ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖl TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS aNYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-TS-378

Anykščiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu,  16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. TS-250 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10 punktu, Anykščių rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Transporto organizavimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. TS-134 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Meras                                                                                                  Sigutis Obelevičius

 

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-378

 

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto organizavimo paslaugos Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto organizavimo paslaugų, finansuojamų iš Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto, teikimo atvejus, kategorijas asmenų, kuriems gali būti teikiamos paslaugos, paslaugos teikėją bei kreipimosi dėl paslaugų, skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti transporto arba specialiojo transporto paslaugas asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

3. Teisę gauti transporto organizavimo paslaugas turi Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantys Anykščių rajone arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

4. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, paslauga gali būti suteikta ir kitos savivaldybės gyventojui. Sprendimą dėl transporto organizavimo paslaugos teikimo tokiais atvejais priima Anykščių rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Socialinių paslaugų centras) direktorius ir tą pačią dieną apie tai informuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Socialinės paramos skyrių.

5. Transporto organizavimo paslaugas teikia Socialinių paslaugų centras.

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialines paslaugas, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ KATEGORIJOS, KURIEMS GALI BŪTI TEIKIAMOS TRANSPORTO ORGNANIZAVIMO PASLAUGOS

 

7. Asmenų kategorijos, kurioms, vadovaujantis šiuo Aprašu, gali būti skiriama bei teikiama transporto organizavimo paslauga:

7.1. vaikai su negalia; 

7.2. asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis ir turintys judėjimo sutrikimų arba yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;

7.3. asmenys, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis ir turintys judėjimo sutrikimų arba yra nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;

7.4. asmenys, kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kurie turi judėjimo sutrikimų;

7.5. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, turintys judėjimo sutrikimų;

7.6. socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys;

7.7. socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai;

7.8. asmenys (šeimos), atsidūrę krizinėje situacijoje.

7.9. asmenys, kurie dėl onkologinės ligos ir atliktų procedūrų negali naudotis visuomeniniu transportu.

8. Transporto organizavimo paslauga taip pat teikiama 7 punkte išvardintus asmenis lydintiems asmenims (vienam asmeniui – vienas lydintis asmuo).

 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS

 

9. Asmuo, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vykimo datos kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą, pateikdamas darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje) ir užpildydamas prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti – SP-8 formą (toliau – prašymas-paraiška), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“. Prie prašymo-paraiškos asmuo pagal aplinkybes pateikia šiuos dokumentus:

9.1. išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo), pagrindžiantį judėjimo sutrikimus arba aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį (dėl judėjimo sutrikimų);

9.2. vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (gydytojų siuntimą konsultacijoms, gydymui ar reabilitacijai, siuntimą į socialinės globos įstaigą bei kitus tikslą patvirtinančius dokumentus);

9.3. jei asmuo (šeima) negali pateikti vykimo tikslą patvirtinančių dokumentų, transporto organizavimo paslaugos teikiamos tik Administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriui seniūnijoje arba Socialinių paslaugų centro socialiniam darbuotojui pateikus buities tyrimo aktą dėl šių paslaugų teikimo tikslingumo;

9.4. pažymą apie gaunamas asmens (šeimos) pajamas (nurodytas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje) už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, asmens (šeimos) pajamos pasikeitė. Jei asmeniui reikia mokėti už transporto organizavimo paslaugą ir asmuo sutinka mokėti visą transporto organizavimo paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

9.5. Asmeniui nereikia pateikti duomenų, jei jie gaunami iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

9.6. Darbuotojas gali pareikalauti kitų papildomų dokumentų, jei nėra galimybės gauti informacijos iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

10. Tais atvejais kai asmeniui reikalinga transporto organizavimo paslauga ir jis pats negali atvykti į Socialinių paslaugų centrą pateikti prašymo-paraiškos, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą-paraišką dėl transporto organizavimo paslaugos skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti artimieji, socialiniai darbuotojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys.

 

IV SKYRIUS

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMAS

 

11. Socialinių paslaugų centro atsakingas darbuotojas priima prašymą-paraišką dėl transporto organizavimo paslaugos, jį registruoja ir suveda duomenis į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

12. Sprendimą dėl transporto organizavimo paslaugos skyrimo priima Socialinių paslaugų centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo-paraiškos priėmimo ir visų trūkstamų dokumentų pateikimo dienos.

13. Duomenis apie teikiamas transporto organizavimo paslaugas Socialinių paslaugų centro atsakingas specialistas suveda į SPIS duomenų bazę.

14. Transporto organizavimo paslauga teikiama darbo dienomis ir darbo valandomis. Išimtinais atvejais (specialistų konsultacijos, krizinė situacija ar kt.) transporto organizavimo paslauga gali būti suteikta kitu laiku.

15. Transporto paslaugos organizuojamos taip, kad ta pačia transporto priemone ir tuo pačiu maršrutu būtų vežami keli asmenys ar Socialinių paslaugų centro darbuotojai transporte esant laisvų vietų tarnybinėms užduotims vykdyti.

16. Asmuo, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas ir negalintis dėl negalios ar kitų priežasčių vykti vienas, privalo iš anksto pasirūpinti vienu lydinčiu asmeniu. Tais atvejais, kai nėra lydinčio asmens, tokį asmenį lydi socialinis darbuotojas.

17. Socialinę riziką patiriančias šeimas lydi Socialinių paslaugų centro socialinis darbuotojas darbui su šeimomis.

18. Vairuotojas ir (arba) lydintis asmuo neatsako už asmens sveikatos būklę kelionės metu, išskyrus atvejus, kai asmens sveikata buvo sutrikdyta dėl vairuotojo ar lydinčio asmens netinkamų veiksmų.

19. Socialinių paslaugų centras gali suteikti transporto organizavimo paslaugą prašymo-paraiškos pateikimo dieną tik tuo atveju jei tą dieną nėra suplanuoti iš anksto suderinti maršrutai. Šiuo atveju sprendimas priimamas nesilaikant 12 punkte nustatyto termino.

20. Tais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui ir reikalinga skubi transporto organizavimo paslauga, asmenims, nurodytiems 7.6., 7.7. ir 7.8. papunkčiuose, ši paslauga gali būti teikiama nesilaikant šio aprašo 9 ir 12 punktų nuostatų. Sprendimą dėl transporto organizavimo paslaugos skubos tvarka priima Socialinių paslaugų centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir tą pačią dieną apie tai informuoja Administracijos Socialinės paramos skyrių.

 

V SKYRIUS

TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO ATVEJAI

 

21. Vadovaujantis šiuo Aprašu transporto organizavimo paslaugos organizuojamos ir teikiamos šiais atvejais:

21.1. Gydymo ir reabilitacijos tikslais:

21.1.1. vykti į Anykščių rajono gydymo įstaigas ir kitas gydymo ir/arba reabilitacijos įstaigas, sanatorinio – kurortinio gydymo įstaigas, esančias už rajono ribų ir iš jų;

21.1.2. vykti į chemoterapijos, spindulinės terapijos ir kt. procedūras ir iš jų;

21.1.3. vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) ir iš jos.

21.2. Vykti į kitų rajonų/miestų stacionarias socialinės globos įstaigas ir iš jų.

21.3. Kitais nenumatytais atvejais, esant pagrįstam poreikiui ir atsižvelgiant į socialinio darbuotojo vertinimą ir rekomendacijas.

22. Socialinių paslaugų centras turi teisę neteikti transporto organizavimo paslaugų asmenims, sergantiems infekcinėmis ligomis. Socialinių paslaugų centras gali atsisakyti teikti transporto organizavimo paslaugą tik tuo atveju, jei medikų išduotoje pažymoje yra įrašas dėl infekcinės ligos.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ TRANSPORTO ORGANIZAVIMO PASLAUGĄ TVARKA

 

23. Transporto organizavimo paslaugos teikiamos nemokamai:

23.1. 7 punkte išvardintiems paslaugos gavėjams du kartus per kalendorinius metus;

23.2. asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį. 

23.3. Pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjams ir 7.9 papunktyje nurodytiems asmenims, bet ne daugiau nei 4 kartus per metus.

24. Transporto organizavimo paslaugos teikiamos iš dalies mokant:

24.1. Asmenims (šeimoms), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, už transporto organizavimo paslaugas mokant:

24.1.1. 50 proc. paslaugos kainos, jei pajamos – nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio;

24.1.2. 80 proc. paslaugos kainos, jei pajamos - nuo 3 iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio.

25. Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už 4 valstybės remiamų pajamų dydžius, moka pilną paslaugos kainą.

26. Paslaugų gavėją lydintiems asmenims taikoma ta pati mokėjimo tvarka, kaip ir paslaugų gavėjams.

27. Jei kartu vyksta keli asmenys, mokėjimas už transporto organizavimo paslaugą skaičiuojamas kiekvienam asmeniui atskirai pagal jo maršruto kilometražą.

28. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

29. Paslaugos gavėjas už transporto organizavimo paslaugą moka vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis ir Savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-TS-327 sprendimu „Dėl Anykščių rajono socialinių paslaugų centro transporto organizavimo ir teikimo paslaugos kainos suderinimo“ patvirtinta Socialinių paslaugų centro transporto organizavimo ir teikimo paslaugos kaina.

30. Už suteiktas transporto organizavimo paslaugas fiziniai asmenys moka pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą į Socialinių paslaugų centro nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sąskaitos išrašymo dienos.

31. Jeigu asmuo nesumoka už transporto organizavimo paslaugas ilgiau kaip 2 mėn., netenka teisės naudotis transporto organizavimo paslaugomis. Transporto organizavimo paslaugos teikimas atnaujinamas, likvidavus įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Transporto organizavimo paslaugos teikimą koordinuoja Administracijos Socialinės paramos skyrius.

33. Socialinių paslaugų centras už kiekvieną ketvirtį iki kito mėnesio 15 d. pateikia Socialinės paramos skyriui ataskaitą apie suteiktas transporto organizavimo paslaugas.

34. Socialinių paslaugų centras atsako už kokybišką transporto organizavimo paslaugos teikimą ir gautų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________________