HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO

4 D. ĮSAKYMO NR. 413 „DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 2 d. Nr. D1-313

Vilnius

 

P a k e i č i u Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 19 punktą taip:

19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pagal šią Tvarką reguliariai kontroliuoja:

19.1. riboto naudojimo 1 klasės veiklą – ne rečiau kaip vieną kartą kas trejus metus;

19.2. riboto naudojimo 2 klasės veiklą – ne rečiau kaip vieną kartą kas dvejus metus;

19.3. riboto naudojimo 3 ir 4 klasės veiklas – ne rečiau kaip kasmet.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas