PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T1-84

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 5 ir 6 punktais bei atsižvelgdama į Plungės rajono savivaldybės administracijos darbo grupės dėl COVID-19 situacijos priemonių taikymo verslui Plungės rajone 2021 m. kovo 5 d. protokolo Nr. LK-52 nutarimą, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti, kad Savivaldybės turto valdytojas karantino laikotarpiu (pradedant skaičiuoti nuo 2021 m. sausio 1 d.) ir du mėnesius po karantino atšaukimo sumažina Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje (toliau – nuomos sutartis) nurodytą Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininko (toliau – nuomininkas) mokėtiną nuompinigių dydį, susitariant, kad nuomininkas už Savivaldybės nekilnojamojo turto nuomą moka 50 procentų mažiau nuo viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio, jeigu nuomininkas atitinka šiuos reikalavimus:

1. nuomininko vykdoma veikla, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, yra draudžiama arba ribojama, ir dėl to jis patiria finansinių sunkumų ir negali arba iš dalies negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių;

2. nuomininkas Savivaldybės turto valdytojui yra pateikęs prašymą dėl nuompinigių dydžio mažinimo, kuriame turi būti nurodyta karantino laikotarpiu draudžiama arba ribojama jo veikla.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Audrius Klišonis