HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VIEŠOSIOS įstaigos „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS“ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m.  spalio  24 d.  Nr. D1-697

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies        1 punktu:

1. T v i r t i n u  Viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ įstatus (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. D1-812 „Dėl viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ įstatų patvirtinimo“.

3. Į g a l i o j u viešosios įstaigos „Grunto valymo technologijos“ direktorių Rapolą Liužiną teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti šio įsakymo 1 punkte nurodytus įstatus Juridinių asmenų registre.

 

 

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas