LIETUVOS RESPUBLIKOS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 2, 3, 15, 30, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 461 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2591

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 12 dalimi:

12. Manipuliavimas sporto varžybomis – tyčinis susitarimas, veikimas arba neveikimas, kuriuo bandoma pakeisti sporto varžybų eigą ar rezultatą siekiant visiškai arba iš dalies panaikinti šių sporto varžybų nenuspėjamumą ir taip sau ar kitiems suteikti nepelnytą pranašumą.“

2. Buvusias 2 straipsnio 12–35 dalis laikyti atitinkamai 13–36 dalimis.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) manipuliavimo sporto varžybomis draudimo – apsaugoti visuomenės teisę į sąžiningas sporto varžybas ir užtikrinti sąžiningą sportininkų varžymąsi sporto varžybų metu;“.

 

3 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 15 straipsnio 4 dalį nauju 6 punktu:

6) taiko sankcijas už dalyvavimą manipuliuojant sporto varžybomis, vykdo manipuliavimo sporto varžybomis prevenciją ir šviečiamąją veiklą šioje srityje;“.

2. Buvusį 15 straipsnio 4 dalies 6 punktą laikyti 7 punktu.

 

4 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 30 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

6) nedalyvauti manipuliuojant sporto varžybomis;“.

2. Buvusį 30 straipsnio 2 dalies 6 punktą laikyti 7 punktu.

 

5 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Papildyti 41 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

6) sportininkas buvo diskvalifikuotas dėl dalyvavimo manipuliuojant sporto varžybomis ir jo sportiniai rezultatai, numatyti šio straipsnio 1 dalyje, buvo anuliuoti.“

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 461 straipsniu

Papildyti Įstatymą 46¹ straipsniu:

461 straipsnis. Draudimas dalyvauti manipuliuojant sporto varžybomis

1. Asmenims draudžiama dalyvauti manipuliuojant sporto varžybomis.

2. Asmenims, dalyvavusiems manipuliuojant sporto varžybomis, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė