LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr. D-585

Vilnius

 

 

Pakeičiu Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 31 .1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31 .1. Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Paramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, ir pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, kurie tvarko dvejybinę buhalterinę apskaitą, grynasis pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

GP =P + DP – S, (eurais)                                                                                              (11)

čia: GP – grynasis pelnas, eurais;

P – gautos pajamos, eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

S – patirtos sąnaudos, eurais.“

2. Pakeičiu III skyriaus „EKONOMINĮ GYVYBINGUMĄ APIBŪDINANČIŲ RODIKLIŲ REIKŠMĖS IR EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TVARKA“ lentelę ir ją išdėstau taip:

„Priemonės

Grynasis pelningumas ≥, proc.

Skolos rodiklis ≤

Paskolų padengimo rodiklis ≥

Grynasis pelnas ˃, Eur

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

2,00

 

0,60

 

1,25

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

2,00

0,60

 

1,25

 

4,40

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

2,00*

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

 

0,00*

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

2,00*

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (kai pagal įgyvendinimo taisykles verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka)

0,00*

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

2,00

0,60

 

1,25

 

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

2,00**

0,60**

1,25**

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“***

2,00*

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

2,00

0,60

1,25

–“.

* – skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

** – neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui;

*** – paramos gavėjams ir partneriams, kurie yra smulkieji ūkiai arba smulkieji miško valdytojai arba fiziniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas įgyvendinus verslo planą (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga). Pareiškėjams ir partneriams, kurie yra juridiniai asmenys, užsiimantys ne žemės ūkio veikla, skaičiuojamas ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais pasirinktinai ir metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga).“

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Andrius Palionis