Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIGNALŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAIS PERDAVIMO VISUOMENEI PASLAUGŲ IR PASLAUGŲ, KURIŲ REIKIA LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS RADIJO IR TELEVIZIJOS TINKLAMS TEIKTI IR EKSPLOATUOTI, TEIKIMO IR KOMPENSAVIMO UŽ ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 686
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi ir 2011 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2012/21/ES dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (OL 2012 L 7, p. 3), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 15 straipsnį ir VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT) radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia LRT radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, svarbą visuomenei, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Priskirti LRT radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugas ir paslaugas, kurių reikia LRT radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms.

2. Pavesti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui (toliau – teikėjas) teikti LRT radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugas ir paslaugas, kurių reikia LRT radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, iki 2024 m. liepos 1 dienos.

3. Patvirtinti pridedamą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

4. Pasiūlyti LRT siekti, kad Aprašo nuostatoms prieštaraujančios iki šio nutarimo įsigaliojimo teikėjo ir LRT sudarytų televizijos ir radijo signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo paslaugų sutarčių nuostatos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo būtų pakeistos taip, kad atitiktų Aprašo reikalavimus.

5. Nustatyti, kad Apraše nustatytus reikalavimus atitinkantis skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas turi būti sukurtas per 9 mėnesius nuo teikėjo ir LRT sudarytos televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos.

6. Šis nutarimas galioja iki 2024 m. liepos 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rimantas Sinkevičius

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 686

 

 

 

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIGNALŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAIS PERDAVIMO VISUOMENEI PASLAUGŲ IR PASLAUGŲ, KURIŲ REIKIA LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS RADIJO IR TELEVIZIJOS TINKLAMS

TEIKTI IR EKSPLOATUOTI, TEIKIMO IR KOMPENSAVIMO UŽ ŠIŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti, teikimo ir kompensavimo už šių paslaugų teikimą tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo visuomenei paslaugų ir paslaugų, kurių reikia Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos radijo ir televizijos tinklams teikti ir eksploatuoti (toliau – paslaugos), teikimo ir kompensavimo už jas tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas taikomas paslaugų teikėjai – akcinei bendrovei Lietuvos radijo ir televizijos centrui (toliau – teikėjas), kuri teikia paslaugas viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – LRT), taip pat LRT, kuri perka paslaugas iš teikėjo.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatyme ir 2011 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos sprendime Nr. 2012/21/ES dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (OL 2012 L 7, p. 3) (toliau – Sprendimas).

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

4. Teikėjas pagal Aprašą teikia LRT šias paslaugas:

4.1. paslaugas, kurių reikia LRT radijo tinklui teikti ir eksploatuoti, ir paslaugas, skirtas LRT radijo programų signalams elektroninių ryšių tinklais perduoti visuomenei;

4.2. paslaugas, kurių reikia LRT televizijos tinklui teikti ir eksploatuoti, ir paslaugas, skirtas LRT televizijos programų signalams elektroninių ryšių tinklais perduoti visuomenei.

5. Paslaugos teikiamos LRT ir teikėjui sudarius paslaugų teikimo sutartis (toliau – sutartys), kuriose nustatomas Apraše nurodytų paslaugų pobūdis, mastas, paslaugų teikimo tvarka ir kainos apskaičiavimo principai ir kurios sudaromos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.

6. LRT ir teikėjas, sudarydami Aprašo 5 punkte nurodytas sutartis, ir vėliau šių sutarčių vykdymo laikotarpiu visapusiškai bendradarbiauja ir užtikrina, kad paslaugos būtų teikiamos nepertraukiamai.

7. Teikdamas paslaugas, kurių reikia LRT radijo tinklui teikti ir eksploatuoti, ir paslaugas, skirtas LRT radijo programų signalams elektroninių ryšių tinklais perduoti visuomenei, teikėjas:

7.1. užtikrina stabilų, nenutrūkstamą ir kokybišką radijo programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo paslaugų teikimą;

7.2. užtikrina, kad LRT radijo tinklai būtų diegiami Lietuvos radijo ir televizijos komisijos LRT išduotuose leidimuose transliuoti radijo programas nustatytose teritorijose ir būtų sudaromos sąlygos LRT transliuoti radijo programas tokiuose leidimuose nustatytomis transliavimo sąlygomis;

7.3. įvykus radijo tinklų gedimams, nedelsdamas imasi priemonių gedimams kuo greičiau pašalinti.

8. Teikdamas paslaugas, kurių reikia LRT televizijos tinklui teikti ir eksploatuoti, ir paslaugas, skirtas LRT televizijos programų signalams elektroninių ryšių tinklais perduoti visuomenei, teikėjas:

8.1. teikia televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo paslaugas teikėjo įdiegtu skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu, užtikrindamas ne mažesnę nei Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) patvirtintame Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plane (toliau – Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros planas) nurodytą teritorijos aprėptį ir Lietuvos namų ūkių pasiekiamumą;

8.2. perduoda skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu standartinės raiškos (SD) ir (ar) didelės raiškos (HD) LRT parengtų televizijos programų signalus, o pagal atskirą LRT kreipimąsi – LRT parengtų programų signalus, naudodamas DVB-T2 standartą;

8.3. užtikrina stabilų, nenutrūkstamą ir kokybišką televizijos programų signalų skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu perdavimo paslaugų teikimą;

8.4. pasirašęs su LRT televizijos programų signalų elektroninių ryšių tinklais perdavimo paslaugų teikimo sutartį, per 9 mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo turi įdiegti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklą, kuris atitinka Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1492 „Dėl Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio aprašas), Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano, Aprašo ir kitų elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Be Skaitmeninės televizijos diegimo Lietuvoje modelio apraše, Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plane, Apraše ir kituose elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, LRT ir teikėjas gali susitarti dėl papildomų šiems teisės aktams neprieštaraujančių techninių parametrų, kuriuos turi atitikti skaitmeninės antžeminės televizijos tinklas;

8.5. įvykus skaitmeninės antžeminės televizijos tinklo gedimams, nedelsdamas imasi priemonių, kad gedimai būtų kuo greičiau pašalinti.

 

III SKYRIUS

KOMPENSAVIMO UŽ PASLAUGŲ TEIKIMĄ TVARKA IR SĄLYGOS

 

9. Teikėjui už suteiktas paslaugas kompensuojama iš LRT gaunamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų – LRT sumoka teikėjui jo suteiktų paslaugų kainą. Paslaugų kaina negali viršyti 15 mln. eurų per metus.

10. Paslaugų kaina turi būti pagrįsta teikėjo patirtomis paslaugų teikimo LRT sąnaudomis (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą). Sąnaudų apskaitai ir apskaitos atskyrimui taikomi Aprašo 12 punkte nustatyti reikalavimai, taip pat reikalavimai, nustatyti Tarnybos tvirtinamose sąnaudų apskaitos taisyklėse, apskaitos atskyrimo taisyklėse ir su apskaitos atskyrimu susijusiuose reikalavimuose. Įrodinėjimo, kad paslaugų kaina pagrįsta sąnaudomis, atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, našta tenka teikėjui. Paslaugų kaina gali būti keičiama ne daugiau kaip kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d. – Tarnybai pateikiami paslaugų kainos pagrindimo sąnaudomis skaičiavimai ir paslaugų kainos pakeitimo būtinumo pagrindimas.

11. Tarnyba, kontroliuodama, kaip teikėjas laikosi Aprašo 10 punkte nustatytų paslaugų kainų reikalavimų, turi teisę pareikalauti, kad teikėjas įrodytų, jog paslaugų kaina pagrįsta sąnaudomis (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą), ir nustatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą tam atlikti. Jeigu teikėjas per Tarnybos nustatytą terminą neįrodo, kad paslaugų kaina pagrįsta sąnaudomis, laikoma, kad jo nustatyta paslaugų kaina sąnaudomis nepagrįsta.

12. Teikėjas, vykdydamas Aprašo 10 punkte nurodytus reikalavimus, ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d. pateikia Tarnybai informaciją apie praėjusių ataskaitinių metų sąnaudų apskaitą ir apskaitos atskyrimą, kuri turi būti teikėjo lėšomis patikrinta audito. Audito reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su Tarnyba.

13. Tarnyba, gavusi Aprašo 12 punkte nurodytus duomenis ir įvertinusi paslaugų kainų pagrįstumą sąnaudomis, patikrina paslaugų kainos pagrįstumą sąnaudomis ir pateikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai išvadą. Paslaugų kainos pagrįstumą sąnaudomis per praėjusius kalendorinius metus Tarnyba patikrina ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų spalio 31 dienos.

14. Tarnyba kas 2 metus teikia Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai turimą su paslaugų kainų pagrįstumo sąnaudomis nustatymu susijusią informaciją, kurios reikia ataskaitoms pagal Sprendimo 9 straipsnio nuostatas Europos Komisijai pateikti. Europos Komisijai pateikus rašytinį prašymą pagal Sprendimo 8 straipsnio 2 dalį, Tarnyba taip pat teikia Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai turimą informaciją, susijusią su paslaugų kainų pagrįstumo sąnaudomis nustatymu.

15. Tarnybai nustačius, kad teikėjui sumokėta kaina už paslaugas, suteiktas per praėjusius kalendorinius metus, viršijo teikėjo patirtas šių paslaugų teikimo sąnaudas (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą), teikėjas privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo šių aplinkybių nustatymo dienos grąžinti permoką LRT. Permoka, neviršijanti 10 procentų vidutinės metinės paslaugų kainos, LRT ir teikėjo susitarimu gali būti perkeliama į ateinančius kalendorinius metus ir atimama iš kainos, kuri bus sumokėta už paslaugas, suteiktas per tuos metus.

16. Tarnybai nustačius, kad teikėjui sumokėta kaina už paslaugas, suteiktas per praėjusius kalendorinius metus, buvo mažesnė nei teikėjo patirtos šių paslaugų teikimo sąnaudos (atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą), LRT privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo šių aplinkybių nustatymo dienos sumokėti susidariusią nepriemoką teikėjui. Nepriemoka, neviršijanti 10 procentų vidutinės metinės paslaugų kainos, LRT ir teikėjo susitarimu gali būti perkeliama į ateinančius kalendorinius metus ir pridedama prie kainos, kuri bus sumokėta už paslaugas, suteiktas per tuos metus.

 

 

 

––––––––––––––––––––