LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-2876 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-450 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ KOMPETENCIJOS TEIKIANT PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ, PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VAISTINĖLIŲ IR PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIŲ“ PAKEITIMO“  PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 6 d. Nr. V-1531

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2876 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo“ ir 2.1 papunktį išdėstau taip:

2.1. šiuo įsakymu patvirtintuose Sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio apraše ir Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančius pirmosios medicinos pagalbos rinkinius ir pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip iki 2023 m. liepos 1 d., o jei jie papildyti turniketais, skirtais stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti – ne ilgiau kaip iki 2025 m. liepos 1 d.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys