HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI PAVIRŠINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR PLŪDURIUOJANČIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO IR NAUDOJIMO, JŲ STATYMO IR (ARBA) ŠVARTAVIMO APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 13 d. Nr. D1-583

Vilnius

 

 

Pakeičiu Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“:

1. Papildau 4.2.3 papunkčiu:

4.2.3. plaukiojimą nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos vandens telkiniuose, kuriuose nedraudžiamas plaukiojimas nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kai plaukiama vidaus degimo variklį (-ius) iškėlus iš vandens ir užfiksavus aukščiausioje padėtyje.

2. Pakeičiu priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2.

Kauno m. Kauno r. Kaišiadorių r.

Kauno HE tvenkinys (Kauno marių RP)

6350

10050001

Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis (išskyrus turinčias vandens srauto pompą), kurių bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti visą plaukiojimo sezoną Kauno HE tvenkinio dalyje nuo Kauno marių vidaus vandenų prieplaukos iki linijos, jungiančios Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietą (slipą) dešiniajame marių krante (509367, 6084119 (LKS-94)) ir sausumos iškyšulį, esantį statmenai krantui priešais šį slipą kairiajame marių krante (508255, 6083189 (LKS-94)). Šioje tvenkinio dalyje, ne arčiau kaip 200 m nuo kranto, nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, kilti ir tūpti hidroplanais. Šioje tvenkinio dalyje asmeninius, pramoginius ir sportinius laivus, varomus vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, nuleisti į vandenį ir iškelti iš jo galima tik prieplaukose ar kitose vietose, kuriose įrengti specialūs įrenginiai plaukiojimo priemonių nuleidimui ar iškėlimui (slipai), o draudžiamą 200 m pločio priekrantės zoną leidžiama perplaukti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu, pasirenkant trumpiausią kelią. Hidroplanais mažiausiuoju greičiu priplaukti leidžiama tik prie Kauno marių vidaus vandenų prieplaukos ir Grabučiškių plaukiojimo priemonių nuleidimo vietos (slipo).

Kauno marių Amalių įlankos akvatorijoje nuo plaukiojimo sezono pradžios iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama Lietuvos vandens motociklų sporto federacijai ne arčiau kaip 100 m atstumu nuo kranto įrengtoje sporto treniruočių trasoje rengti treniruotes asmeniniais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą. Lietuvos vandens motociklų sporto federacija konkrečią sporto treniruočių trasos vietą privalo suderinti su Kauno marių regioninio parko direkcija ir atitinkamos savivaldybės administracija, paženklinti su direkcija suderintu ir laivybos saugos reikalavimus atitinkančiu būdu; apie šių treniruočių datas ir laiką, jose numatomų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių turi raštu informuoti AAD ir Kauno marių regioninio parko direkciją.

Teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamuose ir vykdomuose sporto renginiuose arba sporto renginiuose, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 200 AG (160 kW), suderinus sporto renginio datą, laiką, konkrečią jo vietą, renginyje planuojamų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, jų technines charakteristikas su Kauno marių regioninio parko direkcija ir atitinkamos savivaldybės administracija. Nacionalinės sporto (šakos) federacija apie šių renginių datą, laiką ir vietą, renginyje numatomų naudoti savaeigių plaukiojimo priemonių skaičių, jų technines charakteristikas turi raštu informuoti AAD.

 

3. Pakeičiu priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10.

Vilniaus m.

ežeras Gelūžė

26,4

12040142

 

51-76

Teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamose ir vykdomose sporto pratybose, sporto renginiuose arba sporto renginiuose, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo visą plaukiojimo sezoną. Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti AAD.“

 

4. Pakeičiu priedo 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25.

Molėtų r.

ežeras Galuonai

594,6

12130331

43-214

Nuo plaukiojimo sezono pradžios iki birželio 20 d. (įskaitytinai) savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), leidžiama plaukioti mažiausiuoju savaeigės plaukiojimo priemonės greičiu.

Asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą, leidžiama plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos, išskyrus Galuonų ežero įlanką (įlankos ties Maciūniškių kaimu koordinatės: 6114155, 597065 (LKS-94)).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas