KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-454 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. T-543

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir 70 straipsnio 11 dalimi, Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-735/A1-208 „Dėl Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 131 ir 15 punktais, Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Pagal Aprašą laikoma, kad vaikas turi tik vieną iš tėvų, kai: kitas tėvas miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaiko gyvenamoji vieta teismo procesiniu dokumentu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų (toliau – vienintelis vaiko tėvas).“

1.2. Papildyti nauju 51 punktu:

51. Kai vaikui teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas atlyginimas nemokamas.

1.3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Tais atvejais, kai abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ir vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste, jie atleidžiami nuo 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodyto atlyginimo mokėjimo, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir kitus teisės aktus, pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Savivaldybės padalinio, administruojančio paramos skyrimą, informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Visvaldas Matijošaitis