Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 167 „DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS“ LĖŠŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 666

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 24 d. nutarimą Nr. 167 „Dėl Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS“ LĖŠŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 2 punktą, atsižvelgdama į Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ koncepciją, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. pasitarimo sprendimu (2021 m. rugpjūčio 11 d. pasitarimo protokolas Nr. 44), ir įvertinusi tai, kad pagal kvietimą teikti nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijų paraišką, kuris galiojo iki 2021 m. birželio 1 d. ir kuriam buvo numatyta 20 000 000 Eur (dvidešimt milijonų eurų), o paskirstyta lėšų suma minėtam kvietimui sudaro 5 605 172 Eur (penkis milijonus šešis šimtus penkis tūkstančius šimtą septyniasdešimt du eurus), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Perskirstyti pagal kvietimą teikti nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijų paraišką nepaskirstytų lėšų likutį taip:

2.1. subsidijoms pagal kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti, skirti 2 394 828 Eur (du milijonai trys šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai);

2.2. kompensacijoms pagal kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti, skirti 12 000 000 Eur (dvylika milijonų eurų).

3. Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą:

3.1. tvirtinti su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra suderintą Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos veiklos likvidumui palaikyti paraiškos formą;

3.2. tvirtinti su uždarąja akcine bendrove „Investicijų ir verslo garantijos“ suderintą Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens kompensacijos daliai pastoviųjų veiklos išlaidų padengti paraiškos formą;

3.3. atsižvelgus į pateiktų subsidijų ir kompensacijų paraiškų skaičių ir bendrą subsidijų ir kompensacijų paraiškose nurodytą subsidijų ir kompensacijų sumą, prireikus, bet ne anksčiau kaip po 2021 m. rugpjūčio 25 d., perskirstyti lėšas tarp šio nutarimo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytų kvietimų.

4. Nustatyti, kad:

4.1. pareiškėjai, kurių subsidijų paraiškos, pateiktos pagal kvietimą teikti nuo
COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijų paraišką
, kuris galiojo iki 2021 m. birželio 1 d., buvo tenkintos ir gauta subsidija nebuvo grąžinta, po šio nutarimo įsigaliojimo pagal kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti, subsidijų paraiškų teikti negali;

4.2. pareiškėjai, kurių subsidijų paraiškos, pateiktos pagal kvietimą teikti nuo
COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijų paraišką
, kuris galiojo iki 2021 m. birželio 1 d., buvo netenkintos, po šio nutarimo įsigaliojimo pagal paskelbtą kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti, subsidijų paraiškas gali teikti pakartotinai iki kvietimo, skirto nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti, galiojimo pabaigos;

4.3. po šio nutarimo įsigaliojimo pagal kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti, kompensacijų paraiškas gali teikti visi pareiškėjai nepriklausomai nuo to, ar iki šio nutarimo įsigaliojimo pagal kvietimą teikti nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijų paraišką, kuris galiojo iki 2021 m. birželio 1 d., subsidijų paraiškos buvo tenkintos, ar ne.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                   Aušrinė Armonaitė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 167

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. rugpjūčio 11 d.  nutarimo Nr. 666 redakcija)

 

 

PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIEMS INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS“ LĖŠŲ SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriuos atitinkantys fiziniai asmenys, teisės aktų, reglamentuojančių mokestines prievoles, nustatyta tvarka įregistravę ūkinę veiklą ir ją vykdantys šiomis formomis – įgiję verslo liudijimą (-us) ir (arba) įregistravę individualią veiklą pagal pažymą (toliau – individualią veiklą vykdantys asmenys), – gali kreiptis dėl subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti (toliau – subsidija) ir (arba) kompensacijos nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti (toliau – kompensacija) pagal Priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualią veiklą vykdantiems asmenims“ (toliau – Priemonė), taip pat subsidijos ir kompensacijos skyrimo ir administravimo tvarką, reikalavimus individualią veiklą vykdantiems asmenims, teikiantiems paraišką gauti subsidiją ir (arba) kompensaciją (toliau – pareiškėjas), įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių institucijų funkcijas. 

2Informacija apie galimybę gauti subsidiją teikiama interneto svetainėse www.vmi.lt, http://eimin.lrv.lt ir www.lvpa.lt, o apie galimybę gauti kompensaciją – http://eimin.lrv.lt ir https://invega.lt/.

3Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo
de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972. 

4Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Nuo COVID-19 nukentėjęs individualią veiklą vykdantis asmuo – fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą įgijęs verslo liudijimą (-us) ir (arba) įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą, kurio vykdoma ūkinė veikla (ar viena iš vykdomų veiklų) įtraukta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą sąrašą, į kurį įtrauktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) ribotos ūkinės veiklos, taip pat tos veiklos, kurios ribotos netiesiogiai ir kurių įtraukimui į sąrašą pritarė Vyriausybė.

4.2. Pastoviosios išlaidos – nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens patirtos išlaidos, susijusios su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu ir įtrauktos į nuo COVID-19 nukentėjusiam individualią veiklą vykdančiam asmeniui šių paslaugų teikėjo (-ų) išrašomus pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus: patalpų nuomos mokestis, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimo, lifto, patalpų valymo ir saugojimo, pastato ir aplinkos priežiūros, pastato rekonstrukcijų ir įrenginių taisymo, automobilių stovėjimo vietų, nuomos mokesčio indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidos.

4.3. Pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nuo COVID-19 nukentėjusiam individualią veiklą vykdančiam asmeniui išrašyta sąskaita faktūra ir (ar) įvykdyto mokėjimo nurodymai, pinigų priėmimo kvitai, kasos pajamų orderio kvitai, patalpų nuomos sutartis, kurioje nurodyta mokėtina suma, ir kiti dokumentai, kuriuose yra informacija apie patirtų pastoviųjų išlaidų sumą per kompensuojamąjį laikotarpį. Tarpusavio įsipareigojimų įskaitymą patvirtinantis dokumentas nelaikomas tinkamu apmokėjimą pagrindžiančiu dokumentu.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

6. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) dalyvauja įgyvendinant Priemonę pagal kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos likvidumui palaikyti ir teikti subsidijos paraiškas (toliau – kvietimas teikti subsidijos paraiškas), ir atlieka Aprašo II skyriuje nustatytas funkcijas. Ministerija, uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“  (toliau – INVEGA) ir Konkurencijos taryba dalyvauja įgyvendinant Priemonę pagal kvietimą, skirtą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti ir teikti kompensacijos paraiškas (toliau – kvietimas teikti kompensacijos paraiškas), ir atlieka Aprašo III skyriuje nustatytas funkcijas.

7. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Vienas pareiškėjas gali gauti vieną subsidiją pagal kvietimą teikti subsidijos paraiškas
ir (arba) po vieną kompensaciją konkrečių patalpų, kaip jos apibrėžtos Aprašo
44.5 papunktyje, daliai pastoviųjų išlaidų padengti pagal kvietimą teikti kompensacijos paraiškas.

8. Kvietimai teikti subsidijos ir kompensacijos paraiškas skelbiami pagal Aprašo II skyriaus trečiajame skirsnyje ir Aprašo IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytą tvarką.

9. Subsidijos paraišką galima teikti iki kvietime teikti subsidijos paraiškas nurodytos dienos, o kompensacijos paraišką – iki kvietime teikti kompensacijos paraiškas nurodytos dienos, išskyrus atvejus, kai VMI kvietimą teikti subsidijos paraiškas arba INVEGA kvietimą teikti kompensacijos paraiškas sustabdo anksčiau, kaip nustatyta Aprašo 19 ir 52 punktuose.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veikla, kuri skatinama skiriant subsidiją veiklos likvidumui palaikyti ir (arba) kompensaciją veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti.

11. Pagal Aprašą teikiama subsidija ir kompensacija yra de minimis pagalba ir atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas. Pagal Aprašą pareiškėjo ryšiai su kitomis įmonėmis vertinami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

 

II SKYRIUS

PAREIŠKĖJAMS IR SUBSIDIJAI, KAI PAGALBA TEIKIAMA NUO COVID-19 NUKENTĖJUSIŲ INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANČIŲ ASMENŲ VEIKLOS LIKVIDUMUI PALAIKYTI, KELIAMI REIKALAVIMAI, KVIETIMAS TEIKTI SUBSIDIJOS PARAIŠKAS, SUBSIDIJOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

12. Pagal šio skyriaus nuostatas galimi pareiškėjai yra nuo COVID-19 nukentėję individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių 2019 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (išskyrus pajamas, gautas iš individualios veiklos) neviršija 12 minimalių mėnesio algų (toliau – MMA) dydžio (taikomas 2019 m. galiojęs MMA dydis) ir 2020 m. gautos metinės apmokestinamosios pajamos (taip pat asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą (-us), deklaruotas pajamų ir išlaidų skirtumas) neviršija 36 MMA dydžio (taikomas 2020 m. galiojęs MMA dydis).

13. Subsidija pareiškėjui gali būti skiriama, jei:          

13.1. individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai), o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai). Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai);

13.2. pareiškėjas yra pateikęs metines pajamų mokesčio deklaracijas už 2019 m. ir 2020 m., jei tokią prievolę turėjo;

13.3. pareiškėjui potencialiai tinkamų finansuoti individualią veiklą vykdančių asmenų sąrašo (toliau – potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašas), nustatyto Aprašo 24 punkte, sudarymo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą;

13.4. pareiškėjui subsidijos paraiškos pateikimo ir subsidijos skyrimo metu yra išduotas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis arba jį atitinkantis dokumentas;

13.5. pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą (toliau – sąskaita) ir ji yra nurodyta subsidijos paraiškoje;

13.6. pareiškėjas nėra gavęs subsidijos pagal Priemonės kvietimą teikti nuo
COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijų paraišką
, kuris galiojo iki 2021 m. birželio 1 d.;

13.7. pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SUBSIDIJAI GAUTI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

14. Didžiausias galimos skirti subsidijos dydis yra:

14.1. pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą, 100 procentų už 2019 m. nuo individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų apskaičiuotos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) sumos, bet ne mažiau kaip 100 (šimtas) eurų ir ne daugiau kaip 18 MMA (taikomas 2020 m. nustatytas MMA dydis);

14.2. pareiškėjui, vykdančiam individualią veiklą pagal verslo liudijimą (-us), 100 procentų už 2019 m. individualiai veiklai įsigyto (-ų) verslo liudijimo (-ų) sumokėto nustatyto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 100 (šimtas) eurų ir ne daugiau kaip 18 MMA (taikomas 2020 m. nustatytas MMA dydis);

14.3. pareiškėjui, individualią veiklą pradėjusiam vykdyti 2020 m., 100 (šimtas) eurų.

15. Jei asmuo individualią veiklą vykdo pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą (-us) arba pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, skiriama viena subsidija, kuri skaičiuojama nuo bendros už 2019 m. apskaičiuotos GPM sumos (sudedamas apskaičiuotas GPM nuo individualios veiklos pajamų ir fiksuoto dydžio pajamų mokestis, sumokėtas už įsigytą (-us) verslo liudijimą (-us)). Subsidijos mažiausias ir didžiausias galimas dydis vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą (-us) ar pakeitusiems veiklos vykdymo formą asmenims nėra sumuojamas. Subsidiją sudaro ne mažiau kaip 100 Eur (šimtas eurų) ir ne daugiau kaip 18 MMA (taikomas 2020 m. nustatytas MMA dydis).

16. Subsidija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 dienos.

17. Subsidijai taikomos Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KVIETIMAS TEIKTI SUBSIDIJOS PARAIŠKAS IR SUBSIDIJOS PARAIŠKOS TEIKIMAS

 

18. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos veiklos likvidumui palaikyti paraiškos formos patvirtinimo dienos interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia kvietimą teikti subsidijos paraiškas.

19. Kvietimas teikti subsidijos paraiškas galioja iki kvietime teikti subsidijos paraiškas nurodytos dienos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2021 m. rugsėjo 1 diena. VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbia apie kvietimo teikti subsidijos paraiškas galiojimo pabaigą. Suderinusi su Ministerija, VMI sustabdo kvietimą teikti subsidijos paraiškas anksčiau nei kvietime teikti subsidijos paraiškas nurodyta jo galiojimo diena, jeigu pagal Ministerijos priimtus sprendimus dėl subsidijos skyrimo ir pateiktas naujas subsidijų paraiškas paskirta ir prašomų skirti subsidijų suma viršija visą subsidijoms finansuoti bendrai skirtą lėšų sumą pagal kvietimą teikti subsidijos paraiškas, ir apie tai tą pačią dieną paskelbia interneto svetainėje www.vmi.lt.

20. Pareiškėjas, siekdamas gauti subsidiją, VMI „Mano VMI“ autorizuotų paslaugų srityje, kurios adresas https://www.vmi.lt/manovmi (toliau – „Mano VMI“), bet kuriuo metu po kvietimo teikti subsidijos paraiškas paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 1 d., išskyrus atvejus, kai kvietimas teikti subsidijos paraiškas sustabdomas Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka, turi užpildyti ir pateikti subsidijos paraišką pagal Ministerijos patvirtintą Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos veiklos likvidumui palaikyti paraiškos formą. Subsidijos paraiška pildoma lietuvių kalba. Jei pateikta subsidijos paraiška neatitinka Ministerijos patvirtintos Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens subsidijos veiklos likvidumui palaikyti paraiškos formos reikalavimų, ji nevertinama.

21. Pareiškėjas, teikdamas subsidijos paraišką, patvirtina, kad subsidijos paraiškoje nurodyta informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) yra teisinga ir kad jis supranta esantis atsakingas už teikiamos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) teisingumą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUBSIDIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO IR ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

22. VMI, gavusi subsidijų paraišką, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte ir 13.1–13.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

23. VMI, Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka atlikusi subsidijų paraiškos vertinimą ir nustačiusi, kad pareiškėjas neatitinka Aprašo 12 punkte ir 13.1–13.6 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo įvertinimo dienos išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per „Mano VMI“. Šiame pranešime VMI nurodo netinkamumo finansuoti pareiškėją priežastį, subsidijos paraiškos netenkinimo pagrindą ir atlikto subsidijos paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

24. VMI, Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka atlikusi subsidijų paraiškos vertinimą ir nustačiusi, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 12 punkte ir 13.1–13.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, vieną kartą per savaitę rengia potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodo šiuos duomenis:

24.1. individualią veiklą vykdančio asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo datą), jei pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, – galiojančio asmens tapatybės arba jį atitinkančio dokumento numerį;

24.2. vykdomos veiklos rūšies pavadinimą ir kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), tvirtinamą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu;

24.3. apskaičiuotą galimos skirti subsidijos dydį;

24.4. sąskaitos, į kurią bus pervedama subsidija, numerį.

25. VMI parengtą potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per
1 darbo dieną pateikia LVPA.

26. LVPA per 3 darbo dienas nuo potencialiai tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos patikrina pareiškėjo atitiktį Aprašo 13.7 papunktyje nustatytam reikalavimui, pagal Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (toliau – Registras) duomenis įvertina, ar skyrus subsidiją nebus viršytas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 leidžiamas didžiausias de minimis pagalbos dydis vienai įmonei, ir nustato kiekvienam pareiškėjui galimos skirti subsidijos dydį.

27. LVPA, nustačiusi, kad subsidijos paraiškoje pateikta netiksli informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) ar jos trūksta, kreipiasi į pareiškėją subsidijos paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ir prašo pateikti trūkstamą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) ir (ar) ją patikslinti. Šią informaciją pareiškėjas LVPA turi pateikti ir (ar) patikslinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo LVPA prašymo gavimo dienos. Pareiškėjas neįtraukiamas į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, jei per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) ir (ar) jos nepatikslina.

28. Konkurencijos taryba, kai LVPA dėl techninių kliūčių negalėdama įvertinti Registre esančios informacijos (duomenų) kreipiasi į ją su prašymu, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia LVPA prašomus Registro duomenis, reikalingus pareiškėjams įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo. Konkurencijos taryba asmens duomenis LVPA teikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos patvirtintose Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Duomenų tvarkymo taisyklės) nustatyta tvarka ir laikydamasi asmens duomenų teikimą reglamentuojančių teisės aktų  reikalavimų. Registro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas duomenų gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų kiekis arba duomenys teikiami Registro duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

29. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

30. LVPA, Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatyta tvarka įvertinusi pareiškėjų atitiktį Aprašo 26 punkte nustatytiems reikalavimams, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia VMI informaciją (duomenis) apie įvertintus pareiškėjus ir pagal VMI pateiktą potencialiai tinkamų pareiškėjų sąrašą sudaro tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, kuriame:

30.1. palieka tik tuos pareiškėjus, kuriems gali būti teikiama de minimis pagalba;

30.2. nurodo pareiškėjui galimą skirti de minimis pagalbos dydį;

30.3. nurodo konkrečiam pareiškėjui galimos skirti subsidijos sumą, kuri nustatoma vadovaujantis Aprašo 14 ir 15 punktuose nustatyta tvarka. Jei ši suma didesnė nei Aprašo 30.2 papunktyje nurodyta suma, tuomet ji mažinama iki Aprašo 30.2 papunktyje nurodytos sumos.

31. LVPA tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sąrašo sudarymo pateikia:

31.1. Konkurencijos tarybai, jei dėl techninių kliūčių LVPA negali rezervuoti de minimis pagalbos Registre, kuri šį veiksmą LVPA prašymu atlieka ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo;

31.2. Ministerijai, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos parengia sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įforminamą ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu. Paskutinį parengtą tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą LVPA pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 21 d.;

31.3. NBFC, kuris gavęs ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimą dėl subsidijos skyrimo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos, perveda subsidiją pareiškėjui į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąraše nurodytą sąskaitą.

32. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos skyrimo, be Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10  straipsnyje nustatytų reikalavimų, nurodomas pareiškėjas arba pareiškėjų, kuriems skiriama subsidija, sąrašas, kuriame įrašytas pareiškėjo pateiktos subsidijų paraiškos numeris ir nurodomas kiekvienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydis.

33. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos skyrimo, informacija (duomenys) dėl subsidijos skyrimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo, pateikiama (-i) LVPA, Konkurencijos tarybai, NBFC ir VMI. VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos (duomenų) gavimo dienos, apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo informuoja pareiškėją per „Mano VMI“.

34. Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu informuoja Ministeriją ir grąžina gautą subsidiją į Ministerijos sąskaitą, iš kurios gauta subsidija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos. Apie gautus pranešimus ir atliktus grąžinimus Ministerija informuoja VMI, LVPA ir Konkurencijos tarybą.

35. Pareiškėjų, kuriems Aprašo 26 ir 27 punktuose nustatyta tvarka de minimis pagalba negali būti teikiama, subsidijų paraiškos įtraukiamos į netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą. LVPA, sudariusi netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, jame nurodo pareiškėjo duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, o jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo datą; jei pareiškėjas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis, – galiojančio asmens tapatybės arba jį atitinkančio dokumento numerį), netinkamumo finansuoti pareiškėją priežastį ir subsidijos paraiškos netenkinimo pagrindą ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo šio sąrašo sudarymo dienos pateikia jį VMI. VMI ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo netinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo iš LVPA dienos išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per „Mano VMI“, kuriame nurodo netinkamumo finansuoti pareiškėją priežastį, subsidijos paraiškos netenkinimo pagrindą ir atlikto subsidijos paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

36. Pareiškėjas, kuris Aprašo 23 ir 35 punktuose nustatyta tvarka nėra įtraukiamas į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo neįtrauktas į šį sąrašą, iki Aprašo 19 punkte nurodyto kvietimo teikti subsidijos paraiškas galiojimo pabaigos gali teikti subsidijos paraišką pakartotinai.

37. Registro nuostatuose nustatyta tvarka duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą LVPA teikia Konkurencijos tarybai.

38. VMI iki 2021 m. gruodžio 1 d. atlieka atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos subsidijos, patikras, siekdama įvertinti, ar pagal patikros metu galiojusias pateiktas pajamų mokesčio deklaracijas Aprašo 12 punkte išvardytos pajamos atitinka minėtame punkte nurodytus dydžius.

39. VMI, nustačiusi, kad pareiškėjas subsidijos paraiškoje pateikė neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), kuria remiantis buvo priimtas sprendimas išmokėti jam subsidiją, arba gavusi informacijos (duomenų) iš pareiškėjo per „Mano VMI“ dėl skirtos subsidijos atsisakymo, arba LVPA, nustačiusi, kad pareiškėjas gavo didesnę nei vadovaujantis Aprašo nuostatomis priklausanti de minimis pagalbą, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai raštu informuoja Ministeriją. Ekonomikos ir inovacijų ministras per 14  darbo dienų nuo informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) iš VMI arba LVPA gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo ir su subsidijos ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų sumokėjimo. Apie šį sprendimą VMI informuoja pareiškėją per „Mano VMI“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo iš Ministerijos dienos.

40. Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo, be Viešojo administravimo įstatymo 10  straipsnyje nustatytų reikalavimų, pareiškėjui nustatomas 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos terminas grąžinti subsidiją ar jos dalį.

41. Pareiškėjui praleidus Aprašo 40 punkte nustatytą subsidijos ar jos dalies grąžinimo terminą, Ministerija apie tai informuoja VMI, kuri ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja subsidijos ar jos dalies ir mokėtinų delspinigių ir palūkanų išieškojimą.

42. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo, subsidija ar jos dalis, taip pat su ja susiję delspinigiai ir palūkanos turi būti grąžinami bankiniu pavedimu į Ministerijos sąskaitą, iš kurios buvo pervesta subsidija.

 

III SKYRIUS

PAREIŠKĖJAMS IR KOMPENSACIJAI, KAI PAGALBA TEIKIAMA NUO
COVID-19 NUKENTĖJUSIŲ INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ VYKDANČIŲ ASMENŲ VEIKLOS DALIAI PASTOVIŲJŲ IŠLAIDŲ PADENGTI, KELIAMI
REIKALAVIMAI, KVIETIMAS TEIKTI KOMPENSACIJOS PARAIŠKAS, KOMPENSACIJOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

43. Pagal šio skyriaus nuostatas galimi pareiškėjai yra nuo COVID-19 nukentėję individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių vykdoma ūkinė veikla iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai) buvo ir kompensacijos paraiškos pateikimo metu yra vykdoma nuomojamose patalpose, dėl kurių patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo kreipiamasi.

44. Kompensacija pareiškėjui gali būti skiriama, jei:

44.1. pareiškėjo individuali veikla pagal pažymą buvo registruota ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis per 2020 m. iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai), o verslo liudijimas (-ai) per 2020 m. galiojo ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai). Jei asmuo per 2020 m. pakeitė individualios veiklos vykdymo formą, bendra vykdytos individualios veiklos pagal pažymą ir verslo liudijimą (-us) trukmė per 2020 m. turi būti ne trumpesnė kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai);

44.2. pareiškėjui sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dieną nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymą;

44.3. pareiškėjui kompensacijos paraiškos pateikimo ir kompensacijos skyrimo metu yra išduotas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis arba jį atitinkantis dokumentas;

44.4. pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji yra nurodyta kompensacijos paraiškoje;

44.5. pareiškėjo veikla iki Nutarimu Nr. 1226 paskelbto karantino (iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai) buvo ir teikiant kompensacijos paraišką yra vykdoma nuomojamose patalpose, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

44.5.1. yra neribotą terminą naudojamo pastato arba jo dalies, turinčio (-ios) priskirtą unikalų numerį, įrašytą valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR), vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – NTR nuostatai), erdvė (toliau – patalpos);

44.5.2. dėl patalpų yra sudaryta nuomos sutartis;

44.5.3. kreipiamasi dėl patalpų nuomos pareiškėjo patirtų pastoviųjų išlaidų dalies padengimo;

44.6. pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatas;

44.7. pareiškėjas nėra gavęs pastoviųjų išlaidų kompensacijos kompensavimo laikotarpiu iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybė, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Europos Sąjungos finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų;

44.8. pareiškėjas ir paslaugų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, teikėjas nepriklauso vienai įmonei.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KOMPENSACIJAI GAUTI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

45. Didžiausias galimos skirti kompensacijos dydis vienam pareiškėjui sudaro
70 procentų pastoviųjų išlaidų, patirtų nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d., bet ne daugiau kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų) pagal visas pareiškėjo teiktas kompensacijos paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas nuo pastoviųjų išlaidų sumos, įtrauktos į pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas
.

46. Pareiškėjas gali kreiptis tik dėl laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. patirtų dalies pastoviųjų išlaidų padengimo.

47. Pareiškėjo nuomojamos patalpos, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, turi būti įrašytos NTR kaip atskiras objektas su atskiru unikaliu numeriu, vadovaujantis NTR nuostatais, ir patalpų nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie nuomos sutarties sudarymą.  Jei pareiškėjas nuomojasi tik patalpų dalį, kuri nėra suformuota kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, patalpoms, kurių dalis nuomojamasi, turi būti priskirtas unikalus numeris, įrašytas NTR, ir patalpų dalies nuoma NTR patvirtinta atskiru įrašu apie juridinio fakto įregistravimą. Kompensacija pareiškėjui negali būti skiriama, jei nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis. Kompensacijos skyrimui įtakos neturi aplinkybė, kad pareiškėjas tose pačiose patalpose tuo pačiu metu vykdė ir kitą veiklą, kuri nebuvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

48. Patalpų, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti.

49. Kompensacijai taikomos Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatos.

50. Kompensacija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 dienos.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

KVIETIMAS TEIKTI KOMPENSACIJOS PARAIŠKAS IR KOMPENSACIJOS PARAIŠKOS TEIKIMAS

 

51. INVEGA ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo įsigaliojimo dienos interneto svetainėje https://invega.lt/ paskelbia kvietimą teikti kompensacijos paraiškas.

52. Kvietimas teikti kompensacijos paraiškas galioja iki kvietime teikti kompensacijos paraiškas nurodytos dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. spalio 15 dienos. INVEGA interneto svetainėje https://invega.lt/lt/ skelbia apie kvietimo teikti kompensacijos paraiškas galiojimo pabaigą. Suderinusi su Ministerija, INVEGA sustabdo kvietimą teikti kompensacijos paraiškas anksčiau nei kvietime teikti kompensacijos paraiškas nurodyta jo galiojimo diena, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl kompensacijos skyrimo ir pateiktas naujas kompensacijų paraiškas paskirta ir prašomų skirti kompensacijų suma viršija visą kompensacijoms finansuoti bendrai skirtą lėšų sumą pagal kvietimą teikti kompensacijos paraiškas, ir apie tai tą pačią dieną paskelbia interneto svetainėje https://invega.lt/lt/.

53. Pareiškėjas, siekdamas gauti kompensaciją, per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasinaudojęs Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu, bet kuriuo metu po kvietimo teikti kompensacijos paraiškas paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki kvietime teikti kompensacijos paraiškas nurodyto dienos, išskyrus atvejus, kai kvietimas teikti kompensacijos paraiškas sustabdomas Aprašo 52 punkte nustatyta tvarka, turi patvirtinti savo tapatybę, užpildyti ir pateikti kompensacijos paraišką pagal Ministerijos patvirtintą Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens kompensacijos veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti paraiškos formą, taip pat kitus Aprašo 56 punkte nurodytus dokumentus. Kompensacijos paraiška pildoma lietuvių kalba. Jei pateikta kompensacijos paraiška neatitinka Ministerijos patvirtintos Nuo COVID-19 nukentėjusio individualią veiklą vykdančio asmens kompensacijos veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti paraiškos formos reikalavimų, ji nevertinama. Kompensacijos paraiškoje turi būti nurodyta informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) apie pareiškėją, jo vykdomą veiklą ir ryšiai su nuomotoju (jei yra), siekiant pagrįsti paraiškos atitiktį Aprašo 44.8 papunktyje nurodytam reikalavimui. Taip pat kompensacijos paraiškoje nurodoma, kad pareiškėjas nėra gavęs finansavimo toms pačioms pastoviosioms išlaidoms kompensuoti iš kitų finansavimo šaltinių, informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) apie tai, ar nurodyti pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra apmokėti, ir kita kompensacijai administruoti ir sprendimui dėl kompensacijos dydžio priimti būtina informacija (duomenys ir (ar) dokumentai).

54. Dėl konkrečių pareiškėjo nuomojamų patalpų (atsižvelgiant į patalpų nekilnojamojo turto objekto unikalųjį numerį ir (ar) nuomos sutartį (-is)) daliai pastoviųjų išlaidų padengti kompensacijos paraiška pareiškėjo teikiama (išskyrus Aprašo 67 punkte nustatytus atvejus) ir kompensacija skiriama vieną kartą.

55. Jeigu pareiškėjas neturi techninių galimybių per Elektroninių valdžios vartų portalą patvirtinti savo tapatybę, pateikti kompensacijos paraišką ir atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, jis gali įgalioti kitą asmenį. Pareiškėjo įgaliotas asmuo elektroniniu paštu turi pateikti INVEGAI pareiškėjo patvirtinto įgaliojimo, kuriuo suteikiama teisė prisijungti per Elektroninių valdžios vartų portalą ir pareiškėjo vardu pateikti kompensacijos paraišką bei atlikti kitus su kompensacijos skyrimu susijusius veiksmus, kopiją. INVEGA, gavusi pareiškėjo patvirtintą įgaliojimo kopiją, per 5 darbo dienas nuo įgaliojimo kopijos gavimo dienos suteikia technines galimybes įgaliotam asmeniui atlikti šiame Aprašo punkte nustatytus veiksmus pareiškėjo vardu.

56. Kartu su kompensacijos paraiška pareiškėjas turi pateikti:

56.1. pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas ir juos patikslinančią informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus ar jų kopijas) už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. dėl patirtų pastoviųjų išlaidų;

56.2. patalpų nuomos sutartį ar jos kopiją su vėlesniais jos pakeitimais, jeigu tokių buvo;

56.3. užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Ministerijos parengtą ir interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/priemones-verslui paskelbtą rekomenduojamą formą;

56.4 jei kompensacijos paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, – galiojančio pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio arba jį atitinkančio dokumento kopiją.

57. Pareiškėjas, teikdamas kompensacijos paraišką, patvirtina, kad kompensacijos paraiškoje nurodyta informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) yra teisinga ir kad jis supranta esantis atsakingas už teikiamos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) teisingumą ir prisiimamų įsipareigojimų vykdymą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KOMPENSACIJOS PARAIŠKOS VERTINIMO IR ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

58. Kompensacijos paraišką INVEGA vertina ne ilgiau kaip 20 darbo dienų. Kompensacijos paraiškos vertinimo terminas skaičiuojamas nuo teisingai užpildytos kompensacijos paraiškos ir Aprašo 56 ir 61 punktuose nurodytų dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Kompensacijos paraiškos vertinimo terminas, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, kai gautas ir vertinamas didesnis negu įprastai kompensacijų paraiškų skaičius arba pareiškėjas ir (ar) INVEGA dėl papildomos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as), arba pareiškėjo prašymu ar sutrikus informacinių sistemų veiklai, INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Apie tai nedelsiant elektroniniu paštu, nurodytu kompensacijos paraiškoje, informuojamas pareiškėjas.

59. INVEGA, vertindama kompensacijos paraišką ir išmokėdama kompensaciją, naudojasi Registro, valstybės įmonės Registrų centro, VMI, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Lietuvos statistikos departamento viešų registrų ir informacinių sistemų duomenimis, kurie INVEGAI teikiami pagal sudaromas sutartis dėl duomenų teikimo. INVEGA taip pat turi teisę kreiptis į VMI ir (ar) LVPA dėl pareiškėjo pateiktų duomenų (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareiškėjo paraiškoje ir jos prieduose pateikta bei kita informacija, susijusi su šios priemonės įgyvendinimu) teisingumo patvirtinimo bei informacijos apie skirtas kompensacijos sumas pareiškėjui ir laikotarpius pateikimo. INVEGOS prašoma informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

60. Konkurencijos taryba, kai INVEGA dėl techninių kliūčių negalėdama įvertinti Registre esančios informacijos (duomenų) kreipiasi į ją su prašymu, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia INVEGOS prašomus Registro duomenis, reikalingus pareiškėjams įvertinti dėl de minimis pagalbos teikimo. Konkurencijos taryba asmens duomenis INVEGAI teikia Registro nuostatuose ir Duomenų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir laikydamasi asmens duomenų teikimo kriterijų. Registro duomenų gavėjo prašyme turi būti nurodytas duomenų gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, pateikimo būdas ir duomenų kiekis arba duomenys teikiami Registro duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

61. Vertindama kompensacijos paraišką INVEGA turi teisę kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), išskyrus atvejus, kai papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) galima patikrinti Lietuvos Respublikos valstybės institucijų viešuose registruose ir informacinėse sistemose. Pareiškėjas privalo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus per INVEGOS nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo INVEGOS prašymo pateikti papildomą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) ir patikslinti kompensacijos paraiškoje pateiktą informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus) gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas per INVEGOS nustatytą terminą nepateikia nurodytos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų), INVEGA priima sprendimą kompensacijos paraišką atmesti ir apie tai elektroniniu paštu, nurodytu kompensacijos paraiškoje, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas informuoja pareiškėją.

62. Kompensacijos paraiška atmetama, jei pareiškėjas neatitinka Aprašo
43 ir 44 punktuose nustatytų reikalavimų, netenkinami Aprašo 46–49 punktuose kompensacijai gauti nustatyti reikalavimai arba INVEGOS prašymu prašyta pateikti trūkstama informacija (duomenys ir (ar) dokumentai) nepateikiami per Aprašo 61 punkte nurodytą terminą.

63. Baigusi pareiškėjo pateiktos kompensacijos paraiškos vertinimą, INVEGA priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo arba paraiškos atmetimo.

64. INVEGA, priėmusi teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (toliau – teigiamas sprendimas), ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos elektroniniu paštu, nurodytu kompensacijos paraiškoje, informuoja pareiškėją apie priimtą ir elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje https://islaidukompensavimas.invega.lt paskelbtą sprendimą. Sprendimas pasirašomas INVEGOS vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. INVEGA perveda pareiškėjui apskaičiuotą kompensaciją į kompensacijos paraiškoje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teigiamo sprendimo priėmimo.

65. Pareiškėjas, gavęs kompensaciją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu informuoja INVEGĄ ir grąžina gautą kompensaciją į INVEGOS sąskaitą, iš kurios gauta kompensaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie kompensacijos atsisakymą dienos. INVEGA duomenis apie atliktus grąžinimus Registrui teikia vadovaudamasi Registro nuostatais ir Duomenų tvarkymo taisyklėmis.

66. INVEGA, priėmusi sprendimą dėl kompensacijos paraiškos atmetimo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo elektroniniu paštu, nurodytu kompensacijos paraiškoje, informuoja pareiškėją apie priimtą ir elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje https://islaidukompensavimas.invega.lt paskelbtą sprendimą. Sprendimas pasirašomas INVEGOS vadovo ar jo įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Sprendime dėl kompensacijos paraiškos atmetimo turi būti nurodyti kompensacijos paraiškos atmetimo motyvai, teisinis pagrindas ir šio sprendimo apskundimo tvarka.

67. Pareiškėjas, kurio kompensacijos paraiška buvo atmesta vadovaujantis Aprašo 61 ir 62 punktais, pašalinęs minėtus trūkumus gali pakartotinai teikti naują kompensacijos paraišką per kvietime teikti kompensacijos paraiškas nustatytą laikotarpį.  

68. Kai pastoviąsias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra apmokėti, pareiškėjas, gavęs kompensaciją, sumoka pastoviųjų išlaidų sumą pagal pastoviąsias išlaidas pagrindžiančius dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kompensacijos gavimo. Gali būti sumokama ne visa pastoviąsias išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose nurodyta suma, tačiau mokama suma negali būti mažesnė nei gautos kompensacijos dydis. Pareiškėjas privalo saugoti apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka ir terminais ir juos pateikti patikrų metu.

69. INVEGA duomenis apie suteiktą pagalbą Registrui teikia vadovaudamasi Registro nuostatais ir Duomenų tvarkymo taisyklėmis.

70. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas Reglamente (ES) Nr. 651/2014 arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

71. INVEGA atlieka atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos kompensacijos, patikras, siekdama įvertinti kompensacijos paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų ir (ar) dokumentų) teisingumą ir pastoviųjų išlaidų apmokėjimo faktą, ir pasirinktinai patikrina ne mažiau kaip penkis procentus pareiškėjų, dėl kurių buvo priimtas INVEGOS sprendimas dėl kompensacijos skyrimo. Pareiškėjas įsipareigoja atrankinių patikrų ir (ar) audito metu pateikti informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), pagrindžiančius Aprašo reikalavimų įgyvendinimą ir (ar) patirtų pastoviųjų išlaidų tinkamumą pagal Aprašą per INVEGOS nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 10 darbo dienų.

72. INVEGA, nustačiusi, kad pareiškėjas kompensacijos paraiškoje pateikė neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis ir (ar) dokumentus), kuria remiantis buvo priimtas sprendimas išmokėti jam kompensaciją, arba gavo didesnę nei vadovaujantis Aprašo nuostatomis priklausanti de minimis pagalbą, arba nesilaikė Apraše ir Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose dėl kompensacijos gavimo nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų priima sprendimą dėl kompensacijos arba jos dalies grąžinimo ir su kompensacijos ar jos dalies grąžinimu susijusių palūkanų sumokėjimo. Apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo INVEGA informuoja pareiškėją kompensacijos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.  

73. INVEGA iš pareiškėjų susigrąžintas lėšas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo lėšų susigrąžinimo dienos perveda į Ministerijos sąskaitą, prieš tai raštu informavusi Ministeriją apie susigrąžintas lėšas ir jų pervedimą. Ministerija INVEGOS pervestas susigrąžintas lėšas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo dienos perveda į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodytą valstybės iždo sąskaitą.

74. Esant Aprašo 72 punkte nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjas privalo grąžinti visą nepagrįstai ir (ar) neteisėtai gautą kompensaciją su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Visa su subsidija ir kompensacija susijusi informacija (duomenys) turi būti saugoma (-i) Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

76. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, ir viešai nėra skelbiami. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – potencialiai tinkamų ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymas, tikslinimas, subsidijos ir (ar) kompensacijos pareiškėjams skyrimas, mokėjimas, lėšų panaudojimo kontrolė ir finansų apskaita. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––