LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-691 „DĖL DALIES KREDITO ĮSTAIGAI SUMOKĖTŲ PALŪKANŲ UŽ TRUMPALAIKIAM IR (AR) BIOLOGINIAM TURTUI ĮSIGYTI SUTEIKTUS KREDITUS IR (AR) KREDITO LINIJAS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-963

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemė ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kompensuojant ūkio subjektams dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už kreditus ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui, nurodytam Taisyklių 1 priede (toliau – trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas), įsigyti, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) garantija, įskaitant suteiktus su Bendrovės paskolų portfelio garantija pagal Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-579 „Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.“

1.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus ir (ar) kredito linijas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui, kuris būtinas veiklai, nurodytai Taisyklių 6 punkte, vykdyti, įsigyti, kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito ir (ar) kredito linijos sutarties pasirašymo dienos. Kredito ir (ar) kredito linijos sutartyje turi būti nurodyta, kad kredito ir (ar) kredito linijos paskirtis – įsigyti trumpalaikį ir (ar) biologinį turtą, nurodytą Taisyklių priede.“

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Jei kaimo vietovėje veikiančiam subjektui suteikus pagalbą būtų viršyta Taisyklių 11 punkte nurodyta riba, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1408/2013.“

1.4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Jei žemės ūkio kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) suteikus pagalbą būtų viršyta Taisyklių 23 punkte nurodyta riba, priimant sprendimą dėl pagalbos suteikimo apskaičiuota pagalba sumažinama tiek, kad nebūtų pažeistas reglamentas (ES) Nr. 1407/2013.“

1.5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Kredito įstaigos teikia Bendrovei:

32.1. ūkio subjekto paraišką kartu su teikiamais dokumentais dėl garantijos suteikimo arba, paskolų portfelio garantijos teikimo atveju, – ūkio subjekto paraišką ir kredito sutarties kopiją sutartyje dėl garantijų teikimo nustatytais terminais;

32.3. kas ketvirtį duomenis apie už kreditus ir (ar) kredito linijas sumokėtas palūkanas. Duomenų teikimo ataskaitos formą Bendrovė su kredito įstaiga suderina sutartyje dėl garantijų teikimo.“

1.6. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, ir žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, kuriems suteikti kreditai su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau – Bendrovė) paskolų portfelio garantija pagal Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-579 „Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, iki šio įsakymo įsigaliojimo ir kurie nėra pateikę paraiškos dėl kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo savivaldybės administracijai pagal Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, palūkanos kompensuojamos Taisyklių nustatyta tvarka pateikus kredito įstaigai paraišką, kurios formą nustato Bendrovė.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Giedrius Surplys

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                                

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos                     

2018-11-27 raštu Nr. (9.8E-35) 6V-2904

 

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už

trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimo taisyklių

priedas

 

 

TRUMPALAIKIO IR (AR) BIOLOGINIO TURTO, KURĮ ĮSIGIJUS KOMPENSUOJAMOS UŽ KREDITO ĮSTAIGOS SUTEIKTUS KREDITUS IR (AR) KREDITO LINIJAS SUMOKĖTOS PALŪKANOS, SĄRAŠAS

 

 

1. Trumpalaikio ir (ar) biologinio turto, kurį įsigijus kompensuojamos už kredito įstaigos suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas sumokėtos palūkanos, sąrašas ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba:

1.1. kuras ir elektros energija ūkio reikmėms;

1.2. trąšos;

1.3. augalų apsaugos priemonės;

1.4. dauginamoji medžiaga (lauko, daržo ir sodo žemės ūkio augalų sėklos, sodinamoji ir kita medžiaga, skirta tam tikros veislės augalams dauginti, ir kt.);

1.5. auginimo terpė ir indai, skirti augalams daiginti ir auginti;

1.6. pašarai ir (ar) jų priedai;

1.7. medžiagos, skirtos pašarams ruošti;

1.8. žemės ūkio technikos ir (ar) žemės ūkio įrangos atsarginės dalys;

1.9. biologinis turtas;

1.10. veterinarinės priemonės (veterinariniai biocidai, veterinarinėje medicinoje naudojami veterinariniai įrankiai, medžiagos ir kt.).

2. Trumpalaikis ir (ar) biologinis turtas, kurį įsigijus kompensuojamos už kredito įstaigos suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas sumokėtos palūkanos pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams), užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba žemės ūkio produktais, – žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) perkama iš savo narių jų pagaminta žemės ūkio produkcija.

 

______________