LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr. ĮV-653

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-598 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo“, 4, 5 ir 6 punktais:

1. T v i r t i n u trejiems metams šios sudėties Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisiją (toliau – Komisija):

1.1. Arūnas Boruta – Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos narys, architektas;

1.2. Dr. Marija Drėmaitė – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentė;

1.3. Dr. Salvijus Kulevičius – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Mokslo reikalų ir plėtros prodekanas, Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros docentas;

1.4. Dr. Martynas Mankus – Lietuvos architektų rūmų narys, architektas;

1.5. Dr. Eglė Navickienė – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto docentė;

1.6. Evaldas Purlys – Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros dėstytojas, architektas;

1.7. Dr. Raimonda Simanaitienė – Vytauto didžiojo universiteto Menų fakulteto docentė;

1.8. Dr. Ingrida Veliutė – Kultūros viceministrė, menotyrininkė;

1.9. Agnė Žilinskaitė – Lietuvos archeologijos draugijos pirmininkė.

2. S k i r i u Komisijos sekretore Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausiąją specialistę Kristiną Krikštaponienę.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas