ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-358 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T-378

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 5 straipsnio 1 dalies b punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 10.1.3 papunktį;

2. Buvusius 10.1.4 ir 10.1.5 papunkčius laikyti atitinkamai 10.1.3 ir 10.1.4 papunkčiais;

3. Pakeisti 1 priedą:

3.1. pakeisti 1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.4. Projekto vykdytojo informacija

Patvirtinkite, kad projekto vykdytojas turi atitinkamą kvalifikaciją projektui vykdyti

Taip

Ne

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią projekto vykdymo vietą

Taip

Ne

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių šiam projektui įgyvendinti

Taip

Ne“

 

3.2. pripažinti netekusiu galios 1.5 papunktį.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras