LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1V-74 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.5-ESFA-V-923 PRIEMONĖS „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TOBULINIMAS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE SISTEMINIU LYGMENIU“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 30 d. Nr. 1V-543

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1V–74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 21.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1. rezultato rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kuriose taikomas pagal veiksmų programą ESF lėšomis įdiegtas kompetencijomis grįstas valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas, dalis“ (rodiklio kodas – R. S.402) rezultato pokyčio rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios taiko pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtus ir įdiegtus sisteminio lygmens kompetencijomis grįsto žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje įrankius“ (rodiklio kodas – Nr. R. S.402-2); minimali projektu siektina reikšmė  – 22;“.

2. Pakeičiu 21.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.5. produkto rodiklio – „Valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje valstybinėje tarnyboje“ (rodiklio kodas – Nr. P. N.913);“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                            Eimutis Misiūnas