KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio      d. Nr. A-

Kelmė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, atsižvelgdamas į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2021 m. sausio 26 d. raštą Nr. TR5-17 (5.5E):

1. Tvirtinu Socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. A-94 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                           Stasys Jokubauskas

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio     d.

įsakymu Nr. A-

 

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO IR KOKYBĖS KONTROLĖS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimą, jų vertinimą, socialinės priežiūros akreditavimo procedūras, savivaldybės administracijos įgaliojimus bei funkcijas ir akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų apskaitą ir akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės vykdymo procedūras.

2.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Akreditavimo tvarkos aprašas), Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ ir Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Socialinės priežiūros reikalavimai), bei šiuo Tvarkos aprašu.

Šio Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 10 dalyje nurodytoms socialinių paslaugų įstaigoms (toliau – įstaiga).

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, JŲ VERTINIMAS

 

4.  Pageidaujanti teikti akredituotą socialinę priežiūrą įstaiga, kuri Kelmės rajono teritorijoje vykdys (vykdo) veiklą (toliau – pareiškėjas), Kelmės rajono savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu
Nr. A1-802 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, pasirašytas įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens. Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

5.  Pareiškėjas kartu su prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:

5.1. įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);

5.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

5.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas);

5.4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:

5.4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);

5.4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose teikiama (bus teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);

5.5. įstaigos, kuri teikia (teiks) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

6.  Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose nurodyti dokumentai gali būti pateikiami vienu elektroniniu laišku Kelmės rajono savivaldybės administracijai elektroninio pašto adresu info@kelme.lt. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete. Taip pat prašymą ir būtinus dokumentus galima pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai popieriniu variantu (adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė).

7.  Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius), gavęs Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą prašymą, įvertina, ar:

7.1.    pareiškėjas atitinka VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose nustatytus reikalavimus personalo išsilavinimui ir patalpoms (jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Katalogu, patalpos yra būtinos);

7.2.    prašymas užpildytas Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta tvarka ir jame pateikta visa reikalinga informacija;

7.3.    pateikti visi Tvarkos aprašo 5 punkte nurodyti dokumentai.

8.  Socialinės paramos skyrius, nustatęs, kad pareiškėjas prašyme nenurodė visos reikalingos informacijos, pateikė ne visus Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, dokumentai netinkamai įforminti, apie tai per 5 darbo dienas nuo jų gavimo dienos raštu informuoja juos pateikusį pareiškėją, prašydamas pateikti (patikslinti) atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustato terminą reikalingiems dokumentams ir (ar) informacijai pateikti (patikslinti). Jei per nustatytą terminą pareiškėjas trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia (nepatikslina), priimamas sprendimas įstaigos pateikto prašymo ir dokumentų vertinimo procedūrą nutraukti. Apie tai pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuojamas raštu, nurodant minėtos procedūros nutraukimo priežastį.

9.  Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose nurodyta procedūra atliekama ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų nuo Tvarkos aprašo 4 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos.

10.  Sprendimą dėl prašymo ir dokumentų vertinimo procedūros nutraukimo priima Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 

III SKYRIUS

TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUTEIKIMAS

 

11.  Socialinės paramos skyriui nustačius, kad įstaiga prašyme nurodė visą reikalingą informaciją, pateikė visus reikalingus tinkamai įformintus dokumentus, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos informuojamas raštu, pateikiant sprendimo kopiją.

12.  Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas įveda informaciją apie įstaigą, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą (prašymo datą, savivaldybės, kurioje bus teikiama akredituota socialinė priežiūra, pavadinimą, įstaigos, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą, kodą, pavadinimą, kontaktus (telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą)), pažymi gavėjus, kuriems prašoma leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą, socialinės priežiūros teikimo vietos kontaktus (veiklos adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą), nurodo vietų skaičių įstaigoje, kurioje bus teikiama akredituota socialinė priežiūra, įveda sprendimo dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo datą (jei prašoma leisti teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą, pažymi, kokią negalią turinčius vaikus įstaiga gali priimti, ar patekimas į įstaigos patalpas pritaikytas neįgaliesiems) į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

13.  Socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

14.  Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į Kelmės rajono savivaldybę Tvarkos apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo. Jei įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą buvo laikinai sustabdyta, 3 metų laikotarpis skaičiuojamas susumavus akredituotos socialinės priežiūros teikimo laikotarpius.

15. Pasikeitus prašyme ar jo priede (prieduose) pateiktiems duomenims, Pareiškėjas ar akredituotą socialinę priežiūrą teikianti įstaiga nedelsdamas (nedelsdama), bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo dienos, raštu informuoja Kelmės rajono savivaldybės administraciją, kuriai buvo teiktas prašymas, nurodydamas (nurodydama), kuriuos duomenis prašoma patikslinti, ir duomenų tikslinimo priežastį, kartu pateikdamas (pateikdama) iš naujo užpildytą atitinkamą (-as) prašymo priedo (-ų) formą (-as). Per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas patikslina šiuos duomenis SPIS.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS TEIKTI AKREDITUOTĄ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

16.  Įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą Įstatyme nustatytais atvejais gali būti sustabdoma ar panaikinama Kelmės savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

17.     Apie teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sustabdymą ar panaikinimą Socialinės paramos skyrius informuoja įstaigą raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, pateikdamas šio sprendimo kopiją. Skyriaus atsakingas specialistas įveda sprendimo sustabdyti ar panaikinti teisę teikti akredituotą socialinę priežiūrą datą į SPIS per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

PRAŠYMŲ DĖL AKREDITUOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

18. Dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – asmuo) kreipiasi į pareiškėjo socialinį darbuotoją arba socialinį pedagogą ir pateikia:

18.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

18.2. prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (toliau – prašymas-paraiška), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (SP-8 forma) ir prašyme-paraiškoje nurodo, kokios socialinės priežiūros paslaugos reikia ir kokioje akredituotoje įstaigoje asmuo pageidauja gauti socialinės priežiūros paslaugas.

19. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu-paraiška vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.

20. Pareiškėjo socialinis darbuotojas arba socialinis pedagogas, priėmęs prašymą-paraišką, nustato socialinės priežiūros paslaugų poreikį vadovaudamasis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

21. Pareiškėjas asmenų prašymus ir socialinių paslaugų poreikio vertinimus, susegtus į atskirus segtuvus kiekvienam paslaugos gavėjui, pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, kuris iš SPIS išima (išspausdina) šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenų socialinei paramai gauti formą SP-1 ir duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2. Per 10 darbo dienų nuo bylų gavimo dienos parengia sprendimus teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas prašyme-paraiškoje nurodytoje įstaigoje ir pateikia pasirašyti Socialinės paramos skyriaus vedėjui. Jei asmens prašyme-paraiškoje nurodytoje įstaigoje nėra laisvų vietų, asmeniui pasiūloma akredituotas socialinės priežiūros paslaugas teikti kitoje įstaigoje.

22. Priimti sprendimai teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas ir asmens bylos per 3 darbo dienas pateikiami akredituotai įstaigai. Įstaiga, gavusi sprendimą, sudaro akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartį tarp įstaigos ir paslaugos gavėjo ar jo atstovų pagal įstatymą.

23. Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos pradedamos teikti ne anksčiau kaip nuo sprendimo priėmimo dienos.

24. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Socialinės paramos skyrius gali priimti sprendimą dėl akredituotų socialinės priežiūros paslaugų skyrimo, nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) akredituotas socialinės priežiūros paslaugas.

 

VI SKYRIUS

AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS KONTROLĖ

 

25. Socialinės priežiūros kokybė vertinama tokiais lygmenimis:

25.1. paslaugų gavėjų lygmeniu;

25.2. paslaugų subjektų lygmeniu.

26. Vertinimas atliekamas dokumentų ir statistinių duomenų analizės, anketinės apklausos ir stebėjimo metodais.

27. Socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo kriterijai:

27.1. socialines paslaugas teikiančių darbuotojų kompetencija;

27.2. klientų, jų artimųjų, partnerių, platesnės bendruomenės poreikių ir lūkesčių atitiktis;

27.3. efektyvus paslaugos teikimo ir veiklos valdymo užtikrinimas;

27.4. paslaugų gavėjų individualių poreikių tenkinimo ir paslaugų tęstinumo užtikrinimas;

27.5. paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimas užtikrinant paslaugų kompleksiškumą;

27.6. paslaugų gavėjų teisių ir etikos reikalavimų užtikrinimas;

27.7. veiklos ir paslaugų kokybės rezultatų vertinimas, tobulinimas ir viešinimas.

28. Socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolę atlieka Socialinės paramos skyrius. Informaciją apie socialinių paslaugų kokybės kontrolę kaupia ir apibendrina Socialinės paramos skyrius.

29. Socialinės priežiūros paslaugų teikimo kokybės kontrolė (išskyrus vaikų dienos centrų) vykdoma vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A-996 „Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vaikų dienos centrų socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolė vykdoma vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu.

 

VII SKYRIUS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS VYKDYMAS

PASLAUGŲ GAVĖJŲ LYGMENIU

 

30. Socialinės priežiūros kokybė paslaugų gavėjų lygmeniu vertinama siekiant išsiaiškinti paslaugų gavėjų poreikių patenkinimą, ekonominį efektyvumą, nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

31. Socialinės priežiūros kokybės kontrolė paslaugų gavėjų lygmeniu atliekama anketinės apklausos metodu apklausiant socialinių paslaugų gavėjus bei jų šeimos narius / artimuosius / suinteresuotus asmenis.

32. Respondentų imtis – ne mažiau kaip 20 procentų socialinių paslaugų gavėjų iš vienos įstaigos / organizacijos. Apklausiamų artimųjų skaičius – pagal galimybes. Respondentai atrenkami atsitiktine tvarka.

33. Anketinę apklausą organizuoja akredituota įstaiga ar organizacija kartą per metus (2, 3 priedai).

34. Apklausa gali būti atliekama prašant užpildyti anketas tiesiogiai, telefonu, internetu, išsiunčiant paštu. Anketos gali būti skelbiamos Kelmės rajono savivaldybės arba paslaugų subjektų interneto tinklalapiuose.

35. Paslaugų subjektai užpildytas anketas pateikia Socialinės paramos skyriui.

 

VIII SKYRIUS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS VYKDYMAS

PASLAUGŲ SUBJEKTŲ LYGMENIU

 

36. Socialinės priežiūros paslaugų kokybė paslaugų subjektų lygmeniu vertinama siekiant išsiaiškinti atitiktį standartams, proceso valdymą, taip pat siekiant ekonominio naudingumo ir nuolatinio tobulėjimo bei atitikimo akredituotos įstaigos reikalavimams.

37. Socialinių paslaugų kokybė paslaugų subjektų lygmeniu atliekama taikant šiuos metodus:

37.1. atitikties norminiams akredituotos įstaigos reikalavimams įsivertinimas – iki kiekvienų metų vasario 1 d. Paslaugų subjektai pagal kompetenciją bei pagal teikiamas socialinės priežiūros paslaugas užpildo patvirtintos formos klausimyną (1 priedas) ir perduoda Socialinės paramos skyriui;

37.2. stebėjimas bei dokumentų patikra – ne rečiau kaip du kartus per metus Socialinės paramos skyriaus darbuotojas aplanko paslaugų subjektą, apie tai iš anksto informavęs, ir užpildo patvirtintos formos apsilankymo aktą (4 priedas);

37.3. paslaugas teikianti įstaiga ar organizacija kiekvieną mėnesį pildo vaikų lankomumo apskaitos suvestinę (5 priedas) ir iki kito mėnesio 5 d. su įstaigos vadovo parašu pateikia Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, kuris duomenis apie paslaugų suteikimą suveda į SPIS.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38.  Įstaigos, kurios teikia akredituotą socialinę priežiūrą, finansuojamos vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. Socialinės paramos skyrius užtikrina valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį.

39.  Socialinės paramos skyrius viešina informaciją apie įstaigas, teikiančias akredituotą socialinę priežiūrą (pagal socialines paslaugas) (įstaigos pavadinimą, kontaktus (veiklos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), numatytą (planinį) vietų skaičių įstaigoje), ir apie gyventojams jų teritorijose teikiamas akredituotos socialinės priežiūros paslaugas (socialinės priežiūros paslaugų aprašymą, dokumentus, reikalingus socialinės priežiūros paslaugoms gauti) skelbia interneto svetainėse.

40.  Kelmės rajono savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

Socialinės priežiūros akreditavimo

ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

1 priedas

 

KLAUSIMYNAS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUBJEKTAMS

 

Paslaugų teikėjo pavadinimas

 

Klausimyną pildęs asmuo

 

Vertinama socialinės priežiūros paslauga

 

Paslaugų gavėjų skaičius

 

Darbuotojų, teikiančių vertinamą socialinės priežiūros paslaugą, skaičius

 

I.    BENDRI REIKALAVIMAI

Taip

Ne

1.

Ar paslaugos kokybė vertinama:

1.      pirmą kartą?

 

 

2.      antrą kartą?

 

 

3.      daugiau kaip du kartus?

 

 

2.

Ar darbuotojai yra susipažinę su paslaugų kokybės vertinimo nauda?

 

 

3.

Ar paslaugos teikėjas gauna grįžtamąjį ryšį apie organizaciją iš visų suinteresuotų šalių (paslaugų gavėjų, partnerių, finansuotojų)?

 

 

4.

Ar paslaugos teikėjas įvertina socialines paslaugas teikiančių darbuotojų darbo vietą ir darbo sąlygas?

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite, pagal kokius kriterijus vertinate:

 

5.

Ar paslaugos teikėjas sudaro sąlygas darbuotojams naudotis pagalbą teikiančiomis technologijomis (kompiuterine technika, relaksacijos priemonėmis, šviesos terapija, techninės pagalbos priemonėmis ir pan.)?

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite, kokiomis:

 

 

 

6.

Ar paslaugos teikėjas vertina teikiamų paslaugų kokybę ir fiksuoja tai dokumentuose?

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite, kokiais dokumentais vadovaujatės vertindami:

 

 

 

7.

Ar paslaugos teikėjas yra paskyręs asmenį, atsakingą už teikiamos paslaugos kokybę?

 

 

8.

Ar paslaugos teikėjas turi:

1. savo interneto svetainę?

2. socialinio darbo metodinį centrą?

 

 

 

 

9.

Ar paslaugos teikėjas turi dokumentais pagrįstą:

1.  personalo atrankos politiką?

2.  personalo atrankos kriterijus?

3.  personalo įdarbinimo tvarką?

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ar paslaugos teikėjas rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu?

1.  sudarytas metinis kvalifikacijos kėlimo planas;

2.  kvalifikacijos kėlimas pagrįstas finansinėmis lėšomis;

3.  visi darbuotojai kvalifikaciją kelia kasmet, laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

4.  visi socialiniai darbuotojai yra atestuoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ar socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų, ir kitų specialistų, tiesiogiai teikiančių paslaugas asmenims, veikla yra kasmet peržiūrima (vertinami pasiekti planuoti uždaviniai)?

 

 

12.

Ar paslaugos teikėjas periodiškai analizuoja, vertina ir prižiūri personalo motyvaciją ir pasitenkinimą darbu?

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite periodiškumą.

 

 

13.

Ar paslaugos teikėjas turi patvirtintas darbuotojų skatinimo procedūras ir jas taiko? 

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite, kokios tai skatinimo priemonės:

 

14.

Ar yra numatyta socialinės priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų atsakomybė už darbo rezultatus? 

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite, pagal kokius kriterijus vertinate:

 

15.

Ar įstaigoje skatinama savanorystė?

1.   pagrįsta dokumentais savanorių priėmimo ir įdarbinimo tvarka;

2.   įstaigoje dirba savanorių.

 

 

 

 

 

16.

Ar paslaugos teikėjas turi patvirtintas procedūras, skirtas:

1.   informacijos apie asmenis, kuriems teikiama paslauga, konfidencialumui užtikrinti?

2.   informacijai apie asmenis, kuriems teikiama paslauga, registruoti?

3.   prieigai prie asmens duomenų?

 

 

 

 

 

 

 

II. DALYVAVIMAS IR TEISIŲ SUTEIKIMAS (PARTNERYSTĖ)

Taip

Ne

17.

Ar paslaugos gavėjai dalyvauja:

1.    vertinant individualius poreikius?

2.    planuojant individualias paslaugas?

3.    vertinant paslaugų kokybę?

 

 

 

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite dalyvavimo procedūras.

 

18.

Ar paslaugos teikėjas skatina paslaugų gavėją ir sudaro sąlygas jam aktyviai dalyvauti paslaugos teikimo procese (savarankiškumo ugdymas)?

 

 

19.

Ar paslaugos teikėjas bendradarbiauja su:

1.  socialiniais partneriais?

2.  finansuotojais?

3.  NVO organizacijomis?

 

 

 

 

 

 

 

20.

Ar rajono gyventojai informuojami apie teikiamas socialinės priežiūros paslaugas?

 

 

21.

Ar paslaugos teikėjas reguliariai tikrina, ar teikiamos paslaugos tenkina:

1.  paslaugų gavėjus?

2. paslaugų gavėjų šeimos narius / globėjus?

 

 

 

 

 

22.

Ar paslaugos teikėjas bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi paslaugos teikimo ir plėtros klausimais?

 

 

Jei pažymėjote Taip, nurodykite pagrindinius bendradarbiavimo principus

 

III. PASLAUGŲ GAVĖJŲ INDIVIDUALIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

Taip

Ne

23.

Ar paslaugos teikėjas siūlo paslaugą teikti klientams, jų šeimos nariams ar globėjams patogiausiai pasiekiamoje vietoje?

 

 

24.  

Ar paslaugos teikėjas teikia paslaugą, atitinkančią paslaugos gavėjų poreikius?

 

 

25.  

Ar kiekvienas individualus planas yra suderintas su paslaugos gavėju ar jo globėju?

 

 

26.  

Ar patalpose, kuriuose teikiamos paslaugos, yra užtikrinta lengva prieiga visiems paslaugų gavėjams, įskaitant ir neįgaliuosius?

 

 

27.

Ar patalpos, kuriuose vyksta užsiėmimai atitinka higienos reikalavimus?

 

 

28.

Ar paslaugos gavėjai aprūpinami visomis užimtumo priemonėmis?

 

 

IV. PASLAUGOS TEIKIMAS IR TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

Taip

Ne

29.

Ar paslaugos teikėjas:

1. reguliariai stebi paslaugos teikimo procesų atlikimą?

2. atlieka paslaugos teikimo procesų kontrolę?

3. teikia pasiūlymus dėl paslaugos teikimo procesų tobulinimo / peržiūros?

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Ar tęstinio paslaugos teikimo vertinimas atliekamas kasmet?

 

 

31.

Ar paslaugos teikėjas numato priemones paslaugos tęstinumui užtikrinti?

 

 

32.

Ar paslaugos teikėjas kasmet peržiūri teikiamos paslaugos sudėtį, ją koreguoja, atsižvelgdamas į individualius klientų poreikius?

 

 

33.

Ar paslaugos teikėjas periodiškai vertina kiekvieno paslaugos gavėjo ir (ar) jo šeimos narių gyvenimo kokybės pokyčius individualiai?

 

 

34.

Ar paslaugos teikėjas inicijuoja:

1. paslaugos gavėjo poreikio pakartotinį vertinimą?

2. paslaugų gavėjui teikiamų paslaugų rūšies keitimą?

 

 

 

 

 

 

35.

Ar paslaugos teikėjas užtikrina socialinės priežiūros paslaugos prieinamumą visiems, kuriems nustatytas poreikis?

 

 

Jei pažymėjote Ne, nurodykite priežastis

 

 

 

36.

Ar paslaugos teikėjas kasmet įvertina personalo įgūdžius ir kompetencijas, būtinas siekiant užtikrinti geresnę paslaugos teikimo kokybę?

 

 

37.

Ar socialines paslaugas teikiantys darbuotojai yra supažindinti su paslaugų tęstinumo galimybėmis?

 

 

38.

Ar sprendžiami klausimai dėl darbuotojų:

1. saugumo užtikrinimo?

2. darbo aplinkos pritaikymo?

3. aprūpinimo darbo priemonėmis?

 

 

V. VEIKLOS REZULTATAI IR KOKYBĖS GERINIMAS

Taip

Ne

39.

Ar paslaugos teikėjas įvertina savo veiklos rezultatus?

 

 

40.

Ar veiklos rezultatai yra peržiūrimi nepriklausomos išorės institucijos?

 

 

41.

Ar paslaugos teikėjo pasiekti rezultatai atitinka paslaugos gavėjų poreikius ir lūkesčius?

 

 

42.

Ar paslaugos teikėjas:

1. viešai pristato (viešina) pasiektus bendrus veiklos rezultatus?

2. analizuoja paslaugos poveikį asmenų gyvenimo kokybei?

3. vertina teikiamos paslaugos veiksmingumą ir efektyvumą?

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Ar paslaugos teikėjas organizuoja apklausas ir įvertina pasitenkinimą teikiama paslauga suinteresuotų šalių:

1. paslaugos gavėjų?

2. paslaugos gavėjų šeimos narių / globėjų?

 

 

 

 

 

 

44.

Ar paslaugos teikėjas apibrėžia teikiamos paslaugos kokybės:

1. tobulinimo projektų tikslus?

2. visų tobulinimo priemonių rezultatų vertinimo kriterijus?

 

 

 

 

 

 

45.

Ar paslaugos teikėjas yra gavęs skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės? (Jei pažymėjote Taip, parašykite, kokia tvarka skundai nagrinėjami.)

 

 

46.

Ar įstaigoje organizuojami gerosios patirties sklaidos renginiai? (Jei pažymėjote Taip, nurodykite periodiškumą.)

 

 

 

____________________

 


 

Socialinės priežiūros akreditavimo

ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

2 priedas

 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ GAVĖJŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS KLAUSIMYNAS

 

1. Kiek Jums yra svarbios teikiamos paslaugos:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Visiškai nesvarbios                                                                                                          Labai svarbios

 

2. Kaip vertinate Jums teikiamas paslaugas?

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Labai blogai                                                                                                                        Labai gerai

 

3.    Įvertinkite Jums teikiamų paslaugų kokybę:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Labai blogai                                                                                                                          Labai gerai

 

4.    Kokias paslaugas gaunate:

pagalbą į namus □

pagalbos pinigus □

socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas □

laikino apnakvindinimo paslaugas □

apgyvendinimo Krizių centre □

intensyvią krizių įveikimo pagalbą □

pagalbą vaikų dienos centre □

 

5.    Kiek laiko Jums teikiamos socialinės priežiūros paslaugos:

 

0–6 mėn. □

 

6 mėn. – 1 m. □

 

1–3 m. □

 

3–5 m. □

 

5 m. ir daugiau □

 

_______________________


 

Socialinės priežiūros akreditavimo

ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

3 priedas

 

KLAUSIMYNAS PASLAUGŲ GAVĖJŲ ARTIMIESIEMS

 

Atliekant bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų kokybės tyrimą, apklausiant socialinių paslaugų gavėjų artimuosius, šeimos narius, globėjus, rūpintojus, norima ištirti jų nuomonę apie teikiamų socialinių paslaugų kokybę, išsiaiškinti svarbiausius aspektus, kuriuos reikia tobulinti, siekiant efektyviau teikti minėtas paslaugas.

Prašome atsakyti į pateiktus klausimus – tinkamą atsakymą pažymėti C

Apklausa anoniminė, vardo ir pavardės rašyti nereikia.

 

1. Jūsų ryšys su paslaugos gavėju                              2. Iš kur sužinojote apie teikiamas paslaugas ?

o - žmona / vyras                                                                               o - interneto

o - dukra / sūnus                                                                                o - pažįstamų

o - mama / tėvas                                                                                o - spaudos, televizijos

o - sugyventinis / sugyventinė                                                           o - socialinių darbuotojų

o - globėjas (įtėvis)                                                                            o - medikų

o - kita                                                                                               o - mokyklos darbuotojų

 

3. Kada paskirta paslauga?                                        4. Kaip pasikeitė teikiamų paslaugų kokybė per paskutinius 2 metus?

o - nuo 2020–2021 m.                                                                       o - labai pagerėjo

o - nuo 2018–2019 m.                                                                       o - pagerėjo

o - nuo 2015–2017 m.                                                                        o - liko tokia pati

o - nuo 2012–2014 m.                                                                        o - pablogėjo

o - anksčiau nei nuo 2011 m.

o - neatsimenu, nežinau

 

5. Kaip dažnai palaikote ryšį su paslaugas teikiančiu darbuotoju?

o - kasdien

o - kartą per savaitę

o - kartą per mėnesį

o - pagal poreikį

o - kita

 

6.    Kaip vertinate darbuotojų, teikiančių paslaugas Jūsų artimajam, darbą?

 

Taip

Ne

Kita

Neatsakė

Ar darbuotojai suteikia tikslią ir teisingą informaciją apie paslaugų teikimo tvarką ir jos pakeitimus?

 

 

 

 

Ar darbuotojai efektyviai prisideda prie Jūsų problemų sprendimo?

 

 

 

 

Ar darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pageidavimus (skundus)?

 

 

 

 

Ar darbuotojai pagarbiai, mandagiai bendrauja?

 

 

 

 

 

7. Ar pasikeitė Jūsų artimojo gyvenimo kokybė, pradėjus teikti socialines paslaugas?

o - taip, pagerėjo

o - taip, pablogėjo

o - ne, nepasikeitė

o - nežinau

 

8. Ar esate patenkinti Jūsų artimajam teikiamomis paslaugomis?

o - taip

o - ne

o - nežinau

o - kita

 

9. Ar pasitikite darbuotoju, teikiančiu Jūsų artimajam paslaugas?

o - taip

o - iš dalies

o - nepasitikiu

o - neatsakė

 

10. Kokia paslauga teikiama Jūsų artimajam?

o - dienos socialinė globa asmens namuose (integrali)

o - dienos socialinė globa neįgaliems vaikams

o - pagalba į namus

o - bendrosios socialinės paslaugos

o - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

o - atvejo vadyba

o - ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa socialinės globos įstaigoje

o - socialinė priežiūra vaikų dienos centre

o - kita___________________________________________________________________

 

 

Ačiū už atsakymus

 

________________________

 


 

Socialinės priežiūros akreditavimo

ir kokybės kontrolės Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Paslaugų subjekto aplankymo akto forma)

 

PASLAUGŲ SUBJEKTO APLANKYMO AKTAS

 

20     -        -

Organizacija, įstaiga (paslaugų subjektas) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aplankymo data .....................................................................................................................................

 

Paslaugų (veiklos) pavadinimas ............................................................................................................

 

Paslaugų gavėjų (veiklos dalyvių) skaičius ...........................................................................................

 

Įstaigos / organizacijos vadovo (veiklų organizatoriaus) vardas, pavardė ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Paslaugų (veiklos) pobūdis, siektinas rezultatas ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Paslaugos gavėjų jiems teikiamų paslaugų kokybės vertinimas (užimtumas, maitinimas, mikroklimatas, saugumas) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Paslaugų teikimo vieta, pritaikymas paslaugų gavėjų poreikiams, atitiktis akredituotos įstaigos reikalavimams ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Paslaugų gavėjų asmens bylos (anketos, veiklų dalyvių sąrašai, veiklų grafikai, individualūs planai)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vertinimas / išvada .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Parašas                                                                                                                     

(vardas, pavardė)

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Socialinės priežiūros akreditavimo

ir kokybės kontrolės Kelmės rajono

savivaldybėje tvarkos aprašo

5 priedas

(Apskaitos lapo forma)

__________________________________

(Įstaigos pavadinimas, įmonės kodas)

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS SUVESTINĖ

20____ m.____________  ___ d.

Kelmė

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMAS PER (mėnesio pavadinimas) MĖNESĮ (DIENŲ SKAIČIUS) 

Iš viso dienų skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos vadovas                                                        _________________  _______________________________________________

(Parašas)                                 (Vardas, pavardė)

 

Asmuo, atsakingas už apskaitos lapo pildymą              _______________________  _______________________________________________________________

(Parašas)                                            (Vardas, pavardė)

Žymėjimo pavyzdys: x