LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS

OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

 

2021 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V-1927

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, nusprendžiu:

1.  Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius priimti sprendimus dėl testavimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti (toliau – testavimas) organizavimo, koordinavimo ir vykdymo jų savivaldybės teritorijoje veikiančiose ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą (toliau – ugdymo įstaigos), kurios sutinka dalyvauti testavime.

2.    Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems vaikams ir mokiniams, išskyrus tuos, kurie atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 4.2 papunktyje nurodytas sąlygas (toliau – mokiniai, kuriems testavimas nereikalingas), dalyvauti testavime.

3.  Testavimą vykdyti taikant konkrečiai grupei ar klasei vieną šių metodų:

3.1.    ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR tyrimas);

3.2.    ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu:

3.2.1. nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje;

3.2.2.   savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).

4.  Testavimą šio sprendimo 3.2.1 papunktyje nurodytu metodu vykdyti ugdymo įstaigos klasėje tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių (procentinė dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui mokinių testavimas nereikalingas). Tirti tik tuos mokinius, kurie patys ar jų atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime.

5.  Testavimą vykdyti:

5.1.   paviršių PGR tyrimo metodu kas 14 dienų;

5.2.   kaupinių PGR tyrimo metodu kas 4-7 dienas;

5.3.   savikontrolės tyrimo metodu kas 3-5 dienas.

6.    Paviršių PGR tyrimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:

6.1. imti ėminius pagal Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro laboratorijos (toliau – GMC laboratorija) metodinius nurodymus, patvirtintus standartinių veiklos procedūrų aprašyme, laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų;

6.2. paimtus ėminius paviršių PGR tyrimui paruošti transportavimui į laboratoriją, juos supakuoti antrinėje ir tretinėje ėminių pakuotėse;

6.3. informuoti kiekvienos grupės bendruomenę apie tyrimo rezultatus;

6.4. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės ar klasės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį  pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) visiems konkrečios grupės vaikams ir (ar) namų ūkiams bei registraciją į mobilųjį punktą greitajam antigeno testui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

7.    Kaupinių PGR tyrimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:

7.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) paskirtam atsakingam asmens sveikatos priežiūros specialistui instruktuoti visuomenės sveikatos specialistus, vykdančius kaupinių PGR tyrimą ugdymo įstaigose. Visuomenės sveikatos specialistui prieš mokiniams pradedant savarankiškai imti ėminius instruktuoti visus testavime dalyvaujančius mokinius, kaip imti ėminius kaupinių PGR tyrimui, jei toks instruktavimas konkrečioje klasėje praėjusiais mokslo metais nebuvo vykdytas arba yra mokinių, kurie jo nėra išklausę;

7.2. ugdymo įstaigos mokiniams ėminius imti savarankiškai, prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui;

7.3. paimtus ėminius kaupinių PGR tyrimui paruošti transportavimui į laboratoriją, juos supakuoti antrinėje ir tretinėje ėminių pakuotėse;

7.4. informuoti kiekvienos klasės bendruomenę apie tyrimo rezultatus;

7.5. kai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nustatoma kaupinyje, siekiant identifikuoti konkretų sergantį (-čius) asmenį (-is), informuoti mokinius, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) bei registraciją į mobilųjį punktą PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt., organizuoti izoliavimo paskyrimą mokiniams, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir su jais sąlytį turėjusiems asmenims.           

8.    Savikontrolės tyrimą ugdymo įstaigoje atlikti šiais etapais:

8.1. mokiniams ėminius antigeno testams imti savarankiškai, jei reikia, prieš tai juos instruktavus visuomenės sveikatos specialistui ir vėliau prižiūrint atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui;

8.2. antigeno testus atlikti, rezultatus vertinti ir interpretuoti mokiniui savarankiškai, padedant atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, arba atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui, jei mokinys jaunesnis nei 16 metų;

8.3. antigeno testų rezultatus fiksuoti atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui pagal ugdymo įstaigos vadovo nustatytą tvarką;

8.4. gavus teigiamą antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, informuoti apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teigiamą rezultatą gavusiam mokiniui bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.

9.    Įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių:

9.1. užtikrinti, kad ugdymo įstaigų ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, vykdančio sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje (toliau – VSB), vadovai priimtų bendrus sprendimus, reikalingus testavimui vykdyti ugdymo įstaigose;

9.2. paskirti už visuomenės sveikatos specialistų ir (ar) ugdymo įstaigos (-ų) atstovų instruktavimą ir (ar) konsultavimą dėl kaupinių PGR tyrimo ėminių paėmimo ar antigenų testų atlikimo atsakingą (-as) ASPĮ;

9.3. paskirti asmenį (-is), kuris (-ie) koordinuotų testavimo ugdymo įstaigose procesą savivaldybėje (ėminių paėmimo ugdymo įstaigose, reikalingų priemonių užtikrinimo, pristatymo į laboratoriją ir kt.), bendradarbiautų su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL);

9.4. aprūpinti ugdymo įstaigas asmens apsaugos ir kitomis priemonėmis, kurios reikalingos testavimo atlikimui, ėminių transportavimui;

9.5. organizuoti reikalingų priemonių perdavimą ugdymo įstaigai ir ėminių pristatymą į nurodytą laboratoriją (-as) ar įgalioti ugdymo įstaigos vadovą atlikti šiuos veiksmus savarankiškai;    

9.6. pagal poreikį organizuoti ugdymo įstaigose infekuotų medicininių atliekų išvežimą;

9.7. pateikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jos prašymu informaciją apie testavimo eigą ir (ar) rezultatus.

10.  Įpareigoti ugdymo įstaigos vadovą:

10.1. koordinuoti testavimo ugdymo įstaigoje procesą, užtikrinant testavimo vykdymo etapų, nurodytų šio sprendimo 6–8 punktuose, įgyvendinimą;

10.2. bendru ugdymo įstaigos ir VSB vadovo sprendimu paskirti už kaupinių PGR ar paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos darbuotoją (-us) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Kai vykdomas savikontrolės tyrimas, kiekvienai klasei, kurios mokiniai dalyvauja savikontrolės tyrime, paskirti už organizavimą ir antigeno testų paruošimą naudojimui atsakingą ugdymo įstaigos darbuotoją;

10.3. vykdant kaupinių PGR tyrimus, pažymėti arba paskirti atsakingą asmenį, kuris žymėtų Mokinių registre pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programą ugdomus mokinius, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo pagal įstatymą arba 16 metų ir vyresnio mokinio telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimą panaikinti;       

10.4. prieš pradedant vykdyti testavimą ugdymo įstaigoje informuoti kiekvienos grupės ar klasės bendruomenę apie planuojamo vykdyti testavimo organizavimą, jo tikslą, atlikimo eigą, rezultatų interpretavimą, asmens duomenų tvarkymą. Vykdant kaupinių PGR ar savikontrolės tyrimą, gauti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus dėl dalyvavimo tyrime (šio sprendimo priedas „Pavyzdinė sutikimo dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti forma“);

10.5. pagal poreikį su šio sprendimo 9.3 papunktyje nurodytu savivaldybės administracijos įgaliotu (-ais) asmeniu (-imis) derinti testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus, spręsti aprūpinimo priemonėmis ir kitus klausimus;

10.6. esant savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimui, organizuoti reikalingų testavimui priemonių paėmimą iš NVSPL bei ėminių pristatymą į ėminių ištyrimą vykdančią (-ias) laboratoriją (-as).

10.7. užtikrinti reguliarų testavime dalyvaujančios ugdymo įstaigos mokinių atstovų pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą apie procesą ir tyrimo (-ų) apibendrintus rezultatus, prireikus kitos su testavimu susijusios informacijos teikimą;

10.8. užtikrinti tinkamomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų saugumo priemonėmis asmens duomenų, reikalingų organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą, tvarkymo saugumą, konfidencialumą ir saugojimą. Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.

11.  Įpareigoti savivaldybės VSB vadovą:

11.1.  bendradarbiauti ir pagal poreikį derinti testavimo ugdymo įstaigoje įgyvendinimo veiksmus su šio sprendimo 9.3 papunktyje nurodytu savivaldybės administracijos įgaliotu atsakingu (-ais) asmeniu (-imis) bei ugdymo įstaigų vadovais;

11.2. bendru ugdymo įstaigos ir VSB vadovo sprendimu paskirti už kaupinių PGR ar paviršių PGR tyrimo organizavimą atsakingą visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje, ir jam padedantį (-čius) kitą (-us) ugdymo įstaigos darbuotoją (-us) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyt tvarka. Ugdymo įstaigoje nesant visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą, paskirti kitą visuomenės sveikatos specialistą;

11.3. sudaryti bendradarbiavimo ir prieigos prie Karštosios linijos 1808 informacinės sistemos naudojimo sutartį su Kauno greitosios medicinos pagalbos stotimi (toliau – Kauno GMP) dėl kaupinių PGR tyrimo organizavimo.

12.    Pavesti šio sprendimo 10.2 papunktyje nurodytiems atsakingiems asmenims:

12.1. kai vykdomas paviršių PGR tyrimas:

12.1.1. parengti ėminių paviršių PGR tyrimui paėmimo grafiką, jį suderinti su ugdymo įstaigos administracija, darbuotojais ir tyrimą atliekančia laboratorija;

12.1.2. pasiruošti ir naudoti aplinkos paviršių PGR tyrimo ėminių paėmimui reikalingas priemones: asmenines apsaugos priemones (medicininę kaukę, vienkartines medicinines pirštines), rankų antiseptiką, sterilius tamponus (specialias priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe, sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę), kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę), nenuplaunamą rašiklį, du šaltkrepšius (vieną, skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams su ėminiais);

12.1.3. imti ėminius kiekvienos ugdymo įstaigos grupės ar klasės patalpoje nuo dažnai liečiamų paviršių: spintelių durelių, durų rankenų, miegojimui skirtų lovų kraštų (jei yra), stalų ir kitų paviršių pagal GMC laboratorijos pateiktus metodinius nurodymus;

12.1.4. vykdyti ugdymo įstaigoje imamų ėminių žymėjimą, leidžiantį identifikuoti konkrečias ugdymo įstaigos grupes;

12.1.5. paruošti paimtus ėminius transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse.

12.2. kai vykdomas kaupinių PGR tyrimas:

12.2.1. bendradarbiauti su ugdymo įstaigos paskirtu (-ais) atsakingu (-ais) asmeniu (-imis) dėl mokinių registracijos ir ėminių paėmimo testavimui atlikti;

12.2.2. pagal ugdymo įstaigos paskirto asmens pateiktus ir šio asmens prieš kiekvieną testavimą atnaujinamus mokinių sąrašus parengti mokinių ėminių testavimui paėmimo grafiką, jį suderinti su ugdymo įstaigos darbuotojais;

12.2.3. organizuoti ėminių paėmimą testavimui klasėse arba mokykloje paruoštoje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi;

12.2.4. testavimo vietoje naudoti šias priemones: asmenines apsaugos priemones (respiratorius, vienkartinius chalatus, vienkartines medicinines pirštines), rankų antiseptiką, stalą priemonėms pasidėti, vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti, uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu infekuotoms medicininėms atliekoms, sterilius tamponus (specialias priemones su transportine virusologine terpe), mėgintuvėlius su transportine terpe, sandarius plastikinius maišelius su absorbuojančia medžiaga (antrinę ėminio pakuotę), kartoninę dėžę mėgintuvėliams su ėminiais sudėti (tretinę pakuotę), nenuplaunamą rašiklį, du šaltkrepšius (vieną, skirtą mėgintuvėliams su švariomis transportinėmis virusologinėmis terpėmis, kitą – mėgintuvėliams su ėminiais);

12.2.5. prižiūrėti ėminių kaupinių PGR tyrimui paėmimą;

12.2.6. suformuoti kaupinį PGR tyrimui ir suvesti duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimo užsakymo  formai E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) parengti;

12.2.7. paruošti mokinių paimtus ėminius kaupinių PGR tyrimui transportavimui į laboratoriją, juos supakuojant antrinėje ir tretinėje ėminio pakuotėse;

12.2.8. reguliariai informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę apie rizikos užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) valdymą.

12.2.9. nustačius teigiamą kaupinių PGR tyrimo rezultatą, taikyti izoliacijos taisykles mokiniams vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis.

12.3. kai vykdomas savikontrolės tyrimas:

12.3.1. parengti savikontrolės tyrimo atlikimo grafiką, jį suderinti su ugdymo įstaigos administracija ir darbuotojais;

12.3.2. organizuoti ėminių paėmimą testavimui klasėse arba ugdymo įstaigoje paruoštoje kitoje tam skirtoje vietoje, užtikrinant saugius mokinių judėjimo srautus ir asmens bei aplinkos higienos sąlygų laikymąsi;

12.3.3. testavimo vietoje naudoti šias priemones: asmenines apsaugos priemones (vienkartines medicinines kaukes ir pirštines), rankų antiseptiką, stalą priemonėms pasidėti, vienkartines servetėles, skirtas nosies sekretui išpūsti, uždaromą konteinerį su neperšlampamu maišu užterštoms medicininėms atliekoms, antigeno testo ėminių paėmimo rinkinius ir, prireikus, kitas priemones, reikalingas atliekant ėminių paėmimą (pvz. laikmatis, rašikliai ir kt.);

12.3.4. paruošti vietą, kurioje planuojama atlikti antigeno testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, ant kurių bus padėtas mokinio testavimo rinkinys;

12.3.5. prieš pradedant testavimą patikrinti, ar nepažeista antigeno testo pakuotė bei ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, paruošti antigeno testą naudojimui kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje;

12.3.6. užtikrinti, kad mokiniai (jaunesni nei 16 metų – padedant atsakingam ugdymo įstaigos darbuotojui):

12.3.6.1. atidžiai perskaitytų antigeno testo instrukciją;

12.3.6.2. atliktų rankų higieną šiltu vandeniu ir muilu arba dezinfekcine priemone;

12.3.6.3. paimtų ėminį ir įvertintų savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;

12.3.6.4. saugiai supakuotų panaudotą greitojo antigeno testo rinkinį į atskirą maišelį, jį išmestų į tam skirtą uždaromą konteinerį bei atliktų rankų higieną;

12.3.7. prižiūrėti ir prireikus konsultuoti mokinius antigeno testų atlikimo metu;

12.3.8. ugdymo įstaigos vadovo nustatyta tvarka žymėti duomenis apie antigeno testų rezultatus.

13.  Pavesti NVSPL:

13.1. organizuoti kaupinių PGR ir paviršių PGR tyrimų ėminių paskirstymą į šiuos tyrimus atliekančias laboratorijas;

13.2. užtikrinti ASPĮ, kaupinių PGR ir paviršių PGR tyrimus atliekančių laboratorijų aprūpinimą ir ugdymo įstaigų aprūpinimą šių tyrimų ėminių paėmimui reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų ar ugdymo įstaigų direktorių ir šiuos tyrimus atliekančių laboratorijų pateiktą poreikį;

13.3. užtikrinti ugdymo įstaigų aprūpinimą antigeno testais ir jiems atlikti reikalingomis priemonėmis pagal savivaldybių administracijų ar ugdymo įstaigų direktorių pateiktą poreikį savikontrolės tyrimui vykdyti;

13.4. informuoti savivaldybių administracijų ir ugdymo įstaigų direktorius apie testavimui reikalingų priemonių ugdymo įstaigose atsiėmimo tvarką, kaupinių PGR ir paviršių PGR tyrimų ėminių ištyrimą vykdančias laboratorijas, ėminių į laboratorijas pristatymo sąlygas ir kitus su tyrimų ėminių ištyrimu susijusius aspektus;

13.5.  sudaryti sutartis dėl aplinkos paviršių PGR tyrimų atlikimo ir apmokėjimo su šiuos tyrimus atliekančiomis laboratorijomis ir apmokėti už atliktus tyrimus taikant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 29 punkto lentelės 3.1 papunkčio trečiojoje ar ketvirtojoje skiltyse nustatytą įkainį.

14.  Pavesti kaupinių PGR ir paviršių PGR tyrimus atliekančioms laboratorijoms:

14.1. atlikti tyrimus, naudojant tinkamus RNR skyrimo ir PGR detekcijos reagentus pagal gamintojo nustatytus reikalavimus ir sąlygas;

14.2. teikiant kaupinių PGR tyrimo atsakymą:

14.2.1. suvesti duomenis, reikalingus kaupinių PGR tyrimo atsakymo ESPBI IS formai E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ parengti, nurodant taikytą kaupinių PGR tyrimo metodą, kai laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia į Kauno GMP valdomą informacinę sistemą;

14.2.2. suvesti kaupinių PGR tyrimo rezultatus į ESPBI IS formą E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“, kai laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia tiesiogiai į ESPBI IS;

14.3. teikti ugdymo įstaigos mokinių kaupinių PGR ir paviršių PGR tyrimo rezultatus ugdymo įstaigos nurodytiems atsakingiems asmenims ne vėliau nei per 24 val. nuo ėminių pristatymo į laboratoriją;

14.4. vesti paviršių PGR tyrimų atlikimo apskaitą, kaupiant duomenis apie ugdymo įstaigų ir jų grupių, jose atliktų ėminių tyrimų skaičių bei gautus laboratorinių tyrimų rezultatus.

15.    Pavesti Kauno GMP: 

15.1. nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį, registruoti sutinkančius pasitikrinti konkrečios grupės vaikus ir (ar) namų ūkius greitajam antigeno testui elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808 greitajam antigeno testui mobiliajame punkte atlikti;

15.2. suvesti kaupinių PGR tyrimo užsakymus į ESPBI IS formą E200 „Laboratorinio tyrimo užsakymas“ bei atsakymus į formą E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“, kai kaupinių PGR tyrimus atliekančios laboratorijos kaupinių PGR tyrimo atsakymus teikia į Kauno GMP valdomą informacinę sistemą, ir perduoti į ESPBI IS, patvirtinant elektroniniu parašu; 

15.3. teigiamu kaupinių PGR tyrimo rezultato atveju organizuoti mokinių atstovų pagal įstatymą, 16 metų ir vyresnių mokinių informavimą apie kaupinių PGR tyrimo rezultatus ir registruoti PGR tyrimui, siekiant nustatyti konkretų (-čius) sergantį (-čius) COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmenį (-is);

15.4. teigiamo savikontrolės tyrimo antigeno testo rezultato atveju registruoti mokinius, gavusius teigiamą antigeno testo rezultatą, patvirtinamajam PGR tyrimui mobiliajame punkte elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808. 

16.  Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui pasirinktomis priemonėmis teikti metodines konsultacijas savivaldybių administracijoms ir VSB visuomenės sveikatos specialistams dėl kaupinių PGR tyrimo organizavimo ugdymo įstaigoje.

17.  Pavesti GMC laboratorijai pasirinktomis priemonėmis teikti metodines konsultacijas savivaldybių VSB visuomenės sveikatos specialistams dėl ėminių aplinkos paviršių PGR tyrimui paėmimo, paruošimo transportavimui į laboratoriją ir rezultatų interpretavimo.

18. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 27 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                Arūnas Dulkys