Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio raJono savivaldybės tarybos 2022 m. PIRMOJO pusmečio darbo plano patvirtinimo

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-43

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 184 ir 185 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. pirmojo pusmečio darbo planą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas


 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-43

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 M. PIRMojo pusmečio darbo

planas

 

Eil. Nr.

Numatoma posėdžio data

Posėdžiai

Numatomi svarstyti klausimai

Atsakingas

1.

2022 m. vasario 23 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų planuojamų vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų direktorių 2021 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo

Kontrolės komitetas

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 m. veiklos ataskaitos

Kontrolės komitetas

 

 

 

Dėl pritarimo dalyvauti tarptautiniame turistiniame projekte „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje“

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo

 

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T1-155 „Dėl pritarimo dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių studijai ir Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl pagrindinio ugdymo programos nebevykdymo Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos Pajiešmenių skyriuje

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-61 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl dalyvavimo „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono pedagogų studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-65 „Dėl Pasvalio rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2022 m. vasario d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

 

2022 m. vasario  d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

 

2022 m. vasario  d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. vasario  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. vasario d

Kontrolės komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 m. veiklos ataskaitos

 

 

2022 m. kovo 30 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2021 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2022–2023 mokslo metais nustatymo

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2021 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 metų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2021 m. finansų kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl patikslinto Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinimo.

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl lėšų skyrimo iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto sveikatos apsaugos politikos įgyvendinimo ir sporto programos pagal priemonę „Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų, viešųjų įstaigų sportinės veiklos projektams finansuoti“

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2022 m. kovo d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. kovo d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Pasvalio rajono sporto strategijos rengimas

 

 

2022 m. kovo d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. kovo  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

3.

2022 m. balandžio 27 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos už 2021 m.

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės veiklos ataskaitos už 2021 m.

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių ataskaitų pateikimas rinkėjams. (Jei Tarybos narys pasirenka atsiskaitymo rinkėjams būdą – veiklos ataskaitos paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, tai ne vėliau kaip iki balandžio 20 d. privalo pateikti savo veiklos ataskaitą ir jos skaitmeninę versiją Administracijai. Pateiktos veiklos ataskaitos ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.)

Savivaldybės tarybos nariai

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2010 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2021 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-173 „Dėl  konkursų, varžybų ir kitų renginių nugalėtojų bei juos rengusių mokytojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2022 m. balandžio d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. balandžio d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Komiteto išvyka į Pasvalio muzikos mokyklą

 

 

2022 m. balandžio d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. balandžio d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

4.

2022 m. gegužės 25 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl 2023 metų žemės mokesčio tarifų ir 2022 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

Savivaldybės administracija

Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl 2022 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2022 m. gegužės d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. gegužės d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Komiteto išvyka į vaikų dienos centrus

 

 

2022 m. gegužės d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. gegužės d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

5.

2022 m. birželio 29 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. antrojo pusmečio darbo plano

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2022 m. birželio  d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. birželio  d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. birželio  d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2022 m. birželio  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

Pastaba. Į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos darbo planą įrašyti tik pagrindiniai klausimai, kuriuos Taryba planuoja svarstyti 2022 metų pirmąjį pusmetį, todėl Tarybos posėdžių darbotvarkės bus pildomos.

Tarybos posėdžiai paprastai šaukiami kiekvieno mėnesio paskutinės savaitės trečiadienį.

 

_____________________________