HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. D1-42

Vilnius

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 priedo pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Šiame priede išvardintuose vandens telkiniuose leidžiama nemokamai žvejoti karpines žuvis (išskyrus Biržulio ež.). Vėžiai gaudomi laikantis Taisyklių reikalavimų. Visuose priede išvardintuose vandens telkiniuose plėšriųjų žuvų žvejyba leidžiama tik dirbtiniais masalais, naudojant 1 žvejybos įrankį. Draudžiama gaudyti mažesnes nei 65 cm lydekas ir sterkus.“.

“2. Pakeičiu 7 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Biržulis

Telšių

30040060

114,2

Draudžiama žvejoti iš vandens transporto priemonių nuo navigacijos sezono pradžios iki liepos 31 dienos.

 

3. Pripažįstu 7 priedo 12 punktą netekusiu galios.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas