VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

įsakymas

DĖL VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMO NR. 27V-21 „DĖL Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant Telekomunikacijų galinius įrenginius, KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. 27V-50

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 27V-21 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu procedūros, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, baigiamos iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusio Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Gediminas Miškinis

 

PATVIRTINTA

Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 2020 m. kovo 25 d. įsakymu

Nr. 27V-21

(Valstybės tarnybos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo

Nr. 27V-50 redakcija)

 

PRETENDENTŲ VERTINIMO KOMISIJOJE, NAUDOJANT TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIUS ĮRENGINIUS, KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau – Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašas) reglamentuoja pretendentų vertinimą komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.

2. Pretendentų vertinimas komisijoje, naudojant TGĮ, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu vykdomas, vadovaujantis Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 27V-63 „Dėl Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pretendentų vertinimo komisijoje aprašas), išskyrus Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu apraše nustatytas išimtis.

3. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės tarnybos departamentas) ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Pretendentų vertinimo komisijoje aprašo 1 priede ir (ar) Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo priede. Pretendentų ir stebėtojų naudojamiems TGĮ taikomi minimalūs techniniai reikalavimai nustatyti Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo priede.

4. Pretendentų vertinimo komisijoje metu gali būti naudojami tik ištestuoti įstaigų, pretendentų ir stebėtojų, naudojami TGĮ.

5. Pretendentų vertinimą komisijoje, naudojant TGĮ, inicijuoja Valstybės tarnybos departamentas. Įstaigos, pretendentai ir stebėtojai jungiasi nuotoliniu būdu pasinaudodami prisijungimo nuorodomis, kurias sukuria Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) kompiuterinių darbo vietų priežiūros specialistai, atsakingi už TGĮ techninę priežiūrą (toliau – KDV priežiūros specialistai). Pretendentams ir stebėtojams Informatikos ir ryšių departamento KDV priežiūros specialistų sukurtas prisijungimo nuorodas pateikia Valstybės tarnybos departamentas.

6. KDV priežiūros specialistai ir įstaigų atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi kartu ištestuoti įstaigų numatomus naudoti TGĮ, jeigu jie nebuvo ištestuoti. Jeigu įstaigų numatomi naudoti TGĮ buvo ištestuoti, KDV priežiūros specialistai turi pateikti įstaigų atsakingiems darbuotojams, vykdantiems techninę TGĮ priežiūrą, tik prisijungimo nuorodas.

7. Pretendentų ir stebėtojų naudojamus TGĮ kiekvienam konkrečiam konkursui ar atrankai turi išsitestuoti patys pretendentai ir stebėtojai (pretendentai –  ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, o stebėtojai – ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios). Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovas, atsakingas už konkurso ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas administravimą, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios pretendentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios stebėtojui jo nurodytu elektroniniu paštu turi išsiųsti informacinį pranešimą dėl pretendento ir stebėtojo naudojamų TGĮ testavimo (toliau – Informacinis pranešimas), kuriame pateikiamos, prisijungimo nuorodos ir testavimo formos nuoroda. Pretendentas ar stebėtojas turi patikrinti, ar jo naudojami TGĮ atitinka minimalius techninius reikalavimus, nustatytus Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo priede, pagal Informaciniame pranešime pateiktą informaciją turi išsitestuoti jo naudojamus TGĮ ir atlikti bandomąjį prisijungimą Informaciniame pranešime pateiktomis prisijungimo nuorodomis. Dėl testavimo metu ar atliekant bandomąjį prisijungimą atsiradusių trikdžių šalinimo pretendentas ir stebėtojas gali konsultuotis su KDV priežiūros specialistais, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti Informaciniame pranešime. Pretendentas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi pateikti informaciją apie jo naudojamų TGĮ testavimo rezultatus, užpildydamas testavimo formą, kurios nuoroda jam buvo pateikta Informaciniame pranešime. Jeigu pretendentas ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios neužpildo šios testavimo formos arba testavimo formoje nurodo, kad jam atliekant bandomąjį prisijungimą nepavyko prisijungti ir (ar) neveikė arba nėra vaizdo kameros ir (ar) mikrofono, atitinkamai tokiam pretendentui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinime komisijoje ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios apie tai pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

8. Visi pretendentų vertinimo komisijoje dalyvaujantys asmenys, esantys skirtingų pretendentų vertinimo komisijoje vietų patalpose, turi matyti vaizdą ir girdėti vienas kitam žodžiu pateikiamą informaciją.

9. Pretendentų vertinimo komisijoje metu patalpose gali būti tik pretendentų vertinimo komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius, vertinami pretendentai ir stebėtojai. Komisijos pirmininkas, nariai ir sekretorius gali būti atitinkamai tik Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos patalpose. KDV priežiūros specialistai, Valstybės tarnybos departamento atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą pretendentų vertinimo komisijoje metu, (toliau – Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą) ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, gali būti pretendentų vertinimo komisijoje metu atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ar įstaigos patalpose arba turi būti pasiekiami telefonu ir kviečiami ne vėliau kaip per 10 minučių atvykti.

10. KDV priežiūros specialistai ar Valstybės tarnybos departamento atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, ir įstaigos atsakingi darbuotojai, vykdantys techninę TGĮ priežiūrą, turi atlikti atitinkamai Valstybės tarnybos departamento ir įstaigos techninę TGĮ priežiūrą ir, esant techniniams sutrikimams, juos, vadovaujantis Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 16 ir 17 punktais, pašalinti. Pretendentų ir stebėtojų naudojamų TGĮ techninius sutrikimus, vadovaujantis Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 17 ir 19 punktais, turi pašalinti atitinkamai patys pretendentai ir stebėtojai.

11. Pretendentų ir stebėtojų asmens tapatybę pretendentų vertinimo komisijoje metu patikrina komisijos sekretorius pagal pretendentų ir stebėtojų per internetinę kamerą parodytus galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu nėra galimybės įsitikinti pretendento ar stebėtojo asmens tapatybe pagal jo per internetinę kamerą parodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendentas ar stebėtojas komisijos sekretoriaus nurodytu elektroniniu paštu turi atsiųsti savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (skenuotą arba foto nuotrauką). Pretendentui ar stebėtojui neparodžius per internetinę kamerą savo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ar nepateikus jo kopijos, atitinkamai pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

12. Jeigu pagal komisijos sudarytą vertinimo organizavimo planą pretendentai atlieka užduotis raštu, tai komisijos nariai atlieka pretendentų raštu atliktų užduočių įvertinimą. Pretendentai raštu atliktas užduotis komisijos nariui (-iams) atsiunčia komisijos pirmininko nurodytu (-ais) elektroninio pašto adresu (-ais). Komisijos narys (-iai), užduočių įvertinimo rezultatus – balus įrašo į individualaus vertinimo lentelę (-es).

13. Pretendentai balų skaičiavime ir rezultatų paskelbime nedalyvauja, jie ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pretendentų vertinimo komisijoje dienos informuojami apie pretendento vertinimo komisijoje rezultatą ir užimtą vietą per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

14. Komisijos narys (-iai), esantis (-ys) kitoje pretendentų vertinimo komisijoje vietoje nei komisijos pirmininkas ir sekretorius, užpildytą (-as) individualaus vertinimo lentelę (-es) per internetinę kamerą parodo komisijos pirmininkui ir sekretoriui. Jeigu nėra galimybės užpildytos (-ų) individualaus vertinimo lentelės (-ių) parodyti per internetinę kamerą, komisijos narys (-iai), esantis (-ys) kitoje pretendentų vertinimo komisijoje vietoje nei komisijos pirmininkas ir sekretorius, individualaus vertinimo lentelėje įrašytus pretendentams skirtus balus įgarsina žodžiu. Šiuos pretendentams skirtus balus komisijos sekretorius įrašo į protokolą.

15. Komisijos narys (-iai), esantis (-ys) kitoje pretendentų vertinimo komisijoje vietoje nei komisijos pirmininkas ir sekretorius, pretendentų raštu atliktų užduočių atsakymus ir komisijos nario (-ių) individualaus vertinimo lentelės (-ių) skenuotas kopijas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pretendentų vertinimo komisijoje pabaigos elektroniniu paštu perduoda Valstybės tarnybos departamentui.

16. Jeigu TGĮ testavimo, nurodyto Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 6 punkte, metu fiksuojami Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, ir šių sutrikimų nepavyksta pašalinti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, gali būti nustatyta kita pretendentų vertinimo komisijoje data, vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Priėmimo tvarkos aprašas) nustatytais terminais dėl pretendentų informavimo apie pretendentų vertinimo datą, laiką ir vietą.

17. Jeigu atliekant pretendentų vertinimą komisijoje (pvz., vertinant konkretų pretendentą, įvertinus tik dalį pretendentų, komisijos nariams skaičiuojant balus) atsiranda TGĮ techniniai sutrikimai ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimai, sutrikimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 valandą, turi būti pašalinti ir pretendentų vertinimas komisijoje toliau tęsiamas.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų nepavyksta pašalinti per 1 valandą, tačiau visi pretendentai yra įvertinti, tai pretendentų vertinimo komisijoje procedūrai užbaigti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas organizuojamas kitas pretendentų vertinimo komisijos posėdis, kuriame pretendentai nedalyvauja.

Jeigu Valstybės tarnybos departamento ir (ar) įstaigos, naudojamų TGĮ, techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų nepavyksta pašalinti per 1 valandą ir yra nevertintų pretendentų, tai pretendentų vertinimo komisijoje procedūrai užbaigti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas organizuojamas kitas pretendentų vertinimo komisijos posėdis, kuriame dalyvauja nevertinti pretendentai.

18. Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 16, 17 punktuose ir 19 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytais atvejais pretendentai ir stebėtojai informuojami apie nustatytą naują pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą. 

19. Jeigu pretendentas ar stebėtojas neužtikrina Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo priede nustatytų minimalių techninių reikalavimų jų naudojamiems TGI arba pretendento ar stebėtojo naudojami TGĮ neatkuria vaizdo ir (ar) garso, ir šių neatitikimų ar sutrikimų pretendentas negali pašalinti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, o stebėtojas ne vėliau kaip iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios, atitinkamai tokiam pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios apie tai pretendentas informuojamas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, o apie stebėtojo nedalyvavimą pažymima protokole, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 16 punktu nustatoma kita pretendentų vertinimo komisijoje diena, vadovaujantis Priėmimo tvarkos aprašo nustatytais terminais dėl pretendentų informavimo apie pretendentų vertinimo komisijoje datą, laiką ir vietą.

Jeigu pretendentas, kurio vertinimo metu, ar stebėtojas pretendentų vertinimo komisijoje metu, vadovaujantis Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 17 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, atsisako arba negali pašalinti atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninius sutrikimus ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimus, arba komisijos sekretoriui ne vėliau kaip per 1 valandą nuo šių sutrikimų atsiradimo momento nepavyksta prisiskambinti pretendentui ar stebėtojui, skambinant ne mažiau kaip 3 kartus, dėl atitinkamai pretendento ar stebėtojo naudojamų TGĮ techninių sutrikimų ir (arba) TGĮ atkuriamo vaizdo ir garso sutrikimų pašalinimo, atitinkamai tokiam pretendentui ar stebėtojui neleidžiama dalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole.

20. Pretendentai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios turi apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas administravimą, jo nurodytu elektroniniu paštu ir (ar) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą atsiimti prašymą dalyvauti šiame konkurse ar atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas. Stebėtojai, kurie nusprendžia nedalyvauti pretendentų vertinimo komisijoje, turi apie tai informuoti Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus arba Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus atstovą, atsakingą už konkurso ar atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas administravimą, jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios.

21. Pretendentų vertinimo komisijai nustačius, kad pretendentas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims, konsultuojasi dėl atsakymų su trečiaisiais asmenimis, naudojasi techninėmis ar kitomis priemonėmis savo atsakymams ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, pretendentų vertinimo komisijos pirmininko sprendimu pašalinamas iš pretendentų vertinimo komisijoje ir (ar) jo rezultatas yra anuliuojamas ir apie tai pažymima protokole. Pretendentų vertinimo komisijai nustačius, kad stebėtojas klastoja duomenis, teikia klaidingus duomenis ar informaciją apie save, atskleidžia pretendentų vertinimo komisijoje klausimus ar užduotis tretiesiems asmenims ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis, pretendentų vertinimo komisijos pirmininko sprendimu pašalinamas iš pretendentų vertinimo komisijoje ir apie tai pažymima protokole. Pretendentų vertinimo komisijai bet kuriuo momentu paprašius, pretendentas ar stebėtojas turi parodyti visos patalpos, kurioje tuo metu yra, vaizdą.

22. Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai pridedami prie protokolo originalo. Laikmena su skaitmeniniu garso bei garso ir vaizdo įrašu pridedama prie protokolo skanuotos kopijos, saugomos Informatikos ir ryšių departamento administruojamuose serveriuose. Pretendentų vertinimo komisijoje karantino laikotarpiu aprašo 15 punkte nurodyti dokumentai ir laikmena su skaitmeniniu garso bei garso ir vaizdo įrašu saugomi Priėmimo tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatyta tvarka.

23. Pretendentai susipažinti su savo vertinimo komisijoje skaitmeniniu garso ir (ar) garso ir vaizdo įrašu gali tik Valstybės tarnybos departamente pasibaigus karantinui Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pretendentams skaitmeninio garso bei garso ir vaizdo įrašo kopijos neišduodamos.

__________________

 

Pretendentų vertinimo komisijoje, naudojant

telekomunikacijų galinius įrenginius, karantino

Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu

tvarkos aprašo

priedas

 

 

TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAMS ĮRENGINIAMS TAIKOMI MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

1. Telekomunikacijų galiniai įrenginiai turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus:

1.1. įrenginyje turi būti laidinis ar mobilusis interneto ryšys ne mažiau nei 4Mbps (atsisiuntimas)/128 kbps (išsiuntimas) greitaveikos, kuris netrūkinėtų (veiktų nepertraukiamai);

1.2. integruoti į įrenginį mikrofonas, kamera, arba jei nėra integruoti – prijungti per USB.

2. Įrenginiuose su Windows operacine sistema turi būti:

2.1 operacinė sistema: „Windows 10“ versija 1507 arba aukštesnė versija, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7 Service Pack 1“;

2.2. procesorius: mažiausia 1.6 GHz;

2.3. operatyvioji atmintis: mažiausia 2 GB;

2.4. standusis diskas: 3 GB laisvos vietos diske;

2.5. ekranas: 1280 x 768 ekrano skiriamoji geba;

2.6. grafika: mažiausiai 128 megabaitų (MB) grafikai skirta atmintis, „Windows Display Driver Model“ tvarkyklė; papildoma programinė įranga: „DirectX v9.0“ arba aukštesnė versija, „.NET 4.5“ ar aukštesnė karkaso versija.

3. Įrenginiuose su macOS turi būti:

3.1. operacinė sistema: „OS X 10.10“ arba aukštesnė versija;

3.2. procesorius: mažiausiai 1.6 GHz;

3.3. operatyvioji atmintis: mažiausia 2 GB;

3.4. standusis diskas: 1,5 GB laisvos vietos diske;

3.5. ekranas: 1280 x 800 ekrano skiriamoji geba; papildoma programinė įranga: paskutinė versija „QuickTime“.

4. Reikalavimai telefonams, planšetiniams kompiuteriams:

4.1. su Android operacine sistema: Android 8, Android 9, Android 10 operacinės sistemos versijos,

4.2. su iOS operacine sistema: 12 iOS, 13 iOS operacinės sistemos versijos.

5. Rekomendacija: veikimo užtikrinimui naudoti paskutinę iOS ar Android versiją.

______________