VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. VA-102 „DĖL INFORMACIJOS, BŪTINOS TARPTAUTINIAMS BENDRADARBIAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAMS DĖL AUTOMATINIŲ INFORMACIJOS APIE FINANSINES SĄSKAITAS MAINŲ ĮGYVENDINTI, PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 12 d. Nr. VA-158

Vilnius

 

 

Pakeičiu Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1Pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.

2Papildau IV1 skyriumi:

IV1 SKYRIUS

DUOMENŲ PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

39Finansų įstaigos duomenis teikia, VMI prie FM pateikdamos duomenų rinkmenas. Duomenų rinkmeną sudaro du skyriai: antraštė ir pagrindinė duomenų rinkmena.

40Finansų įstaigos VMI prie FM duomenis teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

40.1pateikdamos XML formato duomenų rinkmeną, paruoštą pagal Taisyklių priede „Duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių 10 priedas) ir Taisyklių 41 punkte nustatytus reikalavimus;

40.2naudodamosi žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių 10 priede ir Taisyklių 41 punkte nustatytais reikalavimais.

41Duomenų rinkmenų struktūra ir reikalavimai pateikiami duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių 10 priedas). Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose, skelbiamuose Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje.

42Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu.

43Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

44Tuo atveju, jei finansų įstaiga, pagal Taisykles turinti pateikti duomenis už ataskaitinį laikotarpį, neturi duomenų apie praneštinus asmenis ir praneštinas sąskaitas, ji turi pateikti nulinį (ZERO) pranešimą, kurio antraštės dalyje nurodo, kad teikiamas pranešimas apie tai, kad nėra praneštinų sąskaitų.“

3.   Buvusius 39 ir 40 punktus laikau atitinkamai 45 ir 46 punktais.

4Pakeičiu 8 priedą „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

5Papildau nauju 10 priedu „Duomenų rinkmenos aprašymas“ (pridedama).

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Dainoras Bradauskas


 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl

automatinių informacijos apie finansines

sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo

taisyklių

8 priedas

 

JURISDIKCIJOS, APIE KURIAS REIKIA PRANEŠTI

 

Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti:

1.   Airija

2.   Andora

3.   Argentina

4.   Austrija

5.   Belgija

6.   Bulgarija

7.   Čekijos Respublika

8.   Danija

9.   Didžioji Britanija

10. Džersis

11. Estija

12. Farerų salos

13. Gernsis

14. Gibraltaras

15. Graikija

16. Indija

17. Ispanija

18. Italija

19. Islandija

20. Korėja

21. Kroatija

22. Kipras

23. Latvija

24. Lenkija

25. Lichtenšteinas

26. Liuksemburgas

27. Malta

28. Meksika

29. Meno sala

30. Monakas

31. Nyderlandai

32. Norvegija

33. Pietų Afrika

34. Prancūzija

35. Portugalija

36. Rumunija

37. San Marinas

38. Seišeliai

39. Slovakijos Respublika

40. Slovėnija

41. Suomija

42. Švedija

43. Šveicarija

44. Vengrija

45. Vokietija

 

______________________


 

Informacijos, būtinos tarptautiniams

bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl

automatinių informacijos apie finansines

sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo

taisyklių

10 priedas

 

 

DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

ANTRAŠTĖ

 

 

Elemento** indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

1.

T

Version

Versija.

Pranešimo XML struktūrų aprašo versija. Tai viso pranešimo elementas (atributas), jame nurodytos versijos struktūros aprašą turi atitikti antraštė ir pagrindinės rinkmenos dalis.

2.

T

MessageSpec

Pranešimo* duomenys, apibūdinantys rinkmeną.

2.1

T

SendingCompanyIN

Elementas naudojamas finansinei įstaigai kaip mokesčio mokėtojui Lietuvoje identifikuoti.

2.2

T

ReceivingCountry

Šalies dviraidis kodas, kam skirtas pranešimas, pagal ISO 3166-1 alpha-2 standartą. Čia nurodoma šalis, kurios mokesčių administratoriui skirtas pranešimas. Šiuo atveju nurodoma „LT“.

Gali būti nurodyta tik LT.

2.3

T

MessageType

Siunčiamo pranešimo tipas, nusakantis duomenų rinkinį, jo paskirtį.

Vienintelė galima reikšmė „CRS_DAC2_LT“.

2.4

N

Warning

Laisvo tekto įspėjimas, norint pranešti tam tikrą papildomą informaciją apie pranešimo turinį, jo panaudojimą, nestandartinį pranešimo laikotarpį ir pan.

2.5

N

Contact

Laisvo teksto laukas, skirtas papildomiems kontaktams perduoti.

2.6

T

MessageRefId

Unikalus pranešimo identifikavimo numeris, sugeneruotas pranešimo siuntėjo. Šis numeris turi unikaliai nusakyti gautą pranešimą.

Turi būti struktūros:
LT_<YEAR (year form ReportingPeriod)> _<ReceivingCountry>_<SendingCompanyIN>_<Unikali simbolių eilutė>
Pavyzdžiui: LT_2017_LT_xxxxxxxxxxxx_Vqwerty1478

2.7

N

MessageTypeIndic

Duomenų tipas, kokio pobūdžio duomenys pateikiami pranešime: tik nauji, tik koreguojami, arba pranešimu informuojama, kad nėra praneštinų duomenų.

Galimos reikšmės:

 

·     CRS701 – Pranešime yra nauji duomenys („Nauji“);

 

·     CRS702 – Pranešime yra anksčiau nusiųstų duomenų korekcijos ir (arba) pašalinimai („Keičiami“);

 

·     CRS703 – Pranešama, kad nėra duomenų pateikti („Nėra praneštinų“).

2.8

T

ReportingPeriod

Data, nurodanti pranešimo laikotarpio pabaigos datą (paprastai tai yra paskutinė kalendorinių metų diena).

Datos formatas: YYY-MM-DD, kur YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena. Jei pranešimo laikotarpis yra ne kalendoriniai metai, tuomet pranešimo laikotarpis turi būti apibrėžtas įspėjime.

2.9

T

Timestamp

Pranešimo parengimo data ir laikas.

Naudojamas formatas: YYYY-MM-DD'T'hh:mm:ss, kur YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena, hh – valandos (24 valandų formatu, nuo 0 iki 23 valandų), mm –minutės, ss – sekundės (sekundžių dalis nenaudojama). Raidė „T“ atskiria datos ir laiko dalis. Jei reikia nurodyti laiko juostą, tuomet ji išskiriama simboliu „Z“ ir pridedama po laiko. Tuomet reikšmės turi būti nurodytos pagal UTC standartą, ir nurodomas neigiama arba teigiama reikšme poslinkis nuo UTC laiko.

 

Pavyzdys: 2016-09-27T09:45:00

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS DUOMENŲ RINKMENOS DALIS – FINANSŲ ĮSTAIGA

 

Elemento** indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

3.1

T

ReportingFI

Finansinės įstaigos identifikatorius.

Finansinės įstaigos (toliau – FĮ), kuriai priklauso finansinė sąskaita (FA – Financial account), apie kurią pranešama, identifikatorius.

3.1.1

T

OrganisationParty

3.1.1.1

N

ResCountryCode

Mokesčių šalies kodas

Šalies, kurioje FĮ moka mokesčius, kodas.

3.1.1.2

N

IN

FĮ identifikacinis kodas.

Teikiami FĮ identifikaciniai kodai, pagal kuriuos galima identifikuoti įstaigą Lietuvoje ir kitose šalyse, kurių praneštinų asmenų duomenys surinkti pranešime.

3.1.1.3

N

issuedBy

IN suteikusios šalies kodas.

Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraidis kodas.

3.1.1.4

N

INType

IN tipas.

Identifikacinio numerio tipas.

3.1.1.5

T

Name

FĮ pavadinimas.

FĮ pavadinimas.

3.1.1.6

N

nameType

Pavadinimo tipas.

Pavadinimo tipas.

3.1.1.7

T

Address

FĮ adresas.

FĮ adresas.

3.1.1.7.1

N

legalAddressType

Adreso teisinis tipas.

Adreso teisinis tipas

3.1.1.7.2

T

CountryCode

Adreso šalies kodas.

Adreso šalies dviraidis kodas.

3.1.1.7.3

T

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Adresas laisvu tekstu.

3.1.1.7.4

T

 

(alternatyva)

AddressFix

Struktūrinis adresas.

Struktūrinis adresas.

3.1.1.7.4.1

N

Street

Gatvės pavadinimas.

Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas.

3.1.1.7.4.2

N

BuildingIdentifier

Namo numeris.

Struktūrinio adreso namo numeris.

3.1.1.7.4.3

N

SuiteIdentifier

Pastato bloko numeris.

Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos, ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą biurų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.

3.1.1.7.4.4

N

FloorIdentifier

Aukšto numeris.

Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius.

3.1.1.7.4.5

N

DistrictName

Miesto srities pavadinimas.

Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas.

3.1.1.7.4.6

N

POB

Pašto dėžutės numeris.

Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris.

3.1.1.7.4.7

N

PostCode

Pašto kodas.

Struktūrinio adreso pašto kodas.

3.1.1.7.4.8

T

City

Miestas ar gyvenvietė.

3.1.1.7.4.9

N

CountrySubentity

Šalies rajonas ar apskritis.

Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė.

3.1.1.7.5

N

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Adresas laisvu tekstu.

3.1.1.8

T

DocSpec

Teikiamas duomenų rinkinys.

Teikiamas duomenų rinkinys (duomenų rinkinys apie FĮ).

3.1.1.8.1

T

DocTypeIndic

Duomenų tipo indikatorius.

Nurodo, kokie duomenys yra praneštino asmens bloke: nauji, koreguoti ar pašalinti.

3.1.1.8.2

T

DocRefId

Unikalus duomenų grupės identifikavimo numeris.

Unikalus duomenų grupės (FĮ duomenų grupės) identifikavimo numeris.

3.1.1.8.3

N

CorrDocRefId

Koreguojamo dokumento (duomenų bloko) unikalus identifikavimo numeris.

Unikalus dokumento (duomenų bloko), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS DUOMENŲ RINKMENOS DALIS – ATASKAITOS DUOMENŲ GRUPĖ

 

 

Elemento** indeksas

Privalomumas

Elemento pavadinimas

Elemento trumpas aprašas

Elemento reikšmės užpildymo paaiškinimas

3.2

T

ReportingGroup

Ataskaitos duomenų grupė.

3.2.1

T

AccountReport

Sąskaitos ataskaita.

Gali būti kiekis 0 tik tokiu atveju, jei MessageTypeIndic reikšmė lygi „CRS703“.

3.2.1.1

T

DocSpec

Teikiamas duomenų rinkinys (praneštinos sąskaitos ataskaita).

3.2.1.1.1

T

DocTypeIndic

Nurodo, kokie duomenys yra praneštinos sąskaitos bloke: nauji, koreguoti ar pašalinti.

 

Galimos reikšmės :

 

·   OECD0 = Persiunčiami duomenys (naudojamas tik ReportingFI dalyje);

 

·   OECD1 = Nauji duomenys;

 

·   OECD2 = Koreguoti duomenys;

 

·   OECD3 = Pašalinti duomenys;

 

·   OECD10 = Persiunčiami testiniai duomenys;

 

·   OECD11 = Nauji testavimo duomenys;

 

·   OECD12 = Koreguoti testavimo duomenys;

 

·   OECD13 = Pašalinti testavimo duomenys.

 

Šioje duomenų dalyje nenaudojamas tipas OECD0 ir OECD10.

 

Tame pačiame pranešime negali būti maišomi skirtingų tipų duomenys: OECD1 – turi būti atskirame pranešime, kurio MessageTypeIndic turi būti CRS701, OECD2 ir / arba OECD3 – turi būti atskirame pranešime, kurio MessageTypeIndic turi būti CRS702.

 

Turi atitikti MessageTypeIndic:
Jei MessageTypeIndic = CRS701, tai DocTypeIndic lygus OECD1 arba OECD11.
Jei MessageTypeIndic = CRS702, tai DocTypeIndic tarp (OECD2, OECD3, OECD12, OECD13).

 

Jei MessageTypeIndic = CRS703, tai DocTypeIndic tarp (OECD1, OECD11).

 

Tame pačiame pranešime gali būti tik arba testavimo duomenys (OECD1, OECD2, OECD3), arba tik realūs teikiami duomenys (OECD11, OECD12, OECD13).

3.2.1.1.2

T

DocRefId

Unikalus duomenų grupės (praneštino asmens ir susijusios FS duomenų grupės) identifikavimo numeris.

Turi būti struktūra:
LT_<YEAR (year of the ReportingPeriod)>_<ReceivingCountry>_<SendingCompanyIN>_<Unikali simbolių eilutė>
Pavyzdžiui: LT_2017_LT_xxxxxx_document14782256566

3.2.1.1.3

N

CorrDocRefId

Unikalus įrašo (duomenų bloko), kuris koreguojamas ar šalinamas, identifikavimo numeris.

Turi būti užpildytas, jei

 

DocTypeIndic yra lygus OECD2 arba OECD3.

3.2.1.2

T

AccountNumber

Finansinės sąskaitos numeris.

Pagal DAC2 ir CRS FS: jei nėra žinomas, turi būti užpildytas reikšme „NANUM“

 

Jei nurodytas AcctNumberType yra IBAN arba ISIN, tikrinama nurodytos AccountNumber reikšmės atitikimas atitinkamai struktūrai.

3.2.1.3

N

AcctNumberType

Sąskaitos numerio tipas, pvz., IBAN, OBAN, ISIN, OSIN ir pan.

Elemento AccountNumber atributas.

3.2.1.4

N

UndocumentedAccount

Požymis, kad sąskaita nedokumentuota, negautas sąskaitos turėtojo patvirtinimas apie ją.

 

3.2.1.5

N

ClosedAccount

Požymis, kad sąskaita uždaryta.

3.2.1.6

N

DormantAccount

Požymis, kad sąskaita neveikianti.

3.2.1.7

T

AccountHolder

Finansinės sąskaitos savininkas.

3.2.1.7.1

T

 

(alternatyva)

Individual

Asmeninė sąskaita.

Privalo būti arba Individual, arba Organisation ir AcctHolderType.

3.2.1.7.1.1

T

ResCountryCode

Asmens mokamų mokesčių šalies dviraidis kodas.

3.2.1.7.1.2

N

TIN

Mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai (TIN – Tax Identification Number), mokesčių administratoriaus naudojami identifikuoti unikaliam asmeniui.

3.2.1.7.1.3

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraidis kodas.

Elemento TIN atributas. Turi būti užpildytas, jei užpildytas laukas TIN.

3.2.1.7.1.4

T

Name

Asmens vardai, pavardės. Sudėtinis elementas, kurio sudėtis aprašyta atskirai „NamePerson_Type“.

3.2.1.7.1.4.1

N

nameType

Vardo tipas.

Elemento Name atributas.

 

Galimos reikšmės:

 

·   OECD201 – SMFAliasOrOther;

 

·   OECD202 – indiv (individual);

 

·   OECD203 – alias (alias);

 

·   OECD204 – nick (nickname);

 

·   OECD205 – aka (also known as);

 

·   OECD206 – dba (doing business as);

 

·   OECD207 – legal (legal name);

 

·   OECD208 – atbirth (name at birth).

3.2.1.7.1.4.2

 

 

T

FirstName

Vardas (pirmas vardas).

Jei nežinoma reikšmė, gali būti įrašyti inicialai arba reikšmė „NFN“ (No First Name).

3.2.1.7.1.4.3

N

MiddleName

Vidurinis vardas.

3.2.1.7.1.4.4

T

LastName

Pavardė.

3.2.1.7.1.5

T

Address

Adresai.

3.2.1.7.1.5.1

N

legalAddressType

Adreso teisinis tipas.

Elemento Address atributas.

 

Galimos reikšmės

 

·   OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;

 

·   OECD302 – gyvenamasis;

 

·   OECD303 – buveinės;

 

·   OECD304 – registracijos;

 

·   OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.

3.2.1.7.1.5.2

T

CountryCode

Adreso šalies dviraidis kodas.

3.2.1.7.1.5.3

T

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Turi būti užpildytas arba AddressFree, arba AddressFix

3.2.1.7.1.5.4

T

 

(alternatyva)

AddressFix

Struktūrinis adresas.

Turi būti užpildytas arba AddressFree, arba AddressFix

3.2.1.7.1.5.4.1

N

Street

Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas.

3.2.1.7.1.5.4.2

N

BuildingIdentifier

Struktūrinio adreso namo numeris.

3.2.1.7.1.5.4.3

N

SuiteIdentifier

Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą biurų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.

3.2.1.7.1.5.4.4

N

FloorIdentifier

Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius.

3.2.1.7.1.5.4.5

N

DistrictName

Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas.

3.2.1.7.1.5.4.6

N

POB

Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris.

3.2.1.7.1.5.4.7

N

PostCode

Struktūrinio adreso pašto kodas.

3.2.1.7.1.5.4.8

T

City

3.2.1.7.1.5.4.9

N

CountrySubentity

Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė.

3.2.1.7.1.5.5

N

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Gali būti užpildytas, jei užpildytas AddressFix.

3.2.1.7.1.6

N

Nationality

Asmens tautybės šalis.

Nenaudojamas CRS.

3.2.1.7.1.7

N

BirthInfo

Gimimo informacija.

3.2.1.7.1.7.1

N

BirthDate

Asmens gimimo data.

Datos formatas: YYYY-MM-DD, kur YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena.

 

Pastaba FĮ: Neprivalomas senose sąskaitose, atidarytose iki 2015-12-31, tačiau privalomas nurodyti naujose sąskaitose.

3.2.1.7.1.7.2

N

City

Gimimo miestas.

3.2.1.7.1.7.3

N

CitySubentity

Gimimo rajonas ar apskritis.

3.2.1.7.1.7.4

N

CountryInfo

Šalies informacija.

3.2.1.7.1.7.4.1

N

 

(alternatyva)

CountryCode

Gimimo šalies dviraidis kodas.

Turi būti užpildytas elementas arba CountryCode, arba FormerCountryName.

3.2.1.7.1.7.4.2

N

 

(alternatyva)

FormerCountryName

Ankstesnis šalies pavadinimas gimimo vietai įvardyti, jei šalies negalima įvardyti iš esamų šalių kodų. Pvz., šalis išnykusi, sujungta ir pan.

Turi būti užpildytas elementas arba CountryCode, arba FormerCountryName.

3.2.1.7.2

T

 

(alternatyva)

Organisation

Subjekto informacija.

Privalo būti užpildytas arba Individual, arba Organisation ir AcctHolderType.

3.2.1.7.2.1

N

ResCountryCode

Šalies kodas, kurioje subjektas moka mokesčius.

3.2.1.7.2.2

N

IN

Subjekto identifikacinis kodas.

3.2.1.7.2.3

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraidis kodas.

Elemento IN atributas.

 

Turi būti užpildytas, jei užpildytas laukas IN.

3.2.1.7.2.4

N

INType

Identifikacinio numerio tipas.

Elemento IN atributas.

3.2.1.7.2.5

T

Name

Subjekto pavadinimas.

3.2.1.7.2.6

N

nameType

Subjekto pavadinimo tipas.

Elemento Name atributas.

 

Galimos reikšmės:

 

·   OECD201 – SMFAliasOrOther;

 

·   OECD202 – indiv (individual);

 

·   OECD203 – alias (alias);

 

·   OECD204 – nick (nickname);

 

·   OECD205 – aka (also known as);

 

·   OECD206 – dba (doing business as);

 

·   OECD207 – legal (legal name);

 

·   OECD208 – atbirth (name at birth).

3.2.1.7.2.7

T

Address

Subjekto adresas.

3.2.1.7.2.7.1

N

legalAddressType

Adreso teisinis tipas.

Elemento Address atributas.

 

Galimos reikšmės

 

·   OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;

 

·   OECD302 – gyvenamasis;

 

·   OECD303 – buveinės;

 

·   OECD304 – registracijos;

 

·   OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.

3.2.1.7.2.7.2

T

CountryCode

Adreso šalies dviraidis kodas.

3.2.1.7.2.7.3

T

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.

3.2.1.7.2.7.4

T

 

(alternatyva)

AddressFix

Struktūrinis adresas.

Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.

3.2.1.7.2.7.4.1

N

Street

Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas.

3.2.1.7.2.7.4.2

N

BuildingIdentifier

Struktūrinio adreso namo numeris.

3.2.1.7.2.7.4.3

N

SuiteIdentifier

Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą biurų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.

3.2.1.7.2.7.4.4

N

FloorIdentifier

Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius.

3.2.1.7.2.7.4.5

N

DistrictName

Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas.

3.2.1.7.2.7.4.6

N

POB

Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris.

3.2.1.7.2.7.4.7

N

PostCode

Struktūrinio adreso pašto kodas.

3.2.1.7.2.7.4.8

T

City

3.2.1.7.2.7.4.9

N

CountrySubentity

Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė.

3.2.1.7.2.7.5

N

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Gali būti užpildytas, jei užpildytas elementas AddressFix.

3.2.1.7.3

T

 

(alternatyva)

AcctHolderType

Savininko tipas, kai savininkas ne fizinis asmuo.

Turi būti užpildytas arba Individual, arba Organisation su AcctHolderType.

 

 

 

Galimos reikšmės :

 

·   CRS101 – Pasyvus, ne finansinis subjektas su vienu ar daugiau kontroliuojančiu asmeniu, kurie yra praneštini asmenys;

 

·   CRS102 – CRS praneštinas asmuo;

 

·   CRS103 – Pasyvus, ne finansinis subjektas, kuris yra CRS praneštinas asmuo.

 

 

 

Jei šiame lauke nurodyta reikšmė „CRS101“, tuomet turi būti užpildytas bent vienas ControllingPerson.

3.2.1.8

N

ControllingPerson

Kontroliuojantys asmenys.

Negali būti užpildytas, jei (ACCOUNT HOLDER = ’Organisation‘) AND (Account Holder Type = ’CRS102’ OR ‘CRS103).

 

 

 

Gali būti užpildytas, tik jei ACCOUNT HOLDER = ’Organisation‘) AND (Account Holder Type = ’CRS101’).

3.2.1.8.1

T

Individual

Fizinis asmuo, kuris yra kontroliuojantis asmuo.

3.2.1.8.1.1

T

ResCountryCode

Asmens mokamų mokesčių šalies dviraidis kodas.

Negali būti reikšmė lygi „LT“.

3.2.1.8.1.2

N

TIN

Mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai (TIN – Tax Identification Number), mokesčių administratoriaus naudojami unikaliam asmeniui identifikuoti. Sudėtinis elementas, kurio sudėtis aprašyta atskirai „TIN_Type“.

3.2.1.8.1.3

N

issuedBy

Identifikacinį numerį suteikusios šalies dviraidis kodas.

Elemento TIN atributas.

 

Turi būti užpildytas, jei užpildytas laukas TIN.

3.2.1.8.1.4

T

Name

Asmens vardai, pavardės.

3.2.1.8.1.4.1

N

nameType

Vardo tipas.

Elemento Name atributas.

 

Galimos reikšmės:

 

·   OECD201 – SMFAliasOrOther;

 

·   OECD202 – indiv (individual);

 

·   OECD203 – alias (alias);

 

·   OECD204 – nick (nickname);

 

·   OECD205 – aka (also known as);

 

·   OECD206 – dba (doing business as);

 

·   OECD207 – legal (legal name);

 

·    OECD208 – atbirth (name at birth).

3.2.1.8.1.4.2

T

FirstName

Vardas (pirmas vardas).

Jei nežinoma reikšmė, gali būti įrašyti inicialai arba reikšmė „NFN“ (No First Name).

3.2.1.8.1.4.3

N

MiddleName

Vidurinis vardas.

3.2.1.8.1.4.4

T

LastName

Pavardė.

3.2.1.8.1.5

T

Address

Adresai.

3.2.1.8.1.5.1

N

legalAddressType

Adreso teisinis tipas.

Elemento Address atributas.

 

Galimos reikšmės

 

·   OECD301 – gyvenamasis arba buveinės;

 

·   OECD302 – gyvenamasis;

 

·   OECD303 – buveinės;

 

·   OECD304 – registracijos;

 

·  OECD305 – nežinomas arba kitas tipas.

3.2.1.8.1.5.2

T

CountryCode

Adreso šalies dviraidis kodas.

3.2.1.8.1.5.3

T

 

(alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.

3.2.1.8.1.5.4

T

 

(alternatyva)

AddressFix

Struktūrinis adresas.

Turi būti užpildytas elementas arba AddressFree, arba AddressFix.

3.2.1.8.1.5.4.1

N

Street

Struktūrinio adreso gatvės pavadinimas.

3.2.1.8.1.5.4.2

N

BuildingIdentifier

Struktūrinio adreso namo numeris.

3.2.1.8.1.5.4.3

N

SuiteIdentifier

Struktūrinio adreso buto, kabineto ar kitos patalpos ar pastato bloko numeris. Nurodo vietą biurų ar butų bloke ar panašioje sudėtinėje pastato struktūroje.

3.2.1.8.1.5.4.4

N

FloorIdentifier

Struktūrinio adreso aukšto numeris ar identifikatorius.

3.2.1.8.1.5.4.5

N

DistrictName

Struktūrinio adreso miesto srities pavadinimas.

3.2.1.8.1.5.4.6

N

POB

Struktūrinio adreso pašto dėžutės numeris.

3.2.1.8.1.5.4.7

N

PostCode

Struktūrinio adreso pašto kodas.

3.2.1.8.1.5.4.8

T

City

3.2.1.8.1.5.4.9

N

CountrySubentity

Struktūrinio adreso regionas, apskritis, rajonas ar kitas valstybės teritorinis vienetas, kuriame yra nurodytas miestas ar gyvenvietė.

3.2.1.8.1.5.5

N

 

(Alternatyva)

AddressFree

Adresas laisvu tekstu.

Gali būti užpildytas, jei užpildytas AddressFix.

3.2.1.8.1.6

N

Nationality

Asmens tautybės šalis.

Nenaudojama CRS.

3.2.1.8.1.7

N

BirthInfo

Gimimo informacija.

3.2.1.8.1.7.1

N

BirthDate

Asmens gimimo data.

Datos formatas: YYYY-MM-DD, kur YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena.

 

Pastaba FĮ: Neprivalomas senose sąskaitose, atidarytose iki 2015-12-31, tačiau privalomas nurodyti naujose sąskaitose.

3.2.1.8.1.7.2

N

City

Gimimo miestas.

3.2.1.8.1.7.3

N

CitySubentity

Gimimo rajonas ar apskritis.

3.2.1.8.1.7.4

N

CountryInfo

Gimimo šalies informacija.

3.2.1.8.1.7.4.1

N

 

(alternatyva)

CountryCode

Gimimo šalies dviraidis kodas.

Turi būti užpildytas arba elementas CountryCode, arba FormerCountryName.

3.2.1.8.1.7.4.2

N

 

(alternatyva)

FormerCountryName

Ankstesnis šalies pavadinimas gimimo vietai įvardyti, jei tokia valstybė nebeegzistuoja, buvo prijungta prie kitos ir pan.

Turi būti užpildytas arba elementas CountryCode, arba FormerCountryName.

3.2.1.8.2

N

CtrlgPersonType

Kontroliuojančio asmens tipas.

Galimos reikšmės:

 

·   CRS801 – „CP of legal person – ownership“;

 

·   CRS802 – „CP of legal person - other means“;

 

·   CRS803 – „CP of legal person - senior managing official“;

 

·   CRS804 – „CP of legal arrangement - trust – settlor“;

 

·   CRS805 – „CP of legal arrangement - trust – trustee“;

 

·   CRS806 – „CP of legal arrangement - trust – protector“;

 

·   CRS807 – „CP of legal arrangement - trust – beneficiary“;

 

·   CRS808 – „CP of legal arrangement - trust – other“;

 

·   CRS809 – „CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent“;

 

·   CRS810 – „CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent“;

 

·   CRS811 – „CP of legal arrangement - other - protector-equivalent“;

 

·   CRS812 – „CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent“;

 

·   CRS813 – „CP of legal arrangement - other - other-equivalent“. 

3.2.1.9

T

AccountBalance

Sąskaitos balansas.

Gali būti 0 tik tuomet, jei yra užpildytas požymis ClosedAccount.

3.2.1.10

T

currCode

Valiutos kodas nurodytam kiekiui.

Pagal ISO 4217 alpha standartą 3 simbolių valiutos kodas.

 

 

 

Elementas yra AccountBalance atributas.

3.2.1.11

N

Payment

Mokėjimai.

3.2.1.11.1

T

Type

Mokėjimo tipas.

Galimos reikšmės :

 

·   CRS501 – Dividentai;

 

·   CRS502 – Palūkanos;

 

·   CRS503 – Bendrosios pajamos / Išpirkimai;

 

·   CRS504 – Kita.

3.2.1.11.2

T

PaymentAmnt

Mokėjimo suma.

3.2.1 11.3

T

currCode

Mokėjimo valiutos kodas.

Pagal ISO 4217 alpha standartą 3 simbolių valiutos kodas.

 

Elementas yra PaymentAmnt atributas.

Sutartiniai ženklai stulpelyje „Privalomumas“:

T – Privalomas elementas, reikšmė turi būti užpildoma.

T (alternatyva) – Pasirenkamas privalomas elementas. Reikšmė turi būti užpildoma vienam iš privalomų elementų.

N – Neprivalomas elementas (jeigu atitinka „Elemento aprašas“ stulpelyje pateiktas sąlygas).

 

*Pranešimas – XML formato pranešimas, kuriame finansų įstaiga teikia praneštinų sąskaitų duomenų rinkmenos duomenis. Duomenys gali būti teikiami keliais pranešimais.

* – Taisyklėse neišskiriama, ar elementas yra atributas, ar ne. Elementų ir atributų detalizavimas pateikiamas XML struktūros aprašyme.

 

 

_________________________