LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. NR. V-356 ĮSAKYMO „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 26 d. Nr. V-147

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 punktu bei siekdamas tobulinti Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) tvarką:

1.  P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“:

1.1. Įrašau 3 punkte po žodžio „pajamos“ žodžius „išskyrus šio Aprašo 31 punkte numatytus atvejus“.

1.2. Papildau 31 punktu:

31. Darbdavys gali informacijos neteikti, jei jis samdo ne daugiau nei vieną darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, arba valstybės tarnautoją, kurie gauna su darbo santykiais (darbo sutartimis) ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas.“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2014 m. balandžio 1 d.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. VDI Dokumentų valdymo skyriaus vedėją teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI išorės ir vidinėje interneto svetainėse.

4. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                              Vilius Mačiulaitis