LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-3032 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. V-3090

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimu Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. V-3032 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ pakeitimo“ ir 1.1 papunktį išdėstau taip:

1.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. N u s t a t a u, kad:

4.1. pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo paslauga, teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. V-654 „Dėl pacientų, sergančių lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliacijos organizavimo medicininės reabilitacijos įstaigose“, ir sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pacientų, kuriems nereikia deguonies terapijos, tolesnio simptominio gydymo paslauga, teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendimu Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“, prilyginama reabilitacijos II paslaugai. Pacientams, sergantiems lengvos formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pacientams, kuriems nereikia deguonies terapijos, kompensuojama visa šiame punkte nurodytos paslaugos bazinė kaina, numatyta šiuo įsakymu patvirtintame Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos apraše;

4.2. teikiant pirmojo etapo ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams, netaikomos šiuo įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo nuostatos, reglamentuojančios pacientui skiriamų priemonių (procedūrų) skaičių ir jo didinimą arba mažinimą;

4.3. teikiant pirmojo etapo ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas suaugusiesiems, netaikomos šiuo įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo nuostatos, reglamentuojančios pacientui skiriamų priemonių (procedūrų) skaičių ir jo didinimą arba mažinimą.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys