LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVIKONTROLĘ GREITAISIAIS ANTIGENO TESTAIS UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

2021 m. gegužės 4 d. Nr. V-1021

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2 ir 2.2.9.21 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, n u s p r e n d ž i u:

1.  Įpareigoti organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais, galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakyme Nr. V-802 „Dėl Profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – antigeno testas) (toliau – savikontrolės tyrimas):

1.1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nenurodytų savivaldybių administracijų direktorius – pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio ugdymo programas;

1.2.    savivaldybių administracijų direktorius – pasirinktose ugdymo įstaigose, vykdančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau bendrai – mokykla).

2.  Mokykloje, kurioje vykdomas savikontrolės tyrimas, mokinių ugdymą organizuoti:

2.1. kai savikontrolės tyrime sutinka dalyvauti 60 proc. ir daugiau klasės mokinių, sutikusiems dalyvauti mokiniams – kontaktiniu arba mišriu būdu;

2.2. nesutikusiems dalyvauti savikontrolės tyrime mokiniams arba kai savikontrolės tyrime sutinka dalyvauti mažiau kaip 60 proc. klasės mokinių – nuotoliniu būdu.

3.  Savikontrolės tyrimą organizuoti šiais etapais:

3.1. jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovai pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresni mokiniai informuojami apie savikontrolės tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą ir, sutikę dalyvauti savikontrolės tyrime, pasirašo sutikimus;

3.2. grįžus į ugdymo procesą, kai mokomasi kontaktiniu būdu klasėse, mokiniai atlieka antigeno testą mokykloje kas 3-4 dienas.

4.  Antigeno testų neatlikti, kai ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu:

4.1. asmenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje;

4.2. mokiniams, kurie turi vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo mokyklose (klasėse), tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio atstovai pagal įstatymą.

5.  Savikontrolės tyrimą atlikti šia tvarka:

5.1. mokiniai savarankiškai imasi ėminius antigeno testams atlikti prižiūrimi atsakingo mokyklos darbuotojo mokykloje;

5.2. antigeno testai atliekami mokinio, rezultatai vertinami ir interpretuojami mokinio, padedant atsakingam mokyklos darbuotojui, arba atsakingo mokyklos darbuotojo, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

5.3. antigeno testų rezultatai fiksuojami atsakingo mokyklos darbuotojo pagal mokyklos vadovo nustatytą tvarką.

6.  Pavesti savivaldybės, kurioje yra mokykla, administracijos direktoriui:

6.1.    paskirti atsakingą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kuri prireikus instruktuotų ir teiktų konsultacijas dėl antigeno testų atlikimo;

6.2.    aprūpinti mokyklą asmens apsaugos priemonėmis ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos antigeno testų atlikimui;

6.3.    užtikrinti antigeno testų pristatymą į mokyklą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – NVSPL);

6.4.    pagal poreikį organizuoti mokyklose infekuotų medicininių atliekų išvežimą.

7.  Įpareigoti mokyklos vadovą:

7.1. užtikrinti, kad sutinkantys dalyvauti savikontrolės tyrime jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovai pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresni mokiniai pasirašytų sutikimus, kuriais būtų informuojami apie savikontrolės tyrimo tikslą, sąlygas, atlikimo tvarką, asmens duomenų tvarkymą;

7.2. kiekvienai klasei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime, paskirti už savikontrolės tyrimo organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą mokyklos darbuotoją;

7.3. organizuoti mokyklos kiekvienos klasės mokinių antigeno testų rezultatų žymėjimą mokyklos vadovo patvirtintoje formoje, kurioje būtų identifikuojama klasė, jos mokiniai, jų antigeno testų atlikimo data ir rezultatai;

7.4. kaupti šiuos duomenis ir juos pagal poreikį pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:

7.4.1.   atliktų antigeno testų skaičių (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje);

7.4.2.   teigiamų antigeno testų skaičių (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje);

7.4.3.   neigiamų antigeno testų skaičių (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje);

7.4.4.   atliktų šio sprendimo 8.5 papunktyje nurodytų tyrimų skaičių (bendrai mokykloje ir kiekvienoje klasėje) ir jų rezultatus.

7.5. reguliariai informuoti savikontrolės tyrime dalyvaujančių mokyklos jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovus pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnius mokinius apie savikontrolės tyrimo organizavimą ir jo apibendrintus rezultatus, prireikus teikti kitą su savikontrolės tyrimu susijusią informaciją;

7.6. nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ugdymo organizavimo tvarka bei užtikrinti jaunesnių nei 16 metų mokinių atstovų pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą ir rekomendavimą registruotis patvirtinamajam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymui tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) į mobiliuosius punktus elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808;

7.7. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolės tyrimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.

8.  Įpareigoti atsakingą mokyklos darbuotoją:

8.1. šio sprendimo 3.2 papunktyje nustatytais atvejais organizuoti ėminių antigeno testams atlikti paėmimą klasėse arba mokykloje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi joje ir naudojant šias priemones:

8.1.1.   asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines);

8.1.2.   rankų antiseptiką;

8.1.3.   stalą priemonėms pasidėti;

8.1.4.   vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti;

8.1.5.   uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms;

8.1.6.   antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, reikalingas atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.).

8.2. paruošti vietą, kurioje planuoja atlikti antigeno testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, ant kurių bus padėtas testavimo rinkinys;

8.3. patikrinti, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošti antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje;

8.4. prižiūrėti ir prireikus konsultuoti mokinius antigeno testų atlikimo metu;

8.5. nustačius teigiamą antigeno testo rezultatą, informuoti mokinių iki 16 metų atstovus pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnius mokinius ir rekomenduoti registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui į mobiliuosius elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.

8.6. mokyklos vadovo nustatyta tvarka žymėti duomenis apie antigeno testų rezultatus.

9.  Antigeno testą atliekant mokiniams iki 16 metų, įpareigoti laikytis šių savikontrolės taisyklių;

9.1. mokiniui ir atsakingam mokyklos darbuotojui – atidžiai perskaityti antigeno testo instrukciją;

9.2. mokiniui – atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone;

9.3. mokiniui – paimti ėminį, atsakingam mokyklos darbuotojui – įvertinti testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;

9.4. mokiniui, esant poreikiui padedant atsakingam mokyklos darbuotojui – saugiai supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atlikti rankų higieną;

9.5. mokinių atstovams pagal įstatymą – apie patvirtinamojo PGR tyrimo, atliekamo šio sprendimo 8.5 papunktyje nustatytu atveju, rezultatus informuoti atsakingą mokyklos darbuotoją.

10.     įpareigoti antigeno testą atliekančius 16 metų ir vyresnius mokinius laikytis šių savikontrolės taisyklių:

10.1.  atidžiai perskaityti antigeno testo instrukciją;

10.2atlikti rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone;

10.3.  paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;

10.4.  saugiai supakuoti panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmesti į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atlikti rankų higieną;

10.5.  apie antigeno testo ir patvirtinamojo PGR tyrimo, atliekamo šio sprendimo 8.5 papunktyje nustatytu atveju, rezultatus informuoti atsakingą mokyklos darbuotoją.

11Pavesti NVSPL:

11.1.  užtikrinti mokyklų aprūpinimą antigeno testais ir jiems atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų direktorių pateiktą poreikį;

11.2.  informuoti savivaldybių administracijų direktorius apie antigeno testų atsiėmimo tvarką.

12Pavesti Kauno greitosios medicinos pagalbos stotį teigiamo antigeno testo rezultato atveju vykdyti mokinių, gavusių teigiamą antigeno testo rezultatą, registravimą patvirtinamajam PGR tyrimui mobiliajame punkte elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.

13.  N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 gegužės 10 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                          Arūnas Dulkys