VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO

NR. VA-67 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APIE NUOLATINIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ UŽ STUDIJAS IR / AR PROFESINĮ MOKYMĄ SUMOKĖTAS ĮMOKAS FR0613 FORMOS IR JOS PAPILDOMO LAPO FR0613P FORMOS PILDYMO BEI PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. VA-74

Vilnius

 

 

Pakeičiu Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VA-67 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų už studijas ir / ar profesinį mokymą sumokėtas įmokas FR0613 formos ir jos papildomo lapo FR0613P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“, ir 5 punkto antrąją pastraipą išdėstau taip:

„Neformaliojo profesinio mokymo teikėjai duomenis apie už neformalųjį profesinį mokymą sumokėtas įmokas mokesčių administratoriui teikia tik tuo atveju, jeigu gyventojai neformaliojo profesinio mokymo teikėjų nustatyta tvarka juos informuoja apie savo ketinimą kreiptis PMĮ nustatyta tvarka dėl įgytos kompetencijos, pabaigus neformaliojo mokymo programą, ar kompetencijų įvertinimo. Duomenys apie už neformalųjį profesinį mokymą 2020 metais ir vėlesniais mokestiniais metais sumokėtas įmokas mokesčių administratoriui neteikiami.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė