herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 15 d.  Nr. T-123

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba               n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūrą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“ 2 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. lapkričio 4 d.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis