Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. RUGPJŪČIO 23 D. NUTARIMO NR. 680 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FIZINIO BARJERO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PRIE EUROPOS SĄJUNGOS IŠORĖS SIENOS SU BALTARUSIJOS RESPUBLIKA ĮRENGIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. 766

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 680 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2022 m. rugsėjo 1 d. Projekto įgyvendinimo pabaiga laikomas fizinio barjero įrengimo darbų užbaigimo akto tarp šio nutarimo 4 punkte nurodytos įgaliotos institucijos ir šio nutarimo 5 punkte nurodyto Projekto vykdytojo pasirašymas.“

2. Pakeisti 7.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.8. ne rečiau kaip kartą per mėnesį, t. y. iki einamojo mėnesio 20 d., teikia šio nutarimo 10 punkte nurodytai tarpinstitucinei komisijai suderintą su Energetikos ministerija, Vidaus reikalų ministerija ir Įgaliota institucija Projekto įgyvendinimo ataskaitą;“.

3. Pakeisti 13.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.5. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia Vyriausybei informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą.“

4. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Pavesti Energetikos ministerijai atlikti veiksmus ir priimti sprendimus, užtikrinančius Projekto vykdytojui šio nutarimo 7 ir 8 punktuose pavestų funkcijų atlikimą, taip pat periodišką informacijos apie priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, vykdant su Projekto įgyvendinimu susijusią veiklą, teikimą Komisijai, Vidaus reikalų ministerijai ir viešą skelbimą.“

5. Pripažinti netekusiu galios 20 punktą.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė