HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 30 D. ĮSAKYMO nR. d1-81 „DĖL MEDŽIOKLĖS DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. D1-581

Vilnius

 

 

1.       Pakeičiu pavyzdinę medžioklės lapo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-81 „Dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.       Nustatau, kad medžioklės lapai, iki šio įsakymo įsigaliojimo registruoti ir pažymėti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka naudojami iki 2020 m.  kovo 31 d., išskyrus atvejus, kai medžioklės lapas išduodamas privačios žemės sklypo savininkui, sudariusiam sutartį su medžioklės plotų naudotoju Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

3.       Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. D1-936

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. D1-581 redakcija)

 

(Medžioklės lapo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________________________

(medžioklės lapą išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio asmens kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

 

MEDŽIOKLĖS LAPAS

_________ Nr. _________

(data)                    

Leidžiama medžioklės vadovui (medžiotojui) ________________________________ organizuoti medžioklę (medžioti)

(vardas, pavardė)

_______________________ savivaldybėje esančiame _____________________________medžioklės plotų vienete arba jame esančiame privačios žemės sklype* _________________________________________________________.

(privataus žemės sklypo kadastro numeris)

Leidžiama ______________________ medžioti_______________________________________________________.

(nurodyti medžioklės būdą)                                      (žvėries ar paukščio pavadinimas)

 

Medžioklės lapas galioja nuo 20___ m._________________________ d. iki 20___ m._________________________ d.

 

Lapą išdavė:

__________________ ______________________ ________________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

MEDŽIOKLĖS ATASKAITA

Lentelę pildo medžioklės vadovas:

Eil. Nr.

Medžioklės data, medžiotojo vardo raidė, pavardė

Medžio- tojo bilieto Nr.

Medžioklės laikas:

Medžio- tojo parašas

Medžioklės metu sumedžiota:

pradžia

pabaiga

briedžių

t. elnių

stirnų

šernų

lapių

bebrų

p. kiškių

ančių

Kita***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedai pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“, 15.3, 22**, 28 punktų reikalavimus (dokumento pavadinimas, data ir numeris) ______________________________________________________________________________________________.

 

Medžioklės vadovas  (medžiotojas)                           

_______________

_______________________________________

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

* Pildoma tik, jei medžioklės lapas išduodamas privačios žemės sklypo savininkui, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje numatytu atveju sudariusiam sutartį su medžioklės plotų naudotoju

** Pildoma ranka kitoje lapo pusėje

*** Įrašomas sumedžioto medžiojamojo gyvūno, nenurodyto medžioklės ataskaitoje, bet leistino sumedžioti pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, rūšis ir skaičius