LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KANCLERIS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO IŠ TEISĖS AKTŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. 400-ĮVK-391

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu (Žin., 2012, Nr. 110-5564):

1. T v i r t i n u Elektroninių duomenų teikimo iš Teisės aktų registro taisykles (pridedama);

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Seimo kancleris                                                                                                           Jonas Milerius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Informacijos technologijų ir telekomunikacijų

departamento vyresnioji specialistė

A. Mikalauskienė

2013-12-31