vALSTYBINĖ kainų ir energetikos kontrolės komisija

 

NUTARIMAS

DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. O3E-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16-1, 19, 19-1, 22, 23, 24-1, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34-1, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. birželio 26 d. pažymą Nr. O5E-188 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų projektų, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                    Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 27 d.  nutarimu Nr. O3E-234

 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ SUDARYMO, TVARKYMO KAUPIMO IR NAUDOJIMO KONTROLĖS BEI DUOMENŲ PATEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei duomenų pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kurių reikia laikytis atliekant energijos išteklių rezervinių atsargų (toliau – Atsargos) sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolę, surašant Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo aktą ir pateikiant duomenis.

2. Šis Aprašas taikomas įmonėms, kurių eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją. Neeksploatuojamais vadinami tie įrenginiai, kurie yra atjungti nuo šilumos ir elektros energijos tinklų, kuro tiekimo sistemos ir jų pasuose yra atsakingo asmens žyma, kad jie neeksploatuojami.

3. Šis Aprašas netaikomas Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 2 punkte nurodytoms įmonėms.

4. Atsargų kontrolė ir duomenų pateikimas atliekami vadovaujantis Taisyklių reikalavimais.

 

II SKYRIUS

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMAS

 

5. Atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolė (toliau – Atsargų kontrolė) vykdoma įmonėse, kurių eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją. Šios įmonės tikrinamos ne rečiau kaip vieną kartą per metus – lapkričio mėnesį. Tuomet nustatomi Atsargų kiekiai lapkričio mėn. 1 dienai. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) pirmininko įsakymu gali būti atliekami neeiliniai patikrinimai, siekiant nustatyti, ar pašalinti Energijos išteklių rezervinių atsargų patikrinimo akte (toliau – Aktas) (1 priedas) nurodyti trūkumai. Įmonių, sistemingai nevykdančių šių Taisyklių reikalavimų, patikrinimų periodiškumą ir datas nustato Tarybos pirmininkas.

6. Atsargos įmonėse turi būti apskaitomos atskirai nuo naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargų ir technologinio kuro.

7. Atsargų kontrolę įmonėse vykdo įgalioti Tarybos teritorinių skyrių darbuotojai.

8. Atsargas įgalioti Tarybos darbuotojai kontroliuoja neatsižvelgdami į Atsargų nuosavybę, laikymo vietą ar sąlygas. Įgaliotas Tarybos darbuotojas turi teisę įeiti į įmonės teritoriją bet kuriuo įmonės darbo metu. Jei įmonės Atsargos laikomos kitoje įmonėje, kuri yra kito Tarybos teritorinio skyriaus teritorijoje, Atsargų kontrolę vykdo to teritorinio skyriaus įgalioti Tarybos darbuotojai, kurio teritorijoje Atsargos laikomos (saugomos). Patikrinimo dokumentų kopijos (Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodyti dokumentai) informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis perduodamos tam Tarybos teritoriniam skyriui, kurio teritorijoje yra įmonė – Atsargų savininkas.

9. Įgalioti Tarybos darbuotojai, atvykę į įmonę, privalo prisistatyti įmonės vadovui arba kitam įgaliotam įmonės atstovui, pateikti Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo išduotą pavedimą atlikti patikrinimą ir parodyti savo valstybės tarnautojų pažymėjimus.

10. Įmonės vadovas arba kitas įgaliotas įmonės atstovas įgaliotam Tarybos darbuotojui privalo pateikti:

10.1. apskaitos dokumentus, susijusius su Atsargų sudarymu, tvarkymu, kaupimu ir naudojimu;

10.2. apskaitos žurnalus ir kompiuteriuose esančius duomenis, susijusius su Atsargomis.

11. Įgalioti Tarybos darbuotojai per Atsargų tikrinimą privalo patikrinti:

11.1. apskaitos dokumentus ir apskaitos žurnalų pildymą bei kompiuteriuose esančius duomenis, susijusius su Atsargomis;

11.2. Atsargų nomenklatūrą ir kiekius;

11.3. Atsargų panaudojimo pagrįstumą;

11.4. Atsargų atkūrimo faktą ir terminus;

11.5. sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, tinkamumą Atsargoms laikyti bei jų techninę dokumentaciją;

11.6. pagal įmonės valdomus gamybos objektus atskirų kuro rūšių trejų praėjusių kalendorinių metų vidutinį 10 kalendorinių dienų kuro sunaudojimą šaltuoju metų periodu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai) ir trejų praėjusių kalendorinių metų vidutinį 10 kalendorinių dienų pagamintą bei skirtą parduoti šilumos ir (ar) elektros energijos kiekį šaltuoju periodu.

12. Įgalioti Tarybos darbuotojai, vykdantys Atsargų kaupimo kontrolę, privalo analizuoti įmonių pateikiamus duomenis pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą mėnesinę formą EN-11 „Kuro išteklių sunaudojimo ir atsargų statistinė ataskaita“, juos naudoti atliekant tikrinimus, sekant Atsargų naudojimą bei jų reikiamo kiekio atkūrimą.

 

III SKYRIUS

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ PATIKRINIMO ĮFORMINIMAS

 

13. Įgaliotas Tarybos darbuotojas, atlikęs Atsargų patikrinimą įmonėje, privalo surašyti Aktą. Surašius Aktą (užpildžius visas Akto dalis ir nurodžius per tikrinimą nustatytus pažeidimus), dalyje „Išvada“ turi būti konstatuota, ar įmonė Atsargų turi pakankamai ar nepakankamai. Aktas turi būti surašytas 2 egzemplioriais.

14. Atsargų kiekis Akte turi būti nurodomas tonomis sutartinio kuro naftos ekvivalento.

15. Prie Akto gali būti pridėti Atsargų skaičiavimai, dokumentų, susijusių su Atsargomis, kopijos, nurodant pridedamų dokumentų lapų skaičių.

16. Vienas įgalioto Tarybos darbuotojo ir įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų tvarkymą, pasirašytas ir užregistruotas Akto egzempliorius įteikiamas įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui. Kitas Akto egzempliorius skirtas Tarybai (bylų formavimui). Jei įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas atsisako pasirašyti Aktą, tai pažymima Akte, ir įmonės vadovui ar įmonės įgaliotam atstovui įteikiamas nepasirašytas Aktas.

17. Įgaliotų Tarybos darbuotojų surašyti Aktai registruojami Tarybos dokumentų valdymo sistemoje. Aktai saugomi 5 metus Aktą surašiusio įgalioto Tarybos darbuotojo teritoriniame skyriuje.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ ADMINISTRAVIMAS IR PATEIKIMAS

 

18. Tarybos teritoriniai skyriai sudaro savo teritorijos įmonių, kurių šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, sąrašus, kuriuos pateikia arba apie jų pasikeitimus informuoja atitinkamas savivaldybes. Šis sąrašas informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis pateikiamas Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui.

19. Atsargų patikrinimų rezultatai surašomi Tarybos teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių atsargų kaupimo suvestinėje lentelėje (toliau – Atsargų suvestinė) (2 priedas). Atsargų suvestinė Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui pateikiama informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis. Atlikus neeilinį patikrinimą, Aktas ir kiti dokumentai Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjui persiunčiami per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo Atsargų patikrinimo dienos.

20. Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus vedėjas skiria atsakingą darbuotoją, kuris apibendrina iš Tarybos teritorinių skyrių informacinėmis ryšio technologijų priemonėmis gautą informaciją, kaupia atsargų patikrinimų rezultatus rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo duomenų bazėje ir iš šioje bazėje sukauptų duomenų parengia bendrą Atsargų suvestinę. Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus atsakingas darbuotojas įmonių, kurių eksploatuojamų šilumos ir (ar) elektros energijos gamybos įrenginių bendra galia yra didesnė kaip 5 MW ir kurios gamina parduoti skirtą šilumos ir (ar) elektros energiją, sąrašą ir bendrą įmonių Atsargų suvestinę iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. raštu teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai. Tarybos teritoriniai skyriai iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. savivaldybėms raštu teikia įmonių Atsargų suvestinę, kurioje nurodo tik tas įmones, kurių buveinės yra atitinkamos savivaldybės teritorijoje.

21. Įmonių, kurios nevykdo Taisyklių reikalavimų, sąrašus su apibendrintais tikrinimo duomenimis (nurodant būtinus sukaupti Atsargų kiekius) atitinkamoms savivaldybėms raštu pateikia Tarybos teritoriniai skyriai. Sąrašai viešai skelbiami Tarybos interneto svetainėje adresu www.vert.lt.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Už šio Aprašo pažeidimus įgalioti Tarybos darbuotojai turi teisę įmonių vadovams taikyti teisės aktuose numatytas administracinio poveikio priemones.

_________________

 

 

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo,

tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei

duomenų pateikimo tvarkos aprašo 1 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ REZERVINIŲ ATSARGŲ

PATIKRINIMO AKTAS

20     m.                         d. Nr. 

________________

(patikrinimo vieta)

Aš (Mes): ______________________________________________________________

(įgalioto (-ų) Tarybos darbuotojo (-ų) (pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės)

_______________________________________________________________________________ ,

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(įmonės darbuotojo, atsakingo už energijos išteklių rezervinių atsargų tvarkymą, pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

_______________________________________________________________________________ ,

patikrinau (-ome) __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, tel.)

________________________________________________________________________________

(tikrinamo objekto pavadinimas, adresas, tel., instaliuota galia MW)

energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymą, tvarkymą, kaupimą ir nustačiau (nustatėme):

________________________________________________________________________________

(įmonės, nustačiusios energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) ir kiekius, pavadinimas, pareigūno (-ų) pareigos, v., pavardė)

20 ___ m. ____________ ___d. įsakymu (potvarkiu, nutarimu) Nr. ____________ nustatytos   

(kas nereikalinga išbraukti)

rezervinių  atsargų kuro rūšys _______________________________________________________.

Naudojamos pagrindinės energijos išteklių rūšys:__________________________________.

Kuro talpyklų (požeminės, antžeminės) kiekiai ir tūriai: ____________________________

_______________________________________________________________________________.

Normatyviniai ir faktiškai laikomi energijos išteklių rezervinių atsargų (pagal kuro rūšį)

kiekiai: _________________________________________________________________________

(jei energijos išteklių rezervinės atsargos laikomos kitur, nurodyti laikymo vietą)

Trejų kalendorinių metų šaltojo periodo 10 kalendorinių dienų vidutinis kuro

___________________ sunaudojimas – _________________  tne[1].

(nurodyti kuro rūšį)                                                                                                     

Pagal objektus _______________________–_________________  tne.

(nurodyti objekto pavadinimą)                                       

Trejų kalendorinių metų šaltojo periodo 10 kalendorinių dienų vidutinis pagamintos šilumos ir (ar) elektros kiekis – ___________ MWh.

Pagal objektus – ____________________    __________ MWh.

(nurodyti objekto pavadinimą)

Būtinų sukaupti energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis – _____________ tne.

Pagal objektus – ____________________    __________ tne.

(nurodyti objekto pavadinimą)

Įmonėje  laikomi / nelaikomi kitos įmonės energijos išteklių rezervinių atsargų kiekiai:

(kas nereikalinga, išbraukti)

________________________________________________________________________________

(nurodyti įmonės pavadinimą, energijos išteklių rezervinių atsargų nomenklatūrą (kuro rūšis) ir kiekius)

Anksčiau įmonė       buvo / nebuvo    tikrinta 20___ m. ___________  ___ d., akto Nr. ____

(kas nereikalinga, išbraukti)

Patikrinimas pradėtas 20___ m. ___________ __ d., baigtas 20___ m.___________ __ d.

Vadovaudamasis (vadovaudamiesi) Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 27 punktu ir 29 straipsniu, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, ir Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, 26, 27 ir 28 punktu, prašau (prašome) pašalinti per patikrinimą nustatytus ir išvardytus pažeidimus nurodytais terminais:

 

Eil.

Nr.

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių atsargų kaupimą ir tvarkymą, pažeidimai

Teisės akto pavadinimas, straipsnis, punktas

Pažeidimo

pašalinimo

terminas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedų skaičius: _________lapų.

Išvada: Įmonė energijos išteklių rezervinių atsargų turi pakankamai / nepakankamai.

(kas nereikalinga, išbraukti)

Trūksta _______________________–_________________  tne.

(nurodyti kuro rūšį)                                                                                               

 

Sandėlių ir terminalų, kuriuose laikomos Atsargos, techninė dokumentacija

tvarkinga / netvarkinga; sandėliai ir terminalai yra  tinkami / netinkami  Atsargoms laikyti.

(kas nereikalinga, išbraukti)                                                               (kas nereikalinga, išbraukti)

Apie pažeidimų pašalinimo įvykdymą prašome pranešti raštu iki 20___m. _________  __ d. adresu _______________________________________ arba el. paštu _______________.

Aktas surašytas ______ egzemplioriais.

________________________ _____________________ _____________________

(įgalioto Tarybos darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

Dalyvavo:

________________________ _____________________ _____________________

(įmonės atsakingo darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

Patikrinimo aktą gavau ir susipažinau:

______________________________ _____________________ ___________________

(įmonės vadovas ar įmonės įgaliotas atstovas, pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

_______________________________________

 

 

 

Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo,

tvarkymo, kaupimo ir naudojimo kontrolės bei

duomenų pateikimo tvarkos aprašo 2 priedas

 

Tarybos __________teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje esančių įmonių energijos išteklių rezervinių

atsargų kaupimo 20____ m. lapkričio 1 d. suvestinė

 

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas, objekto pavadinimas

Objekto galia, MW

Įmonės ir objekto adresas

Naudojamos pagrindinės energijos išteklių rūšys

3 praėjusių kalendorinių metų vidutinis 10 kalendorinių dienų pagamintos ir skirtos parduoti šilumos ir (ar) elektros energijos kiekis šaltuoju periodu, MWh

Būtinas sukaupti energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis, tonos sutartinio kuro n. e. (tn.e.)

Sukauptas energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis, tonos sutartinio kuro n. e. (tn.e.)

Skirtumas

+

-

tn.e.

Energijos išteklių rezervinių atsargų rūšis

Laikymo vieta

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 [1]                                         tne – tona sutartinio kuro naftos ekvivalentu.