VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. VA-106 „DĖL AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630 IR FR0630A FORMŲ, JŲ PRIEDŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. VA-181

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu,

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles:

1.1.1. Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Licencijuotas asmuo, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus (išskyrus atvejus, kai ataskaitinį mėnesį neatsirado prievolė mokėti elektros energijos akcizus ir nebuvo gauta ar patiekta vartotojams elektros energijos), iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti šių taisyklių nustatyta tvarka užpildytą FR0630A formos deklaraciją ir tokius jos priedus:“;

1.1.2. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Šių taisyklių 5, 7, 9 ir 10 punktuose nurodyti asmenys FR0630 formos deklaraciją ir šiuose punktuose nurodytus priedus šių taisyklių nustatyta tvarka gali pateikti per EDS arba tiesiogiai AVMI.“;

1.1.3. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą;

1.1.4. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. FR0630 formos deklaracija ir jos priedai EDS užpildomi, vadovaujantis šioje sistemoje esančiais metodiniais nurodymais.“;

1.1.5. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Šių taisyklių 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 punktuose nurodyti asmenys FR0630A formos deklaracijas ir šiuose punktuose nurodytus priedus šių taisyklių nustatyta tvarka gali pateikti per EDS arba tiesiogiai AVMI.“;

1.1.6. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Deklaracijos 99A, 100A ir 101A laukeliuose sandėlio savininkas nurodo akcizų sumas, kurios gaunamos, sudėjus visų FR0630S priedų tokio pat pozicijos numerio laukeliuose su indeksu „A“ apskaičiuotas akcizų sumas, o registruotas asmuo – atitinkamas akcizų sumas iš FR0630D priedo, kurios apskaičiuojamos, naudojant FR0630R priedo duomenis (gautų (atgabentų) ar išsiųstų) Prekių kiekį padauginant iš akcizų tarifo ir prireikus naudojant FR0630B bei FR0630C priedų duomenis).

Deklaracijos 102A, 103A ir 104A eilučių laukeliuose šių taisyklių 5, 7, 9 ir 10 punktuose nurodyti asmenys nurodo akcizų sumas, kurios gaunamos, naudojant atitinkamo dešimtadienio apskaitos duomenis, kai pagal Akcizų įstatymo 12 straipsnio nuostatas šie asmenys akcizus privalo apskaičiuoti dešimtadieniais ir mokėti šio įstatymo nustatyta tvarka. Jeigu tokios prievolės nėra – 102A, 103A laukeliuose įrašomi nuliai, o visa mėnesio suma įrašoma 104A laukelyje.

Kai Akcizų įstatyme nėra nurodyto akcizų tarifo dydžio dėl akcizų tarifo pasikeitimo, deklaracijos 105 laukelyje šių taisyklių 5, 7, 9 ir 10 punktuose išvardyti asmenys nurodo dėl akcizų tarifo pasikeitimo pagal inventorizacijos ar apskaitos duomenis apskaičiuotas akcizų sumas. Akcizų sumos apskaičiuojamos, vadovaujantis šių taisyklių XVI skyriaus nuostatomis arba užpildant atskirą FR0630S priedą. Jei apskaičiuotų sumų nėra – tame laukelyje įrašomas nulis (0). Jeigu dėl tarifų pasikeitimo užpildomas atskiras FR0630S priedas arba užpildomas FR0630R priedas ir deklaracija užpildoma EDS, šiame punkte išvardyti laukeliai užpildomi automatiškai.“;

1.1.7. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą;

1.1.8. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Kai FR0630D priedas yra FR0630A formos deklaracijos priedas, duomenys į D2 stulpelio atitinkamą eilutę perkeliami taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta šių taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30 pozicijos laukelio, iš FR0630E priedo E5 stulpelio atitinkamų tarifinių grupių, kurių akcizai apskaičiuojami, laukelių, iš FR0630F priedo F7 laukelio ir iš FR0630G priedo G3 bei (ar) FR0630L priedo L3 stulpelių, atitinkamų eilučių kiekio duomenis prieš tai susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

Į FR0630D priedo D3 stulpelio „Į biudžetą mokėtina arba iš biudžeto grąžintina (–) akcizų suma*“ laukelius įrašomos deklaruojamų Prekių kiekio apskaičiuotų akcizų sumos, kurios perkeliamos iš kitų priedų taip: iš FR0630R priedo analogiškai, kaip nurodyta šių taisyklių 34 punkte, iš FR0630K priedo 30A laukelio, iš FR0630E priedo E7 stulpelio tų laukelių, kurių akcizai buvo apskaičiuoti susumavus pagal tarifines grupes, FR0630F priedo F8 laukelio ir iš FR0630G priedo G4 bei (ar) FR0630L priedo L4 stulpelių laukelių, prieš tai jas visuose prieduose susumavus pagal vienodu kodu pažymėtos Prekių tarifinės grupės numerį.

FR0630A deklaraciją užpildant EDS, visi duomenys FR0630D priede užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi kiti – FR0630R, FR0630K, FR0630E, FR0630F, FR0630G ir FR0630L – priedai.“;

1.1.9. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Kai FR0630D priedas kartu su FR0630 formos ar FR0630A formos deklaracijomis užpildomas EDS, duomenys į jį iš deklaracijos ir kitų priedų perkeliami ir jame įrašomi automatiškai.“;

1.1.10. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. FR0630S priedo 2, 8, 15 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9, 26 ir 27 punktuose, o 19 eilutės „Tarifinės grupės kodas“ laukeliuose nurodomas triženklis deklaruojamų Prekių tarifinės grupės kodas iš Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

FR063S priedą užpildant EDS, visi duomenys FR0630S priedo 2, 8, 15 ir 16 laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi deklaracijos FR0630 formos atitinkami laukeliai.“;

1.1.11. Pakeičiu 40.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.3. 20b laukelyje nurodoma, kokio tipo deklaracija teikiama. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį su tame FR0630S priede deklaruojamomis Prekėmis buvo įvykdyta bent viena iš priedo 22–105 pozicijų (išskyrus 96) laukeliuose išvardytų operacijų FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, bent viename laukelyje yra nurodoma akcizų suma – 20b laukelyje įrašomas skaičius 1, kuris reiškia, kad teikiama prievolinė deklaracija. Jeigu per ataskaitinį laikotarpį FR0630S priedo stulpelio „Apskaičiuota mokėtina akcizų suma“ pozicijų, pažymėtų dviem skaičiais ir raide „A“, laukeliuose mokėtina akcizų suma neapskaičiuojama – 20b laukelyje įrašomas skaičius 2, kuris reiškia, kad teikiama nulinė deklaracija.“;

1.1.12. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

42.1. kai priedų pozicijose akcizų suma apskaičiuojama Prekių tarifinių grupių, kurių kodai yra 110, 210, 215, 230, 235, 240, 250, 280, 285, 290, 295, 299, 320, 330, 340, 410, 415, 430, 435, 440, 445, 450, 470, 480, 490, 510, 610, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941, 942, 951, 952 arba 970, tai to paties numerio pozicijos laukeliuose nurodytas Prekių kiekis padauginamas iš atitinkamos Prekių tarifinės grupės akcizų tarifo, nurodyto atitinkamo priedo 20 laukelyje;“;

1.1.13. Pakeičiu 44 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

44. FR0630S priedo 22 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama per mokestinį laikotarpį į sandėlį iš kito Lietuvos Respublikos sandėlio, taip pat iš kito asmens ar subjekto atgabentų Prekių kiekio, kuriam sandėlyje taikomas AMLAR, suma, kuri gaunama, susumavus 23–26 pozicijose nurodytų Prekių kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 22 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 23–26 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.14. Pakeičiu 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

45. FR0630S priedo 27 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama į sandėlį iš kitos ES šalies atgabentų Prekių kiekio, kuriam taikomas AMLAR, suma. Ši suma gaunama, susumavus 28–31 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 27 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 28–31 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.15. Pakeičiu 46 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

46. FR0630S priedo 32 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį pagamintų, perdirbtų ar sumaišytų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 33–35 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 32 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 33–35 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. 33–36 pozicijų laukeliuose Prekių kiekiai nurodomi taip:“;

1.1.16. Pakeičiu 47 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

47. FR0630S priedo 37 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį sunaudotų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 38–42 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 37 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 38–42 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.17. Pakeičiu 48 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

48. FR0630S priedo 43 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama sandėlyje per mokestinį laikotarpį prarastų Prekių, kurioms taikomas AMLAR, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 44–49 ir 51 pozicijos laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 43 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 44–49 ir 51 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Prekių kiekiai nurodomi taip:“;

1.1.18. Pakeičiu 48.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.7. 50 – Prekių, kurių akcizai nesumokėti, trūkumas šiame laukelyje įrašomas po to, kai, užpildžius priedą, 95 pozicijoje apskaičiuojamas sandėlyje laikomų prekių kiekis laikotarpio pabaigoje (pagal apskaitos duomenis), ir tik tada, kai mokestinio laikotarpio pabaigoje įvykusios inventorizacijos metu jis yra nustatomas, užpildant FR0630S 107 ir 108 laukelius bei FR0630N priedą. Prekių trūkumas yra, kai 95 pozicijoje nurodytas Prekių kiekis mokestinio laikotarpio pabaigoje, kuris apskaičiuotas pagal priede įrašytus apskaitos duomenis, yra didesnis negu nustatytas mokestinio laikotarpio pabaigoje, inventorizacijos metu. Šis trūkumas apskaičiuojamas FR0630N priedo N5 stulpelyje, iš šių Prekių kiekio 95 pozicijoje atėmus inventorizacijos metu nustatytą Prekių kiekį, kuris taip pat nurodomas 96 pozicijoje. Jeigu inventorizacijos metu nustatomas Prekių trūkumas, Akcizų įstatymo ir taisyklių nustatyta tvarka 50A pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama mokėtina nurodytų Prekių akcizų suma, taikant mokestiniu laikotarpiu galiojusius akcizų tarifus. Jeigu inventorizacijos metu trūkumas nenustatytas, 50 ir 50A pozicijų laukeliuose įrašomas nulis.

FR063S priedą užpildant EDS, 50 ir 50A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo kitų pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų;“;

1.1.19. Pakeičiu 49 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

49. FR0630S priedo 52 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, taikant AMLAR, išgabentų Prekių kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 53–61 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 52 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 53–61 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.20. Pakeičiu 50 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

50. FR0630S priedo 62 pozicijos laukelyje turi būti apskaičiuojama iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, taikant AMLAR, išgabentų ir prarastų Prekių, kurioms, išskyrus 63 ir 64 pozicijose nurodytas, turi būti skaičiuojami akcizai, kiekio suma, kuri gaunama, susumavus 63–67 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 62 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 63–67 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.21. Pakeičiu 51 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

51. FR0630S priedo 68 pozicijos laukelyje turi būti nurodomas Prekių kiekis kitais atvejais, kai apie Prekes, iš sandėlio per ankstesnį mokestinį laikotarpį, taikant AMLAR, išgabentas ir prarastas arba nenugabentas į paskirties vietą, sužinota per deklaruojamą laikotarpį arba kai praėjo 4 mėnesiai nuo išgabenimo į kitas ES šalis, bet negautas pranešimas apie prekių gavimą paskirties vietoje, ir pagal Akcizų įstatymo nuostatas turi būti apskaičiuojami tų Prekių, išskyrus 73 pozicijoje nurodytas, akcizai. Šis kiekis apskaičiuojamas, susumavus 69–72 pozicijose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 68 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 69–72 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.22. Pakeičiu 52 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

52. FR0630S priedo 74 pozicijos laukelyje turi būti nurodoma iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, panaikinant AMLAR, į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išgabentų Prekių, kurių akcizai turi būti apskaičiuojami, kiekių suma, kuri apskaičiuojama, susumavus 75–80 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 74 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 75–80 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.23. Pakeičiu 53 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

53. FR0630S priedo 81 pozicijos laukelyje turi būti nurodomas iš sandėlio per mokestinį laikotarpį, panaikinant AMLAR, išgabentų Prekių, kurios pagal Akcizų įstatymo nuostatas atleidžiamos nuo akcizų, kiekių suma, kuri apskaičiuojama, susumavus 82–94 pozicijų laukeliuose nurodytus kiekius. FR063S priedą užpildant EDS, 81 pozicijos laukelio duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi FR0630S priedo 82–94 pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų. Šią sumą sudarantys kiekiai išvardytų pozicijų laukeliuose nurodomi taip:“;

1.1.24. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. FR0630S priedo 95 pozicijos ir 107 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas pagal apskaitos duomenis apskaičiuotų, laikomų sandėlyje mokestinio laikotarpio pabaigoje Prekių kiekis, kuris taip pat nurodomas priedo FR0630N stulpelio N3 eilutėse. Šis kiekis apskaičiuojamas po to, kai užpildomos visos pozicijos, kuriose nurodomas Prekių kiekis, iki šios priedo pozicijos, taip pat 97 pozicija (išskyrus 36 ir 50 pozicijas, kurios užpildomos, atsižvelgiant į šio apskaičiavimo rezultatus) ir atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

95 = 21 + 22 + 27 + 33 + 34 + 35 – 37 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 51 – 52 – 62 – 74 – 81 – 97

FR063S priedą užpildant EDS, 95 ir 107 pozicijų laukelių bei FR0630N priedo N3 stulpelio atitinkamų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyje išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.“;

1.1.25. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. FR0630S priedo 99 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių, kurioms apskaičiuota už visą mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą akcizų suma, kiekis iš viso. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas, atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

99 = 41 + 42 + 48 + 49 + 50 + 51 + 65 + 66 + 67 + 69 + 70 + 71 + 72 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 97

Po to 99A pozicijos laukeliuose turi būti apskaičiuojama mokėtina 99 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota pagal šią lygtį:

99A = 41A + 42A + 48A + 49A + 50A + 51A + 65A + 66A + 67A + 69A + 70A + 71A + 72A + 75A + 76A + 77A + 78A + 79A + 80A + 97A

FR063S priedą užpildant EDS, 99 ir 99A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyse išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.“;

1.1.26. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. FR0630S priedo 100 pozicijos laukeliuose turi būti nurodomas Prekių kiekis, kurio už visą mokestinį laikotarpį grąžintina akcizų suma yra apskaičiuota priede, iš viso. Šis suminis kiekis apskaičiuojamas, atliekant aritmetinius veiksmus su tose pozicijose nurodytais Prekių kiekiais pagal šią lygtį:

100 = 24 + 29 + 73 + 98

Po to 100A pozicijos laukeliuose taisyklių nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojama grąžintina 100 pozicijos laukeliuose nurodyto Prekių kiekio akcizų suma, apskaičiuota pagal šią lygtį:

100A = 24A + 29A + 73A + 98A

FR063S priedą užpildant EDS, 100 ir 100A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyse išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.“;

1.1.27. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Kai pagal Akcizų įstatymo nuostatas sandėlio savininkas privalo akcizus apskaičiuoti ir mokėti dešimtadieniais, tada turi būti užpildomi 102, 103 ir 104 pozicijų laukeliai, kuriuose nurodomi Prekių kiekiai pagal mokestinio laikotarpio dešimtadienius, bei 102A, 103A ir 104A laukeliai, kuriuose nurodomos minėtų Prekių akcizų sumos. Jeigu sandėlio savininkui prievolės apskaičiuoti ir mokėti akcizus dešimtadieniais nėra, 102, 102A, 103, 103A laukeliuose įrašomi nuliai, o visa mėnesio suma įrašoma 104 ir 104A pozicijų laukeliuose.“;

1.1.28. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. FR0630S priedo 104 ir 104A pozicijų laukeliuose turi būti pateikiami likusios mokestinio laikotarpio dalies Prekių kiekio ir akcizų duomenys. Prekių kiekio duomenys 104 laukelyje apskaičiuojami pagal šią lygtį:

104 = 101 – 102 – 103, o akcizų suma 104A laukelyje apskaičiuojama pagal šią lygtį:

104A = 101A – 102A – 103A

FR063S priedą užpildant EDS, 104 ir 104A pozicijų laukelių duomenys užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi šio punkto lygtyse išvardyti FR0630S priedo pozicijų laukeliai ar bent vienas iš jų.“;

1.1.29. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. FR0630R priedo 2, 8, 15 ir 16 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2, 24.9, 26, 76.8 ar 77.1 papunkčiuose.

FR0630R priedą užpildant EDS, visi duomenys FR0630R priedo 2, 8, 15 ir 16 laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomos deklaracijų FR0630 ar FR0630A formos.“;

1.1.30. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. FR0630R priedo R5 stulpelio eilutėse nurodomos apskaičiuotos akcizų sumos, kurios gaunamos, sudauginus atitinkamose stulpelio R2 eilutėse nurodytą atgabentų Prekių kiekį ir stulpelio R4 atitinkamose eilutėse nurodytą akcizų tarifą. Energinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių arba cigarečių akcizai apskaičiuojami FR0630B priede arba FR0630C priede ir įrašomi atitinkamose R5 stulpelio eilutėse.

FR0630R priedą užpildant EDS, visi duomenys FR0630R priedo R5 stulpelio laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi kitų priedo stulpelių laukeliai ir FR0630B arba FR0630C priedai.“;

1.1.31. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Kai FR0630R priedas užpildomas EDS, kartu su FR0630 formos ar FR0630A formos deklaracijomis Prekių kiekio ir apskaičiuotų akcizų sumų duomenys iš jo į FR0630D priedą perkeliami ir jame įrašomi automatiškai. FR0630R priedo R8 laukelyje bendra apskaičiuotų akcizų suma automatiškai įrašoma atitinkamose deklaracijų FR0630 ar FR0630A formose.

Užpildytas FR0630R priedas kartu su FR0630 formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 19 punkte.

Užpildytas FR0630R priedas kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.32. Pripažįstu netekusiu galios 82 punktą.

1.1.33. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. FR0630K priedo 2, 8 ir 15 laukelių duomenys užpildomi taip, kaip nustatyta taisyklių 24.2 ir 24.9 papunkčiuose, 16 eilutės laukeliuose „nuo“ ir „iki“ nurodama mokestinio įvykio data, kuri rašoma skaičiais, nurodant metus, mėnesį ir dieną.

FR063K priedą užpildant EDS, visi duomenys FR0630K priedo 2, 8, 15 ir 16 laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildoma deklaracijos FR0630A forma.“;

1.1.34. Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Užpildytas FR0630K priedas kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.35. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Užpildytas FR0630B priedas kartu su FR0630 formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 19 punkte.

Užpildytas FR0630B priedas kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.36. Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. FR0630C priedas naudojamas tais atvejais, kai FR0630S, R0630R arba FR0630K prieduose yra deklaruojami 310 tarifinei grupei priskirtų Prekių (cigarečių, cigarilių ar apdoroto tabako) kiekiai ir reikia apskaičiuoti jų akcizų sumas. FR0630C priedo lapų turi būti užpildyta ir pateikta tiek, kad pagal visų šių Prekių pavadinimų ir visų kiekių pakuotėje bei visas taikytas maksimalias mažmenines kainas, nurodytas ant pakuotės, būtų galimas šių cigarečių akcizų apskaičiavimas.“;

1.1.37. Pakeičiu 101.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

101.5. stulpelio C7 eilutėse nurodomas toje pačioje eilutėje nurodyto pavadinimo, kiekio pakuotėje ir maksimalios mažmeninės pakuotės kainos cigarečių kombinuotasis akcizų tarifas, kuris gaunamas, susumavus cigarečių akcizų specifinio elemento ir vertybinio elemento, apskaičiuoto nuo maksimalios kainos, nurodytos ant pakuotės, reikšmes bei atsižvelgiant į cigarečių kiekį pakuotėje. Kombinuotasis cigarečių akcizų tarifas [C7] už 1 000 cigarečių (rašant vienos šimtosios tikslumu po kablelio) apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

C2 x C6

C7 = C1 + 10 x —————— = , už 1 000 vnt., kur:

C5

C1 – FR0630C priedo C1 laukelyje nurodytas cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

10 – skaičius, kuris gaunamas, skaičių 1 000 (cigarečių) padalinus iš skaičiaus 100 (procentų);

C2 – FR0630C priedo C2 laukelyje nurodytas cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu) nuo maksimalios mažmeninės cigarečių kainos (rašant vienos šimtosios tikslumu), kuri nurodoma C6 stulpelyje, toje pačioje eilutėje;

C6 – FR0630C priedo C2 stulpelyje, toje pačioje eilutėje, nurodyta maksimali mažmeninė cigarečių kaina, rašant vienos šimtosios tikslumu;

C5 – FR0630C priedo C5 stulpelyje, toje pačioje eilutėje, nurodytas cigarečių kiekis mažmeninėje pakuotėje vnt.;“;

1.1.38. Pakeičiu 101.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

101.8. kai nėra žinoma deklaruojamų cigarečių mažmeninė kaina, turi būti taikoma deklaruojamą laikotarpį galiojanti vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, kuri nustatoma pagal Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-415 „Dėl Vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“.“;

1.1.39. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Užpildytas FR0630C priedas kartu su FR0630 formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 19 punkte.

Užpildytas FR0630C priedas kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.40. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. FR0630N priedo N3, N4 ir N5 stulpelių eilutėse duomenys turi būti rašomi taisyklių 1 priede nurodytu tikslumu, kuris taikomas, nurodant Prekių kiekius tose Prekių tarifinėse grupėse.

FR063N priedą užpildant EDS, visi duomenys FR0630N priedo laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi FR0630S priedai.“;

1.1.41. Pakeičiu 114 punktą ir jį išdėstau taip:

114. Užpildytas FR0630N priedas kartu su FR0630 formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 19 punkte.“;

1.1.42. Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. FR0630M priedo M3, M4 ir M5 stulpelių eilutėse duomenys turi būti rašomi taisyklių 1 priede nurodytu tikslumu, kuris taikomas, nurodant Prekių kiekius tose Prekių tarifinėse grupėse.

FR063M priedą užpildant EDS, visi duomenys (išskyrus M3 ir M4 stulpelių laukelius, kuriuose duomenis įrašo deklaraciją teikiantis asmuo) FR0630N priedo laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi FR0630S priedai.“;

1.1.43. Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Užpildytas FR0630M priedas kartu su FR0630 formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 19 punkte.“;

1.1.44. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

125. Nustatant vidutinį sandėlyje vienu metu per dieną ketinamų laikyti ar laikytų Prekių kiekį, turi būti įskaitomos bet kokio pavidalo Prekės (žaliavos, pusfabrikačiai, gatava produkcija), detalizuotos pagal Prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių. Taip pat turi būti įskaitomos ir tos Prekės, kurios yra atleidžiamos nuo akcizų.“;

1.1.45. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:

143. FR063V priedą užpildant EDS, visi duomenys FR0630V priedo laukeliuose užpildomi automatiškai po to, kai yra užpildomi visi FR0630S priedai.

Užpildytas FR0630V priedas kartu su FR0630 formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 19 punkte.“;

1.1.46. Pakeičiu 149 punktą ir jį išdėstau taip:

149. FR0630G priedo stulpelio „Akmens anglių vieno KGM akcizų tarifas“ 3, 4, 7, 8, 9 ir 10 laukelių langeliuose nurodyti akmens anglių akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto, o FR0630L priedo stulpelio „Kokso ir lignito vieno KGM akcizų tarifas“ 3, 4, 7, 8 ir 9 laukelių langeliuose nurodyti kokso ir lignito akcizų tarifai už vieną kilogramą produkto.“;

1.1.47. Pakeičiu 153.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.6. priedo 6 laukelį „Į kitą ES valstybę narę per ataskaitinį laikotarpį išgabentos ir (ar) eksportuotos akmens anglys“ užpildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens į kitą ES valstybę narę išgabentų ir (ar) iš Lietuvos Respublikos eksportuotų akmens anglių kiekis;“;

1.1.48. Pakeičiu 153.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

153.10. priedo 10 laukelį „Kiti akmens anglių akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ užpildo asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 51 straipsnio nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti akmens anglių akcizus kitais atvejais negu buvo deklaravę šio priedo 2–9 laukeliuose. Šio laukelio G3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomų deklaruoti akmens anglių kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio G4 stulpelio langeliuose;“;

1.1.49. Pakeičiu 154.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.6. priedo 6 laukelį „Į kitą ES valstybę narę per ataskaitinį laikotarpį išgabentas ir (ar) eksportuotas koksas ir (ar) lignitas“ užpildo tik Registruotas tiekėjas. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas šio asmens į kitą ES valstybę narę išgabento ir (ar) iš Lietuvos Respublikos eksportuoto kokso ir (ar) lignito kiekis;“;

1.1.50. Pakeičiu 154.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

154.10. priedo 10 laukelį „Kiti kokso ir (ar) lignito akcizų privalomo sumokėjimo per ataskaitinį laikotarpį atvejai“ užpildo asmenys, kuriems ataskaitinį laikotarpį pagal Akcizų įstatymo 51 straipsnio nuostatas atsirado prievolė deklaruoti ir mokėti kokso ir lignito akcizus kitais atvejais negu buvo deklaravę šio priedo 2–8 laukeliuose. Šio laukelio L3 stulpelio langeliuose nurodomas privalomo deklaruoti kokso ir (ar) lignito kiekis, o, taikant Akcizų įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą akcizų tarifą, apskaičiuota šio kiekio mokėtina akcizų suma nurodoma to paties laukelio L4 stulpelio langeliuose;“;

1.1.51. Pakeičiu 156 punktą ir jį išdėstau taip:

156. Užpildyti FR0630G ir FR0630L priedai kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.52. Pakeičiu 160.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

160.1. pagal kiekvieną cigarečių pavadinimą, maksimalią mažmeninę kainą ir kiekį pakuotėje apskaičiuojamas cigarečių kombinuotas akcizų tarifas už 1 000 cigarečių. Kombinuotas akcizų tarifas apskaičiuojamas pagal tokią lygtį:

 

VE x MK

SKT (už 1 000 vnt.) = SE + 10 x ———–––, kur

K

SKT – naujojo ir senojo kombinuoto akcizų tarifo skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1 000 cigarečių;

SE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo specifinio elemento skirtumas (rašant vienos tūkstantosios tikslumu) už 1000 cigarečių (pvz., kai galiojantis akcizų tarifo specifinis elementas 79, o galiojęs – 66, tai SE=13). Jei specifinis elementas nesikeitė, tai SE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo specifinis elementas;

10 – skaičius, kuris gaunamas, 1 000 (cigarečių) padalinus iš 100 (procentų);

VE – galiojančio (padidinto) cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento ir galiojusio cigarečių akcizų tarifo vertybinio elemento skirtumas procentais (rašant vienos dešimtosios tikslumu). Pvz., kai galiojantis akcizų tarifo vertybinis elementas 20 proc., o galiojęs – 15 proc., tai VE=5 proc. Jeigu vertybinis elementas nesikeitė, tai VE = galiojantis cigarečių akcizų tarifo vertybinis elementas;

MK – tai cigarečių, kurių akcizas apskaičiuojamas, maksimali mažmeninė kaina, nurodyta ant pakuotės (rašant vienos šimtosios tikslumu);

K – cigarečių kiekis vienetais mažmeninėje pakuotėje;“;

1.1.53. Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Asmenys, kurie nėra sandėlių savininkai, registruoti gavėjai ar registruoti siuntėjai, kurie pagal Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktą ar kitas Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti tik akcizų skirtumą, turi užpildyti ir, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte, pateikti FR0630A formos deklaraciją.“;

1.1.54. Pakeičiu 164 punktą ir jį išdėstau taip:

164. FR0630A formos deklaraciją tik dėl 105 laukelyje nurodomo akcizų skirtumo asmenys gali užpildyti pagal šių taisyklių 162–165 punktus ir pateikti taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.55. Pakeičiu 177 punktą ir jį išdėstau taip:

177. Užpildytas FR0630E priedas kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.56. Pakeičiu 187 punktą ir jį išdėstau taip:

187. Užpildytas FR0630F priedas kartu su FR0630A formos deklaracija teikiami taip, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte.“;

1.1.57. Pakeičiu taisyklių 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.1.58. Pakeičiu taisyklių 2 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Akcizų deklaracijos FR0630 formą su priedais (09 versiją) ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Akcizų deklaracijos FR0630A formą su priedais (09 versiją) ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Asmenys, nurodyti Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose, Akcizų deklaracijos FR0630 formos ir jos priedų 09 versiją pradeda teikti už mokestinius laikotarpius, kurių pradžia 2015 m. sausio 1 d. ir vėlesnė;

