Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 9 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAJAMŲ ARBA IŠMOKŲ APIBŪDINIMO IŠ NAUJO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 3 d. Nr. 1357
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Tais atvejais, kai Lietuvos vienetas yra individuali (personalinė) įmonė arba ūkinė bendrija ir netvarko apskaitos kaip ribotos civilinės atsakomybės vienetas, laikoma, kad jo nuosavą kapitalą sudaro 3 000 eurų ir ilgalaikio materialaus turto, nuosavybės teise priklausančio individualiai įmonei arba ūkinei bendrijai, naudojamo ilgiau kaip metus šios įmonės pajamoms uždirbti ar įmonės ekonominei naudai gauti, įsigijimo kaina, sumažinta to turto nusidėvėjimo suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus.“

1.2. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Jeigu skolintas kapitalas yra užsienio valiuta, apskaičiuojant skolinto ir fiksuoto kapitalo santykį, skolintas kapitalas turi būti išreikštas eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius