LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo nr. 3d-507

„dėl lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2023 m. kovo 23 d. Nr. 3D-175

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. VI administracinis padalinys, atsakingas už visuomenės ir žiniasklaidos informavimo veiklų vykdymą, užtikrina tinkamą kvietimų teikti paramos paraiškas skelbimą žiniasklaidos priemonėse, rengia Programos viešinimo strategiją ir koordinuoja jos įgyvendinimą, informuoja galimus pareiškėjus, paramos gavėjus, socialinius partnerius bei plačiąją visuomenę apie Programos teikiamas galimybes, reikalavimus paramai gauti, ES finansinį įnašą bei ES vaidmenį įgyvendinant Programą, paramos panaudojimo patirtį, paramos poveikį žemės, maisto ir miškų ūkiui bei kaimo plėtrai, šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Bent kartą per metus informuoja Programos stebėsenos komitetą apie pažangą įgyvendinant Programos viešinimo strategiją, rezultatus, jos keitimus bei planuojamus viešinimo ir informavimo veiksmus ateinančiais metais.“

2. Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.5. VI nustatyta tvarka skelbia kvietimus teikti paramos paraiškas Mokėjimo agentūros interneto svetainėje (www.nma.lt), teikia galimiems pareiškėjams informaciją, kurios reikia paramos paraiškoms parengti ir pateikti, priima ir registruoja pateiktas paramos paraiškas (išskyrus Programos priemones, kurių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta kita paramos paraiškų priėmimo tvarka);“.

3. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Ateinančių metų paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštis turi būti paskelbtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų pabaigos bei ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki artimiausio paramos paraiškų surinkimo pradžios. Keičiant paramos paraiškų priėmimo tvarkaraštį, keitimas turi būti atliktas ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki paramos paraiškų priėmimo pradžios (netaikoma kai paramos paraiškų terminas pratęsiamas). Kvietimo teikti paramos paraiškas trumpiausias laikotarpis yra 60 kalendorinių dienų.“

4. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Kvietimas teikti paramos paraiškas skelbiamas Mokėjimo agentūros interneto svetainėje (www.nma.lt). Kvietimas teikti paramos paraiškas taip pat gali būti VI skelbiamas vienoje ar daugiau nacionalinių, regioninių, vietos, specializuotų žiniasklaidos priemonių. Gali būti skelbiamas vienas kvietimas teikti paramos paraiškas kelioms Programos priemonėms.“

5. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Mokėjimo agentūra ir VI turi užtikrinti, kad informacija apie paramos paraiškų priėmimą būtų vieša ir prieinama galimiems pareiškėjams ir plačiajai visuomenei.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Kęstutis Navickas