LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠO IR PRAKTIKOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE, KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE IR ATSTOVYBĖSE PRIE TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-179

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašą;

1.2. Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. V-21 „Dėl studentų praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir praktikos ir stažuočių atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų“.

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                       Linas Linkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-179

 

 

PRAKTIKOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE, KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE IR ATSTOVYBĖSE PRIE TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos ir užsienio aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) studentų ir absolventų praktikos, atliekamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų (toliau – atstovybės), tikslus ir uždavinius, bendruosius praktikos organizavimo ir atlikimo reikalavimus, reikalavimus, keliamus praktiką atliekantiems asmenims.

2. Šis aprašas nereglamentuoja studentų ir absolventų praktikos, atliekamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (toliau – ministerija).

3. Praktika neatliekama:

3.1. Lietuvos Respublikos ambasadoje Baltarusijos Respublikoje;

3.2. Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje;

3.3. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO);

3.4. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Gardine (Baltarusijos Respublika);

3.5. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Kaliningrade (Rusijos Federacija);

3.6. Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge (Rusijos Federacija);

3.7. Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje Sovetske (Rusijos Federacija); 

3.8. Lietuvos Respublikos specialiosiose misijose.

4. Praktiką atstovybėse galima atlikti, jei esamų ar baigtų studijų pobūdis atitinka ministerijos ir atstovybių vykdomas funkcijas.

 

II SKYRIUS

PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5. Praktikos tikslai – populiarinti tarp jaunimo Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją ir paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje, skatinti domėtis užsienio politika.

6. Praktikos uždaviniai:

6.1. supažindinti ir susipažinti su Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslais ir uždaviniais, jos įgyvendinimo būdais ir priemonėmis;

6.2. pagilinti bendrąsias žinias apie atstovybių veiklą ir funkcijas, jų vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

6.3. papildyti teorines žinias apie Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą;

6.4. suteikti ir įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS ATLIKTI PRAKTIKĄ

 

7. Atlikti praktiką atstovybėse priimami Lietuvos Respublikos piliečiai ir lietuvių kalbą mokantys Europos Sąjungos ir NATO šalių piliečiai, kurių kandidatūrai neprieštarauja ministerijos Saugos kontrolės skyrius, remdamasis Klausimynu, skirtu asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų (1 priedas).

8. Praktiką atstovybėse gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, magistrantūros ir doktorantūros studentai, taip pat aukštųjų mokyklų absolventai, baigę aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki praktikos atstovybėje pradžios.

9. Praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė nei keturios savaitės, bet ne ilgesnė nei šeši mėnesiai.

10. Praktikos metu studentai ir absolventai neįdarbinami, jiems nėra mokamas darbo užmokestis.

11. Su praktikos atstovybėje atlikimu susijusių transporto, apgyvendinimo, pragyvenimo, gyvybės, sveikatos, civilinės atsakomybės ir kitokio draudimo išlaidų ministerija ir/ar atstovybės neapmoka. Ministerija ir / ar atstovybės neteikia konsultacijų draudimo, kelionės, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitais klausimais.

 

IV SKYRIUS

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Praktiką atstovybėse organizuoja ministerijos Personalo departamento Personalo atrankos ir vertinimo skyrius (toliau – Personalo atrankos ir vertinimo skyrius).

13. Studentas ar absolventas, pageidaujantis atlikti praktiką atstovybėje, ne vėliau kaip likus 6 savaitėms iki praktikos pradžios raštu kreipiasi į Personalo departamentą arba tiesiogiai į atstovybę, prašydamas sudaryti galimybę atlikti praktiką. Prašyme nurodoma, kurioje atstovybėje ir kodėl pageidaujama atlikti praktiką, aukštosios mokyklos, kurioje studijuojama ar kuri buvo baigta, pavadinimas, specialybė ir kursas, pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė.

14. Personalo atrankos ir vertinimo skyrius, susipažinęs su pateiktu prašymu, prašyme nurodytai atstovybei išsiunčia paklausimą dėl galimybės priimti asmenį atlikti praktiką.

15. Atstovybės vadovas apsvarsto, ar galės suteikti studentui ar absolventui darbo vietą ne aukštesnėje nei administracinėje saugumo zonoje, su kokiu darbuotoju (darbuotojais) studentas ar absolventas dirbs viename kabinete, ar tai nesukels grėsmės įslaptintos informacijos apsaugai. Jei praktikos metu neįmanoma užtikrinti tinkamos įslaptintos informacijos apsaugos, praktika negali būti atliekama.

16. Gavęs atstovybės vadovo atsakymą, Personalo atrankos ir vertinimo skyrius raštu informuoja asmenį apie galimybę atlikti praktiką.

17. Jei studentas ar absolventas gali atlikti praktiką atstovybėje, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios studentas ar absolventas pateikia Personalo atrankos ir vertinimo skyriui:

17.1. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;

17.2. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm dydžio);

17.3. užpildytą Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų (1 priedas);

17.4. pasirašytą Pasižadėjimą (2 priedas);

17.5. aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad studentas mokosi ir visu prašomu praktikos atlikimo atstovybėje laikotarpiu mokysis aukštojoje mokykloje, arba aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją.

18. Saugos kontrolės skyrius vertina Personalo atrankos ir vertinimo skyriaus pateiktą studento ar absolvento užpildytą Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų, ir pasirašytą Pasižadėjimą. Saugos kontrolės skyrius turi teisę neleisti studentui ar absolventui atlikti praktikos atstovybėje, nenurodydamas tokio sprendimo priežasties.

19. Jei Saugos kontrolės skyrius neprieštarauja, kad studentas ar absolventas atliktų praktiką, Personalo atrankos ir vertinimo skyrius parengia ministerijos kanclerio potvarkį dėl praktikos atlikimo atstovybėje.

20. Atstovybės vadovas savo įsakymu skiria studento ar absolvento praktikos vadovą. Praktikos vadovu gali būti skiriamas kvalifikuotas atstovybės darbuotojas, iš viso turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo ministerijoje ir/ar atstovybėse stažą.

21. Ne vėliau kaip likus savaitei iki praktikos pradžios studentas atstovybės, kurioje bus atliekama praktika, vadovui elektroniniu paštu pateikia aukštosios mokyklos ir studento pasirašytos Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo (3 priedas) kopiją. Studentas, prašantis atlikti praktiką atstovybėje savo iniciatyva (be aukštosios mokyklos tarpininkavimo), ar absolventas atstovybės vadovui elektroniniu paštu pateikia pasirašytos Dvišalės sutarties dėl praktikos atlikimo (4 priedas) kopiją.

22. Sutartis dėl praktikos atlikimo atstovybės vardu pasirašo atstovybės vadovas. Sutartį atstovybės vadovas pasirašo tik tada, kai ji jau būna pasirašyta aukštosios mokyklos (jei reikalinga) ir studento ar absolvento.

23. Gali būti pasirašoma ir kitokios formos sutartis dėl praktikos atlikimo, tačiau esminės sutarties sąlygos negali skirtis nuo sąlygų, nustatytų Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo formoje .

24. Dėl svarbių priežasčių keičiantis praktikos atlikimo laikui (praktikos pradžios ar pabaigos datai), gali būti keičiamas ministerijos kanclerio potvarkis dėl praktikos atlikimo atstovybėje ir atitinkamai Trišalė sutartis dėl praktikos atlikimo arba Dvišalė sutartis dėl praktikos atlikimo. Apie priežastis ir pageidavimą keisti praktikos atlikimo laiką Personalo atrankos ir vertinimo skyrius turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki praktikos pradžios ar pabaigos .

 

V SKYRIUS

PRAKTIKOS ATLIKIMAS

 

25. Pirmąją praktikos dieną studentas ar absolventas atstovybės vadovui pateikia tris aukštosios mokyklos ir studento pasirašytus Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo egzempliorius arba du pasirašytus Dvišalės sutarties dėl praktikos atlikimo egzempliorius, jei praktiką atstovybėje atliks studentas savo iniciatyva (be aukštosios mokyklos tarpininkavimo) ar absolventas. Studentui ar absolventui įteikiamas vienas pasirašytas sutarties dėl praktikos atlikimo egzempliorius.

26. Pirmąją praktikos dieną atstovybės vadovas ar jo įgaliotas asmuo supažindina studentą ar absolventą su praktikos vadovu ir praktikos atlikimo vieta, studentas ar absolventas išklauso įvadinį instruktažą, kurio metu jis supažindinamas su šiuo aprašu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentu, atstovybės nuostatais, atstovybės vidaus tvarkos taisyklėmis ir saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.

27. Praktikos atlikimo laikotarpiu atstovybės vadovo paskirtas praktikos vadovas ir praktikos atlikimo vieta nekeičiami, išskyrus nenumatytas aplinkybes, dėl kurių praktikos vadovas nebegali vadovauti praktikai.

28. Praktikos vadovas kartu su atstovybės vadovu yra atsakingi už tai, kad studentui ar absolventui būtų įrengta darbo vieta ne aukštesnėje nei administracinėje saugumo zonoje, atitinkanti saugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos bei higienos normų reikalavimus, taip pat kad jis būtų aprūpintas praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis.

29. Praktiką atliekantys studentai ar absolventai turi teisę dirbti tik su kompiuterine technika ir informaciniais ištekliais, kuriuos šiam tikslui leidžia naudoti ministerijos Informacinių technologijų departamentas. Informacinius išteklius ir kompiuterinę techniką rašytiniu praktikos vadovo prašymu suteikia arba nurodo Informacinių technologijų departamentas arba atstovybės vadovas, suderinęs su Informacinių technologijų departamentu.

30. Praktikos vadovas yra asmeniškai atsakingas už studento ar absolvento supažindinimą su atstovybės vidaus dokumentais, studento ar absolvento elgesio ir veiklos praktikos metu kontrolę. Praktikos metu studentas ar absolventas negali būti supažindinamas su jokiais įslaptintais dokumentais. Darbuotojai, neužtikrinę šio reikalavimo, asmeniškai atsako už valstybės ar tarnybos paslapties neteisėtą atskleidimą įstatymų nustatyta tvarka.

31. Studentas ar absolventas praktikos metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento, atstovybės nuostatų, atstovybės vidaus tvarkos taisyklių ir saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, vykdyti praktinio mokymo užduotis ir praktikos vadovo nurodymus, saugoti ir neatskleisti praktikos metu bet kokiu būdu sužinotos tarnybinės ar nepageidaujamos platinti informacijos, tausoti atstovybės turtą.

32. Jei studentas ar absolventas šiurkščiai pažeidžia šio aprašo reikalavimus, atstovybės vadovas privalo apie tai informuoti Personalo atrankos ir vertinimo skyrių. Šis apie pažeidimus praneša aukštajai mokyklai ir ministerijos kanclerio potvarkiu nutraukia praktiką nepasibaigus jos atlikimo terminui.

33. Praktikai pasibaigus, praktikos vadovas studento ar absolvento prašymu parengia raštišką praktikos veiklos įvertinimą (toliau – įvertinimas). Įvertinime aptariamos studento ar absolvento veiklos sritys praktikos metu atstovybėje, mokymo užduotys, gebėjimas jas atlikti, pasiekti rezultatai, studento ar absolvento asmeninės ir dalykinės savybės ir pan. Įvertinimas įteikiamas studentui ar absolventui, o jo kopija persiunčiama Personalo atrankos ir vertinimo skyriui. Jei aukštoji mokykla raštu pareiškia pageidavimą, Personalo atrankos ir vertinimo skyrius įvertinimo kopiją išsiunčia aukštajai mokyklai.

34. Personalo atrankos ir vertinimo skyrius studentui ar absolventui jo prašymu išduoda pažymą, patvirtinančią, kad praktika atlikta.

35. Sutartys dėl praktikos atlikimo persiunčiamos Personalo atrankos ir vertinimo skyriui. Jos kartu su gyvenimo aprašymais saugomos Personalo atrankos ir vertinimo skyriuje pagal Dokumentacijos planą tam skirtoje byloje.

36. Klausimynai, skirti asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų, ir Pasižadėjimai saugomi Saugos kontrolės skyriuje pagal Dokumentacijos planą tam skirtoje byloje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Už šio aprašo nuostatų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Klausimyno, skirto asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų, forma)

 

KLAUSIMYNAS, SKIRTAS ASMENIMS, KURIE PRETENDUOJA ATLIKTI PRAKTIKĄ DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE, KONSULINĖJE ĮSTAIGOJE, ATSTOVYBĖJE PRIE TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ

 

 

 

 

Spalvota asmens fotonuotrauka, padaryta ne anksčiau kaip prieš vienerius metus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų, kur bus atliekama praktika, pavadinimas

 

 

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

 

Pastaba. Šią klausimyno dalį pildo atsakingas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos asmuo.

 

Jei į pateiktą klausimą atsakoma teigiamai, atsakymo skiltyje turi būti pateikta kuo išsamesnė informacija. Jei į pateiktą klausimą atsakoma neigiamai, atsakymo skiltyje rašoma, pvz.: „Ne“, „Nebuvau“ ar pan. Vietoj atsakymų negali būti dedami brūkšniai, rašomi įvairūs simboliai ar pan.

Įspėjame, kad nuslėpus arba pateikus melagingus (klaidingus) biografijos faktus ar kitus duomenis, Jūsų kandidatūra nebebus tikrinama ir praktikos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje atlikti negalėsite.

 

SUTIKIMAS

 

Aš,                                                                                                                                        ,

(vardas, pavardė)

norėdamas (-a) atlikti praktiką Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų, sutinku, kad įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka tikrintų mano kandidatūrą, rinktų, gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės ir savivaldybių institucijų, bankų ir kitų juridinių ar fizinių asmenų.

 

_____m. ________________   ____d.                                                                              

(parašas)

 

 

 

I. Asmens duomenys

 

Klausimas

 

Atsakymas

 

1. Vardas ir pavardė

(spausdintinėmis raidėmis)

 

 

 

2. Mergautinė arba kita turėta pavardė ar vardas. Nurodykite keitimo priežastį ir datą

 

3. Tiksli gimimo data

 

 

4. Tiksli gimimo vieta

 

 

 

5. Asmens kodas

 

 

 

6. Paso numeris

 

 

7. Tautybė

 

 

 

8. Pilietybė

 

 

 

9. Nurodykite turimą ar turėtą kitos šalies pilietybę

 

 

 

10. Šeiminė padėtis

 

 

11. Aukštoji mokykla, fakultetas (jei studijos baigtos, įrašykite ir baigimo metus)

 

12. Studijų programa

 

 

13. Telefono numeris (-iai), kuriuo galima su Jumis susisiekti (asmeninis, darbovietės, namų; nurodykite vietovės kodą ir telefono numerį)

 

 

 

 

 

14. Faktinė gyvenamoji vieta

 

 

 

 

15. Gyvenamosios vietos per paskutinius 3 metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DarbO veikla, PRAKTIKA, STAŽUOTĖS, ILGALAIKĖS KOMANDIRUOTĖS, IŠVYKOS

 

16. Chronologine tvarka nurodykite buvusias ir dabartines darbovietes, praktiką, stažuotes, ilgalaikes komandiruotes, išvykas, taip pat ir užsienyje, nepriklausomai nuo jų trukmės.

 

 

Veiklos pradžia ir pabaiga

 

 

 

Darbovietės, įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas

 

 

Pareigos, veiklos pobūdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Jeigu buvote atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva arba Jums buvo pasiūlyta palikti darbo vietą, apie tai parašykite smulkiau.

 

 

 

 

 

 

III. Administracinės nuobaudos, patraukimas baudžiamojon

atsakomybėn, Teistumas

 

18. Ar buvote baustas už administracinės teisės pažeidimus? (Jeigu taip – nurodykite, kada, kur, taip pat patraukimo administracinėn atsakomybėn aplinkybes.)

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu arba teismo baudžiamuoju įsakymu buvote pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką? (Jeigu taip – nurodykite, kada, kokio teismo ir pagal kokį baudžiamojo įstatymo straipsnį buvote nuteistas).

 

 

 

 

 

 

20. Ar Jums dėl Jūsų veiksmų atlikimo (neatlikimo) yra (buvo) pradėtas ikiteisminis tyrimas, ar yra (buvo) nagrinėjama baudžiamoji byla teisme? (Jeigu taip – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

21. Ar Jums dėl nusikalstamos veikos padarymo buvo įteiktas (pareikštas) pranešimas apie įtarimą, surašytas kaltinamasis aktas, surašytas prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar prokuroro pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinta proceso tvarka, arba Jūsų atžvilgiu teisme buvo nagrinėta byla privataus kaltinimo tvarka? (Jeigu taip – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

22. Ar Jūs kada nors buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (kaltininkui ir nukentėjusiam susitaikius, dėl padarytos veikos mažareikšmiškumo, dėl aktyvaus padėjimo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas ar kt.)? (Jeigu taip – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

23. Ar Jums užsienio valstybėje dėl nusikalstamos veikos padarymo buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai, ar įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvote pripažintas kaltu dėl tokios veikos padarymo?

(Jeigu taip – nurodykite, kada, kokioje valstybėje ir dėl kokios veikos Jums buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai, ar dėl kokios veikos, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, Jūs buvote pripažintas kaltu).

 

 

 

 

 

 

24. Ar Jūs dalyvaujate religinių bendruomenių, politinių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, jų darinių veikloje? (Jeigu taip – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

 

Aš,                                                                                                                                      ,

(vardas, pavardė)

 

pareiškiu, kad mano pateikti man žinomi duomenys ir atsakymai į klausimyno klausimus yra išsamūs ir teisingi.

 

 

_____m. ________________   ____d.                                                                              

(parašas)


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pasižadėjimo forma)

 

P A S I Ž A D Ė J I M A S

 

 

 

Aš, __________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

Lietuvos Respublikos __________________________________________________________ (diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų pavadinimas)

 

praktiką atliekantis studentas (-ė) ar absolventas (-ė),

 

p a s i ž a d u :

 

1. Saugoti visą informaciją, kuri man buvo patikėta praktikos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti.

2. Vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

3. Užkirsti kelią neteisėtiems kitų asmenų veiksmams, dėl kurių įslaptinta informacija gali būti atskleista; apie šiuos faktus, kitas susidariusias įslaptintos informacijos atskleidimo sąlygas nedelsdamas (-a) pranešti paslapčių subjekto atsakingam asmeniui.

4. Nedelsdamas (-a) pranešti paslapčių subjekto vadovui, o pasibaigus praktikai, Valstybės saugumo departamentui apie pašalinių asmenų bandymus išgauti man patikėtą informaciją.

 

Esu perspėtas (-a) apie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą atsakomybę už įslaptintos informacijos pagrobimą ir (ar) neteisėtą atskleidimą, sunaikinimą, sugadinimą, rinkimą, pirkimą, pardavimą, laikymą ar platinimą.

 

Pasibaigus praktikai, pasižadu ir toliau laikytis šio pasižadėjimo 1, 2 ir 4 punktų reikalavimų. 

 

 

 

 

 

_____m. ________________   ____d.                                                                           

(parašas)


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

(Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo forma)

 

TRIŠALĖ SUTARTIS DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO

 

20___ m. ____________________ d.

____________________

(vieta)

 

______________________________________________________________ (toliau – aukštoji mokykla),

(aukštosios mokyklos pavadinimas)

atstovaujama _______________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio(-s) pagal _________________________________________________________________________,

 

Lietuvos Respublikos ________________________________________________________________________

(diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų pavadinimas)

(toliau – atstovybė), atstovaujama ______________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio(-s) pagal Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m.                       d. įsakymu Nr. V-           „Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo ir Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 22 punktą, ir studentas __________________________________________________________________________________________

(studijų programos pavadinimas, kursas)

_________________________________________________________________________________________

(studento vardas, pavardė, paso / asmens tapatybės kortelės numeris arba gimimo data)

________________________________________________________________________________________,

(nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ši sutartis sudaroma visam praktikos atstovybėje (toliau – praktika) laikotarpiui.

Praktikos trukmė: nuo 20___ m. ________________ d. iki 20___ m. ________________ d. įskaitytinai, praktiką atliekant __________________________________________________________________________________.

(savaitės dienos, darbo valandos) 

2.   Studentas atlieka praktiką, jeigu tai yra numatyta aukštosios mokyklos sudarytoje studijų programoje.

3.   Studentų praktikos tikslas – populiarinti tarp jaunimo Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją ir paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje.

4.   Studentų praktikos uždaviniai:

4.1. supažindinti ir susipažinti su Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslais ir uždaviniais, jos įgyvendinimo būdais ir priemonėmis;

4.2. pagilinti bendrąsias žinias apie atstovybių veiklą ir funkcijas, jų vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

4.3. papildyti teorines žinias apie Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą;

4.4. suteikti ir įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

5.   Praktikos laikotarpiu studentas nėra įdarbinamas ir jam nėra mokamas darbo užmokestis.

 

II. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

6.   Aukštoji mokykla įsipareigoja:

6.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;

6.2. kontroliuoti studento praktikos eigą, prireikus kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) ir atstovybe operatyviai spręsti kilusias problemas ir suteikti studentui reikiamą pagalbą;

6.3. pageidaujant šios sutarties šalims, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki praktikos pradžios suderinti su atstovybe siunčiamo studento praktikos atlikimo užduotis;

6.4. skirti praktikos vadovą – aukštosios mokyklos dėstytoją;

6.5. užtikrinti, kad praktiką atliks studentas, kuris yra baigęs ne mažiau kaip antrąjį pagrindinių ar vientisųjų studijų kursą.

7.   Aukštoji mokykla turi teisę atšaukti studentą iš praktikos ir nutraukti šią sutartį, jeigu:

7.1. atstovybė studento praktikai nesuteikia praktinio mokymo vietos pagal studijų programą;

7.2. studentas pažeidžia praktikos drausmę ar neatvyksta į praktiką;

7.3. studentui skiriama atlikti vien tik nekvalifikuotą darbą ;

7.4. studentui neužtikrinamos saugos, sveikatos ir higienos normų reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos.

 

III. ATSTOVYBĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

8. Atstovybė įsipareigoja:

8.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą atstovybės patalpose (adresu: _____________________________________________________________________), aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šioms užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;

8.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų atstovybės darbuotojų, turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą;

8.3. praktikos pradžioje studentui pravesti įvadinį darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos instruktažą;

8.4. užtikrinti studentui darbuotojų saugos, sveikatos ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis;

8.5. informuoti aukštąją mokyklą apie praktikos drausmės pažeidimus, studento neatvykimą į praktiką.

9. Atstovybė turi teisę nutraukti šią sutartį, jeigu:

9.1. studentas pažeidžia praktikos drausmę ar neatvyksta į praktiką;

9.2. aukštoji mokykla neužtikrina studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtino praktikai teorinio ir praktinio pasirengimo;

9.3. aukštoji mokykla neskiria praktikos vadovo – aukštosios mokyklos dėstytojo.

 

IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

10. Studentas įsipareigoja:

10.1. ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios pateikti ministerijos Personalo atrankos ir vertinimo skyriui:

10.1.1. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;

10.1.2. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm dydžio);

10.1.3. Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų;

10.1.4. pasirašytą Pasižadėjimą;

10.1.5. aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad studentas mokosi ir visu prašomu praktikos atlikimo atstovybėje laikotarpiu mokysis aukštojoje mokykloje;

10.2. ne vėliau kaip likus savaitei iki praktikos pradžios pateikti atstovybei aukštosios mokyklos ir studento pasirašytos sutarties dėl praktikos atlikimo kopiją, o pirmąją praktikos dieną tris šios sutarties egzempliorius, pasirašytus aukštosios mokyklos ir studento;

10.3. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; jei negali atvykti į praktiką, nedelsdamas pranešti apie tai atstovybės paskirtam praktikos vadovui ir nurodyti priežastį, ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;

10.4. laikytis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento, atstovybės nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių, saugoti ir neatskleisti praktikos metu jam patikėtos ar sužinotos nepageidaujamos platinti informacijos;

10.5. tausoti atstovybės turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

10.6. laikytis darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

10.7. parengti praktikos ataskaitą.

11. Studentas turi teisę:

11.1. gauti iš aukštosios mokyklos praktikos programą ir visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;

11.2. gauti iš atstovybės praktikos užduotį (užduotis) ir praktikai atlikti reikalingas darbo priemones.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

13. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

13.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka, nutraukia ar laikinai sustabdo studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);

13.2. jei studentas šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentą, atstovybės nuostatus ar vidaus tvarkos taisykles;

13.3. šalių susitarimu;

13.4. kitais šioje sutartyje numatytais atvejais.

14. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

15. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Ši sutartis patvirtinama šalių parašais.

17. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo atstovybės vadovas – paskutinė iš šią sutartį pasirašančių šalių, t. y. nuo 20___ m. ________________ dienos, ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

18. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Aukštoji mokykla:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Aukštosios mokyklos paskirtas praktikos vadovas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

 

 

Atstovybė:

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Atstovybės paskirtas praktikos vadovas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

 

 

Studentas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

 

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

________________________            ________________________ _____________________

(aukštoji mokykla)                                   (atstovybė)                                                    (studentas)


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Dvišalės sutarties dėl praktikos atlikimo forma)

 

DVIŠALĖ SUTARTIS DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO

 

20___ m. ____________________ d.

____________________

(vieta)

 

Lietuvos Respublikos ________________________________________________________________________

(diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, atstovybės prie tarptautinių organizacijų pavadinimas)

(toliau – atstovybė), atstovaujama ______________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio(-s) pagal Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m.                   d. įsakymu Nr. V-      „Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo ir Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktą, ir studentas / absolventas __________________________________________________________________________________________

(studijų programos pavadinimas, kursas – jei taikoma)

_________________________________________________________________________________________

(studento/absolvento vardas, pavardė, paso / asmens tapatybės kortelės numeris arba gimimo data)

_________________________________________________________________________________________, (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ši sutartis sudaroma visam praktikos atstovybėje (toliau – praktika) laikotarpiui.

Praktikos trukmė: nuo 20___ m. ________________ d. iki 20___ m. ________________ d. įskaitytinai, praktiką atliekant ___________________________________________________________________________.

(savaitės dienos, darbo valandos)           

2. Studentų / absolventų praktikos tikslas – populiarinti tarp jaunimo Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją ir paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje.

3. Studentų / absolventų praktikos uždaviniai:

3.1. supažindinti ir susipažinti su Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslais ir uždaviniais, jos įgyvendinimo būdais ir priemonėmis;

3.2. pagilinti bendrąsias žinias apie ministerijos struktūrą, jos veiklą ir funkcijas, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

3.3. papildyti teorines žinias apie Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą;

3.4. suteikti ir įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

4. Praktikos laikotarpiu studentas / absolventas nėra įdarbinamas ir jam nėra mokamas darbo užmokestis.

 

II. ATSTOVYBĖS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Atstovybė įsipareigoja:

5.1. suteikti studentui / absolventui praktinio mokymo vietą atstovybės patalpose (adresu: ________________________________________________________________), aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šioms užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, neatitraukti studento / absolvento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;

5.2. užtikrinti, kad studentui / absolventui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų atstovybės darbuotojų, turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą;

5.3. praktikos pradžioje studentui / absolventui surengti įvadinį darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos instruktažą;

5.4. užtikrinti studentui / absolventui saugos, sveikatos ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; aprūpinti praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis.

6. Atstovybė turi teisę nutraukti šią sutartį, jei studentas / absolventas pažeidžia praktikos drausmę ar neatvyksta į praktiką.

 

III. STUDENTO / ABSOLVENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

7. Studentas / absolventas įsipareigoja:

7.1. ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios pateikti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Personalo atrankos ir vertinimo skyriui:

7.1.1. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;

7.1.2. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm dydžio);

7.1.3. Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje, atstovybėje prie tarptautinių organizacijų;

7.1.4. pasirašytą Pasižadėjimą;

7.1.5. aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad studentas mokosi ir visu prašomu praktikos atlikimo laikotarpiu mokysis aukštojoje mokykloje, arba aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;

7.2. ne vėliau kaip likus savaitei iki praktikos pradžios pateikti atstovybei pasirašytos sutarties dėl praktikos atlikimo kopiją, o pirmąją praktikos dieną du pasirašytus šios sutarties egzempliorius;

7.3. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; jei negali atvykti į praktiką, nedelsdamas pranešti apie tai atstovybės paskirtam praktikos vadovui ir nurodyti priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;

7.4. laikytis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento, atstovybės nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių, saugoti ir neatskleisti praktikos metu jam patikėtos ar sužinotos nepageidaujamos platinti informacijos;

7.5. tausoti atstovybės turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

7.6. laikytis darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

7.7. parengti praktikos ataskaitą.

8. Studentas / absolventas turi teisę:

8.1. gauti iš atstovybės praktikos užduotį (užduotis) ir praktikai atlikti reikalingas darbo priemones;

8.2. nutraukti šią sutartį, jeigu:

8.2.1. atstovybė studento / absolvento praktikai nesuteikia praktinio mokymo vietos;

8.2.2. studentui / absolventui skiriama atlikti vien tik nekvalifikuotą darbą;

8.2.3. studentui / absolventui neužtikrinamos saugos, sveikatos bei higienos normų reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

10. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

10.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka, nutraukia ar laikinai sustabdo studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);

10.2. jei studentas / absolventas šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentą, atstovybės nuostatus ar vidaus tvarkos taisykles;

10.3. šalių susitarimu;

10.4. kitais šioje sutartyje numatytais atvejais.

11. Sutarties šalis praneša kitai sutarties šaliai apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Ši sutartis patvirtinama šalių parašais.

14. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo atstovybės vadovas – paskutinė iš šią sutartį pasirašančių šalių, t. y. nuo 20___ m. ________________ dienos, ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Atstovybė :

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Atstovybės paskirtas praktikos vadovas:

______________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė telefono numeris)

Studentas / absolventas:

______________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

______________________ _____________________

(atstovybė)                                          (studentas / absolventas)


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-179

 

 

PRAKTIKOS ATLIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos ir užsienio aukštųjų mokyklų (toliau – aukštoji mokykla) studentų ir absolventų praktikos, atliekamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (toliau – ministerija), tikslus ir uždavinius, bendruosius praktikos organizavimo ir atlikimo reikalavimus, reikalavimus, keliamus praktiką atliekantiems asmenims.

2.  Šis aprašas nereglamentuoja studentų ir absolventų praktikos, atliekamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų.

3.  Praktika neatliekama ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos, Rytų kaimynystės politikos, Ekonominio saugumo politikos departamentuose, Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų vystymo ir priežiūros skyriuje, Administracinio departamento Įslaptintos informacijos valdymo skyriuje ir Saugos kontrolės skyriuje.

4.  Praktiką ministerijoje galima atlikti, jei esamų ar baigtų studijų pobūdis atitinka ministerijos vykdomas funkcijas.

 

II SKYRIUS

PRAKTIKOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5. Praktikos tikslai – populiarinti tarp jaunimo Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją ir paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje, skatinti domėtis užsienio politika.

6. Praktikos uždaviniai:

6.1. supažindinti ir susipažinti su Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslais ir uždaviniais, jos įgyvendinimo būdais ir priemonėmis;

6.2. pagilinti bendrąsias žinias apie ministerijos struktūrą, jos veiklą ir funkcijas, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

6.3. papildyti teorines žinias apie Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą;

6.4. suteikti ir įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS ATLIKTI PRAKTIKĄ

 

7. Atlikti praktiką ministerijoje priimami Lietuvos Respublikos piliečiai ir lietuvių kalbą mokantys Europos Sąjungos ir NATO šalių piliečiai, kurių kandidatūrai neprieštarauja ministerijos Saugos kontrolės skyrius, remdamasis Klausimynu, skirtu asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (1 priedas).

8. Praktiką ministerijoje gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą, magistrantūros ir doktorantūros studentai, taip pat aukštųjų mokyklų absolventai, baigę aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki praktikos ministerijoje pradžios.

9. Praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė nei keturios savaitės, bet ne ilgesnė nei šeši mėnesiai.

10. Praktikos metu studentai ir absolventai neįdarbinami, jiems nėra mokamas darbo užmokestis.

11. Su praktikos ministerijoje atlikimu susijusių transporto, apgyvendinimo, pragyvenimo, gyvybės, sveikatos, civilinės atsakomybės ir kitokio draudimo išlaidų ministerija neapmoka. Ministerija netarpininkauja ir neteikia konsultacijų draudimo, kelionės, apgyvendinimo, pragyvenimo ir kitais klausimais.

 

IV SKYRIUS

PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS

 

12. Praktiką ministerijoje organizuoja ministerijos Personalo departamento Personalo atrankos ir vertinimo skyrius (toliau – Personalo atrankos ir vertinimo skyrius).

13. Studentas ar absolventas, pageidaujantis atlikti praktiką ministerijoje, ne vėliau kaip likus 6 savaitėms iki praktikos pradžios ministerijos Personalo departamentui pateikia gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba ir prašymą atlikti praktiką ministerijoje, kuriame nurodoma, kodėl pageidaujama atlikti praktiką, aukštosios mokyklos, kurioje studijuojama ar kuri buvo baigta, pavadinimas, studijų programa ir kursas, pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė.

14. Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad jos studentai atliktų praktiką ministerijoje, gali ne vėliau kaip likus 6 savaitėms iki praktikos pradžios oficialiu raštu kreiptis į ministerijos Personalo departamentą, prašydama sudaryti galimybę studentams atlikti praktiką. Toks prašymas dėl praktikos atlikimo ministerijoje yra svarstomas tik tuo atveju, jei atitinkamos aukštosios mokyklos studentas nėra pateikęs savo prašymo su pageidavimu atlikti praktiką ministerijoje. Aukštosios mokyklos rašte nurodomas studentų, pageidaujančių atlikti praktiką, skaičius, jų studijų programa ir kursas, pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė.

15. Personalo atrankos ir vertinimo skyrius, susipažinęs su studento, absolvento ar aukštosios mokyklos prašymu, ministerijos administracijos padaliniams išsiunčia paklausimą apie praktikos atlikimo galimybes konkrečiame administracijos padalinyje.

16. Apibendrinęs ministerijos administracijos padalinių atsakymus, Personalo atrankos ir vertinimo skyrius raštu informuoja studentą, absolventą ar aukštąją mokyklą apie galimybę atlikti praktiką.

17. Jei studentas ar absolventas gali atlikti praktiką ministerijoje, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios studentas ar absolventas pateikia Personalo atrankos ir vertinimo skyriui:

17.1. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba (jei nebuvo pateiktas anksčiau);

17.2. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm dydžio);

17.3. užpildytą Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ;

17.4. pasirašytą Pasižadėjimą (2 priedas);

17.5. tris aukštosios mokyklos atstovo ir studento pasirašytus Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo (3 priedas) egzempliorius arba du studento pasirašytus Dvišalės sutarties dėl praktikos atlikimo egzempliorius (4 priedas);

17.6. aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad studentas mokosi ir visu prašomu praktikos atlikimo ministerijoje laikotarpiu mokysis aukštojoje mokykloje, arba aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją.

18. Saugos kontrolės skyrius vertina Personalo atrankos ir vertinimo skyriaus pateiktą studento ar absolvento užpildytą Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, ir pasirašytą Pasižadėjimą. Saugos kontrolės skyrius turi teisę neleisti studentui ar absolventui atlikti praktikos ministerijoje, nenurodydamas tokio sprendimo priežasties.

19. Jei Saugos kontrolės skyrius neprieštarauja, kad studentas ar absolventas atliktų praktiką, ministerijos administracijos padalinio, kuriame bus atliekama praktika (toliau – praktikos padalinys), vadovas skiria praktikos vadovą. Praktikos vadovu gali būti skiriamas kvalifikuotas ministerijos darbuotojas, iš viso turintis ne mažesnį kaip 3 metų darbo ministerijoje ir/ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ar atstovybėse prie tarptautinių organizacijų stažą. Personalo atrankos ir vertinimo skyrius parengia ministerijos kanclerio potvarkį dėl praktikos atlikimo ministerijoje ir praktikos vadovo skyrimo.

20. Sutartis dėl praktikos atlikimo ministerijos vardu pasirašo Personalo atrankos ir vertinimo skyriaus vedėjas, jo nesant – jį pavaduojantis asmuo. Sutartį Personalo atrankos ir vertinimo skyriaus vedėjas pasirašo tik tada, kai ji jau būna pasirašyta aukštosios mokyklos (jei reikalinga) ir studento ar absolvento.

21. Gali būti pasirašoma ir kitokios formos sutartis dėl praktikos atlikimo, tačiau esminės sutarties sąlygos negali skirtis nuo sąlygų, numatytų Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo formoje .

22. Dėl svarbių priežasčių keičiantis praktikos atlikimo laikui (praktikos pradžios ar pabaigos datai), gali būti keičiamas ministerijos kanclerio potvarkis dėl praktikos atlikimo ministerijoje ir praktikos vadovo skyrimo ir atitinkamai Trišalė arba Dvišalė sutartys dėl praktikos atlikimo. Apie priežastis ir pageidavimą keisti praktikos atlikimo laiką Personalo atrankos ir vertinimo skyrius turi būti informuotas raštu ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki praktikos pradžios ar pabaigos dienos.

 

V SKYRIUS

PRAKTIKOS ATLIKIMAS

 

23. Pirmąją praktikos dieną studentas ar absolventas yra supažindinamas su praktikos vadovu ir praktikos atlikimo vieta ir išklauso įvadinį instruktažą, kurio metu Personalo atrankos ir vertinimo skyrius kartu su Saugos kontrolės skyriumi supažindina jį su šiuo aprašu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis ir saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimais.

24. Praktikos atlikimo laikotarpiu studentui ar absolventui, kuris yra išklausęs įvadinį instruktažą, išduodama įeigos kontrolės kortelė. Už įeigos kontrolės kortelės grąžinimą pasibaigus praktikos laikui atsakingas praktikos vadovas.

25. Praktikos atlikimo laikotarpiu ministerijos paskirtas padalinys, kuriame atliekama praktika, ir praktikos vadovas nekeičiami, išskyrus nenumatytas aplinkybes, dėl kurių praktikos vadovas nebegali vadovauti praktikai.

26. Praktikos vadovas kartu su praktikos padalinio vadovu yra atsakingi už tai, kad studentui ar absolventui būtų įrengta darbo vieta ne aukštesnėje nei administracinėje saugumo zonoje, atitinkanti saugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos bei higienos normų reikalavimus, taip pat kad jis būtų aprūpintas praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis.

27. Praktiką atliekantys studentai ar absolventai turi teisę dirbti tik su kompiuterine technika ir informaciniais ištekliais, kuriuos šiam tikslui leidžia naudoti Informacinių technologijų departamentas. Informacinius išteklius ir kompiuterinę techniką rašytiniu praktikos vadovo prašymu suteikia arba nurodo Informacinių technologijų departamentas.

28. Praktikos vadovas yra asmeniškai atsakingas už studento ar absolvento supažindinimą su ministerijos vidaus dokumentais, studento ar absolvento elgesio ir veiklos praktikos metu kontrolę. Praktikos metu studentas ar absolventas negali būti supažindinamas su jokiais įslaptintais dokumentais. Darbuotojai, neužtikrinę šio reikalavimo, asmeniškai atsako už valstybės ar tarnybos paslapties neteisėtą atskleidimą įstatymų nustatyta tvarka.

29. Studentas ar absolventas praktikos metu privalo laikytis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių ir saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, vykdyti praktinio mokymo užduotis ir praktikos vadovo nurodymus, saugoti ir neatskleisti praktikos metu bet kokiu būdu sužinotos tarnybinės ar nepageidaujamos platinti informacijos, tausoti ministerijos turtą.

30. Jei studentas ar absolventas šiurkščiai pažeidžia šio aprašo reikalavimus, praktikos vadovas privalo apie tai informuoti Personalo atrankos ir vertinimo skyrių. Šis apie pažeidimus praneša aukštajai mokyklai ir ministerijos kanclerio potvarkiu nutraukia praktiką nepasibaigus jos atlikimo terminui.

31. Praktikai pasibaigus, praktikos vadovas studento ar absolvento prašymu parengia raštišką praktikos veiklos įvertinimą (toliau – įvertinimas). Įvertinime aptariamos studento ar absolvento veiklos sritys praktikos metu ministerijoje, mokymo užduotys, gebėjimas jas atlikti, pasiekti rezultatai, studento ar absolvento asmeninės ir dalykinės savybės ir pan. Įvertinimas įteikiamas studentui ar absolventui, o jo kopija perduodama Personalo atrankos ir vertinimo skyriui. Jei aukštoji mokykla raštu pareiškia pageidavimą, Personalo atrankos ir vertinimo skyrius įvertinimo kopiją išsiunčia aukštajai mokyklai.

32. Personalo atrankos ir vertinimo skyrius studentui ar absolventui jo prašymu išduoda pažymą, patvirtinančią, kad praktika atlikta.

33. Sutartys dėl praktikos atlikimo ir gyvenimo aprašymai saugomi Personalo atrankos ir vertinimo skyriuje pagal Dokumentacijos planą tam skirtoje byloje.

34. Klausimynai, skirti asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, ir Pasižadėjimai saugomi Saugos kontrolės skyriuje pagal Dokumentacijos planą tam skirtoje byloje.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Už šio aprašo nuostatų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Klausimyno, skirto asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, forma)

 

KLAUSIMYNAS, SKIRTAS ASMENIMS, KURIE PRETENDUOJA ATLIKTI PRAKTIKĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE

 

 

 

Spalvota asmens fotonuotrauka, padaryta ne anksčiau kaip prieš vienus metus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Užsienio reikalų ministerijos administracijos padalinio, kuriame bus atliekama praktika, pavadinimas

 

 

 

 

Vardas

 

 

Pavardė

 

 

 

Pastaba. Šią klausimyno dalį pildo atsakingas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos asmuo.

 

Jei į pateiktą klausimą atsakoma teigiamai, atsakymo skiltyje turi būti pateikta kuo išsamesnė informacija. Jei į pateiktą klausimą atsakoma neigiamai, atsakymo skiltyje rašoma, pvz.: „Ne“, „Nebuvau“ ar pan. Vietoj atsakymų negali būti dedami brūkšniai, įvairūs simboliai ar pan.

Įspėjame, kad nuslėpus arba pateikus melagingus (klaidingus) biografijos faktus ar kitus duomenis, Jūsų kandidatūra nebebus tikrinama ir praktikos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje atlikti negalėsite.

 

SUTIKIMAS

 

Aš,                                                                                                                                        ,

(vardas, pavardė)

norėdamas (-a) atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, sutinku, kad įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka tikrintų mano kandidatūrą, rinktų, gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės ir savivaldybių institucijų, bankų ir kitų juridinių ar fizinių asmenų.

 

_____m. ________________   ____d.                                                                              

(parašas)

 

 

I. Asmens duomenys

 

Klausimas

 

Atsakymas

 

1. Vardas ir pavardė

(spausdintinėmis raidėmis)

 

 

 

2. Mergautinė arba kita turėta pavardė ar vardas. Nurodykite keitimo priežastį ir datą

 

3. Tiksli gimimo data

 

 

4. Tiksli gimimo vieta

 

 

 

5. Asmens kodas

 

 

 

6. Paso numeris

 

 

7. Tautybė

 

 

 

8. Pilietybė

 

 

 

 

9. Nurodykite turimą ar turėtą kitos šalies pilietybę

 

 

 

10. Šeiminė padėtis

 

 

11. Aukštoji mokykla, fakultetas (jei studijos baigtos, įrašykite ir baigimo metus)

 

 

12. Studijų programa

 

 

13. Telefono numeris (-iai), kuriuo galima su Jumis susisiekti (asmeninis, darbovietės, namų; nurodykite vietovės kodą ir telefono numerį)

_____________

_____________

_____________

_____________

 

14. Faktinė gyvenamoji vieta

 

 

 

 

15. Gyvenamosios vietos per paskutinius 3 metus

 

_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________

 

 

II. DarbO veikla, PRAKTIKA, STAŽUOTĖS, ILGALAIKĖS KOMANDIRUOTĖS, IŠVYKOS

 

16. Chronologine tvarka nurodykite buvusias ir dabartines darbovietes, praktiką, stažuotes, ilgalaikes komandiruotes, išvykas, taip pat ir užsienyje, nepriklausomai nuo jų trukmės.

 

 

Veiklos pradžia ir pabaiga

 

 

 

Darbovietės pavadinimas

 

Pareigos, veiklos pobūdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Jeigu buvote atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva arba Jums buvo pasiūlyta palikti darbo vietą, apie tai parašykite smulkiau.

 

 

 

 

 

 

 

III. Administracinės nuobaudos, patraukimas baudžiamojon

atsakomybėn, Teistumas

 

18. Ar buvote baustas už administracinės teisės pažeidimus? (Jeigu taip, – nurodykite, kada, kur, taip pat patraukimo administracinėn atsakomybėn aplinkybes.)

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ar įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu arba teismo baudžiamuoju įsakymu buvote pripažintas kaltu padaręs nusikalstamą veiką? (Jeigu taip, – nurodykite, kada, kokio teismo ir pagal kokį baudžiamojo įstatymo straipsnį buvote nuteistas).

 

 

 

 

 

 

20. Ar Jums dėl Jūsų veiksmų atlikimo (neatlikimo) yra (buvo) pradėtas ikiteisminis tyrimas, ar yra (buvo) nagrinėjama baudžiamoji byla teisme? (Jeigu taip, – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

21. Ar Jums dėl nusikalstamos veikos padarymo buvo įteiktas (pareikštas) pranešimas apie įtarimą, surašytas kaltinamasis aktas, surašytas prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ar prokuroro pareiškimas dėl bylos nagrinėjimo pagreitinta proceso tvarka arba Jūsų atžvilgiu teisme buvo nagrinėta byla privataus kaltinimo tvarka? (Jeigu taip, – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

22. Ar Jūs kada nors buvote atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (kaltininkui ir nukentėjusiam susitaikius, dėl padarytos veikos mažareikšmiškumo, dėl aktyvaus padėjimo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas ar kt.)? (Jeigu taip, – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

23. Ar Jums užsienio valstybėje dėl nusikalstamos veikos padarymo buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai, ar įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvote pripažintas kaltu dėl tokios veikos padarymo?

(Jeigu taip, – nurodykite, kada, kokioje valstybėje ir dėl kokios veikos Jums buvo pareikšti įtarimai, kaltinimai, ar dėl kokios veikos, įsiteisėjusiu teismo sprendimu, Jūs buvote pripažintas kaltu).

 

 

 

 

 

 

24. Ar Jūs dalyvaujate religinių bendruomenių, politinių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, jų darinių veikloje? (Jeigu taip, – pateikite kuo išsamesnę informaciją).

 

 

 

 

 

 

 

Aš,                                                                                                                                      ,

(vardas, pavardė)

 

pareiškiu, kad mano pateikti man žinomi duomenys ir atsakymai į klausimyno klausimus yra išsamūs ir teisingi.

 

 

_____m. ________________   ____d.                                                                              

(parašas)


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pasižadėjimo forma)

 

P A S I Ž A D Ė J I M A S

 

 

 

Aš, __________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje praktiką atliekantis studentas (-ė) ar absolventas (-ė),

 

p a s i ž a d u :

 

1. Saugoti visą informaciją, kuri man buvo patikėta praktikos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti.

2. Vykdyti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus.

3. Užkirsti kelią neteisėtiems kitų asmenų veiksmams, dėl kurių įslaptinta informacija gali būti atskleista; apie šiuos faktus, kitas susidariusias įslaptintos informacijos atskleidimo sąlygas nedelsdamas (-a) pranešti paslapčių subjekto atsakingam asmeniui.

4. Nedelsdamas (-a) pranešti paslapčių subjekto vadovui, o pasibaigus praktikai, Valstybės saugumo departamentui apie pašalinių asmenų bandymus išgauti man patikėtą informaciją.

 

Esu perspėtas (-a) apie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą atsakomybę už įslaptintos informacijos pagrobimą ir (ar) neteisėtą atskleidimą, sunaikinimą, sugadinimą, rinkimą, pirkimą, pardavimą, laikymą ar platinimą.

 

Pasibaigus praktikai, pasižadu ir toliau laikytis šio pasižadėjimo 1, 2 ir 4 punktų reikalavimų. 

 

 

 

 

 

_____m. ________________   ____d.                                                                              

(parašas)

 

 


Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo forma)

 

TRIŠALĖ SUTARTIS DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO

 

20___ m. ____________________ d.

Vilnius

 

________________________________________________________________ (toliau – aukštoji mokykla),

(aukštosios mokyklos pavadinimas)

 

atstovaujama ______________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio(-s) pagal _________________________________________________________________________,

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija), atstovaujama __________________________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio(-s) pagal Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. d. įsakymu Nr. V- „Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo ir Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktą, ir studentas __________________________________________________________________________________________

(studijų programos pavadinimas, kursas)

__________________________________________________________________________________ _______

(studento vardas, pavardė, paso / asmens tapatybės kortelės numeris arba gimimo data)

____________________________________________________________________________________ ___ (nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ši sutartis sudaroma visam praktikos ministerijoje (toliau – praktika) laikotarpiui.

Praktikos trukmė: nuo 20___ m. ________________ d. iki 20___ m. ________________ d. įskaitytinai, praktiką atliekant_________________________________________________________________________.

(savaitės dienos, darbo valandos)

2.   Studentas atlieka praktiką, jeigu tai yra numatyta aukštosios mokyklos sudarytoje studijų programoje.

3. Studentų praktikos tikslas – populiarinti tarp jaunimo Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją, sudominti ir paskatinti siekti karjeros valstybės ar diplomatinėje tarnyboje.

4. Studentų praktikos uždaviniai:

4.1. supažindinti ir susipažinti su Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslais ir uždaviniais, jos įgyvendinimo būdais ir priemonėmis;

4.2. pagilinti bendrąsias žinias apie ministerijos struktūrą, jos veiklą ir funkcijas, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

4.3. papildyti teorines žinias apie Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir įgyvendinimą;

4.4. suteikti ir įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

5. Praktikos laikotarpiu studentas nėra įdarbinamas ir jam nėra mokamas darbo užmokestis.

 

II. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

6. Aukštoji mokykla įsipareigoja:

6.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;

6.2. kontroliuoti studento praktikos eigą, prireikus kartu su Užsienio reikalų ministerija operatyviai spręsti kilusias problemas ir suteikti studentui reikiamą pagalbą;

6.3. pageidaujant šios sutarties šalims, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki praktikos pradžios suderinti su ministerija siunčiamo studento praktikos atlikimo užduotis;

6.4. skirti praktikos vadovą – aukštosios mokyklos dėstytoją;

6.5. užtikrinti, kad praktiką atliks studentas, kuris yra baigęs ne mažiau kaip antrąjį pagrindinių ar vientisųjų studijų kursą.

7. Aukštoji mokykla turi teisę atšaukti studentą iš praktikos ir nutraukti šią sutartį, jeigu:

7.1. ministerija studento praktikai nesuteikia praktinio mokymo vietos pagal studijų programą;

7.2. studentas pažeidžia praktikos drausmę ar neatvyksta į praktiką;

7.3. studentui yra skiriama atlikti vien tik nekvalifikuotą darbą;

7.4. studentui neužtikrinamos saugos, sveikatos ir higienos normų reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos.

 

III. MINISTERIJOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

8. Ministerija įsipareigoja:

8.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą ministerijos patalpose, esančiose Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šioms užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;

8.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų ministerijos darbuotojų, turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą;

8.3. praktikos pradžioje studentui pravesti įvadinį darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos instruktažą;

8.4. užtikrinti studentui darbuotojų saugos, sveikatos ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis;

8.5. informuoti aukštąją mokyklą apie praktikos drausmės pažeidimus, studento neatvykimą į praktiką.

9. Ministerija turi teisę nutraukti šią sutartį, jeigu:

9.1. studentas pažeidžia praktikos drausmę ar neatvyksta į praktiką;

9.2. aukštoji mokykla neužtikrina studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtino praktikai teorinio ir praktinio pasirengimo;

9.3. aukštoji mokykla neskiria praktikos vadovo – aukštosios mokyklos dėstytojo.

 

IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

10. Studentas įsipareigoja:

10.1. ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios pateikti ministerijos Personalo atrankos ir vertinimo skyriui:

10.1.1. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;

10.1.2. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm dydžio);

10.1.3. Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;

10.1.4. pasirašytą Pasižadėjimą;

10.1.5. tris aukštosios mokyklos atstovo ir studento pasirašytus Trišalės sutarties dėl praktikos atlikimo egzempliorius;

10.1.6. aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad studentas mokosi ir visu prašomu praktikos atlikimo ministerijoje laikotarpiu mokysis aukštojoje mokykloje;

10.2. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; jei negali atvykti į praktiką, nedelsdamas pranešti apie tai ministerijos paskirtam praktikos vadovui ir nurodyti priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;

10.3. laikytis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, saugoti ir neatskleisti praktikos metu jam patikėtos ar sužinotos nepageidaujamos platinti informacijos;

10.4. tausoti ministerijos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

10.5. laikytis darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

10.6. parengti praktikos ataskaitą.

11. Studentas turi teisę:

11.1. gauti iš aukštosios mokyklos praktikos programą ir visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;

11.2. gauti iš ministerijos praktikos užduotį (užduotis) ir praktikai atlikti reikalingas darbo priemones.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

13. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

13.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka, nutraukia ar laikinai sustabdo studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);

13.2. jei studentas šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentą ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisykles;

13.3. šalių susitarimu;

13.4. kitais šioje sutartyje numatytais atvejais.

14. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

15. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Ši sutartis patvirtinama šalių parašais.

17. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ministerijos atstovas – paskutinė iš šią sutartį pasirašančių šalių, t. y. nuo 20___ m. ________________ dienos ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

18. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

VI. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Aukštoji mokykla:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Aukštosios mokyklos paskirtas praktikos vadovas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

 

 

Ministerija:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Kodas 188613242

 

Ministerijos paskirtas praktikos vadovas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris)

Ministerijos praktikos padalinio pavadinimas:

_____________________________________________________________________________________

(ministerijos praktikos padalinio, kuriame paskirta atlikti praktiką, pavadinimas)

Studentas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

 

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

_________________________            _________________________ ______________________

(aukštoji mokykla)                                   (ministerija)                                                       (studentas)


 

Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Dvišalės sutarties dėl praktikos atlikimo forma)

 

DVIŠALĖ SUTARTIS DĖL PRAKTIKOS ATLIKIMO

 

20___ m. ____________________ d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija), atstovaujama _________________________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio(-s) pagal Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. d. įsakymu Nr. V- „Dėl Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo ir Praktikos atlikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktą, ir studentas/absolventas __________________________________________________________________________________________

(studijų programos pavadinimas, kursas – jei taikoma)

______________________________________________________________________________________________________________

(studento / absolvento vardas, pavardė, paso / asmens tapatybės kortelės numeris arba gimimo data)

_________________________________________________________________________________________,

(nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ši sutartis sudaroma visam praktikos ministerijoje (toliau – praktika) laikotarpiui.

Praktikos trukmė: nuo 20___ m. ________________ d. iki 20___ m. ________________ d. įskaitytinai, praktiką atliekant ______________________________________________________________________.

(savaitės dienos, darbo valandos)

2. Studentų / absolventų praktikos tikslas – populiarinti tarp jaunimo Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, formuoti objektyvų jaunimo požiūrį į ją, sudominti ir paskatinti siekti karjeros ministerijoje.

3. Studentų / absolventų praktikos uždaviniai:

3.1. supažindinti ir susipažinti su Lietuvos Respublikos užsienio politikos tikslais ir uždaviniais, jos įgyvendinimo būdais ir priemonėmis;

3.2. pagilinti bendrąsias žinias apie ministerijos struktūrą, jos veiklą ir funkcijas, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje;

3.3. papildyti teorines žinias apie Lietuvos Respublikos diplomatinę ir valstybės tarnybą, apie jų veiklą reglamentuojančią norminę bazę ir įgyvendinimą;

3.4. suteikti ir įgyti praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui Lietuvos Respublikos diplomatinėje ir valstybės tarnyboje.

4. Praktikos laikotarpiu studentas / absolventas nėra įdarbinamas ir jam nėra mokamas darbo užmokestis.

 

 

II. MINISTERIJOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Ministerija įsipareigoja:

5.1. suteikti studentui / absolventui praktinio mokymo vietą ministerijos patalpose, esančiose Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šioms užduotims vykdyti reikiama dokumentacija, neatitraukti studento / absolvento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;

5.2. užtikrinti, kad studentui / absolventui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų ministerijos tarnautojų, turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo stažą;

5.3. praktikos pradžioje studentui / absolventui pravesti įvadinį darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos instruktažą;

5.4. užtikrinti studentui / absolventui darbuotojų saugos, sveikatos ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; aprūpinti praktikai atlikti būtinomis darbo priemonėmis.

6. Ministerija turi teisę nutraukti šią sutartį, jeigu studentas / absolventas pažeidžia praktikos drausmę ar neatvyksta į praktiką.

 

III. STUDENTO / ABSOLVENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

7. Studentas / absolventas įsipareigoja:

7.1. ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki praktikos pradžios pateikti ministerijos Personalo atrankos ir vertinimo skyriui:

7.1.1. gyvenimo aprašymą Europass formatu lietuvių kalba;

7.1.2. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm dydžio);

7.1.3. Klausimyną, skirtą asmenims, kurie pretenduoja atlikti praktiką Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje;

7.1.4. pasirašytą Pasižadėjimą;

7.1.5. du studento pasirašytus Dvišalės sutarties dėl praktikos atlikimo egzempliorius;

7.1.6. aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią, kad studentas mokosi ir visu prašomu praktikos atlikimo laikotarpiu mokysis aukštojoje mokykloje, arba aukštojo mokslo baigimą patvirtinančio dokumento kopiją;

7.2. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; jei negali atvykti į praktiką, nedelsdamas pranešti apie tai ministerijos paskirtam praktikos vadovui ir nurodyti priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;

7.3. laikytis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, saugoti ir neatskleisti praktikos metu jam patikėtos ar sužinotos nepageidaujamos platinti informacijos;

7.4. tausoti ministerijos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;

7.5. laikytis darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;

7.6. parengti praktikos ataskaitą.

8. Studentas / absolventas turi teisę:

8.1. gauti iš ministerijos praktikos užduotį (užduotis) ir praktikai atlikti reikalingas darbo priemones;

8.2. nutraukti šią sutartį, jeigu:

8.2.1. ministerija studento / absolvento praktikai nesuteikia praktinio mokymo vietos;

8.2.2. studentui / absolventui yra skiriama atlikti vien tik nekvalifikuotus darbus;

8.2.3. studentui / absolventui neužtikrinamos saugos, sveikatos ir higienos normų reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu abiejų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

10. Ši sutartis gali būti nutraukiama:

10.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka, nutraukia ar laikinai sustabdo studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);

10.2. jei studentas / absolventas šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamentą ar Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vidaus tvarkos taisykles;

10.3. šalių susitarimu;

10.4. kitais šioje sutartyje numatytais atvejais.

11. Sutarties šalis praneša kitai sutarties šaliai apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Ši sutartis patvirtinama šalių parašais.

14. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo ministerijos atstovas – paskutinė iš šią sutartį pasirašančių šalių, t. y. nuo 20___ m. ________________ dienos, ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.

15. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

 

V. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Ministerija:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius

Kodas 1886 13242

 

Ministerijos paskirtas praktikos vadovas:

_____________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, telefono numeris)

Ministerijos praktikos padalinio pavadinimas:

_____________________________________________________________________________________

(ministerijos praktikos padalinio, kuriame paskirta atlikti praktiką, pavadinimas)

 

Studentas / absolventas:

_____________________________________________________________________________________                                                          (vardas, pavardė, telefono numeris)

 

ŠALIŲ PARAŠAI

 

________________________            _______________________

(ministerija)                                                      (studentas / absolventas)