LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2931 „DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 12 d. Nr. V-526

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2931Dėl  paslaugų teikimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 19 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.3, 2.2.31, 2.2.4 ir 2.2.6.4. papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, nusprendžiu:“.

1.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Įpareigoti paslaugas teikiančius, paslaugų veiklą (toliau – paslauga) vykdančius asmenis (toliau – paslaugų teikėjai), kurių veikla nedraudžiama (išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, lauko slidinėjimo trasų paslaugas, sporto, laisvalaikio ir pramogų paslaugas atvirose erdvėse, vienu metu teikiamas ne daugiau kaip 5 asmenims, išskyrus dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narius), paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietų administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus:

2.    Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys