Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 20 d. Nr. TS-156

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą:

1.1. Dalia Dyrienė – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkė;

1.2. Bronislavas Domža – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus valdybos pirmininkas;

1.3. Bronė Kaleinikovienė – Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

1.4. Zita Kaušakienė – Uoginių kaimo bendruomenės pirmininkė;

1.5. Ričerdas Kriovė – Savivaldybės tarybos narys;

1.6. Algirdas Notkus – Savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas;

1.7. Irena Mockuvienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

1.8. Palma Skrebienė – Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos narė.

2. Įpareigoti Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą pirmajame posėdyje išsirinkti pirmininką.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. TS-254 „Dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“.  

4. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Dainius Bardauskas