LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. KOVO 12 D. SPRENDIMO NR. V-513 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1023

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“:

1Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nenurodytų savivaldybių (toliau – savivaldybės) administracijų direktorius organizuoti, koordinuoti ir vykdyti pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programą (toliau – mokykla), savanorišką profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti – pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo programą ugdomų mokinių (toliau – mokiniai) ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų (toliau – mokyklos darbuotojai) (toliau – profilaktinis tyrimas), vienu iš šių būdų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu:“.

2Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2.   Mokykloje, kurioje vykdomas profilaktinis tyrimas, mokinių (išskyrus vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinius) ugdymą organizuoti:“.

3 Papildau 21 punktu:

21. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių ugdymą organizuoti mišriu būdu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.“

4Papildau 22 punktu:

22. Jei mokykloje yra organizuojamas profilaktinis tyrimas, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ugdomiems mokiniams, kuriems savivaldybių administracijos užtikrina nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, dalyvavimas profilaktiniame tyrime yra rekomenduojamas.“

5Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1.  mokinių atstovai pagal įstatymą, 16 metų ir vyresni mokiniai ir mokyklos darbuotojai informuojami apie profilaktinio tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir, sutikę dalyvauti profilaktiniame tyrime, pasirašo sutikimus;“.

6Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.“

7Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti tyrime mokinių atstovai pagal įstatymą, 16 metų ir vyresni mokiniai ir mokyklos darbuotojai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie:

8.1.1. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju: kaupinių PGR tyrimo tikslą, sąlygas, tvarką (esant teigiamam kaupinių PGR tyrimo rezultatui, registraciją PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is), pareigą apie kaupinių PGR tyrimo ir PGR tyrimo rezultatus pranešti mokyklų vadovams, skiriamą izoliaciją asmenims, kurių bendrame kaupinyje, atlikus kaupinių PGR tyrimą, nustatytas teigiamas rezultatas ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises ir kt.) bei asmens duomenų tvarkymą;

8.1.2.   šio sprendimo 1.2 papunktyje nurodytu atveju: antigeno testo tikslą, sąlygas, tvarką, skiriamą izoliaciją ir jos sąlygas, kitas pareigas, teises bei asmens duomenų tvarkymą.“

8Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti profilaktiniame tyrime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnio mokinio telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimą nuimti;“.

9Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. reguliariai informuoti tyrime dalyvaujančius mokyklos mokinių atstovus pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnius mokinius ir mokyklos darbuotojus apie profilaktinio tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su profilaktiniu tyrimu susijusią informaciją;“.

10Pakeičiu 10.3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.3.6. šio sprendimo 1.1 papunktyje nurodytu atveju:

10.3.6.1. sterilius tamponus (specialias priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe;

10.3.6.2.  sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę);

10.3.6.3.  kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę);

10.3.6.4.  nenuplaunamą rašiklį;

10.3.6.5.  du šaltkrepšius (vieną, skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams su ėminiais);“.

11Pakeičiu 12.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2.2. teigiamo kaupinių PGR tyrimo rezultato atveju – organizuoti mokinių atstovų pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokinių ir mokyklos darbuotojų informavimą apie kaupinių PGR tyrimo rezultatus ir registravimą PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų (-čius) sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is).“

12Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. informuoti savivaldybių administracijų direktorius apie kaupinių PGR tyrimui atlikti reikalingų 10.3.6.1 papunktyje nurodytų priemonių atsiėmimo tvarką bei ėminių kaupinių PGR tyrimui ištyrimą vykdančias laboratorijas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                             Arūnas Dulkys