2.2. Asmenys, nurodyti Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 18 punktuose, Akcizų deklaracijos FR0630A formos ir jos priedų 09 versiją pradeda teikti už mokestinius laikotarpius, kurių pradžia 2015 m. sausio 1 d. ir vėlesnė;

2.3. Įsakymo 1.1.58 papunktis įsigalioja  2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                             Dainoras Bradauskas


 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų

priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

110

L1%

0,0001

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

310

MIL

0,001

320, 330, 340

KGM

0,001

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941

LTR*

1

470, 475, 510, 710, 711, 712, 720, 721, 722, 934, 935, 942, 951, 970

KGM

1

952, 953

MTQ

1

810, 811, 812

MWH

0,001

* Litrai +15oC temperatūros

______________

 

 

Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir

pateikimo taisyklių

2 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630E NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinės grupės kodas

Akcizų tarifas už elektros energijos megavatvalandę (eurais)

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

11

Įsigyta elektros energijos, už kurią akcizai nesumokėti

812

0

Elektros energija, asmens, turinčio veiklos licencijas ir / arba leidimus, nustatytus Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – licencijuotas asmuo), Lietuvos Respublikoje ir / ar iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigyta ir / ar iš trečiosios valstybės importuota (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 45 straipsnis)

12

Įsigyta elektros energijos, kuri pagaminta, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

812

0

Elektros energija, pagaminta, naudojant atsinaujinančius išteklius (Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

13

Iš kitos valstybės narės įsigyta elektros energijos, už kurią akcizai nesumokėti

810

1,01

Elektros energija, asmens, neturinčio veiklos licencijų ir / arba leidimų, nustatytų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – nelicencijuotas asmuo), įsigyta iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 2 punktas)

21

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos Nelicencijuotam asmeniui, kai turi būti skaičiuojami (mokami) akcizai

810

1,01

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota nelicencijuotam asmeniui (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 1 punktas)

22

Suvartota savo reikmėms akcizais apmokestintos elektros energijos

810

1,01

Elektros energija, licencijuoto asmens suvartota savo reikmėms (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 4 punktas)

23

Kiti nei 21 ir 22 kodais nurodyti atvejai, kai turi būti skaičiuojami (mokami) akcizai už elektros energiją

810

1,01

Elektros energija, nepažymėta 21 ir 22 kodais

24

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos kitiems asmenims verslo reikmėms

811

0,52

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota nelicencijuotam asmeniui verslo reikmėms (Akcizų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis)

25

Suvartota savo verslo reikmėms akcizais apmokestintos elektros energijos

811

0,52

Elektros energija, suvartota savo verslo reikmėms (Akcizų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis)

31

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos buitiniams vartotojams

812

0

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota buitiniams vartotojams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 3 punktas)

32

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos paramos gavėjams

812

0

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota viešiesiems juridiniams asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą yra laikomi paramos gavėjais (Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 3 punktas)

33

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos asmenims, turintiems AVMI išduotą leidimą įsigyti elektros energijos be akcizų

812

0

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota asmeniui, turinčiam mokesčių administratoriaus leidimą įsigyti elektros energijos be akcizų (Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 5 punktas)

34

Suvartota savo reikmėms akcizais neapmokestintos elektros energijos, kuri pasigaminta, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius

812

0

Elektros energija, pagaminta, naudojant atsinaujinančius išteklius, ir suvartota savo reikmėms (Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

35

Į kitą valstybę narę eksportuota (patiekta) elektros energijos

812

0

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota trečiosios valstybės arba Europos Sąjungos valstybės narės asmeniui (Akcizų įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 4 punktas)

36

Parduota ar kitaip perduota elektros energijos Licencijuotam asmeniui

812

0

Elektros energija, parduota ar kitaip perduota licencijuotam asmeniui (Akcizų įstatymo 45 straipsnis)

37

Kiti nei 31–36 kodais nurodyti atvejai, kai nuo akcizų atleidžiama elektros energija, suvartota arba parduota ar kitaip perduota kitam asmeniui

812

0

Elektros energija, nepažymėta 31–36 kodais

______________