VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR VISUOMENINIO TIEKIMO PASLAUGŲ BEI VISUOMENINĖS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 13 d. Nr. O3-122

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2016 m. gegužės 5 d. pažymą Nr. O5-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, 107 punktą ir išdėstyti jį taip:

107. Vartotojams, kuriems pagal Elektros energetikos įstatymą ir kitus teisės aktus visuomeninis tiekėjas privalo tiekti elektros energiją, visuomeninės elektros energijos kainos viršutinė riba skaičiuojama sumuojant elektros energijos įsigijimo kainą, visuomeninio tiekimo paslaugos, perdavimo paslaugos AĮ tinklais kainos viršutinę ribą, sisteminių paslaugų, VIAP kainas ir skirstymo paslaugų, priklausomai nuo to, iš kurios įtampos tinklų vartotojas gauna elektros energiją, kainų viršutines ribas. Visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos papildomai įvertina reguliavimo svertus, pavyzdžiui, elektros energijos įsigijimo kainos pokytį, ir apskaičiuojamos pagal formulę:

 

                                        (65)

 

čia:

VT’(10,04)t – visuomeninių elektros energijos kainų viršutinės ribos vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš skirstymo atitinkamai VĮ ir ŽĮ tinklų t metais, Lt/kWh (EUR/kWh);

Tg, t – prognozuojama elektros energijos įsigijimo kaina t metais, EUR/kWh;

ΔTg, t-2t-2 metų faktinės elektros energijos įsigijimo kainos ir prognozuotos elektros energijos įsigijimo kainos skirtumas, EUR/kWh;

T’vt, t – elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba t metais, EUR/kWh;

T’(110), t – elektros energijos perdavimo AĮ tinklais paslaugos kainos viršutinė riba t metais, EUR/kWh;

T’(10), t – elektros energijos skirstymo paslaugos VĮ tinklais kainos viršutinė riba t metais, EUR/kWh;

T’(04), t – elektros energijos skirstymo paslaugos ŽĮ tinklais kainos viršutinė riba, t metais, EUR/kWh, įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą, kurio reikšmė lygi 1,3. Skirstomųjų tinklų operatoriui diferencijuojant persiuntimo paslaugos kainas vartotojams reikšmė nuosekliai didinama iki 2020 m., tačiau negali viršyti 1,3;

Tsis, t – elektros energijos sisteminių paslaugų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 2012 m. liepos 27 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodika, t metais, EUR/kWh;

Tviap, t – elektros energijos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina, apskaičiuota vadovaujantis 2012 m. rugsėjo 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, t metais, EUR/kWh.“

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                        Inga Žilienė