LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. GRUODŽIO  23 D. ĮSAKYMO NR. V-1537 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-MITA-K-702 PRIEMONĖS „MTEP REZULTATŲ KOMERCINIMO IR TARPTAUTIŠKUMO SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 5 PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1978

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 5, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ministro 2019 m. gruodžio  23 d. įsakymu Nr. V-1537 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“:

 

1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 2 072 913,37 Eur (dviejų milijonų septyniasdešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų trylikos eurų, 37 ct) Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

2. Papildau 81 punktu:

81. Atsižvelgiant į Priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus Antrojo skirsnio 7 punktą, pagal šį Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 8 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 2 909 442 Eur (dviejų milijonų devynių šimtų devynių tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų 0 ct) Europos regioninės plėtros fondo lėšų.“

3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 60 balų.“

4. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektas nesurenka Aprašo 26 punkte nurodytos minimalios balų sumos nurodytos Aprašo 2 priede, paraiška atmetama.“

5. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Dotacijos sutartyje nustatomas privalomas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y. nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 6, 12 ir 18 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo termino šių terminų skaičius kas 6 mėnesius gali būti mažinamas arba didinamas skaičiuojant terminą, kol iki projekto veiklų dotacijos sutartyje įgyvendinimo pabaigos lieka 6 mėnesiai). Svarstant sutaupytų lėšų panaudojimo projekte klausimą įvertinama, kaip projekto vykdytojas vykdo projekto sutartyje nustatytus įsipareigojimus: ar laikosi nustatyto projekto veiklų įgyvendinimo pirminio grafiko ir lėšų įsisavinimo spartos rodiklio. Jeigu veiklų įgyvendinimo terminų yra laikomasi, lėšų įsisavinimo spartos rodiklis atitinka sutartyje numatytąjį rodiklį, sutaupytos lėšos skiriamos Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatytais atvejais. Papildomas finansavimas Projektui neskiriamas.“

6. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto ministro

pareigas                                                                                                              Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros           

2020 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. 01.2.2-MITA-K-702-SR-49