LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE KARINĖS JĖGOS PANAUDOJIMO FAKTĄ IR PADARINIUS ADMINISTRAVIMO IR TEIKIMO KITOMS INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 16 d. Nr. V-382

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Karinės jėgos naudojimo statuto 17 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Informacijos apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius administravimo ir teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                               Juozas Olekas

 

PAVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2015 m. balandžio 16 d.

įsakymu Nr. V- 382

 

 

INFORMACIJOS APIE KARINĖS JĖGOS PANAUDOJIMO FAKTĄ IR PADARINIUS ADMINISTRAVIMO IR TEIKIMO KITOMS INSTITUCIJOMS

TVARKOS APRAŠAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informacijos apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius administravimo ir teikimo kitoms institucijoms tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato informacijos apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius Karinės jėgos naudojimo statuto numatytais atvejais administravimo ir pateikimo kitoms institucijoms tvarką.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE KARINĖS JĖGOS PANAUDOJIMO FAKTĄ IR PADARINIUS ADMINISTRAVIMO TVARKA

 

2.  Krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) institucijos ar jos padalinio vadovas organizuoja informacijos perdavimą Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Operacijų valdybos J3 Jungtinio situacijų skyriaus (toliau – JSS) budėtojui apie jo vadovaujamos institucijos ar jos padalinio karių panaudotą karinę jėgą Karinės jėgos naudojimo statuto numatytais atvejais ir kilusius padarinius ir užtikrina, kad tokia informacija būtų pateikta JSS budėtojui žodžiu ne vėliau kaip per 1 valandą po to, kai buvo panaudota karinė jėga, bei raštu ne vėliau kaip per 24 valandas po to, kai buvo panaudota karinė jėga.

3.  Informacija apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius, taip pat informacija, sudaranti valstybės ar tarnybos paslaptį, siunčiama informacijos saugumą užtikrinančiais kanalais, apie tai informuojant JSS budėtoją. Už slaptumo kategorijos suteikimą ir informacijos perdavimo saugumą atsako informacijos siuntėjas įstatymų nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INFORMACIJOS APIE KARINĖS JĖGOS PANAUDOJIMO FAKTĄ IR PADARINIUS TEIKIMO KITOMS INSTITUCIJOMS TVARKA

 

4.  JSS budėtojas, gavęs informaciją apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius, pagal subordinaciją per 1 valandą žodžiu (telefonu) informuoja Lietuvos kariuomenės vadą, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrą, Karo policijos budėtoją, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro patarėją viešiesiems ryšiams, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir Viešųjų ryšių departamento direktorių, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos direktorių.

5.  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į informacijos svarbą, priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais ir Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko informavimo žodžiu (telefonu) apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius.

6.  Tais atvejais, kai panaudojant karinę jėgą žuvo žmogus ar padaryta materialinė žala, padaryti kūno sužalojimai asmeniui, Karo policijos budėtojas, gavęs informaciją apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius:

6.1. nedelsdamas raštu informuoja prokuratūrą apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius;

6.2. jei karinė jėga buvo panaudota ne karinėje teritorijoje ir ne kariniame transporte, raštu informuoja ir teritorinį policijos komisariatą apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius.

7.  Tais atvejais, kai karinė jėga naudojama vadovaujantis Karinės jėgos naudojimo statuto 9 straipsniu, informacija apie karinės jėgos panaudojimo faktą ir padarinius Tvarkos aprašo 2, 4, 5 ir 6 punktuose išvardintiems asmenims teikiama raštu kartą per parą.

 

________________