KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. T-542

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 311 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.“

2. Pakeisti 4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.7. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.“

3. Pakeisti 4.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.10. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmumo teise priimami asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo nukreipiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.“

4. Pakeisti 4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.15. Į gimnazijas, įgyvendinančias atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus (Valdorfo pedagogikos ugdymo, Š. Suzukio talentų ugdymo, katalikiško ugdymo, ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo, humanistinės kultūros ugdymo menine veikla, novatoriško verslumo ugdymo, sausumos kadetų ugdymo, sporto ir sveikatingumo ugdymo ir kita), mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu. Priimami į šias mokyklas mokiniai ir jų tėvai supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, kitomis mokiniams ir tėvams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis. Priimant atsižvelgiama į motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus pagal pateiktą motyvacinį prašymą, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimo (savininko) nustatyta tvarka: jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą Savivaldybėje, iš jų prioritetas teikiamas asmenims, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams (įbroliams) ir seserims (įseserėms), arčiausiai mokyklos gyvenantiems asmenims.“

5. Papildyti nauju 4.26 papunkčiu:

4.26. Vaiko priėmimas į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Tėvai, vaikas nuo 14 iki 18 metų nustatyta tvarka dėl ugdymosi šeimoje turi kreiptis į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą (-as) mokyklą (-as), kurių sąrašas ir priėmimo į jas tvarka skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/vaiku-ugdymas-seimoje/.“

6. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Prašymai priimti mokytis pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis bei vidurinio ugdymo programą priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą, tiesiai į mokyklas – nuo kovo 15 d. iki Aprašo 16 punkte nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos.“

7. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą galima pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema). Prisijungimo prie informacinės sistemos ir interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt. Informacinės sistemos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Po gegužės 31 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami, prašymus galima pateikti tik pasirinktai mokyklai.“

8. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Komisija prašymus priimti mokytis į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo programos 1–4 klases privalo išnagrinėti iki pradinio ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę, į kitas klases – iki atitinkamų klasių ugdymo proceso ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą ugdymo proceso trukmę (toliau – ugdymo proceso pabaiga).“

9. Pakeisti 231 punktą ir jį išdėstyti taip:

231. Komisijos pirmininku skiriamas vienas iš mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui. Komisijos pirmininkas:

231.1. vadovauja komisijos darbui;

231.2. šaukia komisijos posėdžius;

231.3. priima sprendimus dėl komisijos darbo;

231.4. paskirsto funkcijas komisijos nariams;

231.5. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos informacijos pagalbos į mokyklos direktorių;

231.6. pasirašo komisijos posėdžio protokolą;

231.7. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą.

10. Pakeisti 26 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

26. Mokykla iki kovo 15 d. savo interneto svetainėje ir kitose informacinėse laikmenose paskelbia informaciją apie asmenų priėmimą. Informacijoje būtina nurodyti:“.

11. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Kiekvienais kalendoriniais metais iki sausio 10 d. mokyklos Savivaldybės administracijos švietimo padaliniui pateikia:

33.1.  faktinį priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus jose vidurkį, klasių ir mokinių skaičių jose pagal mokinių registro sausio 1 d. duomenis;

33.2.  planuojamą kitų mokslo metų klasių ir mokinių skaičių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus jose vidurkį (projektą);

33.3.  informaciją apie mokinio krepšelio lėšų panaudojimą įgyvendinant einamųjų mokslo metų ugdymo planus.“

12. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

43. Jungtinės klasės sudaromos tik specialiojo ugdymo mokyklose (ugdymo centruose, skyriuose), sanatorijos, ligoninės, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus ir pataisos įstaigos skyriuose. Jungtinės klasės sudaromos mokyklose, jei jos komplektuoja specialiųjų poreikių mokinių su negalia klases (grupes) ir šioms klasėms (grupėms) nustatyta tvarka yra skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.“

13. Pakeisti 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

45. Jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis mokykloje skaičius yra didesnis už Tarybos nustatytą priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių ir vaikų skaičiaus jose vidurkį, klasių ir mokinių skaičių jose, sudaromų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičius mokykloje gali būti didinamas neperkeliant vaikų ir mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų. Šiuo atveju mokykla iki birželio 10 d. pateikia Savivaldybės administracijos švietimo padaliniui prašymus pateikusių mokinių sąrašus, kuriuose yra nurodomas asmenų iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų skaičius. Papildomas klases galima komplektuoti tik Tarybai tokias klases nustačius.“

14. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Jei mokykla nesudaro priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų jose vidurkio, klasių ir mokinių jose, mokyklos direktorius iki birželio 10 d. raštu informuoja Savivaldybės administracijos švietimo padalinį apie susidariusią situaciją, nurodydamas:

46.1.  trūkstamą vaikų ir mokinių skaičių atitinkamos programos klasėse;

46.2.  galimą lėšų trūkumą;

46.3.  kiek ir kokių priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių galima sumažinti;

46.4.  kiek ir kokio dalyko mokytojų (kitų specialistų) reikės atleisti dėl sumažėjusio priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus ir kiek reikės išmokėti išeitinių išmokų ir kitų kompensacijų.“

15. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Tarybai patvirtinus patikslintus priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektus papildomos priešmokyklinio ugdymo grupės ir klasės nesudaromos. Mokiniai priimami tik į laisvas vietas. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, mokyklos direktorius siūlo mokiniams kreiptis į artimiausią tas pačias ugdymo programas vykdančią mokyklą.“

16. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50. Jei po priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus jose vidurkio, klasių ir mokinių skaičiaus jose patikslinimo mokykla nesudaro Tarybos nustatyto grupių ir klasių skaičiaus arba sumažėja tiek mokinių, kad negalima visiškai sukomplektuoti klasių, mokyklos direktorius, suderinęs su komisija ir prašymus pateikusiais asmenimis, nepažeisdamas mokinių priėmimą reglamentuojančių teisės aktų ir Aprašo nuostatų, gali mažinti klasių skaičių. Šiuo atveju mokykla iš anksto raštu informuoja asmenis, pateikusius prašymus ir (arba) sudariusius mokymo sutartis, ir Savivaldybės administracijos švietimo padalinį. Rekomenduojama mažinti klasių skaičių tik iki rugsėjo 1 dienos.

Mokykloms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir suaugusiųjų mokykloms, suaugusiųjų ir jaunimo mokykloms (jų skyriams, filialams) klasių (grupių) skaičius pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Visvaldas Matijošaitis