VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TĖVŲ ATSTOVŲ DALYVAVIMO NEPLANINIUOSE IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MAISTO TVARKYMO SKYRIŲ PATIKRINIMUOSE

 

2015 m. balandžio 27 d. Nr. B1-370

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu, atsižvelgdamas į tai, kad vaikų sveikata yra vienas iš šalies prioritetų, ir į tai, kad daugėja skundų dėl netinkamos ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose tiekiamų patiekalų kokybės, ir siekdamas užtikrinti aukštą vaikų sveikatos, jų teisių ir interesų apsaugos lygį ir skaidrumą organizuojant vaikų maitinimą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose:

1.    N u s t a t a u, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų ir Pasienio maisto ir veterinarijos kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos posto (poskyrio) atliekamuose neplaniniuose ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo skyrių patikrinimuose pagal gautą skundą ar pranešimą gali dalyvauti šias įstaigas lankančių vaikų tėvų ir (ar) tėvus vienijančių nevyriausybinių organizacijų atstovai (toliau – tėvų atstovai);

1.2. tėvų atstovai, kurie dalyvauja šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytuose neplaniniuose patikrinimuose, privalo būti užpildę deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formų pavyzdžiai nurodyti šio įsakymo 1 ir 2 prieduose;

1.3. tėvų atstovai šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytų neplaninių patikrinimų metu turi dėvėti švarius ir specialius drabužius.

2.    P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d.

įsakymo Nr. B1-370

1 priedas

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

 

DEKLARACIJA

 

 

(data)

(vieta)

 

 

Aš,

,

(tėvų atstovo vardas ir pavardė)

p a t v i r t i n u, kad nesergu ir nesu nešiotojas ligų, kurios gali būti perduodamos per maistą ir nurodytos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II priedo VIII skyriaus 2 dalyje.

Suprantu, kad už neteisingų duomenų pateikimą man gali būti pritaikyta atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

_________________                      ___________________________

                                                                        (parašas)                                                                (vardas ir pavardė)

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d.

įsakymo Nr. B1-370

2 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

 

(data)

(vieta)

 

Aš,

,

(tėvų atstovo vardas ir pavardė)

p a s i ž a d u užtikrinti neplaninio patikrinimo metu apie ūkio subjektus gautos informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, iš anksto nepranešti ūkio subjektui ir kitiems asmenims apie planuojamą neplaninį to ūkio subjekto patikrinimą.

Suprantu, kad už konfidencialumo pareigos nesilaikymą man gali būti pritaikyta atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

______________                             _____________________________

                                                          (parašas)                                                                          (vardas ir pavardė)