaičiuojamas atitinkamai proporcingai prijungtų buitinių vartotojų skaičiui.

 

0- 60 balų

 

 

 

 

2. Didesnis požeminių elektros kabelių linijų ilgis, keičiant susidėvėjusias, dažnai gendančias oro linijas, ypač miškingose ir/ar tankiai apgyvendintose vietovėse.

Požeminių elektros kabelių linijų ilgis.

Balų skaičiavimas.

Balai bus suteikiami už didžiausią rekonstruotų požeminių elektros kabelių ilgį.

Ilgiausią rekonstruotų požeminių elektros kabelių linijų ilgį pasiūlęs projektas gaus maksimalų 20 balų skaičių, o kitų projektų balų skaičius bus – skaičiuojamas atitinkamai proporcingai rekonstruotų požeminių elektros kabelių ilgiui.

0- 20 balų

 

 

 

 

3. Senesnių ir/ ar mažiau patikimų elektros įrenginių atnaujinimas (modernizavimas)

Siekiant sumažinti avarijų riziką, padidinti elektros tiekimo patikimumą ir vartotojams užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą pirmenybė teikiama projektams, kuriais atnaujinami (modernizuojami) senesni elektros įrenginiai, todėl aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriais numatoma atnaujinti (modernizuoti) senesnius elektros įrenginius. Balai apskaičiuojami atsižvelgiant į atnaujinamų (modernizuojamų) elektros įrenginių amžių: atnaujinant (modernizuojant) senesnius elektros įrenginius bus skiriamas didesnis balas, o atnaujinant (modernizuojant) naujesnius elektros įrenginius – mažesnis balas.

 

Numatomų modernizuoti įrenginių amžius:

1) iki 25 metų (0 balų);

2) nuo 25 iki 30 metų (daugiau negu 0 – mažiau negu 5 balai), apskaičiuojami pagal formulę:

X = (A – 25) / 2,

čia:

X – balų skaičius;

A – modernizuojamų elektros įrenginių amžius, metais

3) 30 metų ir daugiau (5 balai).

 

Svertinis vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:cid:image002.jpg@01D106A0.FD7AC2F0

Kur: – elektros įrenginių amžiaus svertinis vidurkis, metais;

  – elektros įrenginių amžius, metais;

 – elektros įrenginių įsigijimo vertė, Eur;

n – elektros įrenginių skaičius.

0-20 balų

 

 

 

Suma:

100

(Sumuojama skiltyje įrašytų skaičių suma, kuri negali viršyti 100. Galimas simbolių skaičius – 3 skaičiai iki kablelio ir 1 po kablelio.)

 

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

60

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ________________ ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos                                                           (data)                                (vardas ir pavardė, parašas3)

atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                    

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

INFORMACIJA APIE GAUTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ IR KITUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS

 

1. Gauta (planuojama gauti) valstybės pagalba.

 

Planuojama gauti valstybės

pagalbos suma

Gautos

valstybės pagalbos

suma

Valstybės pagalbos

teikėjas

(institucija)

Teisės aktas, kuriuo remiantis skirta valstybės pagalba

Valstybės pagalbos

suteikimo data

 

Materialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

Nematerialiosios

investicijos

 

 

 

 

 

De minimis pagalba

 

 

 

 

 

Kita įvairių formų

valstybės finansinė

parama juridiniams

asmenims

 

 

 

 

 

 

2. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

2.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninio plėtros fondo (toliau – ERPF), Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

2.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius,

datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

2.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF, Sanglaudos fondo, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

Taip

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų

numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

_____________

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

 

PATIKROS LAPAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS IR DE MINIMIS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO

____________________

(Data)

 

 

 

Priemonės pavadinimas

Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra

Už priemonę atsakinga ministerija

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

Priemonę admnistruojanti agentūra

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

Pagal priemonę numatytos remti veiklos

·    nepatikimų elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis arba oro kabelių linijomis;

·    elektros skirstomųjų tinklų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas.

Galimi pareiškėjai

Elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai

 

I.    Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal priemonę/projektą remtinose veiklose[2]

1.  

 

Ar finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei veiklai vykdyti?

 

Taip

 

Ne

 

 

Ūkio subjektai – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.

Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar šia veikla yra siekiama pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis). Ūkine veikla nėra laikoma, kai valstybė veikia „vykdydama valdžios įgaliojimus“ arba kai valstybės sektoriaus subjektai veikia „kaip valdžios institucijos“. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, tai subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. O jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos taikymo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis): a) kariuomenė arba policija;

b) oro navigacijos sauga ir kontrolė; c) jūrų eismo kontrolė ir sauga; d) kovos su tarša priežiūra; e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas; f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip pat ūkine veikla nėra laikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba. Ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas teikiant pagalbą oro uostų infrastruktūrai finansuoti.

Pasirinkimo pagrindimas

 

Finansavimas bus skiramas energetikos infrastruktūros objektų atjaunimui (modernizavimui). Energetikos infrastruktūros atnaujinimas (modernizavimas) yra ūkinė veikla, kurią vykdys elektros skirtstomųjų tinklų operatoriai. Elektros skirstomųjų tinklų operatorius yra juridinis asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elektros energetikos skirstymo licenciją.

 

2.  

 

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų rinkos sąlygomis?

 

Taip

 

Ne

 

 

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis sąlygomis, nei jis galėtų gauti rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (su mažesnėmis nei rinkoje palūkanų normomis ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama neapmokestinama garantija paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nėra skirtumo, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba – svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, yra naudojamas privataus rinkos investuotojo principas. Jei įmonė negautų šių lėšų analogiškomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pat sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regioninius ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos gali būti valstybės pagalba.

 

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų, arba visuotinės ekonominės svarbos, paslaugų įsipareigojimų[3] valstybei (savivaldybei), padengti, išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal Altmark kriterijus. Ūkio subjektui nėra suteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:

- veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti;

- viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;

- kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. kompensuojama nepermokant); ir

- viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas.

Pasirinkimo pagrindimas

 

Pagal šį priemonės finansavimo sąlygų aprašą skiriamos lėšos yra valstybės lėšos skiriamos negrąžinamos subsidijos būdu. Todėl be abejonės ekonominė nauda suteikiama.

 

3.  

 

Ar finansavimą numatoma teikti/teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio?

 

Taip

 

Ne

 

 

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo priemonės – tai priemonės, kurios yra skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams), atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo/naudos gavėjai – atskiro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus tenkinamas, kai vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau ir dėl to gauna finansavimą (skirtingai nuo blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.

Pasirinkimo pagrindimas

 

Pagal šį priemonės finansavimo sąlygų aprašą galimi pareiškėjai yra tik elektros skirstomųjų tinklų operatoriai, kuriems nuosavybės teise priklauso elektros skirstomieji tinklai. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šį priemonės finansavimo sąlygų aprašą yra nustatyta galima remti veikla, pareiškėjai, o taip pat projektų atrankos kriterijai ir kitos sąlygos, į kurias bus atsižvelgiama vertinant paraiškas, daroma išvada, kad finasavaimas bus teikiamas selektyviai.

 

4.  

 

Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp ES šalių?

 

Taip

 

Ne

 

 

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių narių. Pats faktas, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitais konkuruojančiais ūkio subjektais, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, kad konkurencija gali būti iškreipta. Jei finansavimas yra teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra tik miestelio gyventojai), šis finansavimas paprastai neveikia prekybos tarp šalių. Tačiau būtina žinoti, kad finansavimas ūkio subjektui gali veikti prekybą tarp šalių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Gali pakakti fakto, jog nagrinėjamomis paslaugomis ar prekėmis apskritai prekiaujama su ES šalimis.

Pasirinkimo pagrindimas

 

Skiriant viešąjį finansavimą energetikos infrastruktūrai remiama ekonominė veikla ir gali būti daromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai.

 

II.  Išvados dėl valstybės pagalbos (ne)buvimo

Pažymimas vienas langelis. Pagrįstais atvejais, kai neįmanoma ar netikslinga rengti atskirų projektų finansavimo aprašų skirtingomis sąlygomis, gali būti pažymėtas ne vienas langelis. Tokiu atveju pastabose paaiškinama, kokioms sąlygoms esant ir (ar) kuriai daliai veiklų taikomi valstybės pagalbos / ne valstybės pagalbos reikalavimai.

 

Pagal priemonę/projektui nebus/nėra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai). Patikros lapo III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“ nepildoma.

 

Pagal priemonę/projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba). Pagrindžiant pasirinkimą nurodomi tolimesni veiksmai ir priemonės. Patikros lapo III dalis „Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas“ nepildoma.

 

Pagal priemonę/projektui bus/yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai).

Pasirinkimo pagrindimas

 

Kadangi į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai, tokiam finansavimui iš principo taikomos valstybės pagalbos taisyklės.

 

III. Teiktinos valstybės pagalbos rūšies priskyrimas (jei taikoma, pildoma tik vertinant priemonę, bet ne projektą)

 

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą[4].

 

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Europos Komisijos sprendimu patvirtintą valstybės pagalbos schemą / individualią valstybės pagalbą, kurią reikia pradėti derinti su Europos Komisija.

 

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Europos Komisijos sprendimu patvirtintą valstybės pagalbos schemą / individualią valstybės pagalbą, kuri jau suderinta su Europos Komisija.

 

Pagal priemonę bus teikiama de minimis pagalba, remiantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą. Nurodykite pagalbos teikimo pagrindą: Bendrojo bendrosios išimties reglamento straipsnį, Europos Komisijos patvirtintas gaires (sistemą), de minimis reglamentą)

 

 

Pagal priemonę valstybės pagalba bus teikiama pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą.

 

____ __ ________ ____________________

(vertintojo pareigos, vardas, pavardė)                                                                (parašas)           

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

 

PARAIŠKA

FINANSAVIMUI PAGAL „ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PRIEMONĖS FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠĄ GAUTI

 

 

 

 

Numeris

 

Pildo Agentūra

 

 

 

1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ

Projekto pavadinimas

 

 

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

 

Pareiškėjo rekvizitai:

Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre).

 

Pareiškėjo kodas

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

juridinis asmuo ar Lietuvoje gyvenantis fizinis asmuo, žymėti nereikia.

Adresas:

 

Telefono numeris, el. pašto adresas

 

Už Projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo:

Vardas, pavardė, Pareigos, Telefono numeris, El. pašto adresas

 

 

 

Ar pareiškėjas PVM mokėtojas

Taip □ Ne □

 

3. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

 

Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

 

4. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių pasirašius sutartį bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos..

Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas

 

 

Aprašoma problema ir projekto poreikis, problemos sprendimo būdas, projekto siekiami rezultatai: nurodoma (-os) problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir statistiniais duomenimis pagrindžiamas problemos aktualumas; projekto poreikis pagrindžiamas atsakant į tokius klausimus: kodėl verta investuoti lėšas į šį projektą

 

Aprašomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jeigu projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms).

 

Aprašoma projekto nauda: išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas. Jeigu projekto veiklomis siekiama tų pačių ar panašių tikslų, kaip vykdant ankstesnius projektus, ar projekto veiklos sietinos su įprastomis veiklomis, kurias vykdo pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai), būtina pagrįsti tokių veiklų sukuriamą pridėtinę vertę, papildomumą, t. y. kokią papildomą naudą organizacijai (įmonei, įstaigai), bendruomenei, regionui, valstybei ar makroregionui duos finansuojama projekto veikla.

 

 

Projekto aprašymas

Aprašoma projekto esmė, t. y. projekto tikslas, kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų bei rodiklių šiomis veiklomis siekiama.

 

 

5. PROJEKTO BIUDŽETAS

(eurais) 

Eil. Nr.

Išlaidų aprašymas

 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma

Išlaidų pagrindimas

Nurodomas numeris iš eilės

Išvardinamos projekto išlaidos (pvz. rangos darbai, įranga, paslaugos ir t.t.)

įrašoma tinkamų finansuoti išlaidų suma.

pagrindžiamas nurodomų išlaidų poreikis, jų apskaičiavimo būdas, dokumentai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos, ir kita svarbi informacija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM

 

 

Iš viso:

 

 

 

6. PROJEKTO TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

(eurais)

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma

1. Prašomos skirti lėšos

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

2. Pareiškėjo nuosavos lėšos

Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas.

3. Iš viso

(1+2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma

 

7. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS

 

(Pildant lentelę „Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas“ nurodomos projektui įgyvendinti būtinos veiklos ir jų išlaidos, kurios nėra tinkamos aprašo lėšomis.

(eurais)

Eil. Nr.

Projekto netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma

Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis

Nurodomas numeris iš eilės

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų paskirtis, pvz., „Pridėtinės vertės mokestis“

Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų suma.

Nurodomas numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis (pvz., projekto vykdytojo lėšos, banko paskolos, valstybės ar savivaldybės biudžeto

(...)

(...)

(...)

(...)

 

 

 

 

 

8. STEBĖSENOS RODIKLIAI

 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas

Iš Aprašo pasirenkamas stebėsenos rodikli,s

 

Pasirinkus stebėsenos rodiklį, i nurodomas jo matavimo vienetas,

 

 

Nurodoma siektina stebėsenos rodiklio reikšmė, kurią planuojama pasiekti iki apraše nurodyto pasiekimo momento, kuris gali būti iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos arba po projekto finansavimo pabaigos.

 

Pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki apraše nurodyto pasiekimo momento.

 

 

9. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti.

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

 

 

 

 

1.

Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)

Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie valstybės pagalbą, privaloma pateikti užpildytą šį paraiškos priedą.

(...)

2.

Pareiškėjo įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, įrodančius dokumentus, jeigu tokios išlaidos numatomos;

 

 

 

3.

(Įrašomi visi kiti priedai, kurie teikiami kartu su paraiška. Leidžiama sukurti daugiau eilučių. Galimas simbolių skaičius – 300.)

(...)

(...)

 

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo 6 priedas

 

(Mokėjimo prašymo forma)

MOKĖJIMO PRAŠYMAS

 

 

(data) _____________________

 

Nr.______________________

 

Patikslinimo data ____________

 

Nurodoma MP parengimo data

Nurodomas MP numeris. Teikiami MP numeruojami iš eilės, įskaičiuojant avanso MP ar Agentūros atmestus MP, taip pat nulinius MP. Tikslinant pateiktą MP jo numeris nesikeičia.

Jei teikiamas patikslintas MP, nurodoma patikslinto MP parengimo data.

1. BENDROJI DALIS

 

Mokėjimo prašymo tipas:

□tarpinis □ galutinis

Projekto vykdytojas

 

Projekto vykdytojo kodas

 

Projekto pavadinimas

 

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas:

(nepildoma avanso mokėjimo prašymui)

nuo 20__ __ __                                           iki 20__ __ __

Pagal projekto sutartyje nustatytą periodiškumą atsiskaitoma už laikotarpį, per kurį vykdytos projekto sutartyje numatytos veiklos, pasiekti fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai (toliau – fiziniai rodikliai).
Ataskaitinio laikotarpio pradžia laikoma projekto sutarties pasirašymo data – visuose MP ji yra vienoda.

 

Bendra prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, eurais (nepildoma avanso mokėjimo prašymui)

Nurodoma bendra šiuo MP prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, susidedanti iš bendros sąskaitų apmokėjimo ir išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sumos.

Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, taikant išlaidų kompensavimo būdą, suma, eurais

Nurodoma bendra šiame MP prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, taikant išlaidų kompensavimo būdą, suma.

 

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra prašomos pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

 

___________                                     

(projekto vykdytojo / projekto vykdytojo vadovo              (parašas*) (vardas, pavardė)

 

 

2. STEBĖSENOS RODIKLIAI

(Nepildoma avanso mokėjimo prašymui)

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Stebėsenos rodiklių pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)

Komentaras

1

2

3

4

5

6

Nurodomi projekto sutarties 1 priedo dalyje „Stebėsenos rodikliai“ nurodytų stebėsenos rodiklių pavadinimai.

.

Nurodomi stebėsenos rodiklių matavimo vienetai, nustatyti projekto sutarties 1 priedo dalyje „Stebėsenos rodikliai“.

Nurodoma stebėsenos rodiklio reikšmė, numatyta pasiekti projekto sutarties 1 priedo dalyje „Stebėsenos rodikliai“.

Nurodoma projekto stebėsenos rodiklio reikšmė, pasiekta nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nurodytos šio MP bendrojoje dalyje (kaupiamuoju būdu).

Nurodomi rodiklio pasiekimo pagrindimo dokumentai – jų pavadinimas, numeris ir data.

Pateikiama papildoma informacija apie rodiklio pasiekimą. Jei nėra pasiekta projekto sutartyje nustatyta siektina reikšmė, pateikiamas paaiškinimas, kita ĮI prašoma pateikti informacija.

 

 

 

3. PRAŠOMŲ PRIPAŽINTI TINKAMOMIS FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Išlaidų kategorijos numeris ir pavadinimas

Tiekėjo pirkimo sutarties numeris

Tiekėjo kodas

Tiekėjo pavadinimas

Išlaidų pagrindimo dokumentai

Komen-taras

Dokumento tipas

Serija ir Nr.

Data

Prašoma suma, eurais

Išlaidų apmokėjimo data (taikoma jei mokama

išlaidų kompensavimo būdu)

1

2

3

4

5

6

12

8

9

10

11

Bendra suma:

 

 

Nurodomas pildomos eilutės numeris numeracijos didėjimo tvarka..

Nurodomi projekto sutarties 2 priede

Nurodomas pirkimo sutarties numeris

Nurodomas Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto juridinio ar fizinio asmens kodas.

Nurodomas Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto juridinio arba fizinio asmens pavadinimas.

Nurodomas išlaidų pagrindimo dokumento tipas

Nurodoma išlaidų pagrindimo dokumento, nurodyto stulpelyje „Dokumento tipas“, serija ir numeris (jei dokumentas serijos arba numerio neturi, pildoma tik turima inform

acija.

Nurodoma išlaidų pagrindimo dokumento, išrašymo data.

Nurodoma šiame MP prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų taikant sąskaitų apmokėjimo būdą suma

 

Pateikiamas kitų, nei nurodyta stulpelyje „Dokumento tipas“, išlaidų pagrindimo dokumentų sąrašas, nurodant, su kuriuo MP šie dokumentai teikiami, ir pagrindinė informacija apie dokumentus (pavadinimas, data, numeris ir kt.).

 

4. IŠLAIDŲ PAGRINDIMO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

 

:Eil. Nr.

Dokumentas (nurodomas dokumento tipas, pavadinimas, data numeris, puslapių skaičius

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo

7 priedas

 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Patvirtinu, kad:

1.            Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.            Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.

3.            Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.

4.            Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.            Įsipareigoju per VšĮ Lietuvos energetikos agentūros nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų taikymo.

6.            Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu sprendimu nesame pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

7.            Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

8.            Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

9.            Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

10.          Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.

11.          Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).

12.          Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo).

13.          Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti Agentūrą.

14.          Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo (fizinio asmens) ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.

15.          Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.

16.          Esu informuotas (-a), kad įgyvendinančioji institucija tvarkys visus paraiškoje nurodytus asmens duomenis paraiškų administravimo tikslu pagal aprašą.

17.          Esu informuotas (-a), kad Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys gali audituoti ar tikrinti mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą projekto įgyvendinimo tikslu. Esu informuotas (-a), kad minėtos institucijos teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti gali prašyti ir gauti visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.

18.          Esu informuotas (-a), kad paraiška gali būti atmesta, jeigu Apraše nustatyta tvarka ir terminais nebus pateikti prašomi dokumentai ir (ar) informacija.

19.          Esu informuotas (-a), kad informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims ir naudojami atliekant tyrimą ir (arba) apklausą dėl priemonės ir (ar) šio projekto įgyvendinimo.

 

 

 

 

(pareiškėjo / pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto           (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas, jei galima nurodyti)                          

 

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo 8 priedas

 

 

 

 

 

 

(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)

 

 

20 ____ m. _________________ d.   KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS

(nurodomas regiono pavadinimas)

 

PAGAL PRIEMONĘ

(priemonės kodas, pavadinimas)

 

 

 

PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO ATASKAITA

 

_______________ Nr. _________

(data)

 

 

1. paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo įvertintos teigiamai:

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Bendra projekto vertė[5], Eur

Prašomos skirti lėšos, Eur

Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur

Vertintojo (-ų) komentarai[6]

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

Nurodytos paraiškoje

 

 

 

 

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

 

 

 

2.

 

 

 

Nurodytos paraiškoje

 

 

 

 

Nustatytos tinkamumo finansuoti vertinimo metu

 

 

 

Iš viso pagal priemonę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. paraiškos, kurios tinkamumo finansuoti vertinimo etape buvo atmestos:

 

Eil. Nr.

Bendra informacija apie projektą

Bendra paraiškoje nurodyta projekto vertė[7], Eur

Paraiškoje nurodytos prašomos skirti lėšos, Eur

Vertintojo (-ų) komentarai 

(nurodomos pareiškėjo, projekto veiklų ir (ar) išlaidų netinkamumo finansuoti priežastys)

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

____________________________________                    ___________________________________

(įgyvendinančiosios institucijos atsakingo                                                 (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo

9 priedas

 

 

STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAS

 

 

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

 

Prijungtų prie modernizuotų tinklų vartotojų skaičius

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašo

10 priedas

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

PRIEMONĖ „ELEKTROS SKIRSTOMOJO TINKLO MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau - Reglamentas), I skyrius, III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 48 straipsnis „Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai“

 

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos/projekto numeris

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

 

III. Projekto patikra dėl atitikties Reglamento I skyriaus bendriesiems ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 48 straipsnis „Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai“ reikalavimams

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

Bendrieji reikalavimai

1. 

Ar pagalba nėra teikiama su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba su kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

2. 

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoj importuojamų prekių? (Reglamento 1 straipsnio 2 dalies d punktas)

□ Taip

□ Ne

 

3. 

Ar pagalba nėra teikiama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose ir regioninės veiklos pagalbos schemas? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

4. 

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų[i] gamybos sektoriuje[ii] išskyrus regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose, regioninės veiklos pagalbos schemas, MVĮ teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies b punktas)

□ Taip

□ Ne

 

5. 

Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo[iii] ir prekybos jais sektoriuje šiais atvejais: kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį; kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

6. 

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787/ES[8]? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies d punktas)

□ Taip

□ Ne

 

7. 

Tuo atveju jei pareiškėjas veikia ir 3, 4 ir 5 punktuose nurodytuose sektoriuose, ir sektoriuose, kurie įtraukti į šio reglamento taikymo sritį, ar teikiant pagalbą bus užtikrinta tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar išlaidas, kad nebūtų suteikta pagalba į Reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose? (Reglamento 1 straipsnio 3 dalies paskutinė pastraipa)

□ Taip

□ Ne

 

8. 

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos sprendimą, kuriame  tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka? (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

9. 

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas (Reglamento 1 priedas)? (komentaruose nurodyti pagrindimą)

□ Taip

□ Ne

 

 

□ Labai mažos ar mažos įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

 

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

10. 

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriančiai įmonei?[iv] (Reglamento 1 straipsnio 4 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

11. 

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies a punktas)

□ Taip

□ Ne

 

12. 

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti šalyje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies b punktas)

□ Taip

□ Ne

 

13. 

Ar pagalbos teikimas nėra susietas su ribojimu pagalbos gavėjui galimybių naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse? (Reglamento 1 straipsnio 5 dalies c punktas)

□ Taip

□ Ne

 

14. 

Ar nėra viršijama investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai: 50 mln. eurų vienos įmonės vienam investiciniam projektui? (Reglamento 4 straipsnio 1 dalies x punktas)

□ Taip

□ Ne

 

15.

Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos arba nurodytos 4 straipsnio 1 dalies x punkte, dirbtinai išskaidant pagalbos schemas arba projektus? (Reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

□ Taip

□ Ne

 

16. 

Ar teikiama pagalba yra skaidri, atitinkanti Reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

17. 

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis atitinkantis Reglamento 6 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

18. 

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų nustatytų Reglamento 8 straipsnyje?

□ Taip

□ Ne

 

19. 

Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos veiklos pelno skirtumo, kaip nurodyta Reglamento III skyriaus 7 skirsnio 48 straipsnio 5 dalyje?

□ Taip

□ Ne

 

 

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

 

20.

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka visas Reglamento I skyriuje nustatytas sąlygas ir Reglamento III skyriaus 7 skirsnio „Pagalba aplinkos apsaugai“ 48 straipsnyje „Investicinė pagalba energetikos infrastruktūrai“ nustatytus reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

Pastabos:

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

____________

(Parašas)

 

____________

(Data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(Vertintojo tiesioginis vadovas)

____________

(Parašas)

____________

(Data)

 

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Vertinant valstybės pagalbos kriterijus vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos ir teismų praktika (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, jei taikoma.

[3] Plačiau žiūrėti čia: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html.

[4] 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, OL, L 187, p. 1)

[5] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[6] Vertintojo (-ų) komentarų laukelyje nurodomos išlygos, jei paraiška buvo įvertinta teigiamai, bet su išlyga. Informacija automatiškai perkeliama iš Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės. Taip pat pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.

[7] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[8] 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti[i] žemės ūkio produktas – Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 I priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus.

[ii] pirminė žemės ūkio produktų gamyba – Sutarties I priede išvardytų dirvožemio ir gyvulininkystės produktų gamyba nesiimant tolesnių veiksmų, kuriais keičiamas tokių produktų pobūdis

[iii] žemės ūkio produktų perdirbimas – bet kokia operacija su žemės ūkio produktu, kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkyje vykdomą veiklą, susijusią su pasiruošimu pirmą kartą parduoti gyvūninį arba augalinį produktą

[iv] sunkumus patiriančios įmonės apibrėžtis nustatyta Reglamento 2 straipsnio 18 punkte